Enciklopedija:Naudotinos santumpos

Puslapis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Forumai
Taisyklės ir susitarimai
Naudotinos santumpos

Turinys

Naudotinos santumpos


 Wiki.png  Čia aprašytos Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) taisyklės, galiojančios visiems ELIP redaktoriams.
Taisyklės gali būti keičiamos tik nustatyta tvarka.

Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui (ELIP) vartotinos lietuviškų žodžių santrumpos:

Pagrindinės nuostatos

Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui (ELIP) rašant straipsnius reikia stengtis kuo mažiau naudoti bet kokias santrumpas. Nepaaiškintos straipsnio gale ar per nuorodą ne bendriausios ir matų santrumpos Enciklopedijoje Lietuvai ir pasauliui neturi būti naudojamos.

Tik pačios bendriausios ir matų santrumpos gali būti naudojamos be paaiškinimo. Visos kitos turi būti paaiškintos pačio straipsnio gale, o kur yra naudojama daroma išnaša į straipsnio gale esantį paaiškinimą. Taip pat santrumpos paaiškinimui galima daryti nuorodą į atskirą straipsnį, kuris yra skirtas tos santrumpos ir ją atitinkančios savokos paaiškinimui.

Pastaba: Bet kokios santrumpos panaudotos rišliame tekste sunkina straipsnio skaitomumą, todėl jų naudojimo reikia vengti.

Naudojamos bendriausios santrumpos

 • adm. – administracinis teritorinis [vienetas]
 • b. – byla (tik išnašose)
 • buv. – buvęs, buvusi
 • dab. – dabartinis, dabartinė
 • dail. – dailininkas (tik iliustracijų legendose)
 • egz. – egzempliorius
 • f. – [bylų] fondas (tik išnašose)
 • įv. – įvairūs, įvairios
 • K. – Kaunas (tik išnašose, nurodant knygos ar kito spaudinio išleidimo vietą)
 • k. – kalba
 • km. – kaimas (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • kt. – [ir] kiti
 • l. – lapas (tik išnašose)
 • m. – miestas (tik sąrašuose, lentelėse, schemose ir skliaustuose teikiamuose paaiškinimuose)
 • mažyb. – mažybinė forma (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • m. e. – mūsų eros [tūkstantmetis / amžius / metai] (tik datose)
 • mot. – moteriškoji giminė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • Nr. – numeris
 • p. – puslapis (tik išnašose)
 • pab. – pabaiga (tik datose)
 • pan. – [ir] panašiai, [ir kiti] panašūs
 • pažod. – verčiant pažodžiui (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • plg. – palygink [su] (tik skliaustuose, teikiant papildomą informaciją)
 • pr. – pradžia (tik datose)
 • pr. m. e. – prieš mūsų erą (tik datose)
 • pvz. – pavyzdžiui (tik skliaustuose, nurodant konkrečius pavyzdžius)
 • sk. – skaityk (tik skliaustuose, prieš autentiškos žodžio formos tarimo perteikimą)
 • slap. – slapyvardis (tik skliaustuose teikiamuose paaiškinimuose)
 • spec. – specialusis, specialioji
 • sud. – leidinio sudarytojas (tik išnašose)
 • šnek. – šnekamąja kalba (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • šv. – šventasis, šventoji (tik prieš krikščionių šventųjų vardus, pvz., "šv. Kazimieras")
 • švč. – Švenčiausiasis [Sakramentas], Švenčiausioji [Mergelė Marija / Dievo Motina]
 • t. – tomas (tik išnašose)
 • tarm. – tarmiškai, tarmybė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • t. y. – tai yra
 • t. t. – [ir] taip toliau
 • V. – Vilnius (tik išnašose, nurodant knygos ar kito spaudinio išleidimo vietą)
 • vad. – vadinamasis, vadinamoji
 • vyr. – vyriškoji giminė (tik skliaustuose, teikiant paaiškinimus ar papildomą informaciją)
 • žr. – žiūrėk (tik skliaustuose teikiamose nuorodose)

Žodžių ir pasakymų trumpinimas

Dažnai vartojami žodžiai, žodžių junginiai, įvairūs pavadinimai rašte gali būti trumpinami, tuos trumpinimus paaiškinant straipsnio gale. Žodžiai trumpinami keliais būdais.

Rašomas pirmasis žodžio skiemuo ir po jo einanti antrojo skiemens priebalsė (ar priebalsės) arba du pirmieji skiemenys ir po jų einanti trečiojo skiemens priebalsė (ar priebalsės), pvz.: sąs.–sąsiuvinis, mėn. – mėnuo, gyd. – gydytojas, prof. – profesorius, mok. – mokinys, adv. – advokatas; apyl. – apylinkė, akad. – akademikas, mokyt. – mokytojas, vyresn. – vyresnysis.

Po lietuviškų santrumpų paskutinės priebalsės dedamas taškas, tačiau tarptautinės santrumpos vartojamos be taško, pvz.: atm – atmosfera, cal – kalorija.

Rašoma viena ar kelios pirmosios žodžio priebalsės, pvz.: p. – puslapis, g. –g atvė, kl. – klasė, mst. – miestas, plg. – palygink, pvz. – pavyzdžiui, mstl. – miestelis. Vienas kitas žodis trumpinamas pirmąja balse, pvz.: a. – amžius, aikštė, e. – era.

Priebalsinių santrumpų taškai dedami taip pat, kaip nurodyta prie pirmojo būdo, pvz.: m. – metai, kl. – klasė, bet: m – metras, km – kilometras, kg – kilogramas.

P a s t a b a. Išvestinių matų tarptautinės santrumpos sudarytos ne iš žodžių pirmųjų priebalsių, o iš dėmenų pradžių priebalsių, pvz.: kg – kilogramas, cm – centimetras.

Rašoma pirmojo žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinis skiemuo, pvz.: b-vė – bendrovė, m-kla – mokykla, g-kla – gamykla, m-ja – ministerija. Tai iš vartosenos išeinantis trumpinimo būdas, taip gali būti trumpinami įstaigų ir organizacijųpavadinimai, kurie baigiasi balse.

Po žodžio galą turinčių santrumpų taškas nededamas.

Trumpinant žodžių grupes ir junginius, kiekvienas žodis trumpinamas atskirai, po tokių santrumpų dalių dedami taškai, tarp jų paliekamas tarpelis, pvz.: t. y. (ne t.y.) – tai yra, m. m. – mokslo metai, š. m. – šių metų, l. e. p. – laikinai einantis pareigas, pr. m. e. – prieš mūsų erą, pr. Kr. – prieš Kristų.

P a s t a b a. Žodžio junginių santrumpų negalima rašyti su pasviru brūkšniu, turi būti š. m., ne š./m.(šių metų); p. d., ne p./d.(pašto dėžutė). Pasviru brūkšniu žymimas dviejų žodžių santykis, pvz.: m/sek. (metrų per sekundę), cnt/ha (centnerių iš hektaro), arba du lygiaverčiai dalykai, pvz.: tel./faks. (telefonas ir faksas), 130/80 (arterinio kraujospūdžio dydžiai).

Keliažodžiai valstybių, organizacijų, įstaigų ir kitokie pavadinimai sutrumpintai rašomi pirmosiomis visų žodžių (išskyrus nesavarankiškus) didžiosiomis raidėmis, pvz.: JAV, JT (Jungtinės Tautos), KAM (Krašto apsaugos ministerija), LKŽ („Lietuvių kalbos žodynas“), UAB (uždaroji akcinė bendrovė), PVM (pridėtinės vertės mokestis).

Kartais atskiromis didžiosiomis raidėmis pažymimi sudurtinio žodžio dėmenys, pvz.: HE (hidroelektrinė), UTB (ultratrumposios bangos), SDP (socialdemokratų partija), arba žodis sutrumpinamas dviem didžiosiomis raidėmis, pvz.: LST (Lietuvos standartas).

Nei po atskirų didžiųjų raidžių, nei po viso sutrumpinto pavadinimo taškas nededamas. Taškai gali būti dedami, kai didžiosiomis raidėmis sutrumpinami paprasti pasakymai, pvz.: A. V. (antspaudovieta), D. G.(Didžiai gerbiamas).

Svarbesniosios santrumpos

Matų santrumpos

Po ilgio, ploto, tūrio, saiko ir kitų matų tarptautinių santrumpų taškas nededamas.

Ilgio matai

 • kilometras – km
 • decimetras – dm
 • hektometras – hm
 • centimetras – cm
 • dekametras – dam
 • milimetras – mm
 • metras – m

Ploto ir tūrio matai

Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 2 reiškia plotą, pvz.: m2 – kvadratinis metras, cm2 – kvadratinis centimetras, mm2 – kvadratinis milimetras.

Kiti ploto matai yra: a – aras, ha – hektaras.

Ilgio matai su viršuje pažymėtu laipsnio rodikliu 3 reiškia tūrį, pvz.: m3 – kubinis metras, cm3 – kubinis centimetras, mm3 – kubinis milimetras.

Tekste ploto ir tūrio matai gali būti rašomi su priekyje esančiomis santrumpomis kv. ir kub. – kv. m (kvadratinis metras), kub. m (kubinis metras).

Saiko matai

 • hektolitras – h
 • decilitras – dl
 • dekalitras – dal
 • centilitras – cl
 • litras – l
 • mililitras – ml

Svorio (masės) matai

 • tona – t
 • gramas – g
 • centneris (100 kg) – cnt
 • decigramas – dg
 • kilogramas – kg
 • centigramas – cg
 • dekagramas – dag
 • miligramas – mg

Be taškų rašomos ir tarptautinių matų santrumpos sv – svaras, p – pūdas.

Slėgio matai

 • normali atmosfera – atm
 • milibaras – mbar
 • techninė atmosfera – at
 • paskalis – Pa
 • baras – bar
 • hektopaskalis –hPa

Laiko matai

 • valanda – h
 • minutė – min
 • sekundė –s

Tarptautinės laiko matų santrumpos vartojamos daugiausia techninėje literatūroje. Kitur dažniausiai vartojamos lietuviškos santrumpos, po kurių dedamas taškas.

 • amžius – a. ir amž.
 • diena – d.
 • metai – m.
 • valanda – val.
 • mėnuo – mėn.
 • minutė – min.
 • savaitė – sav.
 • sekundė – sek.

Elektros ir šilumos matai

 • amperas – A
 • hektovatas –hW
 • ampervalandė – Ah
 • hektovatvalandė – hWh
 • voltas – V
 • kulonas – C
 • vatas – W
 • dažulis – J
 • kilovatas – kW
 • kalorija – cal
 • kilovatvalandė – kWh
 • kilokalorija – kcal

Šalčio laipsniai žymimi su minuso, šilčio laipsniai – su pliuso ženklu, pvz.: –10oC – 10 laipsnių Celsijaus šalčio, +10o R – 10 laipsnių Reomiūro šilumos.

Pinigų vienetų santrumpos

Pinigų vienetų santrumpos laikomos simbolinėmis ir rašomos be taškų: litas – Lt, euras – Eur, centas – ct.

Asmenų, pareigų ir laipsnių pavadinimų santrumpos

 • admirolas – adm.
 • korespondentas – koresp.
 • advokatas – adv.
 • leitenantas – ltn.
 • agronomas – agr.
 • majoras – mjr.
 • akademikas – akad.
 • mokinys – mok.
 • aktorius – akt.
 • mokytojas – mokyt.
 • artistas – art.
 • pavaduotojas – pav., pavad.
 • asistentas – asist.
 • pėstininkas – pėst.
 • autorius – aut.
 • pilietis – pil.
 • buhalteris – buh.
 • pirmininkas – pirm.
 • dailininkas – dail.
 • ponas, ponia, panelė – p.
 • daktaras – dr.
 • profesorius – prof.
 • dekanas – dek.
 • prokuroras – prok.
 • dėstytojas – dėst.
 • pulkininkas – plk.
 • docentas – doc.
 • redaktorius – red.
 • draugas – drg.
 • režisierius – rež.
 • duktė – d.
 • sekretorius – sekr.
 • generolas – gen.
 • seržantas – serž.
 • gydytojas – gyd.
 • studentas – stud.
 • inspektorius – insp.
 • sūnus – s.
 • inžinierius – inž.
 • vedėjas – ved.
 • kandidatas – kand.
 • kapitonas – kpt.

Įvairios santrumpos

 • adresas – adr., a.
 • aikštė – a.
 • alėja – al.
 • apylinkė – apyl.
 • apskritis – aps., apskr.
 • bendrovė – b-vė
 • biblioteka – b-ka
 • butas – b., bt.
 • draugija – d-ja
 • egzempliorius – egz.
 • eilutė – eil.
 • ežeras – ež.
 • faksas – faks., fks.
 • fakultetas –f., fak.
 • gamykla – g-kla
 • gatvė – g.
 • ir kita – ir kt.
 • ir taip toliau – ir t. t.
 • kaimas – k.
 • kalba – k.
 • klasė – kl.
 • knyga – kn.
 • lentelė – lent.
 • miestas – mst.
 • miestelis – mstl.
 • milijonas – mln.
 • ministerija – m-ja
 • mokykla – m-kla
 • mokslo metai – m. m.
 • numeris – Nr., nr.
 • palygink – plg.
 • paveikslas – pav.
 • pavyzdžiui – pvz.
 • prieš Kristų – pr. Kr.
 • prieš mūsų erą – pr. m. e.
 • prospektas – pr.
 • protokolas – prot.
 • puslapis – p.
 • rajonas – r., raj.
 • sąsiuvinis – sąs.
 • sąskaita – sąsk.
 • seniūnija – sen.
 • skyrius – sk.
 • spaustuvė – sp.
 • stotis – st.*
 • straipsnis – str.
 • šių metų – š. m.
 • tai yra – t. y.
 • taškas – tšk.
 • telefonas – tel.
 • telegrama – telegr.
 • tiražas – tir.
 • tūkstantis – tūkst.
 • tomas – t.
 • vardas – v.
 • vienetas – vnt.
 • vyresnysis – vyresn., vyr.
 • vyriausias(is) – vyriaus., vyr.
 • žiūrėk – žr.

Literatūroje vartojamos ir kitokios santrumpos, kurios gali būti sudarytos įvairiais būdais. Specialūs sutrumpinimai paaiškinami tekste, pirmą kartą juos pavartojus, arba jų sąrašas su paaiškinimais pateikiamas straipsnio pabaigoje.

Pastabos:

 1. Santrumpos, kuriomis įvardijamos konkrečios kalbos, ELIP vartotinos tiktai kartu su atitinkamomis vidinėmis nuorodomis (pvz., liet., lot.).
 2. ELIP taip pat vartotinos visos dab. lietuvių raštijai įprastos laiko (pvz., "min." – minutė, "tūkstm." – tūkstantmetis), ilgio (pvz., "mm" – milimetras), ploto (pvz., "m²" – kvadratinis metras), kiekio (pvz., "tūkst." – tūkstantis, "mlrd." – milijardas), svorio (pvz., "kg" – kilogramas) ir kt. matų pavadinimų santrumpos.

Šaltiniai

Šiuo metu šiame puslapyje nėra žinučių.