KTU Veteranų klubas Emeritus

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
KTU Veteranų klubas Emeritus
[[Vaizdas:<>-logo-300dpi.png|200px]]
Forma Asociacija
Įkurta 2002 m. gruodžio 12 d.
Vadovai Romanas Vladas Krivickas
Būstinė Kaunas
Adresas K. Donelaičio g. 73-201/101 kab., LT-44249 Kaunas
Tinklalapis www.emeritus.ktu.lt
El. paštas emeritus@ktu.lt
Telefonas (37) 300-745, <>
Kodai Juridinio asmens: 111950581

KTU Veteranų klubas Emeritus (klubas Emeritus) – Kauno technologijos universiteto (KTU) darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.

Turinys

Tikslai, vizija, misija, uždaviniai

Tikslas – vienyti klubo narius gerinti Universiteto įvaizdį visuomenėje, skatinti darbuotojų, baigusių darbinę veiklą ir tapusių klubo nariais, tarpusavio santykius ir bendradarbiavimą su Universitetu, saugoti ir puoselėti Universitetinesvertybes, puoselėti tradicijas, pagal galimybes prisidėti prie Universiteto visuomeninės veiklos.

Vizija – puoselėti lyderiaujančio Europos universiteto tradicijas, panaudoti veteranų ilgametęmokslinę, pedagoginębei gyvenimišką patirtį,prisidėti prieaukštos kvalifikacijosspecialistųugdymo.

Misija – puoselėti universitetines vertybes ir tradicijas, kaupti bei saugoti pirmojo,įkurto 1922 m. LietuvosUniversiteto ir po reorganizacijų jo veiklos tęstinumo palikimą,turintį istorinę kultūrinę vertę, prisidėti prie KTU muziejaus plėtojimo, perteikti daugiametę moklinę, pedagoginę ir gyvenimišką patirtį jaunajai mokslininkų, pedagogų ir studentų kartai, prisidėti prie laisvos, demokratiškos visuomenės kūrimo.

Uždaviniai – įjungti kuo didesnę klubo narių dalį į aktyvią kultūrinę visuomeninę veiklą,saugoti ryšius su Universitetu, skatinti rinkti medžiagą KTU muziejui, rašyti prisiminimus apie pasiekimus moksle, pedagogikoje ir visuomeniniame gyvenime, skatinti klubo narių saviraišką bei sveiką gyvenimo būdą, pagal galimybes prisidėti prie Universiteto visuomeninio gyvenimo.

Veiklos kryptys, būdai, formos

Klubas vadovaujasi 2002 m. gruodžio 30 d. KTU rektoriaus įsakymu patvirtintais įstatais.[1]

 1. Vienyti klubo narius palaikyti išlikusius tarpusavio ir su Universitetu draugiškus santykius, skatinti panaudoti išlikusią energiją aktyviai veiklai saviraiškos, visapusiško kultūrinio ir asmeninio gyvenimo srityse. Plėsti bendradarbiavimą su kitų aukštųjų mokyklų veteranais ir Kauno miesto senjorų tarybos vadovais bei dalyvauti jų veikloje.
 2. Prisidėti prie Universiteto įvaizdžio puoselėjimo ir pagal galimybes dalyvauti gerinant studijų kokybę, padėti jauniems pedagogams mokslinių tyrimų, dėstymo metodikos ir pedagogikos srityse.
 3. Padėti kaupti istorijai išliekamąją vertę turinčią medžiagą, ją aprašinėti, rinkti eksponatus KTU muziejui. Šis klausimas yra labai aktualus, nes Universitetas kaip ir visa Lietuva pergyveno kelis politinio bei ekonominio griovimo ir kūrimo laikotarpius: Universiteto kūrimo (1922 m.), pirmos rusų okupacijos (1939 m.), antros vokiečių okupacijos (1941 m.), trečios vėl rusų okupacijos (1944 m.). Pagaliau pertvarka Lietuvai atgavus nepriklausomybę (1990 m.).

Kiekvienas periodas paliko ryškius politinio ir ekonominio gyvenimo pėdsakus, kurie iki šiol dar nėra atitinkamai įvertinti. Besikeičiant politinei sistemai, kiekvienu atveju nukentėdavo vienų ar kitų įsitikinimų mokslo, pedagoginiai ir administracijos darbuotojai. Iki šiol jau yra surinkta nemažai medžiagos ir išleista leidinių apie universiteto istoriją, aprašyta daug buvusių ir dar dirbančių darbuotojų asmeninio, kai kuriais atvejais ir dramatiško, gyvenimo bei aktyvios mokslinės, pedagoginės, visuomeninės veiklos svarbiausieji momentai.

Klubo tikslas siekti, kad nebūtų pamirštas nė vienas darbuotojas, aktyviai prisidėjęs prie Universiteto kūrimo bei atkūrimo po kiekvienos politinės pertvarkos ir plėtros šalies ūkio augimo metais.

Veiklos būdai ir formos.

Pagrindinis veikimo būdas – žmonių įtikinimas klubo veiklos tikslingumu ir prasmingumu. Veikla grindžiama klubo valdybos glaudžiais ryšiais su Universiteto rektoratu, administracijos padaliniais bei fakultetų dekanais ir klubo narių pastangomis. Iš visų pusių sulaukiama pritarimo ir šilto palaikymo vykdomai veiklai.

Pagrindiniai Klubo darbai

 • Didžiausias dėmesys yra skiriamas žmonėms. Dauguma klubo narių yra visą aktyvią darbinę veiklą praleidę Universitete ir kūrybinį darbą paskyrę mokslui, pedagogikai bei aukštos kvalifikacijos specialistų rengimui. Jie iki šiol gyvena Universiteto rūpesčiais. Klubas stengiasi savo narius išlaikyti dėmesio centre. Kai jie švenčia amžiaus sukakties jubiliejus – 70, 75, 80, 85, 90 ir daugiau metų,yra pasveikinami, įteikiama gėlių ir koks nors atminimo suvenyras.
 • Per metus vyksta dvi tradicinės vakaronės: viena birželio mėnesį – sveikinami darbuotojai, kurie tais metais baigia aktyvią darbinę veiklą ir yra potencialūs klubo nariai, antroji – vykstagruodžio mėnesio pabaigoje, palydint praėjusius metus. Šios vakaronės praeina geroje nuotaikoje su oficialia darbotvarke, koncertais ir pavakarojimais.
 • Didžiausia yra istorinės atminties išsaugojimo grupė. Jos nariai yra surinkę per 150 buvusių garbingiausių Universiteto darbuotojų biografinius duomenis ir aprašę jų svarbiausius darbus. Aktyvesnieji klubo nariai yra parašę ir išleidę prisiminimų knygų, surinkę eksponatų KTU muziejui, renka medžiagą apie katedrų ir laboratorijų mokslinę, pedagoginę ir visuomeninę veiklą. Išleistas Universiteto darbuotojų sukurtų poezijos eilėraščių almanachas, kuris byloja net apie poetinius mokslininkų sugebėjimus.
 • Kiekvienais metais organizuojamos kelios turistinės išvykos. Paprastai viena į užsienio šalis, o kitos šalies ribose į gražiausias ir turiningiausias vietoves. Klubo nariai yra aplankę visas istorines, turinčias giminingų šaknų, Lietuvos žemes ir istorinius paminklus: Karaliaučiuje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Latvijoje. Taip pat buvo išvykose Estijoje, Švedijoje, Vokietijoje.
 • Tam tikra vietinės reikšmės veikla vyksta darbo grupėse. Jos kiekvieną mėnesį organizuoja po vieną renginį.
 • Klubas, artimai bendraudamas su Universiteto vadovybe, kuria pagyvenusiems žmonėms tarpusavio bendravimo, dvasinės ramybės bei kūrybinės veiklos terpę. Klubo veikla plečiasi, kuriasi tam tikros tradicijos ir tikimasi gražių ateities perspektyvų.

Organizacinė sandara ir valdymas

Pagal klubo įstatus aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas išrenka klubo prezidentą bei viceprezidentą ir klubo valdybą, kuri vadovauja klubui per ataskaitinį laikotarpį.

Prezidento ir valdybos rinkimai organizuojami ne rečiau kaip kas dveji metai. Į valdybos sudėtį įeina fakultetų ir savarankiškų padalinių atstovai. Fakultetuose ir padaliniuose valdybos nariai sudaro savo aktyvą veiklai organizuoti.

Be to, prie klubo valdybos veikia darbo grupės, kurios planuoja ir organizuoja veiklą atitinkamose srityse:

 • Istorinės atminties išsaugojimo
 • Aktualijų aptarimo ir diskusijų
 • Sveikos gyvensenos ir socialinės pagalbos
 • Klubo narių saviraiškos
 • Kultūrinių renginių organizavimo

Klubo valdybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, kuriuose aptarinėjami aktualiausi klubo gyvenimo ir veiklos klausimai.

Narystė

KTU veteranų klubas EMERITUS pagal 2002-12-30 KTU rektoriaus įsakymu patvirtintus Įstatus yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepartinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensijinio amžiaus arba išėjusių į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir administracijos darbuotojus, t. y. praktiškai uždaras klubas.

2016 m. klubas jungia per penkis šimtus narių, tai praktiškai visi buvusio Kauno politechnikos instituto moksliniai, pedagoginiai ir administracijos darbuotojai.

Priimtiems į klubo narius išduodami nario pažymėjimai, kurie leidžia nariams naudotis universiteto elektroniniu paštu, biblioteka ir dalyvauti universiteto bendruomenės visuomeniniame gyvenime.

Veiklos istorija

....

Galerija

Nuorodos, šaltiniai

 • Šaltinis: Bukleto sudarytojas doc. Juozas Deltuva. - „KTU veteranų klubas EMERITUS“ Kaunas. „Technologija“ 2012. - 37 psl.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: