Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrasministras, vienas aukščiausių Lietuvos Respublikos administracijos pareigūnų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.

Istorija

Pareigybė įsteigta antrojoje nepriklausomos Lietuvos Vyriausybėje 1918 m. gruodžio 26 d. Pareigos vadintos Susisiekimo ministerijos valdytojas, nuo 1919 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras. TSRS okupavus Lietuvą 1940 m. rugsėjo 16 d. ministerija likviduota, ministro pareigybė panaikinta, dalis jos funkcijų perduota Komunalinio ūkio liaudies komisariatui, didžioji dalis – sąjunginiam kelių komisariatui.

1953 m. spalio 22 d. įsteigta Kelių ir transporto ūkio ministerija, paskirtas ministras S. Jankevičius. Nuo 1953 m. lapkričio 24 d. pareigos pavadintos Automobilių transporto ir plentų ministras. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 m. kovo 17 d. pirmosios vyriausybės sudėtyje buvo ir Susisiekimo ministras Jonas Biržiškis.

Įgaliojimai

Ministrą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. Ministrą laikinai pavaduoti gali tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Ministras, vadovaudamas jam pavestoms valdymo sritims, yra atskaitingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Ministras:

 • 1. organizuoja ministerijos darbą, kad būtų pasiekti ministerijos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • 2. sprendžia Susisiekimo ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Vyriausybės programos ir kasmetinių Vyriausybės veiklos prioritetų ir planuojamų pasiekti rezultatų jam pavestose valdymo srityse įgyvendinimą; pagal kompetenciją atstovauja Vyriausybei ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryboje;
 • 3. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą;
 • 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2009, Nr. 109-4650), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka teikia Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • 5. užtikrina Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;
 • 6. priima ir pasirašo įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami; prireikus priima kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus;
 • 7. vadovaudamasis Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika, rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina jam pavestų valdymo sričių strateginius veiklos planus (strateginį veiklos planą); taip pat tvirtina Susisiekimo ministerijos, įstaigų prie Susisiekimo ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;
 • 8. Vyriausybės nustatyta tvarka Vyriausybei teikia Susisiekimo ministerijos metines veiklos ataskaitas, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • 9. teikia Vyriausybei svarstyti planuojamus pasiekti rezultatus jam pavestose valdymo srityse;
 • 10. teikia Vyriausybei įstaigų prie Susisiekimo ministerijos nuostatų projektus; Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie Susisiekimo ministerijos nuostatus ir jų administracijos struktūrą;
 • 11. tvirtina Susisiekimo ministerijos administracijos struktūrą ir valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Susisiekimo ministerijai Vyriausybės patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus;
 • 12. tvirtina Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;
 • 13. koordinuoja ir kontroliuoja Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių veiklą;
 • 14. koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Susisiekimo ministerijos veiklą, jeigu šių funkcijų nepaveda viceministrams ir ministerijos kancleriui ir įstatymai nenustato kitaip;
 • 15. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas arba šias funkcijas gali pavesti atlikti ministerijos kancleriui;
 • 16. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų įstaigų prie Susisiekimo ministerijos vadovus, juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ir pašalpas, jeigu įstatymai nenustato kitaip;
 • 17. siūlo Vyriausybei skirti į pareigas ir atleisti iš pareigų jam pavestose valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų vadovus ir Vyriausybės priimamus kitus šių įstaigų pareigūnus, suteikia šiems pareigūnams atostogas, siunčia juos į komandiruotes, skiria jiems pašalpas; teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl Vyriausybės priimamiems valstybės tarnautojams ir pareigūnams, veikiantiems jam pavestose valdymo srityse, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, jų skatinimo. Jeigu Vyriausybės įstaigos veikla yra susijusi su keliems ministrams pavestomis valdymo sritimis, šiuos įgaliojimus įgyvendina Vyriausybės paskirtas atitinkamos valdymo srities ministras;
 • 18. nustato viceministrų veiklos, ministerijos kanclerio administravimo sritis.[1]

Ministrai

Lietuvos ministrų kabinetai 1918–1940 m.

Kabineto Nr. Įgaliojimų laikotarpis Pavardė
2 1918 m. gruodžio 26 d. – 1919 m. kovo 5 d. Jonas Šimoliūnas (valdytojas)
3 1919 m. kovo 12 d. – 1919 m. balandžio 12 d. Jonas Šimoliūnas (valdytojas)
4 1919 m. birželio 12 d. – 1919 m. spalio 2 d. Voldemaras Vytautas Čarneckis
5 1919 m. spalio 7 d. – 1920 m. birželio 15 d. Voldemaras Vytautas Čarneckis
6 1920 m. lapkričio 19 d. – 1922 m. sausio 18 d. Ernestas Galvanauskas
7 1922 m. vasario 2 d. – 1922 m. rugpjūčio 22 d. Jonas Dobkevičius
7 1922 m. rugpjūčio 22 d. – 1923 m. vasario 22 d. Vytautas Petrulis
8 1923 m. vasario 22 d. – 1923 m. birželio 28 d. Benediktas Tamoševičius
9 1923 m. birželio 29 d. – 1924 m. birželio 17 d. Tomas Naruševičius
10 1924 m. birželio 18 d. – 1925 m. sausio 27 d. Balys Sližys
11 1925 m. vasario 4 d. – 1925 m. balandžio 19 d. Balys Sližys
12 1925 m. rugsėjo 25 d. – 1926 m. gegužės 31 d. Balys Sližys
13 1926 m. birželio 15 d. – 1926 m. gruodžio 17 d. Benediktas Tamoševičius
14 1926 m. gruodžio 17 d. – 1929 m. balandžio 19 d. Juozas Jankevičius
15 1929 m. rugsėjo 23 d. – 1934 m. birželio 8 d. Vytautas Vileišis
16 1934 m. birželio 12 d. – 1935 m. rugsėjo 6 d. Jokūbas Stanišauskas
17 1935 m. rugsėjo 6 d. – 1938 m. kovo 24 d. Jokūbas Stanišauskas
18 1938 m. kovo 24 d. – 1938 m. gruodžio 5 d. Jokūbas Stanišauskas
19 1938 m. gruodžio 5 d. – 1939 m. kovo 27 d. Kazys Germanas
20 1939 m. kovo 28 d. – 1939 m. lapkričio 21 d. Kazys Germanas
21 1939 m. lapkričio 21 d. – 1940 m. birželio 15 d. Jonas Masiliūnas

Lietuvos TSR Ministrų Taryba

Įgaliojimų laikotarpis Pavardė
1953 m. spalio 22 d. – 1955 m. rugsėjo 20 d. Stanislovas Jankevičius
1955 m. rugsėjo 20 d. – 1976 m. rugpjūčio 11 d. Vladislovas Martinaitis
1976 m. rugpjūčio 11 d. – 1990 m. kovo 17 d. Ivanas Černikovas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuo 1990 m.

Vyriausybės Nr. Įgaliojimų laikotarpis Pavardė
1 1990 m. kovo 17 d. – 1991 m. sausio 10 d. Jonas Biržiškis
2 1991 m. sausio 10 d. – 1991 m. sausio 13 d. Jonas Biržiškis
3 1991 m. sausio 13 d. – 1992 m. liepos 21 d. Jonas Biržiškis
4 1992 m. liepos 21 d. – 1992 m. lapkričio 26 d. Jonas Biržiškis
5 1992 m. gruodžio 2 d. – 1993 m. kovo 10 d. Jonas Biržiškis
6 1993 m. kovo 10 d. – 1996 m. vasario 8 d. Jonas Biržiškis
7 1996 m. vasario 8 d. – 1996 m. lapkričio 19 d. Jonas Biržiškis
8 1996 m. gruodžio 4 d. – 1999 m. sausio 6 d. Algis Žvaliauskas
8 1999 m. sausio 6 d. – 1999 m. gegužės 3 d. Rimantas Didžiokas
9 1999 m. birželio 1 d. – 1999 m. spalio 27 d. Rimantas Didžiokas
10 1999 m. lapkričio 3 d. – 1999 m. spalio 27 d. Rimantas Didžiokas
11 2000 m. spalio 27 d. – 2001 m. sausio 24 d. Gintaras Striaukas
11 2001 m. sausio 24 d. – 2001 m. birželio 20 d. Dailis Alfonsas Barakauskas
12 2001 m. liepos 4 d. – 2004 m. gruodžio 15 d. Zigmantas Balčytis
13 2004 m. lapkričio 29 d. – 2005 m. birželio 10 d. Zigmantas Balčytis
13 2005 m. birželio 10 d. – 2006 m. birželio 1 d. Petras Čėsna
14 2006 m. liepos 6 d. – 2008 m. lapkričio 28 d. Algirdas Butkevičius
15 2008 m. lapkričio 28 d. – 2012 m. gruodžio 1 d. Eligijus Masiulis
16 nuo 2012 m. gruodžio 13 d. Rimantas Sinkevičius

Šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: