Mirga Girniuvienė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mirga Girniuvienė
Mirga Girniuvienė.JPG
Mirga Girniuvienė .... m.

Gimė 1948 m. gruodžio 17 d.
Oldenburgas, Vokietija

Veikla
visuomeninė, literatūrinė, mokslinė
Sritis JAV lietuvių bendrauomenė, filosofija, ALKAS
Pareigos

  • 1975-1978 Wisconsin university, filosofijos ir logikos dėstytoja

  • 1978-1980 Bentley College, Waltham ir Northeastern University, Boston, filosofijos ir logikos dėstytoja

  • 1980-2003 Western Electric /Bell Laboratories, inžinierė, padalinio vadovė

Išsilavinimas
  • 1962-1966 Kelly High School, Chicago, moksleivė

  • 1966-1969 University of Illinois at Chicago Circle, studentė

  • 1969-1971 Pittsburgh university, studentė

  • 1972-1976 Pittsburgh university /Wisconsin university, aspirantė

Kvalifikacija
  • 1976 Filosofijos mokslų daktarė

Mirga Girniuvienė /Girnius, JAV/ (iki 1968 m. Pakalniškytė, g. 1948 m. gruodžio 17 d., Oldenburgas, Vokietija) – filosofė, filosofijos mokslų daktarė, profesorė, IT specialistė, vadybininkė, rašytoja, visuomenininkė, ALKA pirmininkė.

Turinys

Kilmė ir šeima

Tėvas - Aleksandras Pakalniškis (1910 m. kovo 26 d., Kėkštų kaime, Plungės valsčiuje – 2012 m. gruodžio 28 d., Naperville, IL, JAV), fizikas, mokytojas, mokyklų direktorius, rašytojas. Mokėsi Plungės gimnazijoje 1919-1923 m. ir nuo 1931 m. suaugusiųjų gimnazijoje Kaune, kurią baigė 1935 m. VDU matematikos-gamtos fakultete studijavo fiziką (bakalauras, 1940), ruošė daktaratą. Nuo 1939 m. dirbo mokytojo darbą. 1942 m. suorganizavo Plungės prekybos mokyklą ir vėliau amatų mokyklą; buvo šių mokyklų direktoriumi ligi 1944 m. Vokietijoje mokytojavo Oldenburgo lietuvių gimnazijoje. 1949 m. atvyko į JAV, dirbo kaip braižytojas Čikagoje. Buvo Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkas. Nuo 1960 m. priklausė Lietuvos Vyčiams, buvo 4-to laispnio narys. Paskelbė eilę etnografinių aprašų "Aiduose", išleido 20 atsiminimų bei etnografinių knygų.

Mama - Emilija Olšauskaitė-Pakalniškienė (g. 1920 m. spalio 1 d., Žeimių kaime, Kretingos apskr.), mokytoja, visuomenės veikėja. Baigė "Ūkio mokyklą" Rietave (1939), mokėsi Telšių mokytojų seminarijoje (1942-1944). Susitiko su Aleksandru Pakalniškiu pabėgėlių stovykloje Oldenburge, Vokietijoje, 1945 m. ir tais metais susituokė. Į JAV atkeliavo 1949 m. ir apsigyveno Čikagoje. Du metus buvo ALVUD (Amerikos Lietuvių Vaikų Ugdymo Draugija) pirmininke (1961–1963). Dvidešimt metų redagavo ,,Draugo” Vyčių veiklos skyrių (1963-1983). Dainavo Fausto Strolios vadovaujamame Vyčių chore 15 metų (1962-1977).

Sesuo ir broliai — Milda Pakalniškytė-Landienė (g. 1946 m. rugpjūčio 31 d., Oldenburg, Vokietija), matematikė. Studijavo matematiką Illinois universitete (bakalauras, 1968) ir Michigan universitete (magistras, 1970); — Aleksandras Pakalniškis (g. 1950 m., balandžio 4 d., Chicago, JAV), matematikas. Studijavo matematiką Illinois universitete Čikagoje (be bakalauro, magistras, 1980). Dirbo programuotoju Lucent Technologies, North Andover, MA ir Cedars-Sinai ligoninėje Los Angeles, Kalifornijoje; — Aloyzas Pakalniškis (g. 1956 m. gegužės 25 d., Chicago, JAV), gydytojas radiologas. Studijavo inžineriją Northwestern universitete (bakalauras, 1978), mediciną University of Illinois (medicinos daktaras, 1982), diagnostinę radiologiją (American College of Radiology Board Certification, 1987). Dirbo radiologu, Elmhurst ligoninėje radiologijos skyriaus vadovas.

Sutuoktinis (nuo 1968 m. rugpjūčio 17 d.) — Ramūnas Juozas Girnius (g. 1945 m. rugsėjo 23 d. Mannheim, Vokietija), fizikas, inžinierius, fizikos mokslų daktaras. Atvyko į JAV 1949 m. Su tėvais apsigyveno Bostone 1950 m. Studijavo fiziką Tufts universitete (bakalauras, 1967) ir Pittsburgho universitete (magistras, 1968, mokslų daktaras, 1973). Dirbo Lucent Technologies Bell laboratorijose North Andover ir Westford, MA. LKMA iždininkas nuo 2007 m.

Vaikai /dukros/ — Žara Girniūtė (g. 1969 m. rugsėjo 11 d. Pittsburgh, PA), matematikė. Studijavo matematiką Čikagos universitete (bakalauras, 1990) ir UCLA (matematikos mokslų daktarė, 1995). Pagimdė du sūnus – Jašuą Iosevich ir Nataną Girnių. Vadovavo duomenų kokybės skyriui Nielsen-Bases firmoje;
— Rikantė Girniūtė (Kveragienė, g. 1971 m. balandžio 21 d. Pittsburgh, PA), gydytoja anesteziologė. Studijavo geologiją Dartmouth kolegijoje (bakalauras, 1993) ir mediciną Dartmouth medicinos fakultete (medicinos daktarė, 2004). Dirbo anestezeologe Beth Israel Deaconess ligoninėje Bostone, mokytojavo Bostono lituanistinėje mokykloje 1993-1994 m. Gimė du sūnūs – Aurį ir Indrių Kveragas;
— Nomeda Girniūtė (g. 1985 m. sausio 31 d. Westford, MA), biologė. Studijavo biologiją MIT (bakalauras, 2007), ruošia daktaratą Massachusetts universitete vėžio tyrimo srityje. Mokytojavo Bostono lituanistinėje mokykloje 2011-2012 m. Gimė du vaikai – Žilvinas Cunningham ir Nomeda Cunningham.

Vaikystės metai

1949 m. vasarą Pakalniškių šeima sponsoriaujama Chicago gyvenusių Jonučių iš Vokietijos pabėgėlių stovyklos laivu atvyko į JAV. Tuo metu Chicago kaip ir visoje JAV labai trūko darbų ir gyvenamųjų butų. Todėl tėvams teko labai sunki įsikūrimo ir šeimos aprūpinimo dalia.

Plačiau apie visą Pakalniškių šeimos gyvenimą Chicago straipsnyje - http://lietuvai.lt/wiki/Pakalniškiai_Čikagoje.

Mokykla

Pradžios mokykla. 1953 - 1962 m. Mirga lankė lietuvių "Nekalto prasidėjimo pradinę mokyklą", kuriai vadovavo seselės Kazimierėtės. Būdama aštuntoke pradėjo dirbti - klebonijos raštinėje atsakinėja į telefoninius skambučius. Vasaromis daug skaitė. Vietinės viešosios bibliotekos darbuotojos pažinojo Pakalniškių vaikus - kiekvienas kas savaitę parsinešdavo per 10 knygų ir visas jas perskaitydavo. Mokėsi skambinti pianinu, atlikdavo tėvelio užduotas lietuvių kalbos pamokas.

Gimnazija. 1962 - 1966 m. lankė Chicago "Kelly High School", kurią baigė antrąja mokine. Dalyvavo mokyklos dramos būrelyje ir orkestre - grojo smuiku ir altu. 1962 - 1965 m., kartu su motina ir seserimi dainavo Vyčių chore. Su juo dalyvavo Čikagos lietuvių operos (dirigentas Kučiūnas) Verdi "Requiem" pastatyme. Per pirmąją repeticiją su Čikagos simfoninio orkestro nariais, dirigentas supyko ir sugėdino muzikantus, kad net buvo pasiruošęs atšaukti spektaklį - mat mėgėjų choras buvo žymiai geriau pasiruošęs, nei profesionalų orkestras.

Šoko Irenos Smieliauskienės tautinių šokių būrelyje, su kuriuo dalyvavo Tarptautinėje parodoje New York mieste 1964 m. bei kituose, įvairiuose renginiuose.

Dalyvavo trijose stovyklose: 1965 m. studentų ateitininkų žiemos kursuose Round-up Lake, Ohio; - 1964 m. moksleivių ateitininkų vasaros stovykloje Dainavoje; - 1963 m. moksleivių ateitininkų žiemos kursuose Dainavoje.

Universitetinės studijos

Mirga Pakalniskytė 1966 m. rugsėjį pradėjo studijas "University of Illinois at Chicago Circle". Ji buvo susižavėjusi Dostojevskio mintimis ir norėjo baigti rusų kalbą bei literatūrą. Tačiau tuo metu universitetas šioje srityje diplomų neteikė. Todėl ji įsigijo filosofijos diplomą, o antroji studijų sritis buvo rusų kalba ir literatūra.

Mirga labai susidomėjo Kanto mintimis. Nors iš pradžių Kantas atrodė neįkandamas (vieną vakarą ji netgi pasislėpusi namo palėpėje verkė, nes visiškai nesuprato Kanto Grynojo proto kritikos) ji juto, kad rašoma apie svarbius dalykus ir rašoma teisingai.

Tuo metu Illinojaus universitete dėstė gerai žinomi filosofai Arnold Levison ir Ruth Barcan Marcus. Jie padėjo Mirgai patekti į "Pittsburgh University" filosofijos katedrą.

Be to ji buvo priimta ruošti daktaratą to paties universiteto Rusų kalbos ir literatūros katedroje.

Tačiau tik filosofijos katedra pasiūlė jai stipendiją. Tai nulėmė, kad Mirga pradėjo ruošti daktaratą filosofijoje.

Kadangi norėjo greit ištekėti, studijas paskubino. Gavo leidimą iš dekano (dean) užsiregistruoti didesniam skaičiui kursų. Pažymiai buvo beveik visi penketukai, tai dekanas leidimą davė.

Po dvejų mokslo metų Mirga susituokė ir iškeliavo į Pitsburgą, kur Ramūnas Girnius jau ruošė daktaratą. Illinois universitetas leido paskutinio semestro kursus klausyti kitame universitete. Tuo pasinaudodama, Mirga vieną semestrą lankė Pitsburge "Duquesne University". 1969 m. sausį ji gavo filosofijos diplomą iš Illinois universiteto (University of Illinois at Chicago Circle)

Filosofija

1969 m. rugsėjį Mirga Girniuvienė pradėjo studijas "Pittsburgh university", Pensilvanijos valstija. 1971 m. ji čia gavo magistro laipsnį.

Tuo metu filosofijos katedroje dėstė garsus filosofas ir kantistas Wilfrid Sellars. Praėjus metams jis sutiko būti Mirgos vadovu ruošiant disertaciją apie Kantą. Buvo pasirinkta tema ,,Aš pats, kaip pažinimo objektas Kanto Grynojo proto kritikoje". W. Sellars buvo labai geros širdies žmogus. Jis nesiskųsdavo, kai pasitarimuose dalyvaudavo ir vienerių metų amžiaus Žarutė. Automobilio šeima neturėjo, tai į paskaitas, seminarus bei pasitarimus važiuodavo dviračiu. Kai reikėdavo kartu pasiimti Žarutę, ją pasodindavo į krepšį ir užkeldavo ant nugaros.

1975 prof. Algis Mickūnas pakvietė Mirgą į Filosofijos simpoziumą Ohio universitete, Athens miestelyje. Tais pačiais metais skaitė filosofijos paskaitą Mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje. Juozo Girniaus skatinama, 1976 m. ji Aidams parašė straipsnius apie Heisenbergą, Sacharovą ir Kantą ir skaitė paskaitą apie poezijos minties prigimtį LKMA suvažiavime.

1987 m. ,,Aiduose” paskelbė straipsnį apie kitų filosofų bandymą skirti empirinį nuo trascendentinio ,,aš” Kanto filosofijoje.

1995 m. paskelbė du straipsnius ,,Naujajame židinyje”: "Dvidešimto amžiaus filosofas" ir "A. Juozaičio du filosofiniai režimai".

Pittsburgh

Gyvendami Pitsburge Girniai užmezgė ryšius su lietuviais - lankė lietuvių parapiją, susidraugavo su Danute ir Vytu Miseliais. Mirga suorganizavo lietuvių kalbos kursus suaugusiems. Į pamokas susirinko daugiausiai vyresnio amžiaus žmonės kurie anksčiau mokėdavo geriau lietuviškai kalbėti, bet buvo kalbą primiršę. Ramūno tėvelio Juozo Girniaus raginama pradėjo rašyti straipsnius ir recenzijas žurnalui "Aidai".

Hiram

Dar 1972 m. buvo leidžiamas žurnalas ,,Jobs in Philosophy", kuriame buvo gana daug skelbimų. Kasmet pasirodydavo kitų universitetų atstovai, kviesdami doktorantus įsidarbinti profesoriais pas juos. Atrodė, kad nebus problemų įsidarbinti. Deja, tais metais, kai Mirga ieškojo darbo, to žurnalo nebebuvo, nes nebebuvo laisvų dėstytojų vietų filosofijos katedrose. 1973 m. rugsėjį Mirga įsidarbino "Hiram college" Ohio valstijoje.

Kai Žarutei sukako penkeri metai, ją užregistravo vaikų darželyje Hiram miestelyje. Darželio mokytoja labai nustebo, kad Žara nemokėjo kalbėti angliškai. Ji ir mokyklą pradėjo lankyti nemokėdama anglų kalbos... Po pusmečio tėvams buvo pranešta, kad ji geriausiai iš visų klasiokų skaito angliškai.

Madison

1973 m. gruodį Ramūnas Girnius apgynė fizikos daktaratą ir ėmė ieškoti tarnybos savo srityje. Hiram kolegijos dekanas pasiūlė Ramūnui darbą fizikos katedroje Hiram kolegijoje. Tačiau čia nebuvo galimybių tęsti tolesnę savo mokslinę veiklą - todėl jis susirado podaktaratinę poziciją Wisconsin universiteto fizikos katedroje. Taip Girnių šeima 1975 m. rudenį persikėlė į Madison, Wisconsin valstija.

Mirga irgi įsidarbino "Wisconsin university" filosofijos ir logikos dėstytoja. Čia ji tęsė savo disertacijos ruošimą ir 1976 m. gruodžio 20 d. d. Mirga Girniuvienė filosofijos katedroje apgynė filosofijos disertaciją tema "Aš pats, kaip pažinimo objektas Kanto Grynojo proto kritioje" ("The Self as Object of Knowledge in Kant's Critique of Pure Reason").

Kita profesija

1978 m. sausį Ramūnas Girnius įsidarbino "Hanscombe Field" fizikos laboratorijoje Lexington miestelyje, Massachusetts valstijoje. Todėl ir visa šeima išsikraustė tenai.

1978 m. rudenį Girnių šeima apsigyveno "Boxborough" miestelyje, Massachusetts valstija. Skatinama Bostono lituanistinės mokyklos direktoriaus, poeto Antano Gustaičio, Mirga ėmėsi mokytojauti Bostono lituanistinėje mokykloje, kurią lankė ir jos dukrelės.

Mirga tapo filosofijos ir logikos dėstytoja "Bentley College", Waltham mieste ir "Northeastern University", Bostono mieste. Atlyginimai buvo maži, reikėjo važinėti toli į darbą. Todėl M. Girnius nusprendė ieškoti kitokios profesijos - dėlto ji ėmėsi vakarais sudijuoti programavimą (COBOL, FORTRAN, PASCAL ir pan.) Massachusetts universitete Lowell mieste. COBOL dėstytojas buvo "Western Electric" kompanijos programavimo skyriaus vienas viršininkų. Jis pasiūlė Mirgai įsidarbinti.

1980 m. birželį M. Girniuvienė buvo priimta dirbti į "Western Electric" informatikos skyrių (Western Electric gamino telekomunikacijos aparatūrą, 1995 m. pakeitė pavadinimą į "Lucent Technologies").

1988 m. Mirga perėjo į šios firmos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos skyrių (Research and Development), kuris vadinosi "Bell Laboratories" ir ėmėsi verslovados. Čia ji tapo vadove penkių asmenų komandos, kuri buvo atsakinga už DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) produkto pelningumą. 2002 m. Mirgai buvo paskirtas apdovanojimas "Lucent Chairman’s Award" už tai, kad padėjo laimėti $350,000,000 kontraktą su Verizon.

2001 m. Lucent rinka ėmė žlugti. Iki 2003 m. galo firma atleido daugiau, nei 60 proc. savo darbininkų. 2003 m. Mirga Girnius išėjo į pensiją.

Meilė lietuvybei

Gyvendami Madison mieste Girniai palaikė ryšius su lietuviais. Dažnokai sueidavo su prof. Birute Ciplijauskaite, kuri dėstė ispanų literatūrą Wisconsin universitete. Susidraugavo su Violeta Kelertiene ir jos šeima. Kas antrą šeštadienį Mirga ėmė vesti lietuvių kalbos, istorijos bei tautosakos pamokas. Violetos paprašyta Mirga išvertė Granausko ir Apučio apsakymus. Savaitgaliais dukros buvo vežamos į Čikagos lituanistinę mokyklą.

Nors iš Lietuvos ir buvo gaunama vaikiškų knygučių, bet jų trūko, todėl M. Girnius pradėjo rašyti vaikams. 1977 m. ji parašė "Senojo bokšto paslaptis", kurią 1978 m. išleido JAV LB Švietimo taryba. Be to ji parašė eiliuotas pasakas, kurias išspausdino vaikų žurnalas "Eglutė": "Kas šoks, kas nešoks, bet laputė tikrai šoks” ir ,,Lapė ir be uodegos graži.”

1983 m. Mirga parašė antra knygą vaikams ,,Dingusio gintaro paslaptis”. Knygos pagrindinės veikėjos tos pačios, kaip ir knygoje ,,Senojo bokšto paslaptis”, tik šiek tiek ūgtelėjusios ir pradėjusios domėtis berniukais.

M. Girniuvienė nenustojo mokytojavusi Bostono lituanistėje mokykloje. A. Gustaičio skatinama, ėmė leisti mokyklos laikraštėlį ,,Švilpukas”. Ilgainiui Gustaitį pakeitė mok. Zita Krukonienė. Praėjus šiek tiek metų, Krukonienę pakeitė Mirgos mokyklos draugė Daiva Matulionytė, tuo metu de SaPereira, o vėliau - D. Navickienė. Mirga ėmė dėstyti literatūrą ir istoriją aukštesnėse klasėse.

1991 m. pastatė savo parašytą romantinę komediją ,,Ritos Kalėdų atostogos”. Dainas pritaikė ir sukūrė D. Matulionytė-deSaPereira.

1998 m. buvo išrinkta Bostono Ateitininkų sendraugių pirmininke. Suorganizavo moksleivių Ateitininkų kursus Putname ir jiems penkeris metus vadovavo. D. Matulionytė prie darbo prisijungė ir labai padėjo.

2007 m. prisijungė prie JAV LB Švietimo tarybos, kuriai pirmininkavo D. Navickienė. Perėmė atsakomybę už ŠT internetinę svetainę. Sukūrė mėnesinį internetinį laikraštėlį ,,Laikai vaikams”, kurio tikslas - supažindinti išeivijos jaunimą su Lietuva dabar.

2008 m. parašė apysaką ,,Motiejus ir jo bičiuliai: Pasakojimas apie Motiejų Valančių ir jo laikus, pagal Nasrėnų Leksio prisiminimus”, kuri buvo paskelbta Švietimo tarybos internetiniame žurnale ,,Eglutė”.

2009 m. pradėjo kurti trumpas pasakas, susidedančias iš 6 trumpų sakinių ir 6 didelių paveikslų. Jų tikslas - padėti vaikui išmokti skaityti, taip pat lavinti kalbėjimą kalbant apie paveiksle matomas detales. Iš viso sukūrė tris pasakas- ,,Lukas”, ,,Ona” ir ,,Matas”. Jos buvo paskelbtos ŠT internetiniame žurnale ,,Eglutė”.

2010 m. Mirga Girniuvienė buvo išrinkta LKMA bei ALKA pirmininke. Tais pačiais metais parašė trečią knygą vaikams ,,Paslaptis parduotuvėje”. Ji buvo išleista kaip internetinė knyga, kurią galima iš interneto nusikrauti ir išspausdinti namie. Paskelbta Švietimo tarybos svetainėje.

2012 m. ALKA pasirūpino vieta Lietuvos Nacionalinės bibliotekos sistemos duomenų bazėje ir ėmė kataloguoti knygas naudojant LIBIS. Tarpininku buvo dr. Ramūnas Kondratas.

Bibliografija

...

Nuorodos, šaltiniai

Parengta pagal klausimyną ir iki 2015 m. įvairiuose šaltiniuose pateiktą medžiagą, bendradarbiaujant su Mirga Girniuviene.

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: