Robertas Gedvydas Skrinskas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Robertas Gedvydas Skrinskas
250 px
Robertas Gedvydas Skrinskas .... m.

Gimė 1960 m. spalio 20 d.
Vilnius

Sritis ----
Pareigos


  • 1995-2016 Domeikavos ir Lapių klebonas

  • Nuo 2016 Šėtos ir Lančiūnavos klebonas

Išsilavinimas

  • 1989-1991 Kauno tarpdiecezinė seminarijaŽinomas už ...

Robertas Gedvydas Skrinskas (g. 1960 m. spalio 20 d. Vilniuje) – katalikų kunigas, visuomenininkas.

Turinys

Mokslo ir gyvenimo keliu

1966 m. Robertas būdamas tik 6 m. pradėjo lankyti Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. 1975 m. baigęs to mokyklos klases įstojo į [Vilniaus politechnikumas|Vilniaus Politechnikumą]. 1979 m. baigęs mokslus gavo spec. vidurinio mokslo diplomą (vidurinis išsilavinimas ir specialybė - metalo apdirbimo pjovimu specialybė, technikas–technologas).

1979 m. trumpai padirbęs pagal paskyrimą gegužės 4 d. R. Skrinskas buvo paimtas į Sovietų armiją. Tarnavo Duobelės (Dobelė, Latvija) mokomajame tankistų dalinyje, po to reguliariame dalinyje Mamonove (Heiligenbell, Šv. Kirvis) vietovėje Karaliaučiaus srityje.

Po armijos 1981 m. Robertas įsidarbino vyr. technologu Techninės informacijos paslaugų centre (koks miestas?). Vėliau Apželdinimo treste, Fontanų bare.

Dvasiniu keliu

Dar tarnaudamas Mamonove Robertas apsisprendė būti kunigu. Į kunigystę jį vedė šeimos perduotas tikėjimas. Paauglystėje klausimas „ar yra Dievas?“ jam tapo labai svarbus. Jei Dievas yra - reikia ir gyventi, kaip jis reikalauja. O jei Dievo nėra, kam veidmainiauti? Žodžiu, būti arba šaltam, arba karštam, bet ne drungnam, kad nebūtum išspjautas iš Jo burnos. Robertas sąmoningai domėjosi tikėjimu, skaitė religines knygas, klausė ko nesuprato kunigų ir tikėjimas augo.

Todėl grįžęs iš tos tarnybos jis pabandė įstoti į Kauno kunigų seminariją, bet ten nebuvo priimtas. Tačiau su šia svajone R. Skrinskas neatsisveikino ir 1986 m. liepos 26 įstojo į Pogrindžio kunigų seminariją Gargžduose pas kun. Antaną Šeškevičių, SJ, kurią baigė 1989 m. Lietuvoje pogrindines teologijos studijas sovietiniais laikas organizavo jėzuitų ir marijonų vienuolijos. Studijos vyko neakivaizdiniu principu. Kun. Antanas parūpino vadovėlius – vadinamus skriptus, mašinėle rašytus vadovėlius.

Prasidėjus Atgimimui ir Bažnyčiai įgijus daugiau laisvės, 1989 m. Robertas buvo priimtas į Kauno kunigų seminariją ir po 2 metų, išlaikius diplominius egzaminus - 1991 m. liepos 15 d. Robertas Skrinskas kardinolo Vincento Sladkevičiaus asmeninėje koplyčioje, dalyvaujant kancleriui Alfonsui Svarinskui, buvo įšventintas į diakonus. O sekantį rytą - 1991 m. liepos 16 d. gavo ir kunigystės šventimus. Tuo metu Kauno Seminarijoje vyko kunigų rekolekcijos. Kun. A. Svarinskas pristatė Robertą ir pasakė, kad tai paskutinis pogrindžio kunigas.

Dievo tarnybos keliu

1991 m. liepos 16 d. kun. R. Skrinskas buvo paskirtas vikaru į Jurbarką, nes ten buvo likęs tik vienas kunigas A. Slavinskas. Šioje vietoje jis išbuvo tris metus. Jautėsi, kad žmonės pasiilgę dvasingumo, mielai bendravo su kunigu. Teko eiti ne tik į mokyklas, bet ir į ligoninę. Tuo metu buvo nutarta pradėti Jurbarko bažnyčios bokštų atstatymo darbus. Buvo renkamos aukos. Darbus atliko meistrai, vadovaujami Aloyzo Grigolos.

1994 m. balandžio 11 d. atėjo kunigui naujas paskyrimas - vikaras į Vilijampolės Šv. Juozapo parapiją. Čia išbuvęs išbuvęs metus laiko, 1995 m. gegužės 16 d. Robertas Skrinskas kardinolo Vincento Sladkevičiaus buvo paskirtas Lapių ir Domeikavos parapijų klebonu su įpareigojimu statyti Domeikavos bažnyčią.

1997 m. gruodžio 25 d. Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus įgaliotas jis pašventinau bažnyčios rūsyje koplyčią ir joje pradėjo vykti pamaldos.

2006 m. liepos 2 d. 15 val. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius konsekravo Lietuvos kankinių bažnyčią Domeikavoje, kurioje kunigas pradirbo 21 metus.

2016 m. balandžio 18 d. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas paskyrė R. Skrinską Šėtos ir Lančiūnavos klebonu. Šias pareigas jis pradėjo eiti 2016 m. birželio 1 d.

Kova Už Gyvybę - Pro Vita

Pro Vita (lotyniškai) reiškia "Už Gyvybę". Tai tarptautinis gyvybės gynėjų pavadinimas.

<> <> <>

Iš Vikipedijos

1991 – 1994 m. buvo Jurbarko vikaru

1994-1995 Kauno Vilijampolės vikaras

1995-2016 Domeikavos ir Lapių klebonas

nuo 2016 m. Šėtos ir Lančiūnavos klebonas

Kunigas yra aktyvus negimusių vaikų gynėjas. http://pv1.esy.es/4/c.htm

1992.11.22 Jurbarke 1 kartą Lietuvoje, o gal ir Europoje buvo deramai krikščioniškai pagerbti ir palaidoti tie, kurie iki šiol buvo nužmoginami. Sumos 12:30 šv. Mišias aukojo kun. R. Skrinskas, kun. R. Grigas ir kun. D. Brogys. Iš bażnyčios karstelis su negimusiais 3 abortuotais vaikais buvo nešamas į kapines ir palaidotas. Ąžuolinį paminklą padarė meistrė J. Baranauskienė su užrašu: "Negaliu atleisti sau, kad aš tave negimusį žudžiau."

1994.11.26 didelė "Už Gyvybę" akcija įvyko Kaune, Vilijampolės vikaro Kun. R. Skrinsko iniciatyva. 14:00 val. Kauno katedroje šv. Mišias aukojo dek. kun. V.Jalinskas, kun. G. Vitkus SJ. ir kun. R. Skrinskas. Po šv. Mišių prel. Jalinskas pašventino 6m Ąžuolinį kryžių, kurį žmonės ir kareivių kuopa ant pečių nešė per miestą iki VI forto ir pastatė Taikos Kryžių kalnelyje. Užrašas: "Negimusių nužudytų kūdikių atminimui." 1998.04.26 Pirmą kartą Lietuvoje buvo minima Gyvybės Diena. Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko 40 val. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišias gyvybės intencija aukojo vysk. V. Michelevičius, prel. V. Jalinskas ir kun. kleb. R. Skrinskas. Po Šv. Mišių vyskupas pašventino Adolfo Teresiaus darbo ąžuolinį paminklą nužudytiems negimusiems vaikams. Renginį organizavo kun. Robertas Skrinskas. 1999.04.25 Antrą kartą Lietuvoje buvo minima Gyvybės Diena. Penktadienį Lapių mokykloje vyko konferencija, o Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje prasidėjo 40 val. nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija. Sekmadienį Šv. Mišias gyvybės intencija aukojo prel. V. Jalinskas ir kartu koncelebravo kun. kleb. R. Skrinskas. Po Šv. Mišių prelatas V. Jalinskas pašventino Vinco Kankalio darbo ąžuolinį paminklą nukankintiems negimusiems vaikams atminti. Renginį organizavo kun. Robertas Skrinskas.

2007 11 23 Domeikavoje, prie paminklo abortuotiems vaikams buvo palaidotas nužudytas negimęs vaikelis. Šv. Mišias aukojo kunigai R. Skrinskas ir Deimantas Brogys. Domeikavos mokykloje vyko konferencija. 2017 10 08 Šėtoje, per Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės atlaidus klebonas kun. R. Skrinskas parapiją paaukojo Nekalčiausiai M. Marijos širdžiai ir šventoriuje pašventino meistro Adolfo Teresiaus darbo paminklą ,,NUŽUDYTIEMS NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS“. Paminklui ąžuolą padovanojo Stasė Rimavičiūtė. Ąžuolo transportavimo ir paminklo sukūrimo išlaidas apmokėjo kun. R. Skrinskas. Dalyvavo Pasaulio Gydytojų Už Žmogaus gyvybę Lietuvos asociacijos delegacija, A. Teresius. http://provita.net16.net/pv/p/index.html Kunigas Robertas su savo paskaitomis Už Blaivybę ir Gyvybę aplankė daugelį Lietuvos mokyklų. Bendras Padėkų svoris be rėmelių sudaro virš 10 kg.

Visuomeninė veikla

Kun. Robertas yra vysk. Motiejaus Valančiaus sąjūdžio ir Pasaulio gydytojų federacijos ,,Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos garbės narys. Garbės vardo suteikimas kun. Robertui Skrinskui https://youtu.be/Ri_Jc22SmWg

Įvertinimai

  • 2005 m. kun. Robertą Pasaulio gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija „už pasiaukojantį

ir kilnų darbą ginant žmogaus gyvybės neliečiamumą ir orumą“ įteikė nominacinę skulptūrėlę ,,Motinystė". (autoriai prof. leonas ir doc. Gediminas Žukliai). http://provita.net16.net/pv/p/6.htm

  • 2006 m. arkivysk. Sigitas Tamkevičius „Už Lieuvos kankinių bažnyčios pastatymą ir švietėjišką veiklą, ginant

žmogiškąją gyvybę“ apdovanojo Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

Bibliografija

Kun. Robertas parašė ir išleido šias knygas:

  • „Už Gyvybę“, Vilnius, Savo, 1995. 206 psl. Tiražas 5 000 egz.
  • „Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas“ Kaunas, Judex, 1999. 456 psl. Tiražas 4 000 egz,
  • Robertas Gedvydas Skrinskas. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija. Spausdino UAB „Judex". Kaunas, Lapės. 2008. ISBN 978-9955-748-17-5
  • „Būkime Blaivūs!“ Domeikava, 2012, Baltoprint, 256 psl.
  • 1981-1989 m. aplankė, nufotografavo LDK, Livonijos, M. Lietuvos pilis ir sukūrė diafilmą „Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys“.

Šaltiniai

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: