Robertas Pukenis

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Robertas Pukenis

Gimė 1955 m. liepos 23 d.
Anykščiai

Veikla
Kunigas, teologas, literatas poetas, publicistas, visuomenininkas

Turinys

Robertas Pukenis (g. 1955 m. liepos 23 d. Anykščiuose) – katalikų kunigas, kanonistas, teologas, literatas poetas, publicistas, visuomenininkas.

Anykštėno Biografija

Tėvai: Antanas Pukenis – darbininkas ir Teklė Banytė-Pukenienė. Brolis Vidmantas Pukenis – veterinarijos gydytojas, visuomenininkas, seserys Danguolė Ona Pukenytė-Brunovienė – gydytoja terapeutė ir Vida Pukenytė-Lisienė – gydytoja odontologė.

19631974 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Antano Vienuolio progimnazija). 19741979 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio katedroje raj. Pukenis buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias 1979 m. birželio 10 d. jis aukojo gimtosios parapijos Anykščių bažnyčioje.

19791981 m. raj. Pukenis tarnavo Krekenavoje (Panevėžio raj.) vikaru. 19811989 m. jis buvo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikaras, nuo 1985 m. – ir Uliūnų (Panevėžio raj.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas, iš pagrindų atnaujino Uliūnų bažnyčią.

1983 m. raj. Pukeniui buvo suteiktas teologijos licenciato laipsnis už tezes tema "Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 metų".

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu šalia pastoracinės veiklos raj. Pukenis dalyvavo ir politinėje kovoje už Bažnyčios laisvę. Jis rinko tremtinių poeziją, kuri buvo išleista rinkiniuose "Nemuno vaga", buvo mėnesinio žurnalo "Lietuvos aidai" redaktorius. Pirmasis šio leidinio numeris pasirodė 1987 m. rugpjūtį, paskutinis, 21-asis, – 1989 m. balandį. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras jam suteikė rezistento statusą.

R. Pukenis taip pat atkūrė Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos Panevėžio skyrių.

1989 m. jis buvo paskirtas klebonu į Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčią, kuri po kapitalinio remonto buvo vėl pašventinta 1990 m. birželio 10 d., rūpinosi Barklainių koplyčios ir Panevėžio marijonų vienuolyno su koplyčia (ji buvo pašventinta 1992 m. rugsėjo 6 d.) restauravimu. raj. Pukenio iniciatyva ir tikinčiųjų paramos dėka trys sovietiniais metais uždarytos bažnyčios vėl virto veikiančiomis šventovėmis.


19921997 m. raj. Pukenis studijavo Romos (Italija) Laterano popiežiškajame universitete bažnytinę ir civilinę teisę, apsigynė darbą tema "Vatikano ir Rusijos santykiai XX a.", yra bažnytinės ir civilinės teisės daktaras. 19951997 m. jis taip pat studijavo Vatikano kunigų kongregacijoje.

19972002 m. raj. Pukenis tęsė italų civilinės teisės studijas Lumsos universitete Romoje, apsigynė doktoratą iš romėnų teisės, yra civilinės italų teisės daktaras.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 2002 m. iki šiol raj. Pukenis dėsto Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete bei Politologijos ir diplomatijos institute tarptautinę ir romėnų teisę bei kanonus, yra lektorius. Nuo 2003 m. jis kiek laiko buvo ir Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedros vedėjas.

20022003 m. jis buvo Kauno arkivyskupijos oficiolas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto tarybos narys.

20032008 m. raj. Pukenis buvo Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko generalvikaras. Nuo 2004 m. jis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas, 20072008 m. ir 20092011 m. buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas, Panevėžio vyskupijos Šventimų ir skyrimų komisijos narys, Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys, Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos konsultorius. Nuo 2011 m. jis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos narys.

Nuo 2008 m. iki šiol raj. Pukenis yra Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius, Kauno Kristaus Prisikėlimo (Žaliakalnio) parapijos rezidentas. 2009 m. jis kelis mėnesius tarnavo Čikagos (JAV) Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo lietuvių katalikų parapijoje.

R. Pukenis yra Jono Pauliaus II Santarvės rūmų statybos Panevėžyje iniciatorius. Jo idėja pastatyti bendrus maldos namus skirtingų tikėjimų bendruomenėms sulaukė prieštaringų vertinimų ir Lietuvos katalikų bažnyčios nėra palaikoma.

Nuo 2013 m. jis yra viešosios įstaigos labdaros ir paramos fondo "Alma Mater" direktorius.

R. Pukenis buvo respublikinių konferencijų "Šiuolaikinio jaunimo rengimas šeimai: patirtis ir uždaviniai" (2006 m.) bei "Šeimos kaip vertybės samprata šiuolaikinėje visuomenėje" (2007 m.) organizacinio komiteto pirmininkas.

Jis dalyvavo tarptautinėse konferencijose "The University and the Church in Europe" (Varšuva, Lenkija, 2003 m.), "La famiglia in Europa" (Roma, Italija, 2004 m.). Tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose jis skaitė pranešimus: "Spaudos apžvalga 19912004. Pasauliečių vaidmuo ginant dvasines vertybes žiniasklaidoje" (tarptautinė konferencija "Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje", 2004 m.), "Teisės vaidmuo išsaugojant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis" (Sympozium Cirkveho prava Spravodlivost a pravo v cirkvi a spločnosti, 2004 m.), "Šeimos globa teisiniu požiūriu" (konferencija "Šeimos darna – ateities visuomenės pagrindas", 2005 m.), "La realizzazione della dottrina sociale nella societa postcomunista" (tarptautinė konferencija "L,impresa e la costruzione di un nuovo umanesimo", Roma, Italija, 2006 m.), "Šeimos krizė – tai demografinė krizė Lietuvoje" (konferencija "Šeimos kaip vertybės samprata šiuolaikinėje visuomenėje", 2007 m.), "Tarpukario katalikų ir judėjų santykiai Panevėžio apskrityje" (konferencija-seminaras "Holokaustas ir žydų likimai Lietuvoje bei Panevėžyje", 2007 m.), "Cultura e religione dell,Unione Europea: le esperienze della Lituania e le sue evoluzioni, con la liberta di comunicazione e di informazione in primo piano" (tarptautinė konferencija "Un nuovo umanesimo per l,Europa. Il ruolo delle universita", Roma, Italija, 2007 m.).

Nuo 1992 m. raj. Pukenis yra Lietuvos žurnalistų draugijos narys, rašo eiles ir publicistinius tekstus. Jis parašė ir išleido keletą knygelių.

R. Pukenio kūrybos leidiniai:

  • 1992 m. – "Po žvaigždėtu dangum" (eilėraščiai).
  • 1993 m. – "Katalikiška asketinė literatūra lietuvių kalba iki 1905 m. : darbas teologijos licenciatui gauti" (mokslinis veikalas, parašytas 1982 m.), "Metų spalvos" (publicistika), "Teesie..." (I ir II dalys, publicistika, kitas leidimas viena knyga – 1994 m.).
  • 1996 m. – "I rapporti tra la Santa Sede e la Russia nel ventesimo secolo : i lineamenti storico-giuridici e diplomatici : (esposizione della tesi per alcuni temi principali) : theses ad doctoratum in Iuris Canonici et Civili" (italų kalba, mokslinis veikalas – doktorato disertacijos tezės).
  • 2013 m. – "Ar įvykdytas Lietuvos kankinių testamentas?" (poezija ir proza skirta žuvusiems ir nukentėjusiems 1991 m. sausio 13 d.).

R. Pukenis taip pat yra fotoalbumo "Po krikščionybės ženklu" (2006 m.) vienas iš teksto autorių ir konsultantas, jo poezija spausdinta rinkiniuose.

Lietuvos ir užsienio spaudoje jis išspausdino daug straipsnių: "Romėnų teisė monarchiniu laikotarpiu", "Bažnytinės diplomatijos prigimtis ir tikslai", "TSRS antireliginė politika", "Teisės vaidmuo, išsaugojant tautinį tapatumą globalizacijos sąlygomis", "Teologinis žvilgsnis į pašaukimų teologiją" (kunigo doc. raj. Dulskio knygos "Pašaukimų teologija ir pastoracija" recenzija) ir kt.

R. Pukenis yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos (nuo 2013 m. – progimnazijos) Garbės galerijos narys (nuo 2007 m.).

Laisvalaikiu rašo baltąsias eiles, skaito poeziją, remontuoja bažnyčias.

Išsilavinimas

19631974 m. mokėsi Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje, 1974–1979 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, teologijos licenciatas (1983 m. sausio mėn.). 19921997 m. Romos Popiežiškajame Laterano universitete – bažnytinę ir pasaulietinę teisę. Apgynė disertaciją, kanonų ir civilinės teisės daktaras. 1995–1997 m. stažavosi Vatikano kunigų kongregacijoje, 1997–2002 m. Lumsos universitete (Italija) apgynė disertaciją iš iš romėnų teisės, (pasaulietinės) teisės daktaras.

Profesinė veikla

1979 m. gegužės 27 d. Panevėžio katedroje įšventintas kunigu ir paskirtas dirbti Krekenavoje vikaru. Nuo 1981 m. kovo mėn. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vikaras, nuo 1985 m. – kartu ir Uliūnų bažnyčios klebonas, nuo 1989 m. birželio mėn. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, nuo 2002 m. vasario 28 d. iki 2003 m. lapkričio 25 d. Kauno arkivyskupijos oficiolas, VDU Katalikų teologijos fakulteto Tarybos narys, Bažnytinės teisės katedros vedėjas, nuo 2002 m. VDU Politologijos ir diplomatijos instituto (dab. VDU PMDF) tarptautinės teisės, lyginamosios konstitucinės teisės, administracinės teisės dėstytojas, nuo 2003 m. rugsėjo 16 d. vyskupo Jono Kaunecko iki 2008 m. Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras, nuo 2008 m. spalio 12 d. Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos kunigas[1] VDU Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedros lektorius.

Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos konsultorius[2].

Kilmė

Tėvai – Antanas Pukenis, darbininkas ir Teklė Banytė-Pukenienė.

Brolis - Vidmantas Pukenis, veterinarijos gydytojas, visuomenininkas. Seserys: - Danguolė Ona Pukenytė-Brunovienė, gydytoja terapeutė; - Vida Pukenytė-Lisienė, gydytoja odontologė.

Šaltiniai

  1. Robertas Pukenis (Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos inf.)
  2. Robertas Pukenis („Tūkstantmečio žmonės “, UAB „Neolitas“ inf.)


Autorius: Anykštėnų biografijos - Tautvydas Kontrimavičius

Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: