1958 m. JAV lietuvių radijo laidos

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  Amsterdam, NY[taisyti]

  Lietuviška programa. WCSS - 1490 kHz
  Sekmadieniais 7:00-8:00 val. vak.
  Programos vedejas - Juozas Olšauskas; Reikalų vedėjas ir pranešėjas - Leonardas Hartvigas.

  Baltimore, MD[taisyti]

  Radijo programa lietuviams. WAYE WA YE - 860 kHz
  Sekmadienių rytais 10:15 - 11:00 val.
  Programos vedejai: - Albertas Juškevičius, 4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md., Phone TUxedo 9-8693;
  - Kęstutis Laskauskas, 809 Scott St. Baltmore 30, Md. Phone SAratoga 7-7963.

  Boston, MA[taisyti]

  Laisves Varpas.
  Medford, Worcester
  Naujosios Anglijos lietuvių kultūrinė radijo programa.
  Medford, WHIL - 1430 kHz
  Worcester, Mass. WORC - 1310 kHz
  Sekmadienių rytais 8:00- 8:30 val.
  Vedejas - P. Viščinis, 47 Banks St., Brockton 18, Mass. Phone JU. 6-7209

  Lietuvių Radijo Korp. Programa.
  Boston
  Seniausia liet. radijo programa Naujojoje Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. balandžio mėn.
  Boston, Mass. WL YN - 1360 kHz
  Sekmadieniais 2:30 - 3:00 val. po pietų.
  Muzika, dainos ir Magdutes pasaka.
  Direktorius - S. Minkus, 502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Phone AN. 8-0489

  Lithuanian Radio Hour Program.
  Norwood
  WHIL - 1430 kiHz
  Sekmadieniais 11:00 - 12:00 val.
  Vedejas - A. Kneižys, 15 College St., Norwood, Mass.

  Chicago, IL[taisyti]

  Margutis.
  Vedeja - L. Vanagaitienė, 6755 S. Western Ave., Chicago, IL
  WHFC - 1450 k.
  Kasdien - nuo 9:00 iki 9:45 val. vakaro.
  Ketvirtadieniais du kartu: nuo 7:00 iki 8:00 ir nuo 9:00 iki 9:45 (visos programos vakarais)
  Sekmadienį po pietų - nuo 1:00 iki 2:15.

  Radijo valanda.
  Vedėja - Sophie Barcus, 7159 South Maplewood Ave., Chicago, Ill. HEmlock 4-2413.
  WGES - 1390 kHz
  Pirmadienį iki šeštadienio - rytais 8:30 - 9:15 val.
  Ir kas pirmadienį nuo 7:00 iki 8:00 val. vakare.
  Sekmadienį 8:30 - 9:30 val. ryto iš stoties WOPA, 1490 kHZ

  Cleveland, OH[taisyti]

  Lietuvių Radijo Klubas.
  Teviškes garsų programa transliuojama kiekvieną penktadienį
  7:00-7:30 val. v. per WDOK stotį banga 1260 kHz
  Programos vedejas - Juozas Stempužis, 506 E. 118 S., Cleveland 8, Ohio.

  https://lietuvai.lt/wiki/Cleveland_lietuvių_radijo_laidos

  Detroit, MI[taisyti]

  Baltle Melodies.
  Detroit, WJLB 1400 kHz
  Šeštadieniais 8:30 - 9:15 P.M.
  Director - Helen Rauby, 16926 Pinehurst, Detroit 21, Mich. Telephone UNiversity 1-1072.

  Lithuanian Melodies.
  Ann Arbor WPAG - 1050 kHz
  Sekmad. l:00---1:30 P.M.
  Director - Ralp Valatka, 15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich. Telephone BRoadway 3-2224.

  Los Angeles, CA[taisyti]

  Lithuanian Melody Hour.
  Šeštadieniais 12:30-1:00
  KALI - 1430 kHz
  Direktorius - Bruno Gediminas, 4023 W. 60th Street, Los Angeles 43, Calif. Phone: AX. 5-2260.
  Reikalų vedejas - George Rudelis, 5027 Zelzah St., Encino, Galif.
  Programos vedejas - Bronius Dūda, 1315 McCollum St., Los Angeles 26. Calif.; Phone DU. 2-1595.

  New York & New Jersey[taisyti]

  Lietuvos Atsiminimų Radijo Valanda
  Girdima kiekvieną šeštadienį 4:00 - 5:00 popiet
  iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kHz ir 97.9 mHz. (FM)
  Direktorius - Jokūbas J. Stukas, 1264 White St., Hillside, N. J. Tel. WAverly 6-3325.

  Philadelphia, PA[taisyti]

  Lietuvių Bendruomenes Radijo Programa - Bendruomenes Balsas.
  Philadelphia, Pa. - WDAS - 1400 kHz
  Programa sekmadieniais nuo 3:30 val. iki 4:00 val.
  Duoda kultūrines bei politines apžvalgas, žinias, muziką, skelbimus
  Pusvalandžius redaguoja redakcinis kolektyvas
  Bendruomenes Balso reikalais rašyti - A. Gaigalas, 335 Titan St., Philadelphia 47, Pa.

  Pittsburgh, PA[taisyti]

  The Flrst Lithuanian Radio Program in Pittsburgh, Penn.
  WPIT - 730 kHz
  Sekmadieniais nuo 12:30 iki l:00 po pietų.
  Programos vedėjai - Povilas ir Gertruda Dargiai.
  Visais reikalais kreiptis - 2040 Spring Hill Rd., Pittsburgh 16, Pa.

  Lithuanian Catholic Hour. Pittsburgb, Pa.
  WLOA - 1550 kHz
  Sundays 1:30 - 2:00 P.M.
  Produced by Knights of Lithuanian, Pittsburgh Distric. WLOA, Braddock, Pa.

  Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour.
  WAMO - 860 kHz on your dial
  Sekmadieniais - 11:30. Pittsburgh's Country and Western Music Station
  Producer and Anouncer - Frank J. Saldokas, 5915 Elwood St., Pittsburgh 32, Pa. Assistant: George Žilinskas.

  Pittston, PA[taisyti]

  Lithuanian Melody Hour
  WPTS - 1540 kHz
  Sekmadieniais 10:30 - 11:00 val. ryte.
  Vedejai - J. Maceina ir adv. Thomas E. Mack. 466 S. Main St., Pittston, Pa

  Rochester, NY[taisyti]

  Lietuvių Radijo Klubas. Rochester, N. Y.
  WHEC - 1460 kHz
  Programa transliuojama kiekvieną sekmadienį 9:30 iki 10:00
  Pirmininkas - Pranas Saladžius, 309 Alphonse St.
  Pirm. pavad. - Petras Armonas, 75 Clairmount St.
  Sekr. Vytautas Žmuidzinas, 213 Berlin St.
  Kasin. Pranas Puidokas, 38 St. Jacob St.
  Vald. narys Br. Krokys, 10 Dudley St.
  Programos vedejai - D. Podelytė, A. Cieminis, St. Ilgūnas, Br. Krokys, V. Žmuidzinas, Alf. Dziakonas.

  Washington DC[taisyti]

  Amerikos Balsas (Voice of America).
  Kas dieną puses valandos programa Lietuvos laiku girdima 19:30 val. trumposiomis 11, 13, 16, 19 ir 31 m bangomis.

  Amerikos Balsas (Voice of America) įsisteigė 1942 m.
  Transliacijas lietuvių kalba pradėjo 1951 m. vasario 16 d., teikdamas pavergtos Lietuvos gyventojams teisingas žinias iš JAV-bių ir bendrai iš Vakarų Pasaulio.

  Iš Europos kasdien pusės valandos programa Lietuvos laiku girdima 19:30 val. trumpomis 16, 19 ir 25 m bangomis Greenwich laiku 16:30 val.; New Yorko laiku - 11:30 val. ryto, Los Angeles - 8:30 val. ryto, Melbourno - 2:30 val. ryto, Buenos Aires - l:30 val. p. p.
  Europinė laida kartojama tris kartus (Lietuvos laiku) - 21 val. 16, 19, 25 ir 251 m bangomis.

  Iš Washingtono kasdien pusės valandos programa Lietuvos laiku girdima 22:30 val. 13, 16, 19 ir 21 m bangomis
  19:30 val. Greenwich laiku; 2:30 val. p. p. New Yorko laiku, 5:30 val. ryto Melbourno laiku ir 4:30 val. p. p. Buenos Aires laiku.
  Washingtono programa kartojama tris kartus: 24 val. 16, 19, 25 ir 31 m bangomis ir 6 val. ryto 16, 19, 25 ir 31 m bangomis.

  "Amer. Balso" Liet. Tarnybos Vedėjas - dr. Kostas R. Jurgėla. Redakt. režisierius - Inž. Pov. Labanauskas
  Sekretorė-pranešėja - Barbora Darlys-Drangelienė
  Rašytojai, kalbėtojai - Alfonsas Petrutis, Jurgis Blėkaitis, Juozas Vitėnas
  Nenuolatiniai - Henrikas Kačinskas, Jonas Vaitkevičiiis

  The VOICE OF AMERICA inaugnrated on Febrnary 16, 1951, Lithnanian b•·;>adcasts to Lithuania of ?1ews and views of the United States and the W estern world. Since this is the only means of getting any news from the outside wm·ld, Voice of America broadcasts in Soviet-occupied Litlmania are quite popular.

  Address: U. S. Information Agency, "Voice of America" Lithuanian Service, Washington 25, D. C.
  Address in Europe: American Consulate General at Munich, APO 108, r;,, Postmaxter, New York, N. Y.

  Waterbury, CT[taisyti]

  Lithuanian Memories
  Waterbury WWCO 1240 kHz
  šeštadieniais 6:30 iki 7:30 P.M.
  Directorius - Mrs. M. J. Colney, asistentai - Anthony Patiulis, Martin Kleinaitis, 148 Grand St., Waterbury 2, Conn.

  Wilkes Barre[taisyti]

  Wlikes Barre, Pa. - WILK 980 kHz
  Sekmadieniais 12:05 - 12:30 p. p.
  Vedejas - adv. J. Verbalis, 500 Bennet Bldg.

  Šaltiniai[taisyti]

  Duomenys iš "Pasaulio lietuvių žinynas", 1958 m. laida, Editor Anicetas Simutis, Išleido: Lietuvių prekybos rūmai New Yorke, Spausdino: Tėvų pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, NY. 464 p. Turinys 7 p. Lietuvių radijo valandos, 162 p.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 100% (+7963-1=7962 wiki spaudos ženklai).