Aleksandra Eivienė

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Aleksandra Eivienė
  Aleksandra Eivienė.jpg

  Gimė 1914 m. rugsėjo 12 d.
  Gegiedžiuose, Pašvitinio vls., Šiaulių aps.
  Mirė 2017 m. birželio 23 d. (102 m.)
  Čikagoje

  Tėvas Jonas Indrulis (1876-1948)
  Motina Monika Ramonaitė-Indrulienė (1880-1972)
  Sutuoktinis(-ė) Aloyzas Eiva
  Vaikai

  Marija (1951),
  Vilija (1954)


  Veikla
  JAV lietuvė, agronomė, pedagogė, žurnalistė, viena iš knygos „Linkuva“ autorių, visuomenininkė

  Išsilavinimas 1933 m. Linkuvos gimnazija (IX laida)
  Alma mater Dotnuvos žemės ūkio akademija

  Aleksandra Eivienė (Indriulytė, Indrulytė, Eiva; 1914 m. rugsėjo 12 d. Gegiedžiuose, Pašvitinio vls., Šiaulių aps. – 2017 m. birželio 23 d. Čikagoje) – JAV lietuvė, agronomė, pedagogė, žurnalistė, viena iš knygos „Linkuva“ autorių, visuomenininkė. Inžinieriaus A. Eivos žmona.

  Gyvenimo kelias

  Tėvas – Jonas Indrulis (1876-1948) iš Binėnų kaimo. Motina – Monika Ramonaitė-Indrulienė (1880-1972) iš Binėnų kaimo. Aleksandra gimė ūkininkų šeimoje, kartu augo sesuo.

  Aleksandra 1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją (IX laida). 19331936 m. studijavo Žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje, buvo ateitininkų korporacijos „Gabija“ narė. 19371939 m. Rokiškio Vaižganto gimnazijos, 19391942 m. Vilkaviškio J. Basanavičiaus gimnazijos mokytoja ir inspektorė. 19421944 m. Vilniaus II vidurinės amatų mokyklos direktorė.

  1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 19451949 m. Hanau lietuvių gimnazijos mokytoja.

  Nuo 1949 m. apsigyveno Čikagoje, Ilinojaus valstija. Priklauso ateitininkams ir skautams. Čikagos skautininkų Ramovės vicepirmininkė. Lietuvių mokytojų ir Ateitininkų sendraugių sąjungų Čikagoje valdybos narė ir vicepirmininkė, Čikagos agronomų sąjungos, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos pagalbinio moterų vieneto narė.

  19551980 m. aktyviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Kartu su kitais parengė monografiją „Linkuva“ (1978 m.). 1962 m. ir 1972 m. už Laiškuose lietuviams išspausdintas noveles apdovanota premijomis.

  Galerija

  Prisiminimai

  Aleksandra Indriulytė Eivienė

  Su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse pranešame draugams, pažįstamiems ir buvusiems mokiniams, kad 2017 m. birželio 23 d., sulaukusi 103 metų, Amžinybėn iškeliavo mūsų brangi Mamytė ir Močiutė, A†A Dipl. agr. mokytoja Aleksandra Indriulytė Eivienė. A. a. Aleksandra buvo mylima žmona a. a. Aloyzo Eivos. Giliame liūdesyje liko: dukra Marija su vyru John ir vaikai Marius, Aleksas, Rolan­das; dukra Alexandra Vilija ir vaikai Ramū­nas ir Monika ir a. a. sesers Adelės Žukienės šeima Lietuvoje. A. a. Aleksandra gimė Lietuvoje ir ten dirbo pedagoginį darbą: buvo Rokiškio kan. Tumo Vaižganto gimnazijos mokytoja, Vilkaviškio dr. J. Basanavičiaus gimnazijos inspektorė, Vilniaus II-osios vid. amatų mokyklos direktorė. Pasitraukus į Vokietiją dirbo mokytoja Hanau stovyklos gimnazijoje. Priklausė Agronomų sąjungai, Mokytojų sąjungai, Ateitininkų, Skautų sąjungoms, BALF’ui, Lietuvos Dukterų draugijai ir kitoms labdaringoms organizacijoms. Velionės įvairūs raštai, vertimai ir eilėraščiai buvo spausdinami ir premijuojami „Laiškuose lietuviams”, „Drauge”, „Eglutėje”, „Ateityje” ir kituose lie­tuviškuose laikraščiuose bei žurnaluose. Velionė buvo monografijų apie Linkuvos gimnaziją ir Žemės ūkio akademiją redakcinių komitetų narė. Atsisveikinimas su a. a. Aleksandra įvyko birželio 29 d. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. Šeima dėkoja kun. Gediminui Keršiui už širdingai atnašautas šv. Mišias bei laidotuvių apeigas kapinėse. Taip pat dėkojame muz. Ričardui Sokui už jausmingai sugiedotas giesmes ir raminančią vargonų muziką per šv. Mišias. Esame dėkingi Donald Petkus laidojimo namams už nuoširdžiai suteiktą paramą. Kviečiame draugus, pažįstamus ir buvusius mokinius pasimelsti už a. a. Aleksandrą ir ilgai prisiminti jos gerumą bei įtaką mūsų gyvenime.

  Liūdinti šeima.

  Šaltiniai


  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 100% (+8130-24=8106 wiki spaudos ženklai).
  • Emilija Stanevičienė – redaktorius – 2% (+178-176=2 wiki spaudos ženklai).