Amerikos lietuvių kultūros archyvas

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
  Amerikos lietuvių kultūros archyvas
  Vaizdas:ALKA-logo-300dpi.png
  Forma Asociacija
  Įkurta 1922 m.
  Vadovai Mirga Girniuvienė
  Būstinė JAV, Connecticut valstija, Putnam
  Adresas ALKA, 37 Mary Crest Drive, P.O. Box 608, Putnam, CT 06260
  Tinklalapis http://www.lkma.org/alka.htm
  El. paštas mgirnius@lkma.org
  Telefonas (860) 928-5197 Office, (978) 692-4625 mob.

  Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA) – lietuvių katalikų mokslininkų visuomeninė organizacija.

  Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai

  Tikslai:

  • tausoti lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą prižiūrint archyvus, muziejų ir biblioteką
  • padėti mokslininkams tyrinėti išeivijos veiklą

  Narystė

  Nuo 1972 m. ALKA yra JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos (JAV LKMA) padalinys

  Į LKMA narius priimami visų mokslo sričių mokslininkai katalikai, turintys mokslinius laipsnius

  Veiklos būdai ir formos

  • organizuoja savanorius, kurie prideda prie nuolatinės ALKA veiklos
  • bendrauja su įvairiomis Lietuvos įstaigomis ir padeda joms teikdama įvairią informaciją
  • priiminėja iš Lietuvos atvykstančius mokslininkus į ALKA
  • organizuoja vasarą ALKA atvirų durų dieną kasmetiniame lietuvių suvažiavime Putnam

  ALKA struktūra

  Pagrindinis straipsnis – ALKA fondai.

  ALKA sudaro:

  • Patalpos - 1963 m. statytas pastatas 12.1 x 18.5 m (224 m²) ir 1981 m. priestatas su rūsiu 12.1 x 24.4 m (590 m²); Viso = 814 m²
  • Biblioteka ~ 50.000 knygų
  • Archyvai (organizacijų ir atskirų asmenų) - 150 vienetų
  • Muziejus ~ ... eksponatų

  Pagrindiniai ALKA darbai

  ALKA projektai:

  • sukurti ALKOS bibliotekos skyrių Bostono Šv. Petro parapijoje
  • sutvarkyti BALFo archyvinį fondą, 2014
  • įrašyti seną muziką iš vinilinių plokštelių į diskus, 2013-dabar
  • paremti Lietuvos nacionalinio muziejaus planus atkurti 1939 pasaulinės parodos Lietuvos respublikos ekspoziciją, 2012-2014
  • paremti Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto planus sukurti Jono Balio muziejinį kambarį bei archyvą, 2013
  • paremti Lietuvos Fondo planus perduoti VLIK archyvą Lietuvos centrinį valstybės archyvą, 2013
  • sutvarkyti V. Marijošiaus fondą, 2013
  • pašalinti rūgštį iš paveikslų pasportų bei rėmelių, 2011
  • paremti Klaipėdos universiteto Muzikologijos fakulteto planus sukurti J. Kačinsko archyvą, 2011
  • pasirūpinti, kad ALKA biblioteka galėtų naudotis Lietuvos nacionalinės bibliotekos sistema LIBIS, 2011–2012
  • sutvarkyti A. Mažiulio fondą, 2012
  • sutvarkyti V. Vardžio fondą, 2011
  • įrašyti pianola ričių muziką į diskus, 2011-2012
  • sutvarkyti F. Kiršos fondą, 2010

  Organizacinė sandara ir valdymas

  1973 m. buvo sukurtas atskiras ALKA direktoriatas. Nuo 1993 m. ALKA direktoriatą sudaro pati JAV LKMA valdyba. ALKA valdyba prižiūri pastatą bei jame laikomą turtą, palaiko ryšius su JAV Lietuvių bendruomenės archyvų komitetu bei su Lietuvos archyvarais, muziejininkais ir mokslininkais, rengia kasmetinį paramos vajų.

  Visai organizacinei, administracinei ir mokslinei ALKA veiklai vadovauja JAV LKMA valdyba.

  Valdyba renkama dviems metams visuotiniu, slaptu narių balsavimu JAV LKMA suvažiavimo metu. Išrinkta valdyba pasiskirsto pareigomis – pirmininkas, iždininkas, sekretorius, vice-pirmininkas, nariai.

  ALKA veiklą vykdo savanoriai, už šį darbą negaudami jokio atlyginimo. Patalpų išlaikymas ir prižiūra kainuoja ~ $ 20,000 /metams

  Veiklos istorija

  Pagrindinis straipsnis – ALKA istorija.
  • 1922 m. kun. Pranciškus M. Juras pradejo rinkti lietuviškas knygas, periodinius lietuvių spaudos leidinius. tautodailės dirbinius ir lietuvių dailininkų dailės darbus
  • 1935 m. savaitraščio "Darbininkas" patalpose Bostone buvo paskirtos patalpos P. Juro kolekcijai ir ji pavadinta "Amerikos lietuvių kultūros archyvu" (ALKA)
  • 1951 m. "Darbininkas" iš Boston persikėlė į Brooklyn, New York. ALKA archyvas buvo perkeltas į Brockton, MA Nukryžiuotojo Jėzaus lietuvaičių seserų vienuolyną
  • 1963 m. Putnam Nekaltai Pradėtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos seserų vienuolyne ALKA'i buvo pastatytas atskiras 12 x 18 m dydžio pastatas
  • 1965 m. prel. P.Juras perdavė tolesnį rūpinimasį ALKA seselių vienuolynui ir Lietuvių Katalikų mokslo Akademijai (LKMA)
  • 1970 m. buvo įkurtas ALKA Globos komitetas, kuriam pavesta rūpintis ALKA išlaikymu ir tvarkymu
  • 1973 m. gruodžio 11 d. prel. P.Juras nutarė ALKA už simbolinį $1 parduoti Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai, kurios Centro Valdyba tuo metu buvo Romoje, Italija, o JAV tuo metu veikė jos skyriai

  ALKA Valdybos pirmininkai

  Šaltiniai


  Aprašymas atnaujintas 2014 m. gegužės mėn. pagal ALKA pateiktus duomenis.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 103% (+5886-172=5714 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 0% (+16-0=16 wiki spaudos ženklai).