Antroji JAV spaudos banga

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  1915-1916[taisyti]

  13 leidinių

  Leistas 1915 m. - ... JAV lietuvių katalikų laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. Iki 1925 m. leistas triskart per savaitę, iki 1972 m. – dukart, nuo 1972 m. – kartą per savaitę.
  Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė ir leido Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga, nuo 1951 m. leidimą perėmė vienuoliai pranciškonai. Redaktoriai: Fabijonas Kemėšis, Vladas Taškūnas, Kazimieras Urbanavičius, Simas Sužiedėlis, Kornelijus Bučmys, Paulius Jurkus, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1951 m.), Ignas Mikalauskas (1955–1957 m.), Leonardas Žitkevičius, Jonas Balkūnas. Redakcijoje dirbo Kazimieras Čibiras, P. Gudas, Juozas Bronius Laučka, Antanas Kneižys, Barnabas Mikalauskas.
  Leidimo vieta - 1915–1950 m. buvo leidžiamas Brukline, nuo 1951 m. – Niujorke.

  1951 m. balandžio 16 d. sujungtas su Brukline ėjusiu savaitraščiu „Amerika“ ir Pitsburge leistu savaitraščiu „Lietuvių žinios“. Tiražas 1984 m. – apie 4000 egz.

  Pradėtas leistas 1915 m. - JAV organizacijos „Lietuvos vyčiai“ leidinys.
  Viso išleista - leidžiamas toliau Iš pradžių buvo dvisavaitis, nuo 1917 m. mėnesinis. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalba.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidžia organizacija „Lietuvos vyčiai“. Redaktoriai: Leonardas Šimutis (1915 m.), Aleksandras Račkus, Kazys Pakštas, A. Lapinskas, Mikas Bagdonas (1925 m.), Pranas Zdankus (1925–1930 m.), Juozas Leimonas (1951–1963 m.), Antanas Vaičiulaitis, Aldona Ryan, Marytė Abbott.
  Leidimo vieta - pradėtas leisti Chicago, IL

  Leistas 1915 m. lapkričio 25 d. - 1916 m. rugpjūčio mėn.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas P. Šukys.
  Leidimo vieta - Cleveland, OH

  Nuo 1916 m. rugpjūčio mėn. vietoje „Santaikos“ pradėjo eiti „Dirva“.

  Leistas 1915 m. - 1921 m. JAV lietuvių Pilnųjų blaivininkų susivienijimo mėnesinis iliustruotas žurnalas.
  Viso išleista - 63 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Kunigas Jonas Jeronimas Jakaitis (1915–1917 m.), J. M. Novickas (1917–1920 m.), Pranciškus Juškaitis, Petras Povilas Daužvardis (1920–1921 m.). Bendradarbiai: Pranciškus Būčys, M. Cibulskis, P. Juras, S. Miliauskas, Vincas Mykolaitis-Putinas.
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Spausdino eilėraščius, straipsnius blaivybės klausimais, religinėmis temomis, informavo apie Pilnųjų blaivininką susivienijimo veiklą. 1919 m. rašė apie atsikuriančią Lietuvą.

  Leistas 1915 m. - 1917 m. Žvirblis – juokų ir satyros mėnraštis, humoro ir satyros mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas J. Krasauskas, redaktorius Antanas Pranas Kneižys.
  Leidimo vieta - Chicago, IL, Boston, MA

  1917 m. prie „Žvirblio“ prijungtas leidinys „Laisvamanių žiedai“.

  Leistas 1915 m. - 1916 m. Čikagos lietuvių draugijų sąjungos mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius P. Butkus.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1915 m. - 1917 m. JAV literatūros, mokslo, politikos ir visuomenės katalikiškas mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Draugo“ leidykla, Kunigų sąjunga. Redaktoriai: Fabijonas Kemėšis, Jonas Kaupas, Pranas Augustaitis.
  Leidimo vieta - Leistas Čikagoje, Girardvile (1916 m.) Mahanoi Sityje (1917 m.).

  Žurnale buvo skyriai „Politikos ir visuomenės dirva“, „Krislai“ (aktualijos), „Literatūra ir dailė“, „Bibliografija ir kritika“, „Juokai ir satyra“. Bendradarbiavo J. Jonikaitis, Mykolas Krupavičius, J. Navickas, Kazys Pakštas.

  Leidžiamas nuo 1916 m. rugpjūčio 26 d. Dirva (angl. The American Lithuanian Weekly „Soil“) – JAV lietuvių tautinės minties savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių. 1958–1959 m. ir 1968–1980 m. ėjo 2 kartus per savaitę, 1960–1968 m. – 3 kartus, kitu laiku – kartą per savaitę. Tiražas 1985 m. – 3450 egz.
  Leidėjas ir redaktorius - Pradėtas leisti vietoj nuo 1915 m. lapkričio 25 d. leisto laikraščio „Santaika“. Iki 1952 m. leido A. Bartoševičiaus vadovaujama leidykla „Ohio Lithuanian Publishing Co.“, paskui – Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugija „Viltis“. Bendradarbiavo: Bronius Aušrotas, Vladas Bakūnas, Alfonsas Vytautas Braziulis, Vladas Būtėnas, Jurgis Gilvydis, Antanas Laukaitis, Algimantas Mackus, Vincas Steponaitis, Vytautas Strolia. Redaktoriai: Vincas Jokubynas (1916–1917 m.), J. Gedminas (1917–1918 m.), Kazys Karpius (1918–1948 m.), Vincas Rastenis (1948–1951 m.), Balys Gaidžiūnas (1951–1962 m., 1985–1994 m.), Jonas Pranas Palukaitis –(1958–1963 m.), Jonas Čiuberkis (1962–1968 m.), Vytautas Gedgaudas (1968–1985 m.), Anicetas Bundonis (1994–1995 m.), Jonas Jasaitis (1996–2001 m.), Vytautas Radžius (nuo 2005 m.).
  Leidimo vieta - 19807 Cherokee Ave., Cleveland, OH

  Daugiausia vietos laikraštyje skirta tautinėms, politinėms ir kultūrinėms temoms.

  Leistas 1916 m. birželio mėn. - 1917 m. spalio mėn. JAV lietuvių socializmo teorijos, mokslo, literatūros mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - 17 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Redaktoriai: Pijus Grigaitis (1916 m., Nr. 1-3), Vincas Kapsukas (1916–1917 m.), Kazimieras Vidikas-Tauras (1917 m., Nr. 5-10), Kazys Daugirdas. Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Jurgis Baltrušaitis, Nikolajus Bucharinas, A. Herman, Kleopas Jurgelionis, P. Kurkulis, Vincas Paukštys, Leonas Prūseika, Jonas Smelstorius, Jonas Vireliūnas, Žemaitė ir kt.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1916 m. balandžio mėn. - 1926 m. JAV lietuvių iliustruotas satyros, humoro ir kritikos žurnalas, leistas kas mėnesį.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjai ir redaktoriai - Nr. 1 išėjo 1916 m. balandžio mėn. Vusteryje. 1917 m. leido „Kardo“ bendrovės komitetas, kurio pirmininkas buvo A. F. Miliauskas, sekretorius Jonas Repšys, iždininkas N. J. Kudarauskas ir administratorius J. Navickas. 1917 m. balandžio mėn. buvo perkeltas į Bostoną, kur jo leidimą perėmė grupė „Laisvės draugai“. Jie išleido 16 numerių. 1918 m. (nuo Nr. 8) perkeltas į Čikagą ir perduotas Lietuvių laisvamanių federacijai. Čia ėjo iki 1926 m., kai vietoj žurnalo „Kardas“ vėl pradėtas leisti žurnalas „Šakė“. Redaktoriai: Kleopas Jurgelionis (1916 m.), Kostas Augustas, Kazys Baronas, Stasys Strazdas, Teodoras Kučinskas, Fortūnatas Bagočius, Jonas Repšys ir kt.
  Leidimo vieta - Pradėtas Wochester, MA, 1918 m. (nuo Nr. 8) perkeltas į Chicago, IL

  Išleistas vietoj humoro ir satyros žurnalo „Šakė“.

  Leistas 1916 m. spalio mėn. - 1922 m. „Moterų balsas“ (angl. The women's voke) – pirmasis JAV lietuvių mėnesinis žurnalas moterims, pirmasis lietuvių darbininkių žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Žurnalas ėjo 1-2 kartus per mėnesį.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių moterų progresyvis susivienijimas Amerikoje. Redaktorės: Atsakingoji redaktorė K. Petrikienė (K. Petrick); M. Račiūtė-Purvienė (1917–1918 m.), J. M. Beniusevičiūtė–Šukienė /Benes/ (1918–1921 m.), E. Jeskevičiūtė (1921–1922 m.).
  Leidimo vieta - 1916–1920 m. Philadelphia, PA, nuo 1920 m. – Brooklyn, NY

  Pradžioje žurnalas buvo socialistinės, nuo 1919 m. – komunistinės krypties. Platintas ir Lietuvoje.

  Leistas 1916 m. - 1991 m. „Moterų dirva“ (angl. Womenfs field) – JAV lietuvių moterų periodinis leidinys.
  Viso išleista - n numerių. Iš pradžių buvo mėnesinis laikraštis, nuo 1966 m. – žurnalas. Spausdintas lietuvių ir anglų kalbomis. Tiražas 500 egz. (1955 m.).
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga. Redaktorės: Pranciškus Juškaitis 1918 m., Uršulė Jokubauskaitė-Daukantienė, A. Nausėdienė, Sofija Sakalienė-Bagdžiūnaitė (1923–1951 m.).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1916 m. JAV mėnesinis lietuvių muzikos žurnalas. Leidinys turėjo 8 p. gaidų priedą.
  Viso išleista - 2 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius ir leidėjas Stasys Šimkus.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Rašė lietuviškų chorų reikalais, kėlė lietuviškų dainų grožį. Skelbė JAV lietuvių muzikinio gyvenimo žinias, muzikos teorijos pradmenis, muzikos terminų žodynėlį. Išspausdino Č. Sasnausko nekrologą.

  1917-1919[taisyti]

  5+4+3=12 leidiniai

  Leistas 1917 m. - 1918 m. Amerikos lietuvių tautinės bažnyčios mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Atgimimas – Redaktorius Konstantinas Norkus.
  Leidimo vieta - Lawrence, MA

  Leistas 1917 m. gegužės 1 d. - ... JAV lietuvių savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių. Tiražas 1985 m. – 2000 egz.
  Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė ir leido Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje, Tautos fondas ir Amerikos lietuvių taryba. Nuo 1918 m. leido Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje. Redaktoriai: Julius Kaupas (1917–1918 m.), Leonardas Šimutis (1918–1926 m.), Matas Zujus (1926–1979 m.), Kornelijus Bučmys (1979–1999 m.).
  Leidimo vieta - Iš pradžių ėjo Brooklyn, NY, nuo 1930 m. – Wilkes-Barre, PA.

  Rašė ne tik apie Susivienijimo reikalus, bet ir kultūriniais, tautiniais, politiniais klausimais. Bendradarbiavo daugelis lietuvių publicistų, rašytojų, visuomenės veikėjų.

  Leistas 1917 m. JAV lietuvių evangelikų liuteronų mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  Leistas 1917 m. - 1920 m. JAV lietuwiu liuteronu menesinis laikrasztis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas Jurgis Macaitis. Spausdino „Rev. Geo. Matzat & Co“.
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  Leistas 1917 m. - 1919 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvos atstatymo bendrovė.
  Leidimo vieta - New York, NY

  Rašė pramonės, prekybos, ekonomikos ir kitais klausimais.

  Leistas 1918 m. rugsėjo mėn. - 1933 m. Amerikos rūbų siuvimo suvienytų darbininkų profsąjungos (Amalgamated Clothing Workers of America) lietuvių skyriaus dvisavaitis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Kleopas Jurgelionis (1918–1919 m.), Antanas Bimba (1919–1920 m.), Kazimieras Vidikas-Tauras (1920 m.), Milda Kavaliauskienė-Undžienė (1920–1921 m.), V. Poška (1921–1924 m.), Leonas Prūseika (1924–1926 m. ir kt.).
  Leidimo vieta - Pradėtas leisti Chicago, IL, 1919–1933 m. ėjo new York, NY.

  Leistas 1918 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga vietoj uždaryto laikraščio „Kova“. Redagavo Kazimieras Vidikas-Tauras.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1918 m. - 1919 m. JAV lietuvių moterų mėnesinis katalikiškos krypties laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Leistas 1918 m. - ... JAV lietuvių laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. Buvo savaitraštis, ėjo kas 2 savaites, vėliau – kas 2 mėnesius.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Amerikos lietuvių tautinė sandara“. Redaktoriai: Konstantinas Norkus, Julius Baniulis, Jonas Strimaitis, Vincas Šlekys, Juozas Pronskus, Mikas Vaidyla, Gražvydas Juozas Lazauskas.
  Leidimo vieta - Pradžioje ėjo Boston, MA, nuo 1928 m. – Adison, Chicago, IL.

  Leistas nuo 1918 m. vietoje laikraščio „Ateitis“.

  Leistas 1919 m. vasario 14 - vasario 24 d. JAV lietuvių socialistų sąjungos dvisavaitis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai Kazimieras Vidikas, V. Rudaitis.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA ir New York, NY

  Leistas 1919 m. kovo 7 d. - 1920 m. sausio 8 d. JAV lietuvių socialistinis savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido K. Trainys, Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Redagavo Juozas Stilsonas, K. Trainys, B. Fabrika, Vincas Andrulis.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Bendradarbiavo Jurgis Baltrušaitis, J. Bendoraitis, Antanas Bimba, J. Bimba, T Dirsė, T. Dundulis, Jonas Gasiūnas, Pranas Lavinskas, M. Pukis, V. Raudzevičius ir kt.

  Leistas 1919 m. - 1923 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Domininkas Keliauninkas (J. Laukis).
  Leidimo vieta - Chicago, IL.

  1920-1921[taisyti]

  9+7=16 leidiniai

  Leistas 1920 m. - 1925 m. JAV lietuvių mėnesinis mokslo, literatūros ir satyros žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Žurnalas leistas su pertraukomis.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių apšvietos draugija. Redagavo Kazys Karpavičius.
  Leidimo vieta - Cleveland, OH

  Leistas 1920 m. - 1922 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius ir leidėjas Algirdas Margeris. Sveikatos skyrių „Sveikatos sargas“ redagavo Antanas Karalius.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas vietoje 1919 m. išleisto „Paieškojimų“ žurnalo.

  Leistas 1920 m. birželio 7 d. - 1923 m. sausio mėn. JAV Lietuvių komunistų sąjungos centro biuro nelegalus laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius Antanas Bimba.
  Leidimo vieta - New York, NY

  Išspausdino JAV komunistų partijos programą, įstatus, partijos suvažiavimų, konferencijų rezoliucijas, Komunistų Internacionalo kongresų medžiagą, ištraukas iš V. Lenino knygos „Vaikiška „kairumo“ liga komunizme“ ir kt.

  Leistas 1920 m. - 1922 m. JAV Lietuvių komunistų sąjungos nelegalus laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Kazimieras Vidikas (1920 m.), Antanas Bimba (1920–1922 m.).
  Leidimo vieta - New York, NY

  Spausdino informaciją apie šios sąjungos veiklą, JAV komunistų judėjimą.

  Leistas 1920 m. - 1925 m. JAV lietuvių visuomenės katalikiškas mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai I. Urbonas, I. Čepulaitis, J. Tarvydas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  1920–1921 m. vadinosi „Meilė“.

  Leistas 1920 m. - 1926 m. JAV lietuvių savaitinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Tautos“ bendrovė. Redaktorius kunigas Juozas Petraitis. Spausdintas P. Statkaus spaustuvėje.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1920 m. - 1985 m. JAV lietuvių demokratinės pakraipos savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Juozas Otonas Širvydas (1920–1928 m.), Domas Klinga (1928–1933 m.), Jonas Valaitis (1929–1933 m. ir 1968–1985 m.), Pijus Bukšnaitis (1934–1937 m.), Juozas Tysliava (1940–1961 m.), Vytautas Širvydas (1961–1977 m.), Valerija Tysliavienė (1977–1984 m.), Jonas Valaitis (nuo 1984 m.).
  Leidimo vieta - New York, NY

  Buvo įsteigtas vietoje savaitraščio „Vienybė lietuvninkų“. Iš 16 psl. du spausdinti anglų kalba. Bendradarbiavo Stasys Vainoras.

  Leistas 1920 m. balandžio 8 d. - 1990 m. JAV lietuvių socialistinės pakraipos laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. Iš pradžių savaitraštis, vėliau ėjo du kartus per savaitę, 1926–1970 m. – dienraštis, 1971–1979 m. – savaitraštis, nuo 1979 m. leistas du kartus per mėnesį.
  Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė Vincas Andrulis. Leido „Vilnies“ kooperatinė bendrovė. Vyriausieji redaktoriai: Vincas Andrulis (1920–1972 m.), Stasys Jokubka (1972–1990 m.). Anglišką skyrių redagavo J. Jakas, O. Juodaitytė, N. Gelbutaitė. Redakcijoje dirbo Fredas Abekas, R. Baranikas, Antanas Bimba, J. Gasiūnas, H. Jagminas (tikr. Bertulis), L. Jonikas, A. Jonikienė, P. Krakaitis, J. Marazienė, J. Mažeika, Rojus Mizara, Leonas Prūseika, V. Senkevičius, J. Siurba, A. Taraška.
  Leidimo vieta - Chicago, IL.

  Leistas 1920 m. - 1922 m. JAV lietuvių katalikų mėnesinis iliustruotas humoro laikraštis, pirmutinis Amerikoj kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis.
  Viso išleista - 12 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė Fabijonas Kemėšis, leido „Perkūno“ bendrovė, redagavo J. Karosas.
  Leidimo vieta - Leistas iš pradžių Detroite, nuo 1920 m. vasario mėn. Bostone.

  Leistas 1921 m. - 1935 m. JAV lietuvių Biblijos tyrinėtojų draugijos mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Sargybos bokšto“ biblijos ir traktų susivienijimas. Redakcinė kolegija: J. R. Muzikantas, S. Beneckis, V. Beneckis.
  Leidimo vieta - leistas 1921–1930 m. Brooklyn, NY, 1930-1935 m. Chicago, IL

  Leistas 1921 m. - ... JAV religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Iki 1968 m. buvo savaitraštis, nuo 1968 m. – dvisavaitis bei dvimėnesis žurnalas, nuo 1990 m. – ketvirtinis žurnalas.
  Leidėjas ir redaktoriai - Leido Tėvai marijonai. Redaktoriai: Pranciškus Būčys (1921 m.), V. Kulikauskas, K. Rėklaitis, K. Matulaitis, J. Navickas, Vladas Draugelis, V. Gražulis, Edvardas Kubaitis, A. P. Sandys, A. Miciūnas, K. Jodka, V. Parulis, A. Naudžiūnas, Vytautas Jonas Bagdanavičius (1950–1951 m.), A. Ignotas (nuo 1957 m.), Juozas Sakevičius (nuo 1965 m.).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1921 m. - 1926 m. JAV lietuvių moksleivių katalikiškas žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių Romos katalikų moksleivių (studentų) susivienijimas. Redagavo P. Lapelis ir A. Linkus.
  Leidimo vieta - Boston, MA ir Chicago, IL

  Pradėtas leisti vietoj žurnalo „Moksleivis“.

  Leistas 1921 m. - 1925 m. JAV lietuvių sveikatos klausimams skirtas mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių daktarų draugija. Redagavo dr. Antanas Montvydas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1921 m. - 1924 m. JAV lietuvių dukart-savaitinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių industrijos bendrovė. Redaktoriai: Antanas Rakauskas (1921–1922 m.).
  Leidimo vieta - Wilkes Bare, 55 W.Market St. PA

  Leistas 1921 m. - 1923 m. Botanikos mokslo žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas Povilas Jatulis (Jatul-Jatulevičius).
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Leistas 1921 m. JAV lietuvių dailiosios literatūros mylėtojų darbininkų laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  1922-1926[taisyti]

  3+6+2+2+1=14 leidiniai

  Leistas 1922 m. - 1933 m. Lietuvių dvasios ir kultūros mėnraštis, babtistų mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Lietuvių švietimo ir Chicagos traktų daugija“. Redaktoriai J. Acas ir J. Rodinas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1922 m. kovo 2 d. – lapkričio 9 d.
  Viso išleista - 36 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių komunistų sąjungoje susidariusi vadinamoji kairioji opozicija. Redagavo Juozas Baltrušaitis.
  Leidimo vieta - Broolyn, NY

  Leistas 1922 m. - 1934 m. JAV lietuvių evangelikų liuteronų mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo kunigas Jonas Razokas.
  Leidimo vieta - Chocago, IL.

  Rašė ne tik religiniais, bet ir kultūros, tautiniais klausimais. Buvo leidžiamas 8 p. apimties.

  Leidžiamas nuo 1923 m. kovo 15 d.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: J. Merkis, Ed. Zabarauskas, Albinas Gražiūnas, Kazys Laucius –(937–1938 m.), Antanas Vytautas Saulaitis (1938–1940 m.), Antanas Krausas, Romualdas Giedraitis ir Felicijonas Prekeris (1940–1946 m.), Antanas Krausas (1947–1949 m.), Pranas Enskaitis (1950 m.), Stepas Kairys (1950 m.), Česlovas Senkevičius (1951–1955 m., 1956–1963 m.), Antanas Vytautas Saulaitis (1964–1970 m.), Juozas Toliušis (1970–1973 m.), Alė Namikienė (1974–1975 m.), Sofija Jelionienė (1976–1978 m.), Juozas Toliušis, Vladas Vijeikis, Gintaras Plačas, Sofija Jelionienė, Alė Namikienė, Janina Mikutaitienė (1979–1981 m.), atskirus numerius Antanas Vytautas Saulaitis (1981–1998 m.), Alė Namikienė (nuo 1999 m.). Lietuvoje: V. Kudarauskas (1990–1991 m.), Romualdas Tupčiauskas (1994–2007 m.), Jorė Astrauskaitė (nuo 2007 m.)
  Leidimo vieta - Lietuva, Kanada, Chicago, IL

  1922–1923 m. buvo leidžiamas žurnalas „Skautas“. 1923 m. kovo 15 d. pradėtas leisti "Skautų aidas" – iki 1924 m. spalio mėn. mėnesinis skautų literatūros laikraštis leistas Šiauliuose, Turgaus g. 12, vėliau redakcija įsikūrė Šiaulių gimnazijoje. Pirmasis numeris spausdintas Biržų spaustuvėje, kitus spausdino „Titnago“ spaustuvė Bažnyčios g. 1.

  Nuo 1924 m. lapkričio mėn. Nr. 9 (17) iki 1940 m. birželio 12 d. mėnesinis skautų laikraštis leistas Kaune, Daugirdo g. 2-3, vėliau Kęstučio g. 63-1, Laisvės al. 20, Nepriklausomybės aikštė 4. Iš pradžių nereguliariai leido Lietuvos skautų asociacija, nuo 1931 m. kas dvi savaites – Lietuvos skautų sąjunga. Spausdino „Vilniaus spaustuvė“. Leido priedus: 1932–1935 m. – žurnalo „Skautų vadas“, 1934–1935 m. – žurnalą „Skautų aidas mūsų mažiesiems“, 1936–1940 m. – žurnalą „Skautybė“.

  1946 m. Detmolde, Vokietijoje Antano Krauso iniciatyva buvo atkurtas šis Lietuvių skautų sąjungos organas. Iš viso išėjo 31 numeris. 1950 m. perkeltas į Kanadą. Nuo 1970 m. leidžiamas Čikagoje kas mėnesį.

  Lietuvos nuo 1990 m. buvoleidžiamas Klaipėdoje kaip Lietuvos skautų sąjungos mėnraštis jaunimui. 1992–1993 m. nebuvo leidžiamas. Nuo 1994 m. ėjo Vilniuje 4 kartus per metus. Steigėja ir leidėja UAB „Karma“, Lietuvos skautijos pirmija. Tiražas 1990 m. – 19 000 egz., 1995 m. – 2000 egz.

  Leistas 1923 m. - 1929 m. JAV lietuvių mėnesinis mokslo žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido moksleiviai. Redagavo Antanas Karalius.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1923 m. - 1925 m. JAV lietuvių savaitinis visuomenės, politikos, literatūros ir mokslo tautinės minties laikraštis
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Čikagos „Varpo“ bendrovė. Redaktorius J. Laukis (Domininkas Keliauninkas). Leidimu rūpinosi A. Kaulakis, J. Grišius, N. Krukonis, J. Paukštys ir kt.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1923 m. - 1930 m. JAV lietuvių darbininkų laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos darbininkų apšvietos draugija. Redagavo J. Baltrušaitis (1923–1927 m.), L. Urbonas (1927–1930 m.)
  Leidimo vieta - Iki 1928 m. ėjo Clyveland, OH,, 1928–1930 m. – Detroit, MI.

  Leistas 1923 m. balandžio mėn. - 1924 m. lapkričio mėn. JAV lietuvių darbininkų apšvietos draugijos mėnesinis žurnalas. Bolševikinės krypties.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos darbininkų apšvietos draugija. Redagavo Juozas Baltrušaitis.
  Leidimo vieta - Cleveland, OH

  Leistas 1923 m. - 1932 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių darbininkių susivienijimas Amerikoje. Redagavo Juzefa Benesevičiūtė-Šukienė, Elena Jeskevičiūtė, Kotryna Petrikienė, Stefanija Sasnauskienė (Sasna).
  Leidimo vieta - New York, NY

  Ėjo vietoj „Moterų balso“.

  Leistas 1924 m. - 1925 m. JAV lietuvių savaitinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Petras Molis. Platintas nemokamai.
  Leidimo vieta - Detroit, MI

  Leistas 1924 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Liaudies žinyčia“. Redaktorius Steponas Geniotis.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1925 m. - 1926 m. JAV lietuvių mėnesinis satyros, humoro, laisvos minties laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1925 m. - 1956 m. JAV lietuvių satyros ir humoro mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Ėjo kas mėnesį, nuo 1934 m. – nereguliariai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjai ir redaktoriai Rokas Židžiūnas ir K. J. Paulauskas, vėliau tik K. J. Paulauskas.
  Leidimo vieta - Pradžioje leistas Boston, MA, 1934 m. perkeltas į Chicago, IL.

  Leistas 1926 m. - 1934 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Tiesos“ bendrovė. Redaktorius Juozas Gustis.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  1928-1932[taisyti]

  2+3+1+2+1=9 leidiniai

  Leistas 1928 m. - 1930 m. JAV lietuvių dvimėnesis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Sveikatos kultūros draugija“. Redaktoriai: A. Ostrovas, J. V. Tamsonas, J. Sverskis.
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  Leistas 1928 m. - 1965 m. JAV lietuvių žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Buvo leidžiamas kas mėnesį, 1932–1947 m. – kas 2 savaites.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Antanas Vanagaitis ir Lilija Vanagaitienė. Prie žurnalo 1931 m. įkurtas „Margučio radijas“. Redagavo: Tomas Bronius Dirmeikis (1928–1961 m.), Algimantas Mackus (1961–1964 m.).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Iki 1941 m. buvo muzikos, tautosakos, humoro, 1941–1961 m. – visuomenės, kultūros ir politikos, 1961–1965 m. – kultūros žurnalas.

  Leistas 1929 m. - 1932 m. JAV lietuvių mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo J. K. Urbonas.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Leistas 1929 m. - 1931 m. JAV lietuvių tautinės krypties mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. Iš pradžių leistas nereguliariai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido B. Simokaitis, Amerikos lietuvių liaudies sąjunga.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  1931 m. prijungtas prie Celeveland, OH leidžiamo savaitraščio „Dirva“.

  Leistas 1929 m. - 1930 m. JAV lietuvių katalikų mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas C. S. Urbaitis.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1930 m. - 1993 m. JAV lietuvių darbininkų savišalpos draugijos laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Rojus Mizara (1930–1936 m.), Jonas Gasiūnas (1937–1950 m.), J. Siurba (1950–1983 m.), E. Juškevičienė (nuo 1983 m.).
  Leidimo vieta - 1930–1982 m. ėjo Niujorke, nuo 1982 m. – Midltaune. 1930–1955 m. – dvisavaitis, vėliau – mėnesinis. Buvo skyrelis anglų kalba.

  Leistas 1931 m. rugpjūčio mėn. - 1932 m. JAV lietuvių katalikiškos krypties mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - 10 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas Mykolas Valadka (1904–1972 m.).
  Leidimo vieta - Scranton, PA

  Leistas 1931 m. lapkričio 18 d. - 1943 m. rugsėjo mėn. JAV lietuvių darbininkų laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido lietuvių darbininkų draugija. Redaktoriai: Albertas Vabalas-Prūseika (1931–1936 m.), Juozas Stilsonas (1936–1942 m.), Jonas Januškis (1942–1943 m.), Steponas Strazdas (1943 m.).
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  Leistas 1932 m. rugpjūčio mėn. - 1933 m.
  Viso išleista - 17 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo K. Petrikienė, S. Sasnauskienė (Sasna). Bendradarbiavo Antanas Bimba, Vincas Jakštys (Senas Vincas), Ksavera Karosienė-Baltrūnytė, Jonas Kaškaitis, Algirdas Margeris, Rojus Mizara, Z. Paišiūtė, Žemaitė ir kt.
  Leidimo vieta - New York, NY

  1933-1940[taisyti]

  5+4+1+1+2+1=14 leidiniai

  Leistas 1933 m. gruodžio 1 d. - 1951 m. balandžio 15 d. JAV lietuvių katalikiškas savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių Romos katalikų organizacija „Kunigų vienybė“ ir jos federacija. Redaktoriai: Jonas Balkūnas, Juozas Bronius Laučka, Antanas Vaičiulaitis, Leonardas Žitkevičius, M. Lukoševičius, Antanas Šerkšnas, Albinas Gražiūnas.
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  1951 m. sujungtas su laikraščiu „Darbininkas“.

  Leistas 1933 m. JAV lietuvių tautinės katalikų bažnyčios mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Mykolas Valadka (1904-1972 m.).
  Leidimo vieta - Laerence, MA

  Leistas 1933 m. - 1935 m. JAV lietuvių humoro laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius ir leidėjas Edvardas Karnėnas.
  Leidimo vieta - xx

  Leistas 1933 m. - 1943 m. JAV lietuvių studentų katalikiškas mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Amerikos lietuvių katalikų studentų ir profesionalų sąjunga“. Redaktoriai: Kazimieras Urbonavičius, Jonas Pilipauskas, Petras Baltis, Juozas Bronius Laučka, Antanas Skirius, Antanas Vaičiulaitis.
  Leidimo vieta - Tompson, CT

  Leistas 1933 m. - 1935 m. JAV lietuvių mėnesinis mokslo, meno, literatūros ir satyros iliustruotas žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Rokas Židžiūnas.
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Leistas 1934 m. - 1966 m. JAV religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Tėvai marijonai. Redaktoriai: Leidimo vieta - Chicago, IL

  Nuo 1934 m. sausio 27 d. iki 1965 m. pabaigos vadinosi „Kristaus Karaliaus laivas“. Spausdino religinius straipsnius, žinias apie marijonų organizacijų veiklą JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

  Leistas 1934 m. - 1935 m. JAV lietuvių laisvosios minties mokslo ir kritikos žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas J. K. Valinskas ir „Pažanga Publishing Co.“. Redaktoriai: A. Karalius ir Antanas Montvydas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1934 m. vasario mėn. - 1980 m. sausio 3 d. JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politikos, mokslo, meno ir literatūros trimėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido 1915 m. įkurta Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija. 1934–1936 m. redagavo Rojus Mizara, 1936–1980 m. – Antanas Bimba. Žurnalo redakcinėje kolegijoje dalyvavo Antanas Bimba, Jonas Gasiūnas, A. Gilmanas, Jonas Kaškaitis, Rojus Mizara, Leonas Prūseika, V. Senkevičius, Domas Šolomskas, Kazimieras Vidikas-Tauras ir kt. Bendradarbiavo F. Abekas (Mikalojus Akelaitis), Vincas Andrulis, Pranas Balsys, Vincas Bovinas, Stasys Jasilionis, Aleksas Jasutis, Juozas Jurginis, Antanas Metelionis, A. Petrika, Kotryna Petrikienė-Jankauskaitė, Bronius Pranskus-Žalionis, J. Siurba, Romas Šarmaitis ir kt.
  Leidimo vieta - New York, NY

  Leistas 1934 m. - ... JAV lietuvių muzikos teorijos ir istorijos žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Iki 1935 m. spausdintas rotatoriumi. 1934–1942 m. ir 1952 m. – kas mėnesį, 1942–1980 m. – 4 kartus per metus, nuo 1980 m. – kartą per metus (2003 m. išleistas nr. 254)
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių vargonininkų sąjunga, vėliau Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjunga. Redaktoriai: A. Pocius ir Nikodemas Kulys (1934–1947 m.), Juozas Brazaitis (1942 m.), Ignas Sakalas (1946–1951 m.), Vaclovas Zakarauskas (1952–1953 m.), Juozas Kreivėnas (1953–1966 m. ir 1983–1986 m.), Vincas Mamaitis (1967–1974 m.), Algirdas Kačanauskas (1974–1976 m.), Vytautas Kerbelis (1977–1981 m., 1977 m.) su J. Stankūnu, Antanas Giedraitis ir redakcinė kolegija (1982 m.), Kazys Skaisgirys ir Stasys Sližys (1987–2005 m.), Faustas Strolia (2005–2009 m.), Vytautas Gutauskas (nuo 2009 m.).
  Leidimo vieta - Iš pradžių Chicago, IL, 1967–1987 m. Elizabeth, NJ

  Publikuoti straipsniai apie Šiaurės Amerikos ir Lietuvos muzikinį gyvenimą, lietuvių muzikus, spausdintos lietuvių kompozitorių giesmės, dainos, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos chorai.

  Bendradarbiai: Aleksandras Aleksis-Aleksandravičius, Pranas Ambrazas, Klemensas Bagdonavičius, Valteris Kristupas Banaitis, Juozas Bertulis, Juozas Blažys, Vladas Budreckas, Vladas Daukša, Juozas Čižauskas, Antanas Giedraitis, Jonas Govedas, Vladas Jakubėnas, Banifacas Janušauskas, Juozas Kudirka, Aleksandras Kučiūnas, Antanas Skridulis, Juozas Strolia, Juozas Stulgaitis, Leonardas Juozapas Šimutis, Kotryna Vinciūtė, Dalia Viskontienė-Skrinskaitė, Jonas Šaučiūnas, Jonas Zdanius, Juozas Žemaitis, Juozas Žilevičius, Stanislovas Žylius

  Leistas 1936 m. - 1942 m. JAV lietuvių dvisavaitis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Jonas Poška.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Straipsniai buvo spausdinami lietuvių ir anglų kalba. Nuo 1940 m. ėjo kaip savaitraštis pavadinimu „American Lithuanian Weekly“ (Amerikos lietuvių savaitė).

  Leistas 1937 m. - 1938 m. JAV lietuvių mėnesinis statistikos bei žinių žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas kunigas Simanas Jonas Draugelis.
  Leidimo vieta - Gary, IN

  Buvo skirtas daugiausia statistikai.

  Leistas 1939 m. - 1946 m. JAV lietuvių muzikos laikraštis.
  Viso išleista - 4 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas Juozas Žuronas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1939 m. lapkričio mėn. - 1941 m. spalio mėn. JAV lietuvių iliustruotas mėnesinis žurnalas
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius ir leidėjas Juozas Tysliava. Redakcijai talkino Pijus Bukšnaitis, P. Lapienė, T. Mažeika, Vytautas Širvydas ir kt.
  Leidimo vieta - Brooklyn, NY

  Spausdino naujienas, straipsnius istorijos tematika, grožinės literatūros kūrinius.

  Nuorodos, šaltiniai[taisyti]


  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 206% (+79855-41073=38782 wiki spaudos ženklai).