ELIP fondo įstatai

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
„ENCIKLOPEDIJA LIETUVAI IR PASAULIUI“ PARAMOS FONDO ĮSTATAI

Bendrosios nuostatos[taisyti]

1. Bendrosios nuostatos
1.1. „Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui“ paramos fondas, sutrumpintas pavadinimas – ELIP paramos fondas (toliau – „Fondas“) yra savo pavadinimą ir sąskaitą LR kredito įstaigoje turintis pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – labdaros ir paramos fondas. Fondas savo veikloje vadovaujasi šiais įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu (toliau – “Labdaros ir paramos fondų įstatymas“) bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.2. Fondo veiklos laikotarpis neribotas. Fondo finansiniai metai – kalendoriniai metai.
1.3. Fondo visuotiniai dalininkų susirinkimai, jų kompetencija, kitų Fondo organų veiklos principai atitinka įstatyminę reglamentaciją, todėl šiais Įstatais detaliai nereglamentuojami.
1.4. Fondo paskirtis teikti paramą kaupiant ir tvarkant ELIP informacinius išteklius, kurie nuosavybės teise priklauso tautai.

Tikslai ir veiklos formos[taisyti]

2. Fondo tikslai ir veiklos formos
2.1. Pagrindinis Fondo veiklos tikslas yra informacinėmis, organizacinėmis ir finansinėmis priemonėmis padėti vystyti ELIP projektą ir pasiekti, kad jis taptų Nacionaliniu projektu.
2.2. Kiti Fondo tikslai yra:
... 2.2.1. Suformuoti Fondo kapitalą ir jį naudoti su ELIP susijusioms programoms bei projektams įgyvendinti.
... 2.2.2. Skatinti visuomenę remti ELIP lėšomis, turtu ir intelektiniais ištekliais.
... 2.2.3. Organizuoti ELIP informacinę sklaidą, rengti konferencijas, paskaitas, diskusijas, seminarus, telkiančius žmones ELIP turtinimui, vystymui ir tobulinimui.
... 2.2.4. Remti ir skatinti iniciatyvas, tiesiogiai ir netiesiogiai prisidedančias prie ELIP rėmimo.
... 2.2.5. Skatinti prisidedančius prie ELIP veiklos, darbo ir kūrybos.
... 2.2.6. Gauti paramą bei teikti paramą ir labdarą;
... 2.2.7. Skatinti ir remti kitais būdais projektus susijusius su lietuviškos internetinės informacijos sisteminimu, saugojimu ir plėtra.
2.3. Fondas, įgyvendindamas savo tikslus, vykdo šią veiklą:
... 2.3.1. Formuoja ir valdo kapitalą;
... 2.3.2. Renka, kaupia ir investuoja lėšas;
... 2.3.3. Užsiima edukologija ir švietimu;
... 2.3.4. Rūpinasi archyvų išsaugojimu, integravimu į informacinę erdvę ir sklaida;
... 2.3.5. Ruošia, leidžia ir platina informaciją, mokomąją medžiagą, knygas, laikraščius, žurnalus, video medžiagą, bukletus ir kitus leidinius.
... 2.3.6. Organizuoja seminarus, mokymus, susitikimus, apklausas, konferencijas ir kitokius renginius;
... 2.3.7. Valdo neliečiamąjį kapitalą;
... 2.3.8. Dalyvauja konkursuose bei rengia ir įgyvendina projektus;
... 2.3.9. Dalyvauja įvairių organizacijų veikloje bei bendradarbiauja su įvairiomis valstybės, savivaldybės įstaigomis ir privačiomis organizacijomis;
... 2.3.10. Teikia labdarą ir paramą;
... 2.3.11. Vykdo kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su Fondo veiklos tiksliais.

Dalininkai, jų teisės ir pareigos[taisyti]

3. Fondo dalininkai, jų teisės ir pareigos
3.1. Fondo dalininkai turi įstatymuose, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose numatytas teises ir pareigas.
3.2. Fondo dalininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys prisidėti prie Fondo tikslų įgyvendinimo.
3.3. Visi fondo steigėjai nuo fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jo dalininkais.
3.4. Fondo dalininkais gali tapti ir kiti asmenys, pateikę raštišką prašymą Fondo direktoriui, gavę visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą ir perdavę įnašą (kuris gali būti piniginis arba nepiniginis) Fondui. Visuotinis dalininkų susirinkimas nustato minimalų dalininko įnašo dydį finansine išraiška, kuris privalomas siekiant tapti Fondo dalininku.
3.5. Fondo dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais.
3.6. Dalininkas, sudarydamas teisės aktuose bei šiuose įstatuose nustatyta tvarka nedraudžiamus sandorius, turi teisę perleisti kitiems asmenims dalininko teises.
3.7. Dalininkas, prieš įgyvendindamas savo teisę perleisti jam priklausančias dalininko teises pardavimo būdu, turi informuoti Fondo direktorių apie tai, kokiam asmeniui ir kokiomis sąlygomis ketinama tai atlikti ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti tokio asmens tinkamumą tapti Fondo dalininku. Pirmumo teisę įsigyti visas dalininko teises turi dalininko pranešimo apie ketinimą jas perleisti gavimo Fonde dieną buvę jo dalininkai. Šios pirmumo teisės įgyvendinimo tvarką ir sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
3.8. Dalininkas, prieš įgyvendindamas savo teisę perleisti jam priklausančias dalininko teises bet kokiu kitu nei pardavimo būdu, turi informuoti Fondo direktorių apie tai, kokiam asmeniui, kokiu būdu ir kokiomis sąlygomis ketinama perleisti dalininko teises ir pateikti informaciją, reikalingą įvertinti tokio asmens tinkamumą tapti Fondo dalininku. Dalininko teises galinčio įgyti asmens tinkamumo tapti Fondo dalininku klausimą svarsto Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas, kuris pritaria arba nepritaria dalininko teisių perleidimui. Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui nepritarus dalininko teisių perleidimui, dalininko teisės negali būti perleidžiamos.
3.9. Jeigu dalininkas sudaro sandorius dėl dalininko teisių pardavimo ar perleidimo nesilaikydamas šiuose įstatuose ar visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytų reikalavimų (tame tarpe pirmumo teisės įsigyti parduodamas dalininko teises įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų), tokio sandorio dalyvis neregistruojamas Fondo dalininku.
3.10. Fondo dalininkai gali bet kuriuo metu išstoti iš Fondo, apie tai prieš 10 dienų raštu pranešę Fondo direktoriui. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.11. Jeigu fondo dalininko reputacija gali pakenkti Fondo reputacijai ar įvaizdžiui ar tokio asmens veiklos tikslai gali prieštarauti ar yra nesuderinami su Fondo veiklos tikslais, toks dalininkas gali būti pašalintas iš Fondo dalininkų. Sprendimą dėl tokio dalininko pašalinimo priima visuotinis dalininkų susirinkimas. Fondo dalininkas laikomas pašalintu nuo visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo priėmimo momento. Dalininko pašalinimo atveju dalininko įnašai ar kitaip Fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.
3.12. Fondo paramos teikėjams, atitinkantiems visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytus kriterijus, gali būti suteiktos Fondo dalininko teisės.
3.13. Sprendimus dėl nevykdančių savo įsipareigojimų dalininkų pašalimo iš Fondo ir Fondo dalininko teisių suteikimo Fondo paramos teikėjams, įsipareigojantiems skirti Fondui lėšų ar teikti Fondui paslaugas, priima visuotinis dalininkų susirinkimas.
3.14. Kitos Fondo dalininkų teisės nesiskiria nuo nurodytų Labdaros ir paramos fondų įstatyme.

Fondo organai[taisyti]

4. Fondo organai
4.1. Fondo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas, valdyba ir direktorius. Fonde taip pat gali būti sudaroma rėmėjų taryba ir vidaus kontrolės komitetas.
4.2. Visuotinio dalininkų susirinkimo, valdybos ir direktoriaus kompetencija nesiskiria nuo teisės aktuose nustatytos kompetencijos, kiek įstatai nenustato kitaip. Įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo teisės aktuose nustatytos įstatų keitimo tvarkos.

Visuotinis dalininkų susirinkimas[taisyti]

5. Visuotinis dalininkų susirinkimas
5.1. Aukščiausiasis Fondo organas - visuotinis dalininkų susirinkimas. Eilinis visuotinis dalininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jei šių įstatų nustatytais terminais direktorius eilinio visuotinio dalininkų susirinkimo nesušaukia, jį šaukia bet kuris iš dalininkų.
5.2. Neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas gali būti šaukiamas direktoriaus, valdybos ar kiekvieno dalininko iniciatyva, pritarus ne mažesnei kaip 1/3 Fondo dalininkų grupei. Naudodamiesi šia iniciatyvos teise atitinkami asmenys ar organai turi pateikti siūlomą darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus.
5.3. Apie šaukiamą visuotinį dalininkų susirinkimą direktorius ar jo įgaliotas asmuo privalo informuoti visus dalininkus registruotu laišku arba elektroniniu paštu, pranešimo gavėjui patvirtinant apie pranešimo gavimą, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas, jis turi būti sušauktas ne anksčiau kaip po 5 dienų ir ne vėliau kaip po 21 dienos nuo neįvykusio susirinkimo.
5.4. Pranešime apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo darbotvarkė, siūlomi sprendimų projektai bei susirinkimo data ir vieta. Dalininkai gali susirinkime dalyvauti ir nuotoliniu elektroniniu būdu. Dalininkui išreiškus pageidavimą susurinkime dalyvauti nuotoliniu būdu, Fondo direktorius ar kitas susirinkimo organizatorius šiam dalininkui išsiunčia susirinkimo darbotvarkę ir balsavimo biuletenį elektroniniu paštu doc formatu. Dalininkas, gavęs susirinkimo dokumentus, užpildo balsavimo biuletenį ir išsiunčia susirinkimo organizatoriui. Užpildytas biuletenis išsiunčiamas ne vėliau kaip iki susirinkimo dienos 16:00 val. pasirašytas elektroniniu parašu susirinkimo organizatoriaus nurodyto elektroninio pašto agresu pdf formatu.
5.5. Darbotvarkė gali būti papildyta 5.2 punkte nurodytų asmenų ar organų iniciatyva. Jei visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo papildyta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus dalininkams turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo. Įstatų 5.2 punkte nurodyti asmenys ar organai bet kuriuo metu iki visuotinio dalininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais.
5.6. Visuotinis dalininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi dalininkai.
5.7. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.
5.8. Visuotiniame dalininkų susirinkime nesant dalyvių kvorumui, šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriam kvorumas nėra būtinas.

Fondo valdyba[taisyti]

6. Fondo valdyba
6.1. Valdyba yra kolegialus Fondo valdymo organas. Ji sudaroma, kai Fondas įgyja neliečiamąjį kapitalą.
6.2. Fondo valdyba atsako už lėšų investavimo tvarkos (strategijos) įgyvendinimą ir valdymo tikslų pasiekimą.
6.3. Fondo valdybą sudaro 5 nariai (į ją automatiškai įeina Fondo direktorius), kuriuos renka ir atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas. Valdybos nariai renkami 2 metų laikotarpiui. Renkant valdybos narius, kiekvienas Fondo dalininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Valdybos nariais išrenkami daugiausia balsų gavę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas Fondo dalininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų.
6.4. Valdybos posėdžių šaukimo tvarką ir kitus su valdybos darbo tvarka susijusius klausimus nustato valdybos darbo reglamentas, kurį tvirtina valdyba.
6.5. Valdybos sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų “už“ negu “prieš“. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

Fondo direktorius[taisyti]

7. Fondo direktorius
7.1. Vienasmenis Fondo valdymo organas yra direktorius. Direktorių renka (atšaukia), nustato jam atlyginimą ir tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis dalininkų susirinkimas.
7.2. Direktorius organizuoja kasdienę Fondo veiklą ir rūpinasi administraciniais bei kitais su Fondo veikla susijusiais klausimais, įgyvendina visuotinio dalininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus bei aprobuotus rėmėjų tarybos nutarimus, taip pat atlieka kitas įstatymu ir šių įstatų valdymo organo kompetencijai priskirtas funkcijas, jeigu šios funkcijos nėra priskirtos kitų Fondo organų kompetencijai.
7.3. Direktorius atstovauja Fondui santykiuose su kitais asmenimis ir veikia jo vardu.
7.4. Direktorius sudaro sandorius pagal Fondo biudžetą ir Fondo biudžeto ribose. Fondo biudžetą tvirtina, keičia ir pildo visuotinis dalininkų susirinkimas. Direktorius turi teisę sudaryti sandorius neatitinkančius Fondo biudžeto tik gavęs visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimą. Direktorius be visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimo taip pat turi teisę sudaryti sandorius, kuriais prisiimami ne finansiniai įsipareigojimai, taip pat su biudžeto apimtimi nesiejamus finansinius sandorius, kuriais Fondui suteikiama parama.

Fondo rėmėjų taryba[taisyti]

8. Fondo rėmėjų taryba
8.1. Fonde gali būti sudaroma rėmėjų taryba.
8.2. Rėmėjų taryba yra dalininkų susirinkimui neatskaitingas organas, kurio narių skaičius nėra apibrėžtas.
8.3. Rėmėjų taryba savo posėdžius rengia esant reikalui ir priima patariamojo pobūdžio nutarimus, kurie tampa privalomi Fondo direktoriui, kai jiems pritaria dalininkų susirinkimas.
8.4. Rėmėjų tarybą į pirmąjį posėdį sukviečia Fondo direktorius, kuriame tarybos nariai išsirenka Tarybos pirmininką. Tolimesnei rėmėjų Tarybos veiklai vadovauja Tarybos pirmininkas.
8.5. Rėmėjų tarybos narys su patariamojo balso teise gali dalyvauti Fondo dalininkų susirinkimuose, apie kuriuos elektroninio ryšio priemonėmis praneša Fondo direktorius.

Pajamų šaltiniai, jų naudojimas[taisyti]

9. Fondo pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų ir turto naudojimo tvarka
9.1. Fondui nuosavybes teise gali priklausyti lėšos ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose nustatytiems veiklos tikslams įgyvendinti.
9.2. Fondo pajamų šaltiniai:
... 9.2.1 Dalininkų (steigėjų) įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos bei turtas;
... 9.2.2 Rėmėjų dovanotos lėšos ir turtas;
... 9.2.3 Testamentu paliktas turtas;
... 9.2.4 Parama, gauta Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
... 9.2.5 Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose laikomas Fondo lėšas;
... 9.2.6 Pelnas iš ribotos atsakomybės juridinių asmenų, kurių akcininku ar dalininku yra Fondas;
... 9.2.7 Lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams ir programoms iš kitų fondų, programų ir projektų;
... 9.2.8 Kitas teisėtai įgytas turtas.
9.3. Fondo lėšos ir pajamos naudojamos Fondo veiklos tikslams įgyvendinti. Fondas pinigus laiko atskiroje sąskaitoje.
9.4. Fondas atsisako priimti iš paramos teikėjo lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamasis paramos teikėjas gali daryti įtaką Fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.
9.5. Laikantis nustatytos tvarkos, Fondo administravimo išlaidoms padengti per vienerius metus gali būti panaudojama ne daugiau kaip 5 procentai per tuos metus gautų Fondo pajamų.
9.6. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.

Vidaus kontrolės tvarka[taisyti]

10. Fondo lėšų ir pajamų naudojimo bei vidaus kontrolės tvarka
10.1. Pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius, Fondo direktorius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui praėjusių finansinių metų Fondo metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su Fondo metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikiama auditoriaus išvada, jeigu auditas atikas arba turi būti atliktas pagal įstatymus.
10.2. Fondas privalo įstatymuose nustatytu periodiškumu atlikti auditą. Fondo auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą atlikti auditą ir išrenka audito įmonę ar atestuotą auditorių. Auditas atliekamas vadovaujantis profesinės etikos principais, įstatymų ir kitų teisės aktų, tarptautinių audito standartų reikalavimais.
10.3. Direktorius privalo pateikti auditoriui jo reikalaujamus dokumentus ir (ar) kopijas auditui atlikti ir turi sudaryti sąlygas auditoriui naudotis visa sukaupta informacija.
10.4. Apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.
10.5. Fondo vidaus kontrolę vykdo visuotinis dalininkų susirinkimas ir vidaus kontrolės komitetas.
10.6. Vidaus kontrolės komitetą sudaro 3 nariai. Vidaus kontrolės komiteto narius deleguoja ir savo deleguotus narius atšaukia visuotinis dalininkų susirinkimas.
10.7. Vidaus kontrolės komiteto darbui vadovauja vidaus kontrolės komiteto pirmininkas, kurį iš savo narių paprasta balsų dauguma išsirenka bei atšaukia vidaus kontrolės komiteto nariai.
10.8. Vidaus kontrolės komitetas priima nutarimus posėdžiuose. Posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų vidaus kontrolės komiteto narių. Vidaus kontrolės komiteto nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų “už“ negu “prieš“. Vidaus kontrolės komiteto nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia vidaus kontrolės komiteto pirmininko balsas.
10.9. Vidaus kontrolės komiteto posėdžių šaukimo tvarką ir kitus su vidaus kontrolės komiteto darbo tvarka susijusius klausimus nustato vidaus kontrolės komiteto darbo reglamentas, kurį tvirtina vidaus kontrolės komitetas.
10.10. Vidaus kontrolės komiteto nariai turi teisę gauti visus Fondo dokumentus ir visą informaciją.

Informacijos skelbimas[taisyti]

11. Dokumentų, informacijos ir pranešimų teikimas ir skelbimas
11.1. Dalininkui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo Fondo direktorius sudaro jam galimybę Fondo buveinėje ar kitoje Fondo vadovo nurodytoje dokumentų saugojimo vietoje neatlygintinai susipažinti su visais Fondo dokumentais ir gauti jų kopijas. Vadovo sprendimu, šių dokumentų kopijos taip pat gali būti persiunčiamos registruotu laišku ar elektroniniu paštu pagal dokumentų prašančio asmens nurodytą korespondencijos gavėjo adresą.
11.2. Kai Fondo pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje ”Juridinių asmenų vieši pranešimai”. Kiti Fondo pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalus tą pačią dieną išsiunčiant adresatui registruotu laišku ar įteikiant pasirašytinai. Už tinkamą pranešimų išsiuntimą, įteikimą ir (ar) paskelbimą atsako Fondo direktorius.

Kitos nuostatos[taisyti]

12. Kitos nuostatos
12.1. Fondo filialai ir/ar atstovybės steigiami, jų nuostatai tvirtinami ir keičiami, bei jų veikla nutraukiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu. Filijalų (atstovybių) vadovus skiria ir atleidžia Fondo direktorius.
12.2. Fondo įstatai gali būti keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
12.3. Fondo buveinė keičiama visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma.
12.4. Viešą informaciją, kuri pagal įstatymus turi būti viešai paskelbta, direktorius turi paskelbti Vyriausybės nustatyta tvarka juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
12.5. Fondas reorganizuojamas ir likviduojamas Civilinio kodekso bei Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatai priimti steigiamajame susirinkime 2019 m. rugpjūčio 30 d.
Įstatus pasirašo steigiamojo susirinkimo įgaliotas steigėjas Jonas Milerius

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 101% (+21049-303=20746 wiki spaudos ženklai).