JAV lietuvių bendruomenė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
JAV lietuvių bendruomenė
Karte fehlt fehlt.jpg
Forma JAV lietuvių bendruomenė
Įkurta 1952 m. vasario 14 d.
Vadovai Arvydas Urbonavičius
Adresas 149 E. Parkview Dr., Shirley, NY 11967
Tinklalapis lithuanian-american.org
El. paštas informacija@javlb.org
Telefonas (775) 583-8969
Lietuvių kilmės amerikiečių pasiskirstymas JAV (2000 m. surašymo duomenimis

Amerikos lietuviai – JAV gyvenantys išeiviai iš Lietuvos.

2000 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis JAV gyveno 659.992 lietuvių kilmės žmonių.

Pasiskirstymas pagal valstijas:

Ilinojus 87 294
Pensilvanija 78 330
Kalifornija 51 406
Masačusetsas 51 054
Niujorkas 49 083

JAV lietuvių enciklopedija

JAV Lietuvių Bendruomenė

Aušros Vartų bažnyčia Niujorke
Lietuvių namai Pitsburge

JAV Lietuvių Bendruomenė (JAV LB) – JAV veikianti lietuvių visuomeninė organizacija, vienijanti lietuvius, gyvenančius Jungtinėse Amerikos Valstijose, juridiškai įregistruota JAV registre kaip ne pelno siekianti organizacija.
Oficialus Bendruomenės pavadinimas yra Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenė, sutrumpintai: JAV LB; angliškai: Lithuanian American Community, Inc., sutrumpintai: LAC.

JAV LB Taryba

XXIII JAV LB Taryba 2021 - 2024 m. laikotarpiui, išrinkta 2021 m. gegužės mėn.

Ją sudaro 10 apygardų 60 tiesiogiai išrinkų Tarybos narių ir 10 apygardų pirmininkų.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

JAV LB vykdo Lietuvių Chartą ir telkia JAV gyvenančius lietuvius.

Bendruomeninis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių gyvenimas yra organizuojamas vadovaujantis šiais dokumentais:

 • Lietuvių Charta
 • JAV Lietuvių bendruomenės aktu
 • LB inkorporavimo dokumentais
 • Bendruomenes įstatais

Veiklos sritys ir kryptys

JAV LB vadovaujasi 2019 m. redakcijos įstatais. >> Įstatai

JAV LB:
 • organizuoja švietimo, kultūrinę, religinę, visuomeninę, socialinę ir kitokią veiklą
 • bendradarbiauja su kitomis lietuvių organizacijomis ir bendruomenėmis
 • palaiko ryšius su lietuviais už JAV ribų
 • rūpinasi lietuvių kultūros ir Lietuvos reikalų informacija bei atstovavimu
 • rūpinasi žmogaus prigimtinių ir pilietinių teisių apsauga

Organizacinė sandara ir valdymas

Auščiausias organizacijos organas yra atstovų Suvažiavimas, kuris trims metams išrenka JAV LB Tarybą, kuri yra vyriausiasis bendruomenės organas. Tarybą sudaro prezidiumas ir komisijos. Taryba atsakinga už JAV LB veiklą. Ją sudaro rinkti atstovai ir, ex officio, apygardų pirmininkai. Taryba kasmet nustato metams veiklos gaires.

Vyriausiasis bendruomenės vykdomasis organas yra JAV LB Valdyba, kurios pirmininkas yra išrenkamas 3 metams suvažiavime. Jis pasirenka Valdybos narius.

Leidyba

JAV lietuvių bendruomenė leidžia:
 • „Pranešėjas“ – JAV lietuvių bendruomenės žiniaraštis, leidžiamas kas tris mėnesius anglų ir lietuvių kalbomis;
 • „Bridges“ – kas tris mėnesius anglų kalba leidžiamas žurnalas, kuriame publikuojami įvairių, su lietuvių tauta susijusių temų straipsniai. Leidžiamas nuo 1975 m.;
 • „Lituanus“ – kultūros žurnalas, anglų kalba leidžiamas nuo 1954 m.;
 • „Eglutė“ – mėnesinis, spalvotas žurnalas vaikams, leidžiamas lietuvių kalba;
 • „Pensininkas“ – mėnesinis leidinys vyresnio amžiaus lietuviams (žurnalo leidimas laikinai sustabdytas).

Veiklos istorija

1951 m. balandžio mėn. buvo sudarytas Amerikos Lietuvių Bendruomenės Laikinasis organizacinis komitetas (LOK), kuriam pirmininkavo prelatas Jonas (John) Balkūnas. Į LOK buvo itraukti ankstyvosios išeivijos visuomenininkai bei pokario atvykėliai. Jie emėsi darbo įsteigti JAV Lietuvių Bendruomenę (LB).

1951 m. rugpjūčio 18-19 d. buvo surengtos JAV LB gimimo akto iškilmės, priimtas JAV LB Statutas.

1951 m. lapkričio 18 d. New York buvo suorganizuota JAV lietuvių šventė, kur buvo paskelbtas ir jos dalyvių iškilmingai pasirašytas JAV LB steigimo dokumentas.

1952 m. vasario 14 d. JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo inkorporuota (įregistruota) Connecticut (Konektikuto) valstijoje, kaip pelno nesiekianti organizacija.

Inkorporavimo duomenys:
Pavadinimas - The Lithuanian American Community of the United States, Incorporated
Inkorporavimas - State of Connecticut Office of Secretary of the State, Hartford, Connecticut. February 14, 1952. No. 33840.
Inkorporuotojai - John Balkunas, Peter J. Vileišis, Walter M. Chase, Frank J. Monchun, Antanas K. Saulaitis

1952 m. kovo 6 d. buvo priimti JAV LB laikinieji įstatai.

Net ketverius metus LOK'as, derino LB vienetų steigimą, vedė pasitarimus su seniau įsikūrusių organizacijų vadovybėmis ir kitaip darbavosi įsiteisinant LB Amerikos lietuvių gyvenime.

Organizavimosi laikotarpis baigėsi 1955 m. gegužės 1 d., išrenkant 1-ąją LB Tarybą. LOK'ui teko sukurti tik Bendruomenės viršūnę. Apačios buvo susiorganizavusios - visuose lietuvių telkiniuose veikė tremtinių draugijos, o kai kurios iš jų buvo susitelkusios ir į apygardas.

1973 m. gruodžio 30 d. - Cleveland, OH įvyko 1-as Šiaurės Amerikos Lietuvių Jaunimo suvažiavimas, kur buvo įkurta JAV „Lietuvių Jaunimo Sąjunga“ (JAV LJS).

Pirmuoju JAV LB Krašto (tada Centro) Valdybos pirmininku buvo išrinktas lituanistas, pedagogas Stasys Barzdukas (vadovavo I-ai ir II-ai kadencijoms 1955 - 1961 m.)

1989 m. sausio 10 d. JAV Lietuvių Bendruomenė oficialiai buvo perregistruota Illinois (Ilinojaus) valstijoje.
The name of the Corporation - LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.
Inkorporuotojai - dr. Antanas Razma, Birutė Jasaitienė, Linas Norušis

JAV LB Valdybų pirmininkai
 1. Stasys Barzdukas (I-a ir II-a kadencijos 1955 - 1961);
 2. Jonas Jasaitis (III ir IV kadencijos 1961 - 1967);
 3. Bronius Nainys (V kadencija 1967 - 1970);
 4. Vytautas Volertas (VI kadencija 1970 - 1973);
 5. Juozas Gaila (VII kadencija 1973 - 1976);
 6. Algimantas Gečys (VIII kadencija 1976 - 1979);
 7. Vytautas Kutkus (IX kadencija 1979 - 1982);
 8. dr. Antanas Butkus (X kadencija 1982 - 1985);
 9. Algimantas Gečys - Vytautas Volertas (XI kadencija 1985 - 1988);
 10. dr. Antanas Razma (XII kadencija 1988 - 1991);
 11. Vytautas Maciūnas (XIII kadencija 1991 - 1994);
 12. Regina Narušienė (XIV ir XV kadencija 1994 - 2000);
 13. Algimantas Gečys (XVI kadencija 2000 - 2003);
 14. Vaiva Vėbraitė-Gust (XVII kadencija 2003 - 2006);
 15. Vytautas Maciūnas (XVIII kadencija 2006 - 2009)
 16. Sigita Šimkuvienė (XIX ir XX kadencija 2009 - 2015)
 17. Arvydas Urbonavičius (XXI, XXII ir XXIII kadencijos 2015 - 2024)
JAV LB Tarybų pirmininkai

JAV LB Taryba (centrinis įstatymdavystės organas) veiklos koordinavimui iš savo tarpo išsirenka JAV LB Tarybos prezidiumą.
Tarybų prezidiumams yra vadovavę:

 1. Jonas Šlepetys (1955 - 1961),
 2. Stasys Barzdukas (1961 - 1964),
 3. Vytautas Volertas (1964 - 1967),
 4. Juozas Kapočius (1967 - 1970),
 5. Vytautas Kamantas (1970 - 1973),
 6. Algis Rugienius (1973 - 1976),
 7. Raimundas Kudukis (1976 - 1979),
 8. Vytautas Izbickas (1979 - 1982),
 9. dr. Kazys Ambrozaitis (1982 - 1985),
 10. Algis Rugienius (1985 - 1988),
 11. Angelė Nelsienė (1988 - 1991),
 12. Vytautas Kamantas (1991 - 1994),
 13. dr. Zigmas Brinkis (1994 - 1997),
 14. Donatas Skučas (1997 - 2000),
 15. Regina Narušienė (2000 - 2006);
 16. Danguolė Navickienė (2006 - 2009)
 17. Juozas Polikaitis (2009 - 2021)

Literatūra

Šaltiniai

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 61% (+7543-72=7471 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 47% (+5869-924=4945 wiki spaudos ženklai).
 • Rimantas Lazdynas – redaktorius – 2% (+297-0=297 wiki spaudos ženklai).