JAV lietuvių radijas ir TV

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  JAV lietuvių radijo laidos 2023 m.

  Connecticut valstija

  * Hartford radijo laida "Tėvynės garsai"
  ♦ Lithuanian Radio Hour Program „Sounds of the Homeland"

  Transluojama - sekmadieniais /Sundays 5:00-6:00 p.m.
  91.3 FM banga per WWUH stotį iš "University of Hartford" radijo stoties
  200 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117 - transliacija iki 30 Mi atstumu.

  Vadovas /President - Saulius Dzikas, (860) 593-4285, asdzikas@comcast.net

  Laidą galima klausyti ir internetu: www.wwuh.org
  2 savaites programa laikoma archyve
  => Program Archyve => Sunday => 05:00 PM, Lithuanian Hour / Tevynes Garsai with A. Dzikas

  Konektikuto lietuvių radijo laidų istorija

  New York valstija

  * Niujorko lietuvių radijas
  ♦ New York City Lithuanian Radio Program
  www.LietuviuRadijasNY.org

  Transluojama - antradieniais /Thursdays 9:00 - 9:30 p.m.
  930 AM per WPAT stotį
  27 William St., New York, NY 10005
  Transliacija iš stoties New Jersey valstijoje iki 50 Mi atstumu.

  Vadovė /President - dr. Giedrė Kumpikas, (718) 776-1687, amberwings[eta]mac.com

  „Lithuanian Radio Program" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti internetu: wpat930.com.

  Niujorko lietuvių radijo laidų istorija


  * Ročesterio radijo laida "Dainos aidas"
  ♦ Rochester Lithuanian radio program "Echo of Song"

  Transluojama - sekmadieniais /Sundays 9:00 - 9:30 a.m.
  90.1 FM per JAZZ stotį.

  Vadovas /President - Darius Kavaliūnas, dkavaliunas@yahoo.com, Rūta Monoenko, <> ir Regina Juodeikienė, regina_juodeikiene@yahoo.com

  „Dainos aidas" radijo laidas ir jų archyvą galima klausyti internetu (2 sav. laikotarpyje):
  wwuh.org

  Niujorko lietuvių radijo laidų istorija

  Ohio valstija

  * Klivlendo radijo laida "Šiaurinis krantas"
  ♦ Cleveland Lithuanian Radio Program

  Transluojama - sekmadieniais /Sundays 8:00 - 10:00 a.m.
  88.FM per WJCU stotį (iki 50 Mi atstumu)

  Vadovai /Presidents - Eugenijus Dicevičius ir Marius Juodišius, lithuanianradio@gmail.com
  877 B East 185th St., Cleveland OH 44119

  Michigan valstija

  * Detroito radijo laida "Dainos aidas"
  ♦ Detroit Lithuanian Radio Program „Echo of Song"
  Programos Facebook, laidos įrašai

  Transluojama - sekmadieniais /Sundays 8:30 - 9:00 a. m. 690 AM per WNZK stotį
  Laida girdima Detroite ir Chicagoje

  Siųstuvo vieta: 42°05'55" N, 83°19'48" W.
  Transliacija iš stoties Dearborn Hights vietovėje iki 50 Mi atstumu, 25000 W stiprintuvas.
  „Lithuanian melodies" radijo laidas galima klausyti ir tiesiogiai transliacijos metu per internetą:
  wnzk.com => WNKZ 690 Stoties adresas - 21700 Northwestern Hwy, Tower 14, Suite 1190, Southfield, MI 48075

  Valdyba - Algis Zaparackas, (248) 553-0540, azaparac@peoplepc.com
  Algis Kaunelis, (248) 826-6669, alkaunelis@aol.com, Raminta Vilkienė, (248) 228-0212, ilkai@aol.com
  Talkininkai - Vilija Jurgutienė, Vilija Jurgutytė

  California valstija

  * Los Angeles radijo laida "Lietuviškos melodijos"
  ♦ Los Angeles Lithuanian Radio Program "Lithuanian Melodies"

  Transliuota - šeštadieniais /Saturdays 11:00-11:30 a.m.
  900 AM per KALI stotį
  6124 West 76th St., Los Angeles, CA 90045.
  Transliacija iš stoties Pasadina, CA iki 50 Mi atstumu.
  2023 m. sausio 1 d. po 70 metų veiklos baigė transliacijas.

  Vadovė /President - Gražina Grinkevičienė, jg-grink@sbcglobal.net
  Pagabininkas - Radijo klubas „Lithuanian Melodies“, vadovas Kęstutis Daugirdas

  „Lithuanian Melodies" paskutines radijo laidas galima paklausyti internetu:
  Vakarų vėjai.

  ● JAV lietuviškų radijo laidų istorija

  1958 m. JAV lietuvių radijo laidos

  ● New England States

  ● Massachusetts State

  Atskirais laikotarpiais MA valstijoje Boston, Worchester, Auburn ir Norwood apylinkėse veikė lietuviškos radijo valandėlės.


  Boston

  1934 m. balandžio 1 d. Bostone (Boston) buvo pradėta transliuoti pirmoji Massachusetts valstijoje lietuviška Stepono ir Valentinos Minkų radijo valandėlė: muzika, dainos ir Magdutės pasakos 1360 AM banga per stotį WLYN.

  1954 m. kovo 7 d. pradėta transliuoti lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas”.


  Worcester

  1974 m. lapkričio 17 d. Vusteryje (Worcester) pradėta transliuoti lietuviška Eduardo Meilaus radijo valandėlė „Aušra”. Ji transliuota iki 1994 m. lapkričio 28 d.


  Brocton

  ... m. į Broktoną (Brocton) persikėlė lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas”. Ji buvo transliuojama sekmadieniais 9:00-10:00 a.m. 98.00 FM /Mhz iš radijo stoties WCAV. 1999 m. spalio mėn. transliacija buvo baigta.


  Norwood


  Auburn


  ● Connecticut State


  Hartford

  1940 m. Connecticut valstijoje per New Britain radijo stotį buvo pradėta transliuoti lietuviška radijo programa. Pradžioje jai vadovavo Vytautas Žalnieraitis, o vėliau - Vladas Plečkaitis. Laida nustojo veikusi 1957 m.

  1957 m. Juozo ir Albinos Belazarų namuose, South Windsor, CT buvo praėta organizuoti kita radijo programa, pavadinta "Tėvynės garsai". Juozas Belazaras kartu su Barney Vedeikiu subūrė grupę lietuvių - per jų iniciatyvą ir financinę paramą 1957 m. kovo 17 d. per radijo stotį WPOP, Newington ši valandėlė 1-mą kartą pasklido oro bangomis.

  Pirmas "Tėvynės garsų" vedėjas buvo New Britain gyvenantis Vladas Plečkaitis. 1958 m. liepos mėnesį programos vadovavimą perėmė Jurgis Petkaitis, o 1960 m. - Algimantas Dragunevičius, kuris sėkmingai vadovavo valandėlei 28-rius metus.

  1988-2008 m. "Tėvynės garsams" vadovavo Alfonsas Dzikas.

  Jam mirus šį darbą perėme jo žmona Dalia Dzikienė ir sūnus Saulius Dzikas.

  Per 60 metų "Tėvynės garsai" buvo girdimi per 5-rias radijo stotis.

  Nuo 1991 m. - šį laida transliuojama per WWUH stotį 91.3 FM banga iš "University of Hartford" radijo stoties sekmadieniais 5:00-6:00 p.m.

  Hartford Tėvynės garsai radijo programa

  Waterbury

  Lietuviška radijo laida “Lietuvos prisiminimai” gimė 1936 m. Ją įsteigė Dr. Colney (Aukštikalnis). Nuo 1955 m. programai ėmėsi vadovavauti Antanina Colney /Aukštikalnienė/.

  1958 m. šią laidą tvarkyti perėmė Antanas Paliulis (jis į JAV atvyko 1949 m.) ir vedė ją iki 1967 m., kai programa buvo uždaryta. 1982 m. per Kalėdas Antanas Paliulis vėl atgaivino “Lietuvos prisiminimų” radijo programą ir jai sėkmingai vadovavo 25-is m., kad sušlubavus jo sveikatai valandėlė buvo uždaryta.


  ● Atlantic States

  ● New York State

  New York City

  1928 m. Brooklyn, NY pradėjo veikti lietuviška Juozo Ginkaus radijo valandėlė. Ji gyvavo iki 1956 m.

  1941 m. New York pradėta transliuoti lietuviška Jokūbo Stuko radijo valandėlė „Lietuvos atsiminimai”.

  <>

  2002 m. gegužės 28 d. New York pradėta veikti lietuviška dr. Giedrės Kumpikaitės radijo valandėlė „Niujorko lietuvių radijas”.

  Rochester

  Rochester, NY lietuvių radijas

  ● Pennsylvania State

  ♦ Philadephia

  1931 m. Filadelfijoje, PA (Philadephia) pradėta transliuoti lietuviška Petro Petraičio radijo valandėlė. Jos veikla baigėsi tais pačiais metais.

  1933 m. Filadelfijoje pradėta transliuoti antra lietuviška P. ir D. Antanaičių radijo valandėlė. Ji veikė iki 1951 m.

  1935 m. Filadelfijoje pradėta transliuoti trečia lietuviška K. Kisieliaus radijo valandėlė. Ji veikė iki 1937 m.

  1937 m. lapkričio 9 d. Filadelfijoje pradėta transliuoti nauja lietuviška Antano Dziko radijo valandėlė. 1954 m. ji pavadinta „Tėvynės garsai”.

  <> <> <>
  Iš knygos "JAV LB trys dešimtmečiai", išleido JAV LB Krašto valdyba, redagavo Balys Raugas, spausdino Franciscan Press, 1982, 1000 egz. tiražas)

  Bendruomeninei minčiai skleisti anksti buvo suprasta radijo komunikacijos reikšmė. Nors LB kuriantis Philadelphijoje veikta kelių ilgamečių radijo programų, iškilo kultūrinės - patriotinės - bendruomeninės minties radijo programos reikalas.

  Tam daugiausia rūpesčio parodė Philadelphijos LB apylinkės valdybos kultūrinės komisijos pirmininkas kun. St. Raila. Radijo programa rūpinantis, susidurta su lėšų problema, nes besikuriantieji tremtiniai dar negalėjo radijo programų stipriau finansiniai paremti. Tuo tarpu vietos lietuviai verslininkai buvo užsiangažavę remti senosios išeivijos atstovo Ant. Dziko vedamą programą.

  Talkon LB-nei atėjo Liberty Federal Savings & Loan Association (vadinamo lietuvišku banku) prezidentas, antrosios kartos lietuvis Charles Cheleden. Jo duotoji reklama įgalino pirmuosius žingsnius žengiančią LB apylinkę pradėti radijo transliacijas, nuperkant iš A. Dziko 10 minučių bendruomeninei minčiai skleisti.

  1953 m. sausio 3 d. bendruomeninė programa ir buvo pradėta. Tačiau 10 minučių laike nepajėgta išsitekti ir po trijų mėnesių su Philadelphijos radijo stotimi WDAS buvo pasirašyta sutartis pusvalandžio programai.

  1953 m. balandžio 11 d. Philadelphijos lietuviai buvo radijo bangomis pasveikinti “Lietuviais esame mes gimę...” melodijos. Taip gimė Philadelphijos “Bendruomenės balsas”, kuriam teko būti pirmajai tiesioginėje LB padalinio žinioje esančiai radijo valandai.

  Nuo 1961 m. pabaigos “Bendruomenės balsas” transliuoja vieną valandą savaitėje iš radijo stoties WTEL.

  Pirmąjį “Bendruomenės balso” redakcinį kolektyvą sudarė dr. J. Puzinas, dr. A. Salys, dr. K. Ostrauskas, Ant. Gaigalas, Vyt. Volertas ir B. Raugas.

  1956 m. gegužės mėn. iš B. B. vyriausio redaktoriaus B. Raugo pareigas perėmė Adolfas Gaigalas, kuris ištesėjo septynerius metus.

  1963 m. pakeitė Henrikas Savickas, kuris “Bendruomenės balsui” tebevadovauja iki šiai dienai ir jo tarnyboje baigia 30-sius metus.

  Be išvardintų asmenų, redaktoriais ir pranešėjais “Bendruomenės balsui” yra darbavęs! arti 50 asmenų. Nuo 1953 m. “Bendruomenės balsas” Philadelphijos LB apylinkei kainavo virš 160,000 dolerių. Iš šios sumos 130,000 dol. gauta skelbimų būdu, o likusieji 30,000 dol. sukaupta iŠ mūsų visuomenės.

  <> <> <>

  1958 m. Filadelfijos radijo programa "Bendruomenes Balsas"
  buvo girdima per WDAS stotį 1400 kHz banga sekmadieniais nuo 15:30 val. iki 16:00 val.


  ♦ Pittsburgh

  1932 m. Pitsburge (Pittsburgh, PA) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.

  1949 m. Pitsburge pradėta transliuoti antroji lietuviška katalikiška vyčių radijo valandėlė.

  1950 m. Pitsburge pradėta transliuoti lietuviška Prano Salduko radijo valandėlė „Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour”. Ji transliuota iki 1959 m.


  ● Maryland State

  ♦ Baltimore

  1948 m. sausio 11 d. Baltimorėje (Baltimore) Juozas Ruzgas ir Albertas Juškevičius pradėjo radijo programa lietuviams. Ji buvo pavadinta "Lietuvių melodijos valanda" (Lithuanian Radio Hour Program "Lithuanian Melody Time").

  Vėliau tos programos vedėjais buvo Albertas Juškevičius ir Kęstutis Laskauskas. Jo buvo transliuojama 860 AM banga per WAYE, 990 AM per WNTY, 750 AM per per WBMD stotis. Transliacijos vyko sekmadieniais 7:00-8:30 a.m., 10:15-11:00 a.m., 12:30-13:00 p.m.

  Kęstutis Laskauskas sirgdamas ... m. į radijo laidos organizavimą pasikvietė Juozą Gailą ir Gintarą Buivį.

  Nuo ... m. šį radijo laida buvo perkelta į internetą kiekvieną sekmadienį 10:00 a.m. buvo patalpintas naujas 1 val. trukmės laidos įrašas.


  ● Washington DC

  ...


  ● Midwest States

  ● Illinois State

  ♦ Chicago

  1932 m. balandžio 11 d. Chicago (Čikagoje) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Margutis”.

  1932 m. lapkričio mėn. Chicago pradėjo veikti antroji lietuviška radijo valandėlė Sofijos Barkuvienės „Sophie Barcus radijo valanda”.

  1936 m. Chicago pradėta transliuoti trečioji lietuviška Povilo Šaltimiero radijo valandėlė „Šaltimiero Radijo valanda”. Ji veikė iki 1955 m. gruodžio 30 d.

  1966 m. kovo 26 d. Chicago pradėta transliuoti pirmoji Anatolijaus Šluto laida „Lietuviai Televizijoje“. Buvo transliuojama TV stotes WCIU programoje 26 kanalu.

  1996 m. Chicago pradėta transliuoti lietuviška TV valandėlė „Amerikos lietuvių televizija”.

  2003 m. rugsėjo 1 d. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Savas Radijas”. Ji transliuota po 1 val. darbo dienomis (x5) iki 2004 m. rugpjūčio 27 d.

  2005 m. balandžio mėn. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Labas”, vėliau pavadinta „Trijų bangų radijas”.

  2007 m. liepos 2 d. Chicago pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Čikagos Aido radijas”.


  ● Indiana State

  ♦ City


  ● Michigan State

  ♦ Detroit

  1945 m. rugsėjo 15 d. Detroite pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Amerikos lietuvių balsas” per radijo stotį WJLB.

  1963 m. Amerikos lietuvių melodijų radijo pranešėju ir redaktoriumi tapo Algis Zaparackas. 1976 m. jis tapo tos laidos vedėju.


  ● Ohio State

  ♦ Cleveland

  1949 m. rugsėjo 9 d. Klivlende (Cleveland, PA) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė. Ją įkūrė Jaunutis Nasvytis ir Kęstutis Šukys.

  Į talką jiems atėjo buvęs Kauno radiofono pranešėjas poetas Balys Auginas, jam talkino Juozas Stempužis. 1955 m. iš B. Augino šį darbą pilnai perėmė J. Stempužis. Programos finansiniais reikalais rūpinosi įsteigto radio klubo pirmininkas Alfonsas Mikulskis.

  ... m. ji buvo pavadinta „Tėviškės garsai”.

  Nuo 1960 m."Tevynes garsai" tapo privačia programa. Visą atsakomybę - telkti lėšas, ruosti ir vesti laidas, pasiėmė Juozas Stempuzis. Jam talkino Dalia Staniškienė, Kristina Kuprevičiūtė. Ona Silėnienė vedė kalbos kertelę, moters pasaulio laidas redagavo Milda Lenkauskienė.

  1962 m. Cleveland buvo įsteigta "Baltiečių programa".

  1981 m. Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija pradėjo 30-ties minučių religines programas "Gyvenimo Varpai". Jas ruošė Nijolė Kersnauskaitė, pamokslus per radiją sakė kunigas Gediminas Kijauskas, SJ.

  Cleveland lietuvių radijo laidos

  ● Wisconsin State

  ♦ City

  ● Central States

  ● Minnesota State

  ● Nebraska State

  ● Colorado State

  ● South States

  ● Florida State

  ● Georgia State

  ● Texas State

  ● Western States

  ● California State

  ♦ Los Angeles

  ...


  ● Arizona State


  ● Oregon State


  ● Washington State


  ● Iš radijo istorijos

  1927 m. gruodžio 9 d. Vilniaus radiofonas (Lenkijos radijo Vilniaus skyrius) pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

  1935 m. gruodžio 8 d. Valstybės Radiofonas transliavo specialią laidą JAV lietuviams.

  1939 m. Buenos Airėse (Argentina) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.

  1940 m. lapkričio 27 d. Vatikano radijas pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

  1941 m. liepos 15 d. SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba vokiečių užimtai Lietuvai. Transliacijos vyko iki 1944 m. rugsėjo pradžios.

  1944 m. liepos 25 d. Vokietijos Reicho radijas iš Rygos (vėliau - iš kitų miestų) pradėjo transliuoti laidas sovietinės Rusijos užimtai Lietuvai; Transliavo iki 1945 m. balandžio 16 d.

  1945 m. rugsėjo Mičigano valstijoje Lansing buvo inkorporuotas „Amerikos lietuvių balsas” (American Lithuanian Voice), kuris veikė 30 metų.

  1946 m. pradėtos transliuoti specialios Lietuvos radijo laidos užsienio lietuviams lietuvių kalba.

  1951 m. sausio 28 d. Toronte (Kanada) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Tėvynės prisiminimai”.

  1951 m. vasario 16 d. „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

  1952 m. gegužės mėn. Valstybinis Italijos radijas RAI pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba.

  1952 m. gegužės 15 d. „Amerikos balsas” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba ir iš savo skyriaus Miunchene; Transliavo iki 1958 m. rugpjūčio 31 d.

  1955 m. sausio 2 d. per Tautinį Ispanijos radiją pradėtos transliuoti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) laidos Lietuvai.

  1963 m. spalio 6 d. Monrealyje pradėta transliuoti lietuviška L. Stankevičiaus radijo valandėlė.

  1968 m. liepos 7 d. misionieriška Monte Karlo radijo stotis „Trans World Radio” pradėjo transliuoti laidas lietuvių kalba; Vėliau jas ėmė rengti „Gerosios naujienos centras” Vilniuje.

  1971 m. balandžio 11 d. Laidas Lietuvai („Stepono pamokslas”) pradėjo transliuoti Vokietijos religinių teisių gynimo organizacija „Hilfsaktion Märtyrerkirche”; transliavo iki 1992 kovo.

  1975 m. sausio 4 d. „Laisvės Radijas” pradėjo transliuoti laidas liet. k. (iš Miuncheno, Vokietija).

  1989 m. kovo 14 d. Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos..

  1990 m. kovo 4 d. Balstogės Radijas (Lenkija) pradėjo transliuoti laidas liet. k..

  1990 m. balandžio 8 d. SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Sekmadieninė valandos trukmės laida buvo įterpiama į Lietuvoje retransliuojamą VR programą „Majak“. 1990-05 laida tapo kasdienine, bet sutrumpėjo iki pusvalandžio. Transliavo iki 1991.

  1991 m. liepos 1 d. Lenkijos Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k. Transliavo kasdien iki 2002 m. gruodžio 31 d.

  1992 m. sausio 27 d. Lietuvos radijas pradėjo retransliuoti lietuviškas „Amerikos balso” laidas.

  1995 m. balandžio 10 d. Per Lietuvos radijo II programą imta retransliuoti kasdienines Vatikano radijo laidas lietuvių kalba.

  1995 m. balandžio 10 d. Rytines „Laisvosios Europos radijo” laidas lietuvių kalba nustota retransliuoti per Lietuvos radiją.

  1995 m. balandžio 10 d. „Laisvosios Europos radijo” laidos liet. k. (išsk. žinias) imtos transliuoti daugiausia iš Prahos.

  1995 m. rugpjūčio 20 d. 08.20 Lenkijos TV pradėjo transliuoti laidas liet. k..

  Šaltiniai

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 118% (+24958-3826=21132 wiki spaudos ženklai).