Jaunųjų gydytojų asociacija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Jaunųjų gydytojų asociacija
JGA.png
Forma Nevyriausybinė organizacija
Įkurta 2008 m. lapkričio 27 d.
Vadovai Martynas Gedminas
Būstinė Kaunas
Adresas Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas
Tinklalapis www.jauniejigydytojai.lt
El. paštas jgadokumentai@gmail.com,

prezidentas@jauniejigydytojai.lt

Telefonas 8-614-51322, 8-622-17319
Kodai Juridinio asmens: 302300234

Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) – savanoriška, visuomeninė, savivaldi, profesinė organizacija vienijanti Lietuvos jaunuosius gydytojus. JGA šūkis – „Būk pokytis, kurį nori matyti!“

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Misija - atstovauti Jaunųjų gydytojų asociacijos narių interesus, užtikrinant kokykiškas darbo sąlygas, profesinio tobulėjimo galimybes bei ginti Nacionalinį sveikatos interesą.

Vizija - tapti visus Lietuvos jaunuosius gydytojus atstovaujančia organizacija, kuri aktyviai veiktų visuomenėje bei prisidėtų prie nacionalinės sveikatos politikos formavimo įrodymais pagrįstais principais.

2016 m. balandžio 2 d. atvirame Valdybos susirinkime patvirtinti ilgalaikiai asociacijos veiklos tikslai:

1) Užtikrinti JGA veiklos tęstinumą, suformuojant veiklos normas ir tradicijas įgyvendinant ilgalaikius bei trumpalaikius organizacijos tikslus.
2) Formuoti JGA kaip sveikatos politikos eksperto įvaizdį visuomenėje.
3) Skatinti Lietuvos jaunųjų gydytojų bendravimą, bendradarbiavimą ir vieningumą, dalyvaujant JGA organizuojamose ir kitose veiklose.
4) Nuolat informuoti jaunuosius gydytojus apie JGA vykdomą veiklą.
5) Skatinti pasitikėjimo atmosferą sveikatos priežiūros srityje (tarp sveikatos specialistų, pacientų, politikų).
6) Aktyviai veikti formuojant šiuolaikinio medicinos profesionalo profilį bei gerinant sveikatos sistemos darbuotojų įvaizdį Lietuvos visuomenėje.
7) Bendradarbiauti su medicinos specialistus ruošiančiais universitetais, Rezidentų tarybomis ir Studentų atstovybėmis, užtikrinant studijų aplinkos kokybę bei atnaujinant studijų programas pagal UEMS (Union Européenne Des Médecins Spécialistes) rekomendacijas.
8) Per metus organizuoti bent du visuotinius JGA renginius.
9) Sudaryti galimybę aktyviems jauniesiems gydytojams, JGA nariams, dalyvauti EJD (European Junior Doctors), UEMS, LGS (Lietuvos gydytojų sąjungos) veikloje, savivaldybių komisijose, Lietuvos respublikos Seimo darbo grupėse.
10) Kartu su universitetais bei karjeros centrais aktyviai dalyvauti organizuojant sveikatos specialistų Karjeros muges, skatinti kokybišką Karjeros mugių egzistavimą.
11) Aktyviai įsijungti į visuomenės sveikatos politikos formavimą: prisidėti prie rekomendacijų mažinti alkoholio ir tabako vartojimą, didinti fizinį aktyvumą, užtikrinti sveiką mitybą ir adekvačią vakcinaciją.
12) Integruoti JGA į giminingas organizacijas, siekiant geresnės sveikatos sistemos vadybos ir administravimo.
13) Kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba, Transparency international ir kitomis organizacijomis prisidėti prie skaidrumo sveikatos apsaugos sistemoje didinimo.
14) Užtikrinti jauniesiems gydytojams nuolatinę visapusiško profesinio tobulėjimo galimybę visoje Lietuvoje.
15) Suteikti galimybę JGA nariams naudotis Lietuvos medicinos bibliotekos literatūra.
16) Užtikrinti ir padėti sėkmingai nacionalinės e-sveikatos plėtrai Lietuvoje.

2016 m. rugpjūčio 6 d. atvirame valdybos posėdyje nuspręsta dėl prioritetinių 2016-2018 m. kadencijos JGA valdybos veiklos tikslų:

1) Lietuvos nacionalinė e-sveikata (darbo grupės vadovas – Rytis Masiliūnas);
2) Jaunųjų gydytojų rengimas (darbo grupėsvadovas – Karolis Bareikis);
3) Gerosios valdysenos principų diegimas Lietuvos sveikatos sistemoje (darbo grupės vadovas – Martynas Gedminas).

Veiklos kryptys, būdai, formos[taisyti]

Asociacija savo veikloje vadovaujasi įstatais, patvirtintais 2015 m. rugpjūčio 13 d. Organizacija savo veikloje vadovaujasi nehierarchiniais (horizontalaus išsidėstymo) modeliais, t.y. narys neturi būti valdžios organe, kad galėtų inicijuoti darbus su naujoms idėjoms, kuruoti atitinkamas darbo grupes ar atstovauti JGA interesus įvairiose institucijose. Taip siekiama, kad po JGA vėliava galėtų sėkmingai veikti daug skirtingų projektų.

JGA savo tikslus įgyvendina šiais būdais:

 • Bendravimo ir bendradarbiavimo organizavimas Lietuvos jaunųjų gydytojų bendruomenėje;
 • Mokslo populiarinimas ir įrodymais pagrįstų sveikatos priežiūros principų sklaida;
 • Konferencijų, diskusijų, viešų konsultacijų ir seminarų organizavimas;
 • Viešosios nuomonės ir sveikatos politikos formavimas viešais pasisakymais, teikiant pozicijas ir rezoliucijas atitinkamoms institucijoms, dalyvaujant įvairiose darbo grupėse;
 • Šiuolaikinio sveikatos specialisto profilio formavimas bei sveikatos specialistų įvaizdžio visuomenėje gerinimas;
 • Darbo pasiūlymų nariams sklaida;
 • Gerosios valdysenos diegimas Lietuvos sveikatos sistemoje.

Pagrindiniai JGA darbai[taisyti]

Po atsinaujinimo 2015 m. birželio mėnesį:

 • Rezoliucija dėl korupcijos prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje;
 • Europos jaunųjų gydytojų 2016 m. pavasario asamblėja ir bendrainstitucinė diskusija dėl pagrindinių Lietuvos sveikatos sistemos iššūkių;
 • Pirmasis Lietuvoje jaunųjų gydytojų forumas TransForm 2016 m. birželio 26-28 d.;
 • Pozicija dėl Lietuvos Respublikos Seime svarstomo pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto;
 • Diskusija „Geroji valdysena Lietuvos sveikatos sistemoje.

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Aukščiausias JGA valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas. Šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

Tarp Visuotinių susirinkimų JGA veiklą koordinuoja kiti valdymo organai:
Valdyba - kolegialus JGA valdymo organas. Ją sudaro iki 9 tikrųjų narių, kurie yra renkami Visuotinio susirinkimo metu. Prezidentas yra Valdybos narys, kiti 8 išrenkami paprastąja balsų dauguma, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių JGA narių.

Valdyba iš savo narių išsirenka Valdybos pirmininką, kuris šaukia Valdybos posėdžius, sudaro darbotvarkę, jiems pirmininkauja ir pasirašo posėdžio protokolus. Valdybos kadencija – 2 metai.

Prezidentas – vienasmenis JGA valdymo organas, renkamas Visuotinio susirinkimo metu. Prezidento kadencija – 2 metai.

Revizijos komisija – JGA priežiūros organas. Komisiją sudaro 3 nariai renkami Visuotinio susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Nariai iš savo tarpo išsirenka Revizijos komisijos pirmininką. Revizijos komisijos nariu negali būti Valdybos narys.

Narystė[taisyti]

JGA nariu galima tapti čia

JGA sudaro tikrieji, asocijuoti ir garbės nariai:
● Tikrieji nariai moka stojamąjį ir narystės mokesčius. Jais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai asmenys iki 35 metų amžiaus imtinai, turintys Lietuvoje galiojančią gydytojo.
licenciją. Tikrieji nariai gali būti išrinkti į valdymo organus.
● Asocijuoti nariai nemoka stojamojo ir metinio narystės mokesčio. Jais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai ar juridiniai asmenys.
● Savo veikla JGA nusipelniusiems asmenims, Valdybos nario ar Prezidento siūlymu, pritarus Visuotiniam susirinkimui gali būti suteikiamas JGA garbės nario statusas. Garbės nariai turi patariamąjį balsą Valdybos posėdžiuose.

Tikraisiais JGA nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai asmenys, turintys Lietuvoje galiojančią gydytojo licenciją, tačiau ne vyresni negu 35 metų amžiaus.

Asocijuotaisiais JGA nariais gali būti 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių fiziniai asmenys (medicinos studentai taip pat gali būti asocijuotais JGA nariais).

JGA narystė kitose organizacijose:
● EJD (European Junior Doctors Permanent Working group) tikroji narė. JGA valdybos narys Aurimas Pečkauskas yra EJD valdybos narys, atsakingas už administracinę veiklą;
● LiJOT (Lietuvos jaunimo organizacijų taryba) narė stebėtoja;
● Į MSRG (Medicinos studentų, rezidentų ir jaunųjų gydytojų forumas prie Sveikatos apsaugos ministerijos) forumą deleguojami 2 JGA atstovai.

2016 m. JGA turėjo 300 narių.

Istorija[taisyti]

Jaunųjų gydytojų struktūrizuotos politinės ir visuomeninės veiklos Lietuvoje istorija prasidėjo nuo 1996 m.

1996 m. lapkričio 15 d. įkurta Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjunga (LJGS), kurios pirmininku tapo Evaldas Česnulis. 1997 m. LJGS tapo Lietuvos medicinos organizacijų tarybos pilnateise nare, o tų pačių metu liepos 24 d. aplikavo ir tapo Europos jaunųjų gydytojų (European Junior Doctors Permanent Working Group) nare stebėtoja. Pagrindiniai LJGS tikslai buvo podiplominių studijų ir darbo sąlygų kokybės užtikrinimas, jaunųjų gydytojų atstovavimas ir sveikatos politikos formavimas. Per šį laikotarpį buvo reikšmingai padidintos rezidentų gaunamos stipendijos, spręstos kitos Lietuvos sveikatos problemos. Tačiau palaipsniui organizacijos aktyvumas mažėjo, valdybos nariai išvyko dirbti į kitas šalis, perėjo į kitas organizacijas ar nustojo domėtis politine veikla.

Antrąjį kartą jaunieji gydytojai pradėjo organizuotai burtis 2007 m. Steigiamasis Jaunųjų gydytojų asociacijos susirinkimas įvyko 2008 lapkričio 27 d., pirmieji įstatai patvirtinti 2009 m. sausio 22 d. Steigiamojo susirinkimo pirmininkas buvo Linas Senkus, prezidentu išrinktas Jonas Korsakas. Pagrindinis stimulas lėmęs JGA atgimimą buvo tuometinės gydytojų-rezidentų darbo sąlygos ir jų reglamentavimas. Tuo metu gydytojas-rezidentas turėjo tik studento statusą, todėl gaudavo tik stipendiją, neturėjo tokių socialinių garantijų kaip nėštumo ir motinystės atostogos, ligos išmokos, dirbant nebuvo kaupiama pensija.

JGA pasiekė savo užsibrėžtus tikslus – šiuo metu rezidentai dirba pagal darbo sudartis ir darbo kodekso nuostatas, jiems užtikrinamos socialinės garantijos. Kartojantis ankstesnei istorijai, po pasiektų pergalių, aktyvumas ėmė blėsti, Vilniaus ir Kauno rezidentų nuomonės dėl kitų, neesminių dalykų ėmė išsiskirti, daugelis valdybos narių emigravo.

2015 m. balandžio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įvyko LSMU Rezidentų tarybos inicijuotas Baltijos šalių jaunųjų gydytojų (Baltic Junior Doctors – BJD) forumas. Forume dalyvavo ir tuometinis EJD prezidentas Carsten Morhardt, neseniai įkurtos Vilniaus universiteto Rezidentų tarybos atstovai, kiti aktyvūs jaunieji gydytojai. Forume dalyvavo ir tuometinė JGA valdybos narė, bene vienintelė palaikanti organizacijos veiklą ir atstovaujanti ją Europoje – Indrė Būtienė. Forumo metu buvo nuspręsta atgaivinti JGA kaip platformą, per kurią galėtų bendradarbiauti abiejų medikus ruošiančių universitetų aktyvūs žmonės.

Atkuriamasis JGA visuotinis susirinkimas įvyko 2015 m. birželio 27 d. 2015 m. rugpjūčio 13 d. registrų centre patvirtinti nauji asociacijos įstatai. Prezidendu išrinktas Martynas Gedminas.

2016 m. sausio 6 d. įvyko antrasis naujai atkurtos JGA Visuotinis susirinkimas, kuriame 2 metų kadencijai išrinktas prezidentas, valdyba ir revizijos komisija.

Pirmininkai ir prezidentai[taisyti]

Nuo 2016 m. sausio 16 d. iki 2018 m.:
Prezidentas - Martynas Gedminas;
Valdybos pirmininkė - Simona Stankevičiūtė;
Revizijos komisijos pirmininkė - Agnė Ruminaitė.

Nuo 2016 m. birželio 27 d. iki 2016 m. sausio 16 d.:
Prezidentas - Martynas Gedminas;
Valdybos pirmininkas - Rokas Laurinaitis.

Nuo 2008 lapkričio 27 iki 2015 m.:
Prezidentas – Jonas Korsakas;
JGA veiklą palaikė – Indrė Būtienė.

1996 m. Lietuvos jaunųjų gydytojų sąjunga:
Valdybos pirmininkas – Evaldas Česnulis.

Nuorodos, šaltiniai[taisyti]


Parengė: Greta Kraujalytė, Martynas Gedminas, 2016 m..

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+12996-128=12868 wiki spaudos ženklai).