Klovainių pagrindinė mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigacija, paiešką
Klovainių pagrindinė mokykla
Klovainių pagrindinė mokykla
Gyvenvietė: Klovainiai
Adresas: Žalioji g. 2A
Svetainė: www.klovainiai.pakruojis.lm.lt
Įkurta: 1912 m.
Pirma laida: 19.. m.
Išleista laidų: 2002
Mokinių skaičius 92 (2013 m.)
Mokytojų skaičius 14 (2013 m.)
Mokyklos direktorė(-ius) Do­na­tas Si­rei­kis

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Pakruojo rajono savivaldybėje, Klovainiuose, Žalioji g. 2A, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190065842.

1910 m. įsteigta „Saulės“ draugijos, 1912 m. vietoj jos – valdinė pradžios mokykla, 19491992 m. septynmetė, aštuonmetė, nuo 1992 m. Klovainių pagrindinė mokykla.

Istorija[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Klovainių pagrindinės mokyklos istorija.
 • 1627 m. prie Klo­vai­nių baž­ny­čios įsteig­ta pa­ra­pi­nė mo­kyk­la
 • 1781 m. įku­rta apy­gar­di­nė vi­du­ri­nė mo­kyk­la
 • 1825 m. ku­ni­go ka­nau­nin­ko D. Sta­šens­kio rū­pes­čiu mo­kyk­lai pa­sta­ty­tas na­mas
 • 1897 m. Klo­vai­niuo­se vei­kė da­rak­to­ri­nės mo­kyk­los
 • 1909 m. Kau­no di­rek­ci­ja lei­do „Sau­lei“ ati­deng­ti vie­nak­la­ses mo­kyk­las Klo­vai­niuo­se ir Ge­čiū­nuo­se
 • 1912 m. vie­to­je „Sau­lės“ drau­gi­jos mo­kyk­los įku­rta val­di­nė pra­di­nė mo­kyk­la. Nuo tų me­tų skai­čiuo­ja­ma da­bar­ti­nė Klovainių mo­kyk­los is­to­ri­ja
 • 1912 m. advokatas Grikinas pastatė didelį medinį pastatą mokyklai. Šią mokyklą lankė 70-80 mokinių. Buvo 4 skyriai
 • 1918 m. prie liau­dies mo­kyk­los ati­da­ry­ti va­ka­ri­niai kur­sai suau­gu­siam jau­ni­mui
 • 1949 m. mokykla perorganizuota iš pradinės į septynmetę su 5 skyriais bei 120 mokinių
 • 1950 m. vai­kai mo­kė­si dviem pa­mai­no­mis. Mo­kyk­lo­je elekt­ros ne­bu­vo, to­dėl su­te­mus kla­sė­se deg­da­vo ži­ba­li­nės lem­pos
 • 1963 m. pa­sta­ty­tas nau­jas mo­kyk­los pa­sta­tas
 • 1975 m. mokykloje įkūrtas kraštotyros kampelis
 • 1990 m. su­si­kū­rė Lė­lių teat­ras
 • 1992 m. mo­kyk­lai per­duo­tas ne­baig­tas įreng­ti vai­kų lop­še­lis dar­že­lis
 • 1993 m. Klo­vai­nių mo­kyk­lai su­tei­ktas pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­tu­sas
 • 1995 m. pastatyta nauja mo­kyk­la
 • 1996 m. įsikūrė vai­kų mu­zi­kos gru­pė „Do­mi­no“, iš­lei­džia­mas mo­kyk­los laik­raš­tė­lis „Pir­mas bly­nas“, vė­liau pa­keis­tas į „Mo­kyk­los die­nos“
 • 1998 m. vasario 16 d. atidarytas mokyklos muziejus su 800 eksponatų
 • 1999 m. už­da­ryta Lai­puš­kių pra­di­nę mo­kyk­lą, vai­kai ve­žio­ja­mi į Klo­vai­nius
 • 2000 m. iš­leis­ta pir­mo­ji de­šim­to­kų lai­da
 • 2002 m. spa­lį įkurtas pra­di­nių kla­sių moks­lei­vių et­nog­ra­fi­nis bū­re­lis
 • 2008 m. rug­sė­jį lik­vi­duo­tas Klo­vai­nių mo­kyk­los Gačionių fi­lia­las

Statistika[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Klovainių pagrindinės mokyklos mokiniai.

Administracija[taisyti]

Mokyklos direktoriai


Mokytojai[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Klovainių pagrindinės mokyklos mokytojai.

Mokiniai[taisyti]

Pakruojo rajono Klovainių pagrindinę mokyklą 20..-2013 m. baigė ... abiturientai

Veikla[taisyti]

 • Tradicijos
 • Bendruomenė
 • Lituanistinė veikla
 • Matematika ir gamtos mokslai
 • Sportinė veikla
 • Muzika ir choreografija
 • Amatai ir tautodailė
 • Kraštotyra
 • Parlamentinė veikla
 • Ryšiai su užsieniu
 • Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla

Šaltiniai[taisyti]


Nuorodos[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Rimantas Lazdynas – autorius – 72% (+3629-0=3629 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 63% (+3142-207=2935 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 23% (+1158-2832=-1674 wiki spaudos ženklai).
 • KS – redaktorius – 3% (+133-0=133 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys

Variantai
Veiksmai
Naršymas
Meniu
Įrankiai
Vikipedijose
Spausdinti/eksportuoti