Lietuvių fondas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Lietuvių fondas
Lietuvių fondas - iš kartos į kartą.png
Forma Asociacija
Įkurta 1961 m. kovo 19 d.
Vadovai Audronė Pavilčius Karalius, Tarybos pirmininkė; Tauras Bublys, Valdybos pirmininkas
Būstinė Čikaga
Adresas 14911 127th St., Lemont, IL 60439
Tinklalapis Lithuanianfoundation.org/LT
El. paštas admin@lithfund.org
Telefonas (630) 257-1616
Kodai FEIN#: 36-6118312

Lietuvių Fondas (LF, angl. Lithuanian Foundation, Inc.) – 1962 m. įsteigta ir Ilinojaus valstijoje (JAV) įregistruota savarankiška pelno nesiekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai

Lietuvių Fondo tikslas yra puoselėti, išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir pasaulyje.

Narystė

Lietuvių Fondas – tai narių organizacija. Jais gali būti pavieniai asmenys, grupės bei organizacijos ir atminimo įnašais įamžinti asmenys.

2020 m. Lietuvių Fondui priklausė daugiau nei 8000 pilnateisių narių visame pasaulyje.

Nariai atvyksta į kasmetinį narių suvažiavimą (paprastai vykstantį pavasarį Lemonte, Ilinojaus valstijoje, netoli Čikagos miesto), kuriame išklauso ir patvirtina metinį pranešimą, diskutuoja įvairiais Fondo organizavimo klausimais, balsuoja bei išrenka Tarybos narius. Į suvažiavimą negalintys atvykti nariai turi teisę balsuoti paštu arba gali įgalioti kitą asmenį balsuoti už juos.

Narystės kategorijos

Narys-kandidatas - asmuo, įnešęs į fondą nuo $10 iki $100.
Narys - asmuo įnešęs į fondą $100 ir daugiau.

$100 suma suteikia vieną balsą kasmetiniame narių suvažiavime.

Veiklos būdai ir formos

 • Fondas skiria paramą naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas lietuvių išeivijos bendruomenėje ir Lietuvoje turintiems ir vykdomiems projektams.
 • Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, LF remia: JAV Lietuvių Bendruomenės veiklą, kultūros projektus ir organizacijas, lituanistines mokyklas, ateitininkų, skautų, sporto ir kitas jaunimo organizacijas, chorus, ansamblius, Šiaurės Amerikos lietuvių tautines šokių ir dainų šventes, lietuvišką spaudą, lituanistikos tyrimo ir studijų centrus, švietimo programas ir mokytojų lavinimą, lietuvių archyvus ir muziejus, lietuvių kultūros centrus, lietuvišką žiniasklaidą, skiria stipendijas JAV, Lietuvoje ir visame pasaulyje, studijuojančiam lietuviškam jaunimui;
 • Leidžia leidinius, kaupia ir skleidžia aktualią informaciją, informuoja visuomenę apie savo veiklą per masinės informacijos priemones;
 • Lietuvių Fonde iki 2020 m. įkurta 111 vardinių specialios paskirties fondų, kurių palūkanos skirstomos pagal tų fondų steigėjų nurodymus.

Pagrindiniai LF darbai

Daugiausia dėmesio Lietuvių Fondas skiria lietuvybės išlaikymo projektams remti: švietimo, kultūrinei, meninei, mokslo ir visuomeninei veiklai, jaunimo reikalams bei studentų stipendijoms.

Remiant Lietuvių Fondui, veikia lituanistinės mokyklos, leidžiamos knygos ir vadovėliai, vyksta dainų ir tautinių šokių šventės.

Taip pat remiamos meno ir kultūros organizacijos, jų renginiai, šventės, jaunimo stovyklos, pasaulio lietuvių jaunimo kongresai ir jaunimo organizacijos, lietuvių spauda ir radijas.

Bendri duomenys

LF NARIŲ, ĮMOKŲ AUGIMAS angl. GROWTH OF MEMBERS AND CONTRIB. PELNO PASKIRSTYMAS angl. INCOME DISTRIBUTION
Metai Year Narių sk. # of memb. Metinė suma Annual amt. Iš viso Total Metinė suma Annual amt. Iš viso Total
1962 98 44.505 44.505 1.200 1.200
1963 299 59.575 104.080 3.000 4.200
1964 225 63.321 167.401 5.500 9.700
1965 324 61.728 229.129 10.000 19.700
1966 440 87.279 316.408 0 19.700
1967 370 83.864 400.272 20.000 39.700
1968 466 115.728 516.000 28.000 67.700
1969 336 93.612 609.612 33.300 101.000
1970 204 65.398 675.010 31.000 132.000
1971 139 45.436 720.446 40.000 172.000
1972 281 73.174 793.620 57.380 229.380
1973 224 102.151 895.771 50.000 279.380
1974 498 147.547 1.043.318 24.770 304.150
1975 121 67.973 1.111.291 51.712 355.862
1976 245 103.738 1.215.029 49.000 404.862
1977 146 216.571 1.431.600 71.815 476.677
1978 102 93.141 1.524.741 73.374 550.051
1979 208 126.659 1.651.400 93.768 643.819
1980 134 375.883 2.027.283 112.766 756.585
1981 156 122.160 2.149.443 135.000 891.585
1982 187 228.480 2.377.923 140.000 1.031.585
1983 113 303.937 2.681.860 160.000 1.191.585
1984 244 420.437 3.102.297 165.000 1.356.585
1985 124 211.799 3.314.096 181.000 1.537.585
1986 115 316.724 3.630.820 255.000 1.792.585
1987 133 271.738 3.902.558 255.000 2.047.585
1988 137 324.146 4.226.704 260.000 2.307.585
1989 177 324.612 4.551.316 230.000 2.537.585
1990 131 628.084 5.179.400 250.000 2.787.585
1991 171 802.941 5.982.341 300.000 3.087.585
*Lietuvai iš kapitalo / angl. gift to Lithuania since 1991 taken from capital 1.354.462 4.442.047
1992 63 314.196 6.296.537 250.795 4.692.842
1993 55 278.090 6.574.627 250.230 4.943.072
1994 106 792.058 7.366.685 240.010 5.183.082
1995 82 907.873 8.274.558 263.000 5.446.082
1996 45 403.229 8.677.787 419.395 5.865.477
1997 56 217.806 8.895.593 596.080 6.461.557
1998 41 308.293 9.203.886 666.753 7.128.310
1999 53 678.100 9.881.986 907.824 8.036.134
2000 50 723.000 10.604.986 1.009.922 9.046.056
2001 37 395.837 11.000.823 967.950 10.014.006
2002 54 2.417.895 13.418.718 1.007.060 11.021.066
2003 37 1.608.694 15.027.412 833.608 11.854.674
2004 54 689.999 15.717.411 898.013 12.752.687
2005 120 314.728 16.032.139 730.321 13.483.008
2006 93 246.669 16.278.808 500.000 13.983.008
2007 57 1.753.262 18.032.070 567.952 14.550.960
2008 55 643.945 18.676.015 649.674 15.200.634
2009 55 270.310 18.946.325 394.309 15.594.943
2010 56 382.952 19.329.277 411.500 16.006.443
2011 44 193.782 19.523.059 373.450 16.379.893
2012 74 92.317 19.615.376 387.064 16.766.957
2013 68 619.859 20.235.235 391.533 17.158.490
2014 44 18.515.435 38.750.670 480.668 17.639.158
2015 61 310.668 39.061.338 758.575 18.397.733
2016 58 461.503 39.522.841 791.098 19.188.831
2017 53 118,584 39,641,425 898,352 20,087,183
2018 55 213,818 39,855,243 1,101,156 21,188,339
TOTAL 8,174 39,855,243 21,188,339

Organizacinė sandara ir valdymas

Lietuvių Fondo (LF) šie vadovaujantys organai:

 • Kasmetinis suvažiavimas
 • LF Taryba
 • LF Valdyba (vykdantysis organas)

Veiklos istorija

Pradžia

1960 m. gruodžio 8 d. dr. Antanas Razma Čikagoje leidžiamo dienraščio „Draugas“ puslapiuose straipsniu „Milijono dolerių fondas lietuviškiems reikalams ir to fondo parlamentas“ pakvietė lietuvius steigti milijoninį fondą, kurio pagrindinis kapitalas būtų neliečiamas, bet jo palūkanomis būtų remiamas lituanistinis švietimas, kultūra, mokslas, menas, jaunimas ir visuomeninė veikla išeivijoje. Jį tvarkytų patys aukotojai. Jauno gydytojo konkreti bei praktiška idėja, jo entuziazmas susilaukė pritarimo ir prasidėjo rimtos diskusijos.

Pirmasis formalus „Milijoninio fondo“ organizatorių posėdis įvyko Čikagoje 1961 m. sausio 8 d., o 1961 m. kovo 19 d. posėdžio metu imta tartis su Čikagos visuomenininkais ir JAV Lietuvių Bendruomenės centro valdybos pirmininku Stasiu Barzduku bei vicepirmininku dr. Algirdu Nasvyčiu, kurie atstovavo kelerius metus JAV LB gvildentai „Geležinio fondo“ idėjai. Šio susirinkimo dalyvių dauguma pasisakė už vieno fondo steigimą.

1961 m. rugsėjo 2–3 d. Niujorke vykusioje JAV LB krašto III tarybos I sesijoje buvo išklausyti dviejų skirtingai planuojamų ir tvarkomų fondų organizatorių pranešimai. Dr. Algirdas Nasvytis kalbėjo apie jo kelerius metus planuojamą ir visiškai JAV Lietuvių Bendruomenei priklausantį bei jos tvarkomą „Geležinį fondą“. „Milijoninio fondo“ iniciatorius dr. Antanas Razma aiškino apie pačių aukotojų organizuojamą, tvarkomą, savarankišką ir plačią išeivijos lietuvišką veiklą remiantį fondą, veikiantį greta Lietuvių Bendruomenės. Po kelių posėdžių ir ilgų diskusijų JAV LB krašto tarybos nariai vienbalsiai (32 balsais) pritarė dr. A. Razmos siūlymui steigti Lietuvių Fondą, kurį tvarkys nariai-aukotojai.

Pirmieji Lietuvių Fondo žingsniai

1962 m. vasario 10 d. buvo išrinkta laikinoji dvylikos narių Lietuvių Fondo taryba (direktoriai). Tarybos pirmininku išrinktas dr. Antanas Razma, valdybos – Teodoras Blinstrubas.

1962 m. kovo 7 d. Jaunimo centre, Čikagoje, vykusio pirmojo posėdžio metu buvo išrinkta pirmoji penkių asmenų Lietuvių Fondo valdyba: pirmininkas Teodoras Blinstrubas, vicepirmininkas Antanas Rūkštelė, sekretorius Jonas Vaičekonis, iždininkas dr. Vladas Šimaitis, narys spaudai Stasys Rauckinas. Pirmieji 28 Fondo nariai jau buvo paaukoję 19,714 dol.

1962 m. kovo 14 d. Lietuvių Fondas buvo oficialiai inkorporuotas ,,Lithuanian Foundation, Inc.” vardu Illinois valstijoje (Nr.17755), kaip savarankiška ir narių-aukotojų tvarkoma pelno nesiekianti finansinė korporacija (Not For Profit Corporation), kurios pagrindinis tikslas yra lietuvybės išlaikymas (laikantis „US Internal Revenue Service Code Section 501(c)(3)“ nuostatų). 1964 m. gruodžio 7 d. LF gavo atleidimo nuo mokesčių statusą („Tax Exept status“), t. y. teisę nemokėti valdžiai mokesčių ir leidimą aukotojams nusirašyti jų aukas nuo federalinių mokesčių.

Pirmasis milijonas

1963 m. gegužės 13 d. įvyko 1-asis LF narių suvažiavimas.

Pirmąjį milijoną dolerių pagrindiniam kapitalui Lietuvių Fondas sutelkė per 12 metų. 1974 m. LF peržengė vieno milijono dolerių ribą ir turėjo 3,964 narius. Antrasis milijonas buvo pasiektas 1980 m.; trečiasis – 1984 m. Dešimties milijono dolerių sumą LF perkopė 2000 m., o penkiolikos – 2003 m. Ją suaukojo 7,226 nariai. 2011 metais LF turėjo 8,900 aukotojų (narių, kandidatų, asmenų, organizacijų, palikimų, specialiųjų fondų), suaukojusių daugiau nei 19.5 mln. dol. pagrindiniam kapitalui.

2015 m. narių įnašai sudarė daugiau nei 38 mln. dol. Toks ženklus įnašų padidėjimas susijęs su gausiais palikimais Lietuvių Fondui.

Atlikti darbai

1962-aisiais (pirmaisiais savo veiklos metais) Lietuvių Fondas lietuviškai veiklai paremti skyrė 1,200 dol. 1982 m. jau buvo išmokėta milijono dolerių parama, o nuo Fondo įsikūrimo iki 2011 m. lietuvybės išlaikymo reikalams paskirta ir išdalinta daugiau nei 15 mln. dol. 2015 m. lietuvybės išlaikymo reikalams per visą LF gyvavimo laikotarpį išdalinta suma siekė daugiau nei 17,5 mln. dol.

Nuo 1990 m. Lietuvių Fondas yra nepriklausomos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo, kultūros ir studijuojančio lietuvių jaunimo rėmėjas.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991 m. specialus Lietuvių Fondo suvažiavimas Lietuvos švietimo ir kultūros reikalams paskyrė vienkartinę 1,354,462 dol. dovaną iš LF pagrindinio kapitalo.

Vadovai

Tarybos pirmininkai:

Valdybos pirmininkai:

2005 m. sausio mėnesį LF direktorių taryba, įvertinusi LF steigėjo ir ilgamečio tarybų bei valdybų pirmininko dr. Antano Razmos nuopelnus, sėkmingai organizuojant, auginant ir vadovaujant LF, vienbalsiai išrinko dr. A. Razmą Lietuvių Fondo tarybos Garbės pirmininku su teise iki gyvos galvos dalyvauti visuose LF tarybos, valdybos ir jų komitetų ar komisijų posėdžiuose.

LF leidiniai

LF leido ir tebeleidžia didesnės ar mažesnės apimties savo leidinius. Stambiausi LF leidiniai yra Fondo istorijos knygos. Pirmoji išleista 1983 m., antroji – 1992 m. , o trečioji – 2012 m. švenčiant LF 50-metį. Visos knygos išleistos Čikagoje.

Be šių stambių leidinių LF yra išleidęs ir smulkesnių: kalendorių, atvirukų, informacinių lankstinukų. Nuo 2005 m. leidžiamas periodinis LF leidinėlis ,,Liepsna”. LF taip pat yra išleidęs spalvinimo knygelių vaikams ir t. t.

LF – meno globėjas

Lietuvių Fondas žinomas ir kaip meno globėjas, Lietuvai padovanojęs tris rinkinius. Pirmasis – išskirtinės vertės Prano Domšaičio kūrybos palikimas. Po to Lietuvą pasiekė Mstislavo Dobužinskio piešinių kolekcija, o 2013 m. Lietuvai padovanoti 26 Ados Peldavičiūtės tapybos darbai.

1989-2001 m. Lietuvių Fondas perdavė Lietuvos dailės muziejui 530 dailininko Prano Domšaičio kūrinių, o 2006-aisiais – dar 135 šio dailininko darbus. 2001 m. liepos 26 d. Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos paveikslų galerijoje buvo iškilmingai atidaryta nuolatinė P. Domšaičio kūrybos ekspozicija. 2004 m. galerija pavadinta Prano Domšaičio vardu.

Apdovanojimai

2014 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą Lietuvių Fondas apdovanotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”

2019 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą LF tarybos nariui, buvusiam LF tarybos ir valdybos pirmininkui Mariui Kasniūnui įteikta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.

Šaltiniai


Aprašymas atnaujintas 2017 m. pagal LF pateiktus duomenis.

 • [Kn]: Lietuvių Fondas: Lietuvių Fondo pirmasis dvidešimtmetis 1962-1982 = Lithuanian Foundation. Redakcinė kolegija: Redaktorius Apolinaras P. Bagdonas – Čikaga: Mykolo Morkūno spaustuvė, 1983. – 448 p. :iliustr., port, -Vardynas
 • [Kn]: Lietuvių Fondas= Lithuanian Foundation 1962-1982-1992. Vyr. redaktorius Antanas Juodvalkis – Čikaga: ,,Draugo” spaustuvė, 1994. – 585 p.
 • [Kn]: Lietuvių Fondas= Lithuanian Foundation. 1992-2012. Redaktorė Danutė Bindokienė Antanas Juodvalkis – Čikaga: Baltic Printing and Graphic Desing Studio, 2012. –233 p.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 73% (+12575-1478=11097 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 36% (+6245-117=6128 wiki spaudos ženklai).
 • Vladas Palubinskas – redaktorius – 0% (+0-5=-5 wiki spaudos ženklai).