Lietuvos pramonininkų konfederacija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Karte fehlt fehlt.jpg
Forma Asociacija
Įkurta 1989 metų birželio 17 d.
Vadovai Robertas Dargis
Būstinė Vilnius
Adresas A.Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Tinklalapis www.lpk.lt
El. paštas sekretoriatas@lpk.lt
Telefonas (5) 243-1067
Kodai Juridinio asmens: 110058241

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) – yra savarankiškas ir nepriklausomas nuo valdžios organų ir žinybų bei politinių partijų ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų bei atskirų ūkio subjektų juridinius asmenis.

Institucijos paskirtis

Konfederacija įsteigta siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti įvairių ūkio šakų veiklą.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos

Pagrindiniai Konfederacijos tikslai ir uždaviniai:

 • siekti įvairių ūkio šakų verslo sąlygų gerinimo
 • teikti Konfederacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas, vykdant ūkinę ir komercinę veiklą, ją plėtojant ir tobulinant
 • atstovauti Konfederacijos narius santykiuose su valstybinės valdžios institucijomis, visuomeninėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis

Prioritetinė veikla: ...

Vykdo šias funkcijas: ...

Misija, vizija ir vertybės

<> <> <>

Veiklos kryptys, būdai, formos

Organizacija vadovaujasi įstatais patvirtintais <> m. <> d. ♣ Įstatai

Veiklos sritys ir rūšys:

 • Konferencijos, seminarai.
 • ___
 • ___
 • ___

Veiklos organizavimas

 • Dalyvauja plėtojant <> mokslą
 • Rengia teorines ir praktines konferencijas, seminarus, organizuoja kitus renginius, per kuriuos galima įgyvendinti savo tikslus
 • Organizuoja <> mokymą ir pasitobulinimą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultacijas
 • Plėtoja ryšius su visuomene
 • Palaiko ryšius su kitų šalių giminingomis ir tarptautinėmis organizacijomis
 • Renka ir sistemina žinias apie nusipelniusius Lietuvai <> ir jų darbus, rūpinasi jų atminimo įamžinimu

Pagrindiniai darbai

 • Bendradarbiavimo organizavimas
 • Mokslo populiarinimas
 • Konferencijas ir seminarų organizavimas
 • Kvalifikacijos kėlimo ir atesatcijos organizavimas
 • Memorialinių renginių organizavimas

Leidiniai

 • <>

Premijos

 • <>

Struktūra

Sudėtis, bazė. ...

Organizacinė sandara ir valdymas

Valdymo organai:

- Konferencija, turinti visas visuotinio <> narių susirinkimo teises.
- Taryba, tvirtinanti strategines veiklos kryptis, sąmatas, sprendžianti kitus svarbiausius veiklos klausimus.
- Valdyba, atsakanti už numatytos veiklos programos įgyvendinimą, jai įgyvendinti sudaromas reikalingas struktūras, tvirtinanti priemonių planą ir atsiskaitanti konferencijai
- Pirmininkas, ren­ka­mas <> me­tų ka­den­ci­jai rinkiminėje Kon­fe­ren­ci­jo­je.

Ištekliai

...

Narystė

<> nariu gali būti <>

Narystė tarptautinėse organizacijose:

 • <>Veiklos sritys ir kryptys

LPK vadovaujasi <> m. <> d. patvirtintais įstatais. >> Įstatai

Konfederacija vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovaujantis geranoriškumo ir tarpusavio supratimo principais koordinuoja, atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis, visuomeninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis visais su ūkine, komercine, socialine ir politine veikla susijusiais klausimais;
 2. Skatina ūkinės ir komercinės veiklos visose verslo srityse plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą;
 3. Derina savo narių veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bei socialinio bendradarbiavimo strategiją, atstovauja juos Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su Konfederacijos narių veikla;
 4. Teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl verslo vystymo politikos įvairiose ūkio šakose ir su tuo susietų teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
 5. Teikia konsultacijas ir paslaugas visais verslo plėtros, palaikymo, skatinimo klausimais, o taip pat informuoja šalies ir užsienio verslininkus apie Konfederacijos narių veiklą, jų teikiamas paslaugas ir kita;
 6. Atstovauja Konfederacijos narius parodose, konferencijose, kituose renginiuose, kurie yra susiję su Konfederacijos veikla;
 7. Atstovauja ir gina savo narių teises ir interesus darbo ir socialinėje sferoje;
 8. Rengia seminarus, ruošia informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, katalogus, kitus leidinius Konfederacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 9. Renka ir kaupia informaciją apie Konfederacijai ir jos nariams analogiškų struktūrų bei ūkio subjektų veiklą, jų darbo sąlygas, tvarką, specifiką ir apie tai informuoja Konfederacijos narius;
 10. Rūpinasi Konfederacijos narių darbuotojų perkvalifikavimu bei kvalifikacijos kėlimu;
 11. Palaiko ryšius su spauda, radiju, televizija, kitomis informacijos skleidimo priemonėmis Konfederacijos veiklai ir tikslams atspindėti;
 12. Formuoja palankią visuomeninę nuomonę apie Konfederaciją ir jos narius.


Konkursai ir nominacijos

LPK organizuoja konkursus ir skiria nominacijas:

 • "Petro Vileišio" vardo nominacija;
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos „GARBĖS AUKSO ŽENKLO“ nominacija;
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos „GARBĖS AMBASADORIUS“;
 • Vytauto Andriaus Graičiūno nominacija;
 • Nominacija „LIETUVOS METŲ GAMINYS“;
 • Nominacija „PROFESIJOS RITERIS“;
 • Nominacija „LIETUVOS INOVACIJŲ PRIZAS“;
 • Nominacija „LIETUVOS METŲ EKSPORTUOTOJAS“;
 • Nominacija „SĖKMINGAI DIRBANTI ĮMONĖ“;
 • Nominacija „PASIEKIMAI APLINKOSAUGOJE“.

Organizacinė sandara ir valdymas

<> struktūra:

 • ...

LPK valdymo organai yra:

 • Konfederacijos narių suvažiavimas (šaukiamas kartą per 4 metus)
 • Prezidiumas (sprendžia aktualius socioekonominius klausimus)
 • Vykdomoji direkcija (koordinuoja ir įgyvendina Konfederacijos einamuosius darbus)
 • Prezidentas

Konfederacijoje veikia 17 nuolatinių komitetų, kuriuose visuomeniniais pagrindais dirba pramonės įmonių vadovai ir kvalifikuoti savo sričių ekspertai.

Narystė

2016 m. LPK vienijo 39 šakines ir 8 regionines asociacijas, jungiančias daugiau negu 2700 įvairaus profilio įmonių. Tačiau yra ir asociacijoms nepriklausančių LPK narių, į Konfederaciją įstojusių individualiai. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK narių veikla apima visas pagrindines pramonės šakas - beveik visos Lietuvoje pagamintos prekės yra jų produkcija.

Narystė ir dalyvavimas Konfederacijoje pagal Konfederacijos įstatus yra savanoriška. Lietuvos pramonininkai gerai supranta, kad tik vienybėje jėga. Savo veikloje Konfederacija remiasi kolegialumo principu. Konkrečios problemos yra sprendžiamos Konfederacijos Prezidiumo ir konsultaciniuose posėdžiuose, kuriuose aptariami aktualiausi respublikos ekonomikos, finansų, socialiniai ir kiti klausimai, priimami nutarimai, pareiškimai, kreipimaisi ir kiti dokumentai. Visi LPK nariai privalo laikytis Konfederacijos Garbės kodekso.

Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankų filialai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, moksliniai tiriamieji institutai, universitetai bei mokymo įstaigos. LPK narių veikla apima visas pagrindines pramonės šakas apjungiant 1/3 visų Lietuvos dirbančiųjų, kurie sukuria 60% šalies BVP, pagaminamos beveik visos Lietuvoje prekės ir produkcija.

Konfederacijoje yra 3 kategorijų nariai: tikrieji, asocijuoti, neasocijuoti nariai.

LPK sudaro šakinės, regioninės asociacijos ir verslo tarybos.

Regioninės asociacijos:

 • Alytaus krašto pramonininkų asociacija;
 • Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija;
 • Klaipėdos krašto pramonininkų asociacija;
 • Marijampolės krašto pramonininkų asociacija ;
 • Panevėžio pramonininkų asociacija;
 • Plungės pramonininkų sąjunga;
 • Šiaulių pramonininkų asociacija;
 • Vilniaus pramonės ir verslo asociacija.

Šakinės asociacijos:

 • Lietuvos aludarių gildija;
 • Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija;
 • Durpių įmonių asociacija ,,Lietuviškos durpės";
 • Inžinerinės ekologijos asociacija;
 • Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija LINEKA;
 • Lietuvos farmacijos pramonės įmonių asociacija;
 • Geležinkelių paslaugų įmonių asociacija GELPA;
 • Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija;
 • Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija;
 • Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija;
 • Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija;
 • Liejyklų asociacija;
 • Liftų įmonių asociacija;
 • Asociacija ,,Lietuvos keliai";
 • Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA;
 • Asociacija ,,Lietuvos maisto pramonė";
 • Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA;
 • Lietuvos karjerų asociacija;
 • Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija;
 • Lietuvos statybininkų asociacija;
 • Statybos industrijos asociacija;
 • Lietuvos stiklininkų asociacija;
 • Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga;
 • Nacionalinė verslo administratorių asociacija;
 • Mokslo institucijų asociacija;
 • Nacionalinė elektros tinklų valdytojų asociacija;
 • Nacionalinė farmacijos pramonės asociacija;
 • Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacija ,,Lietuvos mediena";
 • Lietuvos vėjo elektrinių asociacija;
 • Lietuvos biomasės energetikos asociacija ,,LIBIOMA";
 • Nacionalinė inovatyvios tekstilės ir aprangos asociacija (NITAA);
 • Lietuvos spaustuvininkų asociacija;
 • Fotoelektros technologijų ir verslo asociacija;
 • Lietuvos informacijos technologijų, telekomunikacijų ir raštinės įrangos asociacija ,,INFOBALT”;
 • Lietuvos vandens tiekėjų asociacija;
 • Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.

Neasocijuoti nariai:

 • UAB „Labbis”;
 • UAB „AGA”;
 • UAB Lietuvos parodų centras „Litexpo”;
 • VĮ Ignalinos atominė elektrinė;
 • UAB ,,Lodvila”;
 • UAB „E energija”;
 • UAB ,,Aukmergės baldai”;
 • AB ,,Lietuvos geležinkeliai”;
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas;
 • UAB „Telekomunikaciniai projektai“;
 • UAB „Elgamos grupė“;
 • AB ,,Invalda“;
 • VšĮ ,,Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“
 • Lietuvos energetikos institutas (LEI);
 • UAB ,,Archyvų sistemos”;
 • Advokatų kontora „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“.

Verslo tarybos:

 • Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija verslo taryba
 • Asociacija „Lietuvos Ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Baltarusijos Respublika verslo taryba“

Veiklos istorija

1922 m. buvo įsisteigta Lietuvos spirito variklių pramonininkų sąjunga, kuriai priklausė 30 spirito varyklų iš 34 tuo metu veikusių Lietuvoje. 1924 m. įkurta Lietuvos alaus bravorų sąjunga. Panašiu metu įsikūrė Prekybos įmonių savininkų draugija, Pramonininkų ir fabrikantų draugija, Lietuvos vidutinių bei smulkiųjų pirklių ir smulkiųjų pramonininkų centralinė draugija ir kitos.

1922 m. gruodžio 17 d. įkurta Lietuvos pramonininkų sąjunga.

1930 m. birželio 5 d. įvyko Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga steigiamasis susirinkimas (vėliau ji pasivadino "Verslininkų sąjunga"). Pirmąją jos valdybą sudarė M. Šlepavičius, M. Reišys, J. Našliūnas, G. Macys ir K. Doveikis.

Jos tikslai buvo:
„kelti ekonominę lietuvių tautos gerovę, jungiant visus lietuvių prekybininkus, pramonininkus ir amatininkus, rūpinantis jų teisiniais, ekonominiais ir kultūriniais reikalais, keliant jų specialybės kvalifikaciją, remiant Lietuvos prekybą, pramonę ir amatus“.

Verslininkų sąjunga gynė savo narių interesus valstybinėse įstaigose, visuomeninėse organizacijose, teikė pagalbą teisiniais klausimais. Antrojo pasaulinio karo metais Verslininkų sąjungos veikla buvo nutraukta.

1989 m. birželio 17 d. įvyko steigiamasis Lietuvos pramonininkų asociacijos (LPA) suvažiavimas, kuris atkūrė prieškaryje veikusią sąjungą. Steigiamajame suvažiavime asociacija buvo įpareigoti kurti tokį Lietuvos pramonės modelį, kuris atitiktų šalies gamtinius, intelektualinius, energetinius ir kitus išteklius, puoselėtų tautinę kultūrą ir tradicijas, keltų Lietuvos piliečių gerovę. Lietuvos pramonininkų asociacija, pasisakydama už ekonomikos dėsniais grindžiamą ūkio tvarkymą, siekė aktyviai bendradarbiauti su vyriausybinėmis, politinėmis, ūkinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis stengdamasi, kad Lietuvos pramonė, jos infrastruktūros plėtra taptų Lietuvos, jos gyventojų suklestėjimo prielaida.

1993 m. įvykęs neeilinis Lietuvos pramonininkų asociacijos suvažiavimas asociaciją reorganizavo į "Lietuvos pramonininkų konfederaciją" (LPK).

Prezidentai

Nuorodos, šaltiniai

Parengta pagal iki 2016 m. įvairiuose šaltiniuose pateiktą medžiagą. Duomenys sutikslinti bendradarbiaujant su LPK.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 68% (+9663-46=9617 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 36% (+5125-551=4574 wiki spaudos ženklai).