Lietuvos teisininkų draugija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Lietuvos teisininkų draugija
Karte fehlt fehlt.jpg
Forma Asociacija
Įkurta 1920 m. sausio 14 d.
Vadovai Ig­nas Vė­gė­lė
Būstinė Vilnius
Adresas Tilto g. 17/4, LT-01101 Vilnius
Tinklalapis www.ltd.lt
El. paštas ltd@infolex.lt
Telefonas (5) 2790-984
Kodai Juridinio asmens kodas: 190785929


Lietuvos teisininkų draugija (sutrumpintai – LTD) – Lietuvos profesinė, savanoriška, nepriklausoma teisininkų asociacija.

Tikslai, vizija, misija ir uždaviniai[taisyti]

Draugija vienija Lietuvos teisininkus tokiems pagrindiniams tikslams:

 • aktyviai dalyvauti kuriant teisinę Lietuvos valstybę, stiprią pilietinę visuomenę;
 • dalyvauti teisėkūroje ir valstybės valdyme įtvirtinant demokratinius valdymo pagrindus ir kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus, kitus teisės aktus;
 • didinti teisininkų indėlį visuomeniniame gyvenime;
 • siekti visapusiško, pilnaverčio ir realaus žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus;
 • stiprinti teisės mokslo ir teisinės praktikos ryšius, rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimu į teisėkūrą ir į teisinę praktiką;
 • padėti formuoti gyventojų teisinę sąmonę. Aktyviai dalyvauti tobulinant teisinį mokymą ir švietimą, teikti pagalbą jauniems teisininkams ir teisės krypties studentams;
 • rūpintis teisininkų profesinės kvalifikacijos gerinimu, teisininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu;
 • formuoti ir plėtoti teisininko profesinės etikos principus;
 • rūpintis žymių Lietuvos teisininkų atminimo įamžinimu.

Galiojanti LTD statuto redakcija priimta 2002 m. balandžio 5 d. visuotiniame susirinkime.

Narystė[taisyti]

Lietuvos teisininkų draugijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris turi aukštąjį teisinį išsimokslinimą, pripažįsta Lietuvos teisininkų draugijos Statutą ir moka nario mokestį. Draugijos nariu taip pat gali būti teisės krypties aukštosios mokyklos studentas.

2005 m. vasario 18 d. Lietuvos teisininkų draugijos taryba pritarė Lietuvos teisininkų draugijos nario pažymėjimo maketui ir nustatė, kad Lietuvos teisininkų draugijos nario pažymėjimas gali būti išduotas Lietuvos teisininkų draugijos nariams.

Veiklos kryptys, būdai ir formos[taisyti]

Siekdama savo tikslų LTD:

 • organizuoja teisės aktų ir praktikos tyrimus, analizes, išvadų, pasiūlymų, konsultacijų, rekomendacijų teikimą, dalyvauja rengiant ir svarstant naujus teisės aktus;
 • rūpinasi žmogaus teisių ir laisvių sklaida bei jų įgyvendinimu, plėtoja teisinės demokratinės valstybės principus;
 • bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, palaiko ryšius su kitų šalių teisininkais, jų draugijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • kuria interneto svetaines ir duomenų bazes, bendravimo forumus ir rūpinasi jų palaikymu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka pasiūlo nepriekaištingos reputacijos ir aukštos kvalifikacijos teisininkus užimti pareigas, reikalaujančias teisinio išsilavinimo;
 • skatina savo narius teikti nemokamą teisinę pagalbą asmenims ir organizacijoms, kuriems reikalinga parama;
 • remia savo narius profesinėje veikloje ir gina jų teises bei teisėtus interesus įstatymų nustatytais būdais ir formomis;
 • organizuoja teisinius renginius – susirinkimus, konferencijas, kongresus, seminarus, diskusijas, mokymus ar konkursus bei kitus renginius teisiniais klausimais;
 • užsiima leidybine veikla;
 • įstatymų nustatyta tvarka naudojasi paramos gavėjo statusu savo tikslų įgyvendinimui;
 • užsiima kitokia Statute numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

Pagrindiniai LTD darbai[taisyti]

-

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Draugijos veiklą pagal savo kompetenciją įgyvendina Visuotinis susirinkimas, Draugijos pirmininkas, Draugijos taryba, Draugijos valdyba. Draugijoje taip pat yra Revizijos komisija ir Garbės teismas.

Draugijos kolegiali valdymo institucija yra ir Draugijos valdyba, o vienasmenė valdymo institucija – Draugijos pirmininkas.

Draugijos regioniniais padaliniais yra skyriai ir grupės.

Visuotinis susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

Visuotinis susirinkimas trejiems metams renka dvidešimties narių Draugijos tarybą.

Draugijos valdybą sudaro 11 narių.

LTD skyriai[taisyti]

Lietuvoje yra 21 skyrius ir 1 - užsienyje (Briuselyje).

Veiklos istorija[taisyti]

LTD įsteigėjais buvo: pris. adv. P.Leonas, Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas A.Kriščiukaitis, buv. Kauno apygardos teismo pirmininkas V.Mačys, buv. to pat teismo pirmininko padėjėjas S.Petrauskas ir buv. to pat teismo narys K.Oleka.

LTD statutą parengė P.Leonas. 1920 m. sausio 14 d. steigėjai kreipėsi į Kauno apskrities viršininką, prašydami įregistruoti LTD statutą.

LTD statutas įregistruotas 1920 m. vasario 21 d., o steigiamasis susirinkimas įvyko netrukus po LTD statuto įregistravimo. Per pirmąjį dešimtmetį LTD vadybos pirmininkais yra buvę P.Leonas ir A.Kriščiukaitis, o valdybos nariais - L.Noreika, A.Janulaitis, M.Römeris, J.Grigaitis, V.Stankevičius ir Z.Toliušis.

LTD tikslas statuto § 2 apibūdintas taip: "Lietuvos Teisininkų Draugija: - tyrinėja Lietuvos teisę, - rengia įstatymų projektus ir svarsto vyriausybės prirengtus įstatymų projektus, - svarsto aukštosios teisių mokyklos steigimo ir Mokslo išguldymo klausimus, - rengia paskaitas ir disputus teisės klausimais, - leidžia periodinius spaudinius ir knygas, - steigia ir laiko knygynus ir t.t.".

LTD leido žurnalą "Teisė", "Teisininkų kalendorių", juridinio turinio knygas, tarp jų klasikinių teisės srities veikalų vertimus, skelbė konkursus teisės mokslo darbams, reikšdavo nuomonę aktualiais įstatymų leidimo klausimais.

Nuo veiklos pradžios LTD buvo sudariusi iš savo narių tarpo keletą komisijų - Teismo organizacijos komisiją, Baudžiamųjų įstatymų komisiją, Civilinių įstatymų komisiją, Notariato ir ipotekos komisiją.

LTD nariu galėjo būti kiekvienas asmuo, baigęs juridinį fakultetą, arba užimąs teismo organizacijos savarankišką vietą, arba turįs advokato vardą, arba užsiimąs teisės mokslo tyrinėjimu.

1930 m. LTD buvo 108 nariai, o nario mokestis - 20 litų metams.

LTD rengė visuotinius teisininkų suvažiavimus.

Pirmasis suvažiavimas sušauktas 1923 m. sausio 7 d. Kaune. Suvažiavime dalyvavo apie 60 teisininkų.

Antrasis suvažiavimas sušauktas 1924 m. sausio 12 d. Kaune, Laisvės al. 63, Apygardos teismo salėje.

Trečiasis suvažiavimas sušauktas 1925 m. sausio 11 d. Kaune, Vyriausiojo Tribunolo salėje. Suvažiavime dalyvavo 56 teisininkai.

Ketvirtasis suvažiavimas sušauktas 1926 m. sausio 17 d. Kaune. Suvažiavime dalyvavo 52 teisininkai.

Penktasis suvažiavimas buvo rengiamas 1940 m. rugsėjo mėn. Vilniuje.

LTD, kaip 1920 - 1940 metais gyvavusi teisininkų organizacija, buvo atkurta 1989 m. kovo 4 d., visuotiniam susirinkimui patvirtinus LTD statutą.

1996 m. LTD įsteigė leidyklą „Justitia“, nuo 1996 m. leidžia žurnalą „Justitia“ (nuo 2003 m. kartu su žurnalo priedu „Teisės žinios“).

2013 m. ge­gu­žės 10 d. vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ­tei­si­nin­kų drau­gi­jos (LTD) vi­suo­ti­nia­me na­rių su­si­rin­ki­me tre­jų me­tų ka­den­ci­jai ­bu­vo iš­rink­tas nau­jas drau­gi­jos pir­mi­nin­kas. Juo ta­po My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to p­ro­fe­so­rius, ad­vo­ka­tas dr. Ig­nas Vė­gė­lė.

[1] Teikiama draugijos P. Leono stipendija.

Pirmininkai[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]

Aprašymas atnaujintas 2013 m. gegužės mėn. pagal LTD pateiktus duomenis.

 1. Lietuvos teisininkų draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. - 339 psl. ISBN 978-5-420-01654-1.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius (+5704-65=5639 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – autorius (+2778-0=2778 wiki spaudos ženklai).