Liudvika Didžiulienė

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Liudvika Didžiulienė

Gimė 1856 m. balandžio 21 d.
Roblių k. (Rokiškio raj.)
Mirė 1925 m. spalio 25 d. (69 m.)
Griežionėlėse, Anykščių raj.

Veikla
Rašytoja prozininkė ir dramaturgė, publicistė, visuomenininkė
Paminklas Liudvikai Didžiulienei senosiose Padvarninkų kapinėse.
L. Didžiulienės bareljefas ant paminklo.

Liudvika Didžiulienė–Nitaitė (slapyvardis Žmona, 1856 m. balandžio 21 d. Robliuose, Rokiškio raj.1925 m. spalio 25 d. Griežionėlėse) – Rašytoja prozininkė ir dramaturgė, publicistė, visuomenininkė.

Anykštėno Biografija

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1856 m. gegužės 3 d.

Tėvai: Antanas Nitas (? – po 1897) – dvaro administracijos tarnautojas ir Petronėlė Buteikytė-Nitienė (apie 18311897). Seserys: Elena Nitaitė-Šaučiūnienė (18701933) – knygnešio Jono Šaučiūno žmona, Michalina Nitaitė, brolis Konstantinas Nitas (?–1911) – dailininkas. Du broliai Juozas ir Ignas ir dvi seserys mirė vaikystėje.

Nuo 1859 m. augo Vaitkūnuose (Rokiškio raj.), ant Dviragio ežero kranto šalia Salų dvaro, vėliau – Rokiškyje. Vaikystėje išmoko visokių amatų, privačiai mokėsi skaityti ir rašyti. Vaikystėje ir jaunystėje rinko tautosaką, į lietuvių kalbą mėgino išversti vokiečių ir lenkų poetų eilėraščius.

Tėvui netekus tarnybos, 1874 m. šeima persikėlė į Karūnių palivarką netoli Viešintų, Anykščių raj.. Čia L. Nitaitė toliau domėjosi lietuvių liaudies kultūra, 1875 m. iš liaudies dainų parašė operetę "Piršlės ir veselijos", kuri iki šių dienų neišliko.

Ištekėjusi L. Didžiulienė 18771896 m. gyveno Griežionėlėse, Anykščių raj.. Čia ji platino draudžiamą lietuvišką spaudą, rinko liaudies dainas bei sutautosakėjusius Antano Strazdo (17631833), Antano Vienažindžio (18411892), Valerijono Ažukalnio (18261865) kūrinius. Ji tapo kaimo moterų bičiulė ir patarėja, platino sveikatos, namų ruošos žinias.

1896 m. vasarą kalbininko Jono Jablonskio (18601930), tuo metu dirbusio mokytoju Mintaujoje (dabar – Jelgava, Latvija), ir teisininko Motiejaus Čepo (18661962), irgi gyvenusio ir dirbusio Mintaujoje, paskatinta ir norėdama išleisti į mokslą visus savo vaikus, L. Didžiulienė paliko Griežionėles ir 18961907 m. su vaikais gyveno Mintaujoje.

M. Čepui tarpininkaujant, ji gavo leidimą, išsinuomojo namą, jame įrengė ir prižiūrėjo 12-14 vietų moksleivių bendrabutį, kuris tapo tautiniu lietuvių moksleivių centru – didžiausiu ir svarbiausiu Latvijos teritorijoje lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu. Ji pati organizavo moksleivių laisvalaikį, mokė juos dainų, rengė namų vaidinimus, kuriems pati rašė pjeses ("Vakaruškos", "Saldi meilė", "Dėl žemės sklypo", "Katei juokai – pelei verksmai" ir kitos), šelpė mažiau pasiturinčius mokinius. Pradėjusi ir pati vaidinti namų spektakliuose, vėliau ji dalyvavo ir Mintaujoje vykusiuose viešuosiuose vaidinimuose.

Pas L. Didžiulienę įvairiu metu gyveno Jurgis Šlapelis (18761941), Juozas Vaičkus (18851935), Antanas Smetona (18741944), Juozas Tūbelis (18821939) ir kiti jaunuoliai, vėliau tapę žinomais Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir jos kultūros kūrėjais – iš viso 89 lietuviai, kurie mokėsi Mintaujoje. Šiame bendrabutyje 1896 m. buvo organizuotas gimnazistų pasipriešinimas rusiškoms maldoms.

1905 m. L. Didžiulienė įsitraukė į revoliucinį judėjimą, rūpinosi revoliucionieriais, slėpė nelegalią literatūrą. 1905 m. ji sukvietė moterų aktyvisčių susirinkimą V. Zubovo dvare prie Šiaulių, kur buvo svarstoma moterų vienijimosi į organizaciją perspektyva. 1905 m. gruodį L. Didžiulienė buvo Vilniaus Didžiojo Seimo atstovė, 1907 m. rugsėjį dalyvavo Lietuvos moterų pirmajame suvažiavime Kaune.

19071915 m. ji gyveno Griežionėlėse ir prižiūrėjo be ištremto šeimininko likusią sodybą, rinko tautosaką – užrašinėjo liaudies dainas ir papročius. Nuo 1907 m. ji buvo Lietuvos Mokslo draugijos narė, dalyvavo šios draugijos suvažiavimuose.

19151924 m. L. Didžiulienė gyveno Jaltoje (Krymas, Ukraina), iš pradžių dirbo karo ligoninėje, vėliau padėjo steigti lietuvių tuberkuliozinę sanatoriją ir buvo jos šeimininkė. Ji leido šapirografuotą laikraštėlį "Sanatorijos žvaigždutė", organizavo kultūrinę lietuvių veiklą, šelpė ir slaugė vaikus.

1924 m. L. Didžiulienė kartu su vyru grįžo į Lietuvą, iš pradžių gyveno Panevėžyje, bet nesulaukusi pagarbos ir dėmesio, pašlijus sveikatai, iki gyvenimo pabaigos liko Griežionėlėse. Prieš mirtį ją aplankęs Juozas Tumas-Vaižgantas perėmė paskutiniuosius L. Didžiulienės kūrinius rankraščiuose ir pasirūpino jų išlikimu bei publikavimu.

Didžiulių šeima artimai bendravo su daugeliu XIX a. pabaigos šviesuomenės žmonių: su klieriku Antanu Karosu, vėliau tapusiu vyskupu, su vyskupu Antanu Baranausku, kuris Andrioniškyje pakrikštijo jos dukterį Michaliną, su Jonu Šliūpu, Jonu Jablonskiu ir kitais.

Nuo 1892 m. Žmonos slapyvardžiu L. Didžiulienė bendradarbiavo "Ūkininke", "Varpe", "Lietuvių laikraštyje", "Žvaigždėje" ir kituose leidiniuose, juose išspausdino ir dalį savo grožinių kūrinių. Lietuvių literatūros istorijoje ji laikoma pirmąja moterimi beletriste. Savo kūryboje ji propagavo tautinio atgimimo idėjas, smerkė nutautėjusius, žmonių tamsumą.

L. Didžiulienės-Žmonos kūrybinis palikimas:

 • 1892 m. – "Tėvynės sūnus" (apsakymas).
 • 1893 m. – "Dėl tėvynės!" (apsakymas), "Lietuvos gaspadinė arba pamokinimai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas" (kulinarijos knygelė, atnaujintas leidimas su Andželikos Laužikienės ir Rimvydo Laužiko komentarais – 2018 m.).
 • 18931896 m. – "Ne pagal Jurgio kepurė" (apysaka, likusi rankraščiuose ir pirmą kartą publikuota "Raštuose" 1996 m.), "Atgajėlė" (apysaka, išspausdinta 1904 m. JAV).
 • 1899 m. – "Lietuvaitės" (pjesė, parašyta ir vaidinta 1899 m., išleista 1912 m.).
 • 18991907 m. – "Vilkas" (scenos vaizdelis vaikams, pirmą kartą publikuotas "Raštuose" 1996 m.), "Pasiskubė" (pjesė, išleista 1915 m.), "Katei žertas – pelei smertis" (pjesė, pirmą kartą publikuota kaip "Katei juokai – pelei verksmai" 1957 m.), "Vakaruškos" (pjesė, publikuota 1957 m.), "Dėl žemės sklypo" (pjesės rankraštis dingo, atiduotas į spaustuvę, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui), "Juzuko vargai" (apsakymas, publikuotas 1917 m.).
 • 1901 m. – "Saldi meilė" (pjesė, pirmą kartą publikuota "Raštuose" 1996 m.).
 • 1905 m. – "Vagių veislė" (apsakymas), "Antra romano dalis" (apysaka), "Svetimi giminės" (apysaka, parašyta apie 19051907 m., dingus rankraščiui, atkurta apie 19151924 m., pirmą kartą publikuota "Raštuose" 1996 m.).
 • 1907 m. – "Magaryčios" (apsakymas).
 • 19151924 m. – "Vynuogyne" (apsakymas, pirmą kartą publikuotas 1957 m.), "Chamala", "Kunigas Juozapėlis", "Pietų saulelė visas ligas gydžia", "Apleista saklia" (apsakymai, pirmą kartą publikuoti "Raštuose" 1996 m.), "Duokite man laisvės!" (pjesė, parašyta rusų kalba, į lietuvių kalbą vertė Juozas Tumas-Vaižgantas, publikuota 1957 m.).
 • 1919 m. – "Našlaičių eglutė" (apsakymas, parašytas ir publikuotas rusų kalba, į lietuvių kalbą išvertė Vanda Didžiulytė), "Tremtinių vaikai" (apsakymas, parašytas ir publikuotas rusų kalba, į lietuvių kalbą išvertė Vanda Didžiulytė).
 • 1926 m. – "Ką aš beatmenu" (atsiminimai).

Jos dramos "Kelių taisytojas", pjesės "Bet tik aukščiau" ir dar kelių kūrinių rankraščiai buvo pavogti 1915 m. traukinyje pakeliui į Krymą. Yra žinoma, kad ji buvo parašiusi kelias dešimtis vaizdelių iš Krymo ir sanatorijos gyvenimo, bet jie nebuvo publikuoti, o rankraščiai neišlikę. Krymo spaudoje buvo publikuojami jos straipsniai, pasirašyti Graždankos slapyvardžiu.

Išliko keletas L. Didžiulienės-Žmonos publicistikos tekstų: apie Valerijoną Ažukalnį, Antaną Strazdą, latvių ir lietuvių tautinius santykius, Krymo sanatoriją. Visą gyvenimą tyrinėdama ir kaupdama A. Strazdo kūrybinį palikimą, ruošdama jį publikuoti, L. Didžiulienė priskyrė šiam kunigui ir poetui kelias dešimtis liaudies dainų, kurių autorystė iki šiol nėra patvirtinta.

Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis sudarė ir išleido L. Didžiulienės-Žmonos kūrybinio ir epistolinio palikimo dvitomį "Raštai" (19961998 m.).

L. Didžiulienės kūryba realistinė, joje reiškiamos nacionalinio judėjimo ir demokratizmo idėjos, keliami socialiniai prieštaravimai, vargingųjų skurdas, smerkiamas dvarininkų savivaliavimas. Apsakymai pasižymi kompozicine darna, nemaža dėmesio skirta siužeto išplėtojimui, charakterių tapybai, nors neišvengta jų idealizacijos. Daugeliui kūrinių būdinga egzaltacija, pakili retorika.

Ištekėjo 1877 m. rugpjūčio 25 d. Daugailių bažnyčioje, vyras Stanislovas Feliksas Didžiulis (18561927) – bibliografas, švietėjas. Šeimoje gimė devyni, bet užaugo aštuoni vaikai: Ona Didžiulytė-Sketerienė (18781960) – akušerė, Emilija Didžiulytė (18791962) – šeimos globotinė po vaikystės traumos, Vytautas Didžiulis (18811956) – pedagogas, gamtininkas, Vanda Didžiulytė-Albrechtienė (18811941) – gydytoja ir rašytoja, Antanas Didžiulis (18831960) – gydytojas, Michalina Didžiulytė-Ševeliovienė (18841973) – pedagogė, gydytoja, knygnešė, Algirdas Severinas Didžiulis (18871916) – spaustuvininkas, kariškis, Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (18881968) – pedagogė ir rašytoja. Dar vienas sūnus Stanislovas Didžiulis (1886–?) mirė vaikystėje.


Mirė 1925 m. spalio 25 d. Griežionėlėse, Anykščių raj.. Palaidota Padvarninkų, Anykščių raj. kapinėse. Ant kapo pastatytas 6,5 metro aukščio betoninis paminklas (autorius – skulptorius Bernardas Bučas, 1933 m.) su bronziniu bareljefu ir įgilintais užrašais keturiose postamento pusėse, abiejuose šonuose – dvi L. Didžiulienės laiškų ištraukos: "Džiaugiuos, kuomet galiu nors vienam / žmogui ašaras nušluostyti. Tai ne- / daug, tai kaip lašas mariose... Bet jeigu / kiekvienas iš mūsų nušluostytų ašaras / nors vienam varguoliui – tai jau būtų / daug lengviau gyventi. / Žmona" ir "Likimas uždavė man tokią užduotę – / auginsiu vaikus, auklėsiu jaunuomenę, / vargsiu vargsiu kolei galėsiu. Maž už / kelių metelių pailsėsiu, nei ne / ant žemės, tai nors / po žeme." / Iš laiško Žmonos". Fasadinėje postamento pusėje – įrašas: "Amžino poilsio / Liudvika Didžiulienė / *Žmona* / 1856.4.21–1925.10.25", galinėje – "Ilsėkis / brangioji geriausioji mūsų / motinėlė / tiek kančių ir vargo pakėlus / per savo amželį. / Tavo vaikai".

Didžiulių šeimos sodyboje Griežionėlių kaime buvo įrengtas ir nuo 1968 m. veikia Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinis muziejus – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Rašytojų memorialinio skyriaus ekspozicija. Sodyboje pastatyta skulptūrinė kompozicija "Didžiuliai", vaizduojanti L. Didžiulienę ir jos šeimą (autorius – tautodailininkas Pranas Petronis, 2011 m.).

L. Didžiulienės gyvenimas ir veikla pristatomi Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Misiaus žinyne "Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 18641904" (2004 m.) ir šio žinyno 2-ojoje knygoje (2014 m.). Išleista biografinė apybraiža apie L. Didžiulienę-Žmoną – M. Telksnytės ir V. Račkaičio "Kaip lašas mariose..." (2004 m.).

L. Didžiulienės ir jos vyro Stanislovo vardai suteikti Anykščių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (2007 m.).

Jos kūrybinis palikimas vaidinamas mėgėjų teatrų scenose. Komediją "Lietuvaitės" pastatė Trakų Karališkasis teatras (režisierius Vytautas Mikalauskas, 2014 m.).

Biografija

Dešimties vaikų, iš kurių du mirė maži, tarp jų – dukterų – rašytojos Vandos Albrechtienės (Vinco Mickevičiaus – Kapsuko pirmoji žmona) (18811941 m.), Aldonos Kazanavičienės (18891970 m.), Onos Sketerienės (18781960 m.), ir sūnų – Algirdo Severino (g. 1888 m., 1916 m. žuvo fronte Rumunijoje), Antano (18831960 m.) ir Vytauto (18811956 m.) Didžiulių motina.

Biografija

Mokėsi privačiai, anksti pradėjo skaityti ir rašyti. 1876 m. ištekėjo už senos lietuvių bajorų giminės palikuonio, bibliografo, tautosakos rinkėjo, lietuvių visuomenės veikėjo Stanislovo Didžiulio. Jos namuose lankydavosi Antanas Baranauskas, Jonas Jablonskis ir kiti to meto šviesuoliai. Tai ir Didžiulienę paskatino imtis plunksnos, nors ji manė, jog svarbiausia jos gyvenime – moters, žmonos, motinos pašaukimas. Tai matyti ir iš jos pasirinkto slapyvardžio.

Pati platino caro draudžiamą lietuvišką spaudą, organizavo jos platinimą Aukštaitijoje. Rinko tautosaką, Antano Strazdo, Antano Vienažindžio ir kitų liaudies poetų kūrinius.

18961907 m. kartu su vaikais gyvendama Mintaujoje įkūrė lietuvių moksleivių bendrabutį – pensioną, globojo lietuvių moksleivius. Pensionate, mokydamiesi Mintaujoje, gyveno Antanas Smetona, Juozas Vaičkus, Juozas Tūbelis, Konstantinas Jasiukaitis, Justinas Vienožinskis ir kiti būsimi Lietuvos kultūros, visuomenės ir politikos veikėjai.

Nuteisus ir ištrėmus vyrą ir sūnus Antaną bei Vytautą, viena rūpinosi dvaru, o prasidėjus karui, išvyko pas dukterį, 19151924 m. gyveno Jaltoje. Ten 1917 m. atvyko ir vyras. 1924 m. su šeima grįžo į Griežionėlių dvarą.

Literatūra

Daug apsakymų paskelbė periodinėje to meto spaudoje. Tiktai komedija „Lietuvaitės“, 1912 m. buvo išleista atskira knygele. Kiti kūriniai rinkiniuose pasirodė tik po Antrojo pasaulinio karo.

Jos kūryboje pasišaipoma iš to meto dvarų buities, inteligentijos sustabarėjimo, daug valstietiškos buities vaizdelių.

Stambiausias ir vienas reikšmingiausių Didžiulienės grožinės prozos kūrinių – apysaka „Atgajėlė“ (parašyta apie 1895 m., išspausdinta „Žvaigždėje“ 1904 m.). Tai gana sentimentalus pasakojimas apie sulenkėjusių nuskurdusių bajorų Daugelevičių atžalos Amelijos ir tautiškai susipratusio inteligento, neturtingų valstiečių sūnaus Jono Strazdo meilę.

Gerai pažindama dvaro aplinką ir iš jos kilusią inteligentiją, Didžiulienė matė jos dalies pastangas dalyvauti tautiniame, visuomenės švietimo ir kultūrinimo darbe ir visaip tas pastangas rėmė. Tokia visuomenininkė yra ir Amelija. Ji atmeta tuščiagarbio, švaistūno dvarininkaičio Makso meilę ir pasirenka Joną Strazdą, kurio senelius kadaise mirtinai užplakė jos protėvis. Taip rašytoja propaguoja luominio susitaikymo idėją vardan kilnaus tikslo – tautinio atgimimo.

Tiek savo publicistika, tiek grožinės literatūros kūriniais pirmiausia siekė įgyvendinti švietėjiškus uždavinius. Būdama visuomenininke, ji labiausiai vertino ir literatūros visuomeniškumą. Laikydama švietimą tautos atgimimo pagrindu, Didžiulienė rūpinosi švietimu ir kartu inteligentijos ugdymu, liaudies etikos diegimu.

Rašytojai nesvetimas didaktizmas – teigiamų veikėjų lūpomis ji dažnai išsako savo pačios mintis. Didžiulienės kūryba svarbi ne tik savo visuomeniškumu. Jos kūrinių, parašytų rytų aukštaičių tarme, žodynas yra daug švaresnis už pirmtakų, ji viena pirmųjų įvedė į literatūrą iš liaudies kilusio lietuvio inteligento paveikslą, kurį vėliau raiškesnį ir meniškesnį sukūrė Lazdynų Pelėda, Antanas Vienuolis ir kiti.

Šaltiniai


Autorius: Anykštėnų biografijos - Tautvydas Kontrimavičius

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 100% (+17835-21=17814 wiki spaudos ženklai).