Pennsylvanijos angliakasių Lietuva

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

KnygaPennsylvanijos angliakasių Lietuva“ išleista 1977 m. Chicago

Pennsylvanijos angliakasių Lietuva: [nuotraukų albumas] / Vladas Būtėnas ; nuotraukos Algimanto Kezio ; portfolio: Elena Bradūnaitė, Jurgis Bradūnas, - Chicago, Ill.: Lithuanian Library Press, 1977 (Chicago, Ill. : M. Morkūno sp.). - 343 p. : iliustr., portr.

Tiražas 1000 egz. Kaina - $ 20

„Pennsylvanijos angliakasių Lietuva“ yra viena Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Inc. (Lithuanian Library Press, Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etninės foto enciklopedijos knygų.

Pratarmė[taisyti]

Po 1899 m. Plymouth'e, PA, išleisto kun. J. Žiliaus-Žilinsko veikalo „Lietuviai Amerikoje" mes neturėjome kitos knygos ar albumo, kur kompaktiškai būtŲ atvaizduota senoji Pennsylvanijos angliakasių Lietuva.

Apie Pennsylvanijos lietuvius ir jų kolonijas nemažai įdomios medžiagos yra paskelbta Lietuvių Enciklopedijoje ir dr. A. Kučo veikaluose. Bet ji paskleista tūkstančiuose puslapių arba liečia vienos kurios parapijos ar organizacijos veiklą.

Šis Vlado Būtėno parašytas ir Algimanto Kezio, S. J, iliustruotas veikalas apie dvidešimt dvi Pennsylvanijos lietuvių parapijas bei kolonijas suglaudžia to rajono lietuvių istoriją ir dabartinius įspūdžius į vieną tomą.

Kaip gimė mintis ruošti šią knygą? Mintį davė „Draugo" kultūrinio priedo redaktorius K. Bradūnas, iškeldamas savo laikraštyje, kad metas įamžinti foto objektyve senąsias Amerikos lietuvių bažnyčias, mokyklas, paminklus, veidus ir visa tai, kas ilgainiui gali pranykti.

To darbo imtis buvo pasiūlyta „Lietuvių Foto Archyvo“ vedėjui kun. Algimantui Keziui, S. J. Vienas iš pirmųjų šio uždavinio svarbą suprato prel. J. Karalius. Jis nieko nelaukęs atsiuntė 1.000 dol. asmeninę auką pradžiai ir paprašė kun. A. Kezį nufotografuoti senųjų Pennsylvanijos anglies kasyklų rajono lietuvių pastatytas bažnyčias ir kitką, kas turi istorinės reikšmės.

Kun. Kezys į talką pasikvietė žurnalistą Vladą Būtėną, pasiūlydamas jam parūpinti tekstą. Šių dviejų žmonių ekipa padidėjo, kai Elena Bradūnaitė, folkloro studentė, irgi susidomėjo šia ekspedicija. Ji pajuto, kad Pennsylvanijoje galima rasti retos lietuvių angliakasių sukurtos tautosakos.

Taip 1972 m. gegužės mėnesį trijų žmonių ekipa pajudėjo į senąją Pennsylvanijos Lietuvą. Jiems ypatingai daug padėjo išvykos mecenatas prel. J. Karalius, klebonas kun. J. Neverauskas ir daug kitų kunigų bei pasauliečių.

Išėję iš klebonijų ar vienuolynų, jie nebijodavo užsukti ir į purvinuosius saliūnus ar klubus, nes žinojo, kad ten galima šį tą išgirsti. Pirmoji išvyka labai gerai pasisekė, nors viso užmojo per vienerias vasaros atostogas dėl laiko stokos nebuvo galima baigti.

1973 m. rugpiūčio mėnesį tie patys žmonės išsiruošė antrajai kelionei į Pennsylvaniją. Prie jų prisijungė studentas Raimundas Lapas ir Jurgis Bradūnas.

Kai darbas buvo baigtas, kun. A. Kezys turėjo apie 2.000 nuotraukų ir spalvotų skaidrių, Elena Bradūnaitė — glėbius naujos tautosakos, Raimundas Lapas dėžę įrašų ir muziejinės - archyvinės medžiagos, Vladas Būtėnas — kelis simtus lapelių palaidų užrašų ir įrašų magnetofono juostose, Jurgis Bradūnas kartu su jais visais — begales įspūdžių, kuriuos grįžę iš kelionių skelbė lietuvių spaudoje, radijo valandėlėse, televizijos programose ir specialiose vakaronėse.

O dabar visa tai yra sukaupta šioje knygoje, išleistoje Amerikos Lietuvių Bibliotekos, Ine. „Pennsylvanijos angliakasių Lietuva" rikiuojasi į Amerikos Lietuvių Etninės Enciklopedijos knygų seriją, kuri kaupia medžiagą apie lietuvių sukurtą kultūrą šiame žemyne.

VIRŠELIO NUOTRAUKA:

Anglių kasyklos vaizdas Shenandoah, PA apylinkėje 1973 m. Tolumoje matosi Šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčios bokštai. Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.

Knygą apipavidalino dail. Vincas Lukas ir Petras Aleksa.

Nuorodos, šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Edvinas Giedrimas – autorius – 100% (+4123-0=4123 wiki spaudos ženklai).