Pirmoji lietuviška spauda Amerikoje

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  Pirmieji laikraščiai 1879-1889[taisyti]

  7 leidiniai

  "Gazieta Lietuwiszka. Rasztas paszwestas del Lietuwninku Amerikoje" leistas 1879 m. rugpjūčio 16 d. - 1880 m. sausio 8 d. Jis buvo pirmasis JAV lietuvių laikraštis. Prounijinės, katalikiškos krypties leidinys.
  Viso išleista - 16 (12-13?) numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Mykolas Tvarauskas. Jo padėjėjais buvo kunigas Končius, Niujorko Šv. Kazimiero draugija ir Baltimorės klebonas brolis pranciškonas Augustinas Zeytz. Leidinio įžanga 1885 m. buvo perspausdinta „Aušroje“ - p. 28-29. Rašė Mikalojus Akelaitis, Motiejus Juozas Andriukaitis, Mykolas Tvarauskas, Augustinas Zaicas ir kt. Leidybą teko nutraukti dėl finansinių reikalų - buvo tik 132 mokūs skaitytojai.
  Leidimo vieta - New York

  Laikraštis neišlikęs. Žinias apie jį paskelbė Jonas Šliūpas 1884–1885 m. žurnale „Aušra“ (Gromatos iš Amerikos) ir 1910 m. žurnale „Laisvoji mintis“.

  Leistas 1884 m. spalio 25 d. - 1885 m. balandžio 25 d. JAV lietuvių antrasis periodinis leidinys, ėjęs kiekvieną šeštadienį.
  Viso išleista - 33 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - leido Mykolas Tvarauskas (kurį laiką ir redagavo), redaktorius Jonas Šliūpas.
  Leidimo vieta - New York

  Atvykęs gyventi į JAV aušrininkas J. Šliūpas turėjęs nemažą „Aušros“ Lietuvoje redagavimo patirtį užmezgė ryšius su M. Tvarausku. Jiems bendraujant gimė minti pradėti leisti naują laikraštį - „Uniją“. Iš pradžių buvo sutarta laikraštį leisti kartu su JAV lenkais, tačiau lenkai to susitarimo atsisakė ir jie ėmėsi šio darbo vieni. Jį redagavo pats J. Šliūpas. Jis čia skelbė Lietuvos nepriklausomybės, valstybingumo idėjas, kūrė būsimos Lietuvos-Latvijos valstybės modelį. Abu leidėjai dirbo itin sunkiomis sąlygomis, negaudami iš to jokio rimtesnio uždarbio. Skaitytojams pradėjus skųstis kad leidinio kalba „žemaitiška“, M. Tvarauskas pradėjo reikalauti iš J. Šliūpo kalbą taisyti, pats ėmė kištis į redagavimo reikalus. M. Šliūpas, būdamas labiau mokytas, nenorėjo su tuo taikytis. Be to, J. Šliūpas laikraštyje įsivėlė į polemiką katalikų bažnyčios darbo klausimais ir laikraštis buvo uždarytas tuo metu, kai jis jau turėjo 300 prenumeratorių.

  Bendradarbiavo Juozas Adomaitis-Šernas, Motiejus Juozas Andriukaitis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Aleksandras Fromas-Gužutis, Liudmila Malinauskaitė-Šliūpienė-Eglė ir kt.

  "Lietuwiszkasis Balsas" leistas 1885 m. liepos 2 d. - 1889 m. 1885–1886 m. ir nuo 19 nr. ėjo kas savaitę, kitu laikotarpiu – 2 arba 3 kartus per mėnesį.
  Viso išleista - 96 numeriai. Išeidavo ketvirtadieniais.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Lietuviškojo balso“ draugija ir Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Redagavo Jonas Šliūpas.
  Leidimo vieta - iki 1888 m. Niujorke, 1888–1889 m. Shenandoah, PA

  J. Šliūpas suorganizavo „Lietuvos mylėtojų draugiją“ ir jos vardu pradėjo laisti šį laikraštį. Leidinys turėjo 500 prenumeratorių. Jame skaitytojai buvo raginami „savaimingai plėtotis kultūroje ir politikoje“, griežtai buvo pasisakoma prieš lenkus. Laikraštyje buvo smerkiama carizmo politika, skleidžiamos tautiškumo, demokratiškumo, laisvamanybės, socialinio teisingumo, visuomenės pertvarkymo idėjos. Leidinyje bendradarbiavo Amerikos aušrininkai Juozas Adomaitis-Šernas, Motiejus Juozas Andriukaitis, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Martynas Jankus, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Antanas Krikščiukaitis, Vincas Kudirka, Petras Leonas, Jonas Mačys-Kėkštas, Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė, Povilas Matulionis, Antanas Vilkutaitis, Andrius Vištelis.

  "Wienybė Lietuwninku" leistas 1886 m. vasario 10 d. - 1920 m. Nuo 1920 m. šis laikraštis toliau buvo leidžiamas pavadinimu „Vienybė“. Tai buvo ne tik informacinis, bet ir pirmasis komerciniais pagrindais Amerikoje leidžiamas laikraštis - apie 40 proc. pirmojo jo numerio ploto užėmė skelbimai.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjai ir redaktoriai - Juozas Paukštys, Domininkas Tomas Bačkauskas-Tamašauskas, Antanas Pajaujis, Augustinas Zaicas, Antanas Varnagiris. Nuo 1888 m. (18-ojo leidinio numerio) „Vienybę Lietuvninkų“ redagavo Antanas Turskis. 1890 m. (nuo tais metais išleisto 12-ojo numerio laikraščio redaktorius buvo aušrininkas J. Andziulaitis–Kalnėnas, nuo 1892 m. gegužės iki 1893 m. rugpjūčio mėn. laikraštį redagavo Juozas Petraitis, nuo 1895 m. lapkričio iki 1897 m. lapkričio - Juozas Kaunas. Nuo 1897 m. lapkričio - Petras Mikolainis. Nuo 1901 m. pradžios iki 1902 m. gruodžio 15 d. redaktoriumi dirbo Jonas Mačys, jį pakeitė jau anksčiau redaktoriumi dirbęs P. Mikolainis, o nuo 1903 m. rugsėjo mėn. leidinį redagavo Juozas Otonas Širvydas. 1905 m. balandžio 15 d. jį pakeitė J. Baltrušaitis (Mėmelė), kuris 1907 m. gegužės mėn. 1 d. vėl sugrįžo redaguoti.
  Leidimo vieta - Plymouth, PA. Nuo 1907 m. - Brooklyn, New York.

  1886–1920 m. buvo reikšmingiausias laikotarpis laikraščio istorijoje. Spaudos draudimo metais jis buvo vienas iš nedaugelio užsienio lietuvių laikraščių, legaliai pasiekdavusių Lietuvą. Žymiausi nuolatiniai to meto bendradarbiai – Juozas Adomaitis (Šernas), Andrius Baltrušaitis, Motiejus Baltūsis, Jonas Čėsna, Zigmas Gaidamavičius-Gėlė, Feliksas Janušis, Antanas Kriščiukaitis, Juozas Lozoraitis, Povilas Matulionis, Pranas Paršaitis-Siūlelis, Ignas Šeinius, Pranas Vaičaitis, Antanas Vilkutaitis.

  Leistas 1887 m. JAV lietuvių liberalinis mėnesinis žurnalas. Pirmasis Čikagoje leistas lietuvių periodinis leidinys.
  Viso išleista - 4 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Jonas Grinius
  Leidimo vieta - Chicago

  Leistas 1888 m. - 1959 m. 1895–1896 m. – savaitraštis, 1896–1904 m. ėjo du kartus per savaitę, nuo 1904 m. – kartą per mėnesį. Laikytinas pirmuoju lietuvišku bulvariniu laikraščiu.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjai ir redaktoriai - Domininkas Tomas Bačkauskas-Tamašauskas (1888–1894 m., 1895–1908 m.), Pranas Bačkauskas (1894 m., 1909 m.), Viktoras Bačkauskas (nuo 1910 m.) ir kiti.
  Leidimo vieta - Mahanoy City, PA

  Leido priedus „Linksmi vakarai“ (1889–1890 m.) „Linksma valanda“ (1899–1910 m.). Nuo 1889 m. leido kasmetinius kalendorius. Laikraštis buvo nepastovios visuomeninės krypties, su bulvarinės žurnalistikos elementais. Populiarūs Taradaikos ir Kūmos Baltruvienės pasakojimai.

  Leistas 1889 m. - 1890 m. JAV lietuvių laikraščio „Saulė“ priedas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Domininkas Tomas Bačkauskas-Tamašauskas.
  Leidimo vieta - Mahanoy City

  Plėtra 1891-1895[taisyti]

  13 leidinių.

  "New Yorko Gazieta Lietuwiszka"
  Leistas 1891 m. spalio 31 d. - 1892 m. gegužės 7 d.
  Viso išleista - 25 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Mykolas Tvarauskas. Nuoširdžiai talkino brolis pranciškonas Augustinas Zeytz.
  Leidimo vieta - New York

  Praėjus trylikai metų, M. Tvarauskas sukūrė specialią bendrovę, kurios kasininkas buvo A. Razutis, ir ėmėsi atgaivinti „Gazietą Lietuwiszką“. Į šią leidybą M. Tvarauskui sukišus didžiąją dalį savo sunkiai uždirbtų santaupų.

  Leistas 1891 m. - 1892 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - <>
  Leidimo vieta - <>

  Leistas 1891 m. - 1892 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta -

  Leistas 1892 m. - 1893 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Lietuvių mokslo draugystė. Redaktorius Jonas Šliūpas.
  Leidimo vieta - Plymouth, PA. Spausdinamas Bitėnuose, M. Jankaus spaustuvėje.

  Leistas 1892 m. gruodžio 6 d. iki 1920 m. gegužės 8 d., liberalios krypties JAV lietuvių laikraštis
  Viso išleista - n numerių. Iki 1918 m. savaitraštis, 1918–1920 m. dienraštis.
  Leidėjas ir redaktorius - 1892–1893 m. leido S. Ragaišis (Rokošas) vietoje lenkų laikraščio „Reforma“, 1893 m. – Vincas Žaliauskas, Pranas Zacharevičius, S. Lelešius, nuo 1893 m. Nr. 17 iki 1917 m. – Antanas Olšauskas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leido priedus „Amerikos Lietuva“ 1914–1915 m., ir kt. proginius leidinius. Redakcijoje 1909–1917 m. dirbo Bronius Kazys Balutis, Kleopas Jurgelionis, Antanas Lalis, Konstantinas Norkus, Antanas Rakauskas ir kt. Redaguojant J. Adomaičiui-Šernui, vyravo pasaulietinės, demokratinės, tolerancijos idėjos.

  Leistas 1892 m. - 1894 m.
  Viso išleista - 100 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Tomas Astramskas.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Paskelbė grožinės literatūros kūrinių. Turėjo apie 200 skaitytojų. Išleidus apie 100 numerių ir leidėjui pritrūkus lėšų, laikraštį nupirko kun. Antanas Milukas su J. Ramanausku ir pavadino „Garsas Amerikos lietuvių“.

  Leistas 1892 m. - 1893 m. JAV lietuvių mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - 15 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių mokslo draugija. Spausdintas Bitėnuose ir Tilžėje. Redaktorius Jonas Šliūpas.
  Leidimo vieta - Plymouth, PA ir Shenandoah, PA

  Skelbė demokratines, tarpais socialistines pasaulietines idėjas, propagavo laisvą žmogaus ir visuomenės mąstymą. Žurnale bendradarbiavo Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Basanavičius, Vincas Daukšys, Vladislovas Dembskis, Mykolas Krupavičius ir kt.

  Leistas 1894 m. sausio mėn. - 1896 m. birželio mėn. JAV lietuvių savaitraštis.
  Viso išleista - 89 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Lietuvių mokslo draugystė. Redagavo Stasys Malevskis-Homolickis, Domininkas Keliauninkas (J. Laukis), Kaziūnas, A. Bacevičius, Jonas Šliūpas.
  Leidimo vieta - Iki 1894 m. rugsėjo mėn. leistas Mount Carmel, PA, iki 1895 m. rugpjūčio mėn. – Shenandoah, vėliau – Scranton.

  Leistas 1894 m. spalio 2 d. - 1899 m. rugpjūčio 3 d. JAV lietuvių katalikiškas savaitraštis.
  Viso išleista - apie 190 numerių.
  Leidėjai ir redaktoriai - Leido JAV lietuvių kunigų grupė, kunigai P. Abromaitis ir J. Žilinskas. Redaktoriai: K J. Senkus (1894–1995 m.), J. Ramanauskas (1895–1996 m.), J. M. Stupnickis (1896 m.), V. Matulaitis (1897 m. ir 1898 m.), Antanas Milukas (1897–1898 m.), Jonas Montvila (1897 m.), Vincas Šlekys (Stagaras) (1898 m.), B. Žindžius (1899 m.).
  Leidimo vieta - 1898 m. leistas Minersville, PA, 1898 m. pab. iki 1899 m. Elizabeth, NJ.

  Leido priedus: 1897 m. – „Lietuviškas kningynas“ ir 1897–1998 m. - „Pasaulė“. 1896 m. paskelbė žinių apie pirmuosius JAV lietuvių spaudinius (giesmę „Viešpaties savo šaukiuosi“, 1874 m.). Laikraštyje buvo perspausdinti K. Donelaičio „Metai“, M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystė“, publikuoti M. Bernatovičiaus, A. Mickevičiaus, M. Rodzevičiūtės, kitų autorių vertimai.

  Leistas 1894 m. balandžio 4 d. - 1895 m. balandžio 24 d. Nedėlinis laikrasztis, JAV lietuvių katalikų savaitraštis, su sekmadienio pamokslais ir evangelija, religinio turinio straipsniais.
  Viso išleista - 56 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo kunigas Aleksandras Burba.
  Leidimo vieta - Plymouth, PA.

  Leistas 1895 m. lapkričio 1 d. – groudžio mėn
  Viso išleista - 7 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas ir spaustuvininkas A. Zdanavičius. Redagavo J. Žebrys.
  Leidimo vieta - Bostonas, MA

  Leistas 1895 m. JAV lietuvių satyros ir humoro dvisavaitis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Antanas Astramskas su Kaziūnu.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  XIX a. pabaigoje 1896-1899[taisyti]

  16 leidinių.

  Leistas 1896 m. vasario 27 d. - 1898 m. rugpjūčio 11 d. JAV lietuvių savaitraštis, leistas Connecticut valstijoje.
  Viso išleista - 46 numeriai.
  Redaktoriai ir leidėjai- kunigai Juozas Žebrys, Petras Saurusaitis.
  Leidimo vieta - Waterbury, CT

  Leidžiamas nuo 1896 m. sausio 1 d.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjai ir redaktoriai - leidžia organizacija Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA). Redaktpriai: Jonas Žilius-Jonila-Žilinskas (1896–1899 m.), Antanas Kaupas, Tomas Astramskas (1900–1901 m.), Vincas Jokubynas (1908–1909 m.), Kazimieras Vidikas, Matas Šalčius (1910–1911 m.), Karolis Račkauskas-Vairas (1911–1918 m.), J. Purvis (1919–1920 m.), Stasys Vitaitis (1920–1938 m.), Kleopas Jurgelionis (1938–1941 m.), P. Bajoras (1941–1943 m.), Mykolas Vasiliauskas (1943–1961 m.), Antanas Sodaitis (1962–1968 m.), Juozas Petrėnas (1969–1980 m.), Genovaitė Meiliūnienė (1980–1994 m.)), Vytautas Kasniūnas (1994–2001 m.)
  Leidimo vieta - 1896–1899 m. ėjo kas mėnesį Plimouth, PA, 1900–1901 m. – kas savaitę Pitstone, PA. 1902–1907 m. nėjo. 1908 m. atgaivintas Pietų Bostone ir perkeltas į Niujorką, į ten įsigytus namus. Buvo leidžiamas kaip savaitraštis, nuo 1970 m. – mėnesinis laikraštis, išeina 10 numerių per metus. Tiražas 1984 m. – 4000 egz. 2001–2006 m. nėjo.

  Leistas 1896 m. balandžio mėn. - 1898 m. JAV lietuvių socialistinės laisvamaniškos minties savaitraštis.
  Viso išleista - 131 numeris.
  Leidėjai ir redaktoriai - pradėjo leisti ir redaguoti Vincas Karalius. 1897 m. redagavo Domininkas Keliauninkas, Justinas Kulikauskas, Antanas Lalis, 1898 m. – Justinas Kulikauskas ir Antanas Lalis. Bendradarbiavo Vladislovas Dembskis, Martynas Jankus, Domininkas Keliauninkas, Antanas Lalis, Stasys Malevskis-Homolickis, Jonas Šliūpas ir kt.
  Leidimo vieta - Baltimore, MD

  1898 m. leido savarankišką priedą, mokslišką mėnesinį laikraštį „Galybė“, kurio išėjo 8 numeriai, redaguoti V. Karaliaus.

  Leistas 1896 m. rugpjūčio mėn. – 1898 m. Nuo 1897 m. toliau leistas pavadinimu „Darbininkas“. JAV lietuvių socialistinės krypties savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga ir Robertas P. Kuncmonas, redakciniam darbui pasitelkęs A. Lalį.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Leistas 1896 m. - 1898 m. Iki 1897 m. vadinosi „Pensilvanijos darbininkas“. Amerikos lietuvių socialistų sąjungos savaitinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Robertas Kuncmanas.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Leistas 1897 m. JAV lietuvių laikraščio „Garsas Amerikos lietuvių“ mėnesinis priedas. Ragino steigti bibliotekas, knygynus, paskelbė tos temos vieną kitą straipsnj, įdėjo J. Pabrėžos ir kitų laiškų. Laikytinas pirmuoju lietuvių bibliotekinės periodikos leidiniu.
  Viso išleista - 11 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Leistas 1897 m. Savaitraštis. Išleido būsimieji Amerikos socialistai Čikagoje.
  Viso išleista - 3 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Jonas Grinius ir Juozas Laukis (Domininkas Keliauninkas)
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Tokiu pat pavadinimu laikra6tis vėl buvo leidžiamas 1907 m. vasario mėn. – 1911 m. ir 1914 m. balandžio 19 d. – 1955 m. liepos 5 d. d.

  Leistas 1898 m. - 1906 m. JAV lietuvių katalikiškas, inteligentijai skirtas žurnalas, ėjęs kas trys mėnesiai
  Viso išleista - 44 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Antanas Milukas, Antanas Kaupas ir kt. Redagavo Antanas Milukas. Jam talkino Aleksandras Burba, Antanas Kaupas, V. Varnagiris ir kt.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Dalis leista žurnalo turinio ir pavidalo, didesniąją dalį sudarė knygos. 1903 m. susijungė su Tilžėje leistu žurnalu „Žinyčia“ ir pradėtas leisti naujas leidinys „Dirva-Žinynas“,kuris iš JAV per Sankt Peterburgą patekdavo į Lietuvą ir čia buvo nelegaliai platinamas. Tuo dažnai užsiimdavo Kretingos vienuolyne gyvenę nubausti kunigai. Nutrūkus jungtinio žurnalo leidybai, „Dirva“ dar ėjo 1904–1906 m.

  Knygomis buvo leidžiami mokslinio pobūdžio veikalai (J. Basanavičiaus, M. Davainio-Silvestraičio, A. Pabrėžos), originalieji ir verstiniai grožinės literatūros kūriniai (J. Basanavičiaus „Lietuviškos pasakos“, I–II, „Ožkabalių dainos“, I–II, A. Burbos „Prozoiški raštai“, M. Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos „Viktutė“, V. Pietario „Algimantas“, A. Tatarės „Pamokslai gražių žmonių“, H. Senkevičiaus „Tvanas“ ir kt.). Publicistikos, kitų sričių raštus skelbė A. Alekna, Antanas Kaupas, Antanas Milukas, Juozas Tumas-Vaižgantas ir kt.

  Leistas 1898 m. spalio mėn. - 1899 m. gegužės mėn. Darbininkų reikalams skirtas savaitraštis.
  Viso išleista - 19 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Naujos draugijos“ kooperatyvas. 1898 m. redagavo Antanas Lalis ir Juozas Laukis (pasirašinėjo D. Bacevičiumi arba D. Keliauninku), 1899 m. – Antanas Lalis. Bendradarbiavo Vincas Karalius, Justinas Kulikauskas, Jonas Mačys-Kėkštas ir kt.
  Leidimo vieta - Baltimore, MD

  Leistas 1898 m. Moksliškas mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - 8 numeriai.
  Leidėjai ir redaktoriai - savaitraščio "Kardas" priedas. Redagavo Vincas Karalius.
  Leidimo vieta - Baltimore, MD

  Leistas 1898 m. - 1904 m. JAV lietuvių katalikiškas tautiškas mėnesinis žurnalas. 1898–1899 m. vadintas „Tarnas bažnyčios“.
  Viso išleista - 19 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjai – Petras Saurusaitis, talkinamas J. Griciaus, 1903 m. Nr. 9-11 – Jonas Grinius. Nuo 1899 m. redagavo Juozas Didinskas (Dėdinas), 1900–1903 m. – Petras Saurusaitis, 1904 m. – Petras Kupstas.
  Leidimo vieta - Waterbury, CT ir Shenandoah, PA

  Leistas 1899 m. - 1901 m. JAV lietuvių darbininkų liberalinis savaitraštis, lietuviszkai-tautiszkas, darbininkiszkas laikrasztis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido bendrovė „V. J. Stagaras & Co“. Redaktoriai: Antanas Kaupas, Tomas Astramskas, Jonas Montvila, Vincas Šlekys (Stagaras).
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA.

  Leistas 1899 m. sausio 5 d. - 1912 m. JAV lietuvių savaitraštis /dienraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - pradėjo leisti kunigas M. Kriaučiūnas. Nuo 1907 m. šį laikraštį perėmė leisti Tanevičia. Pirmojo pasaulinio karo metais laikraštis buvo reorganizuotas į dienraštį.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1899 m. - 1910 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - J. Laukis
  Leidimo vieta - ...

  Leistas 1899 m. - 1910 m. JAV lietuvių pramoginis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. Leistas kaip laikraščio „Saulė“ priedas. Iš pradžių savaitraštis, nuo 1901 m. – mėnesinis. Vienais metais prenumeratoriams buvo siunčiamas nemokamai, kitais – už papildomą mokestį.
  Leidėjas ir redaktorius - Domininkas Tomas Bačkauskas-Tamašauskas (iki 1909 m. vasario).
  Leidimo vieta - Mahanoy City, PA

  18891900 m. greta, kaip laikraščio „Saulė“ priedas ėjo ir laikraštis „Linksmi vakarai“, kuris spausdino daugiausia verstinę beletristiką.

  Leistas 1899 m. JAV lietuvių satyros ir humoro mėnesinis žurnalas, Pleperis naminis: paveikslas kaiminis su dainelėm.
  Viso išleista n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - 1899 m. 15 psl. žurnalą leido Domininkas Tomas Bačkauskas. 1905–1909 m. leido ir redagavo Tomas Astramskas ir kt.
  Leidimo vieta - 1899 m. Mahanoy City, PA ir 1905–1909 m. Philadelphia, PA.

  1900-1907[taisyti]

  15 leidinių

  1902 m. JAV buvo leidžiami aštuoni Amerikos lietuvių laikraščiai: <>

  Leistas 1900 m. rugsėjo mėn. - 1901 m. gegužės mėn. JAV lietuvių socialistinės laisvamaniškos orientacijos laikraštis.
  Viso išleista n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas J. Naujokas. Redaktoriai Domininkas Keliauninkas (J. Laukis) ir Antanas Lalis.
  Leidimo vieta - Pittsburgh, PA

  Leistas 1900 m. vasario 7 d. – birželio 14 d. JAV lietuvių savaitinis anarchistinės krypties laikraštis.
  Viso išleista - 19 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Domininkas Keliauninkas (J. Laukis).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1901 m. - 1944 m. JAV katalikų periodinis leidinys
  Viso išleista - n numerių. 1901–1923 m. buvo savaitraštis, 1923–1926 m. – mėnesinis, 1926–1944 m. – trimėnesis žurnalas.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių Romos katalikų susivienijimas Amerikoje. Redaktoriai: Viktoras Varnagiris (1901–1903 m.), Petras Tumasonis /Brandukas/ (1902–1903 m.), Antanas Milukas (1903–1942 m.), Julė Pranaitytė (1943–1944 m.).
  Leidimo vieta - iki 1903 m. leistas New York, NY, 1904–1909 m. – Shenandoah, PA 1909–1944 m. – Philadelphia, PA.

  Leistas 1901 m. kovo 9 d. - 1902 m.
  Viso išleista - 25 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido A. Jocys, redagavo Vincas Daukšys. Bendradarbiavo Tomas Astramskas, Jonas Mačys-Kėkštas, Stasys Malevskis, Kostas Stiklius ir kt.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1902 m. - 1903 m. Amerikos lietuvių socialistų sąjungos žurnalas.
  Viso išleista - 2 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių socialistų kuopa. Redaktoriai: Domininkas Keliauninkas, Antanas Lalis.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1903 m. - 1925 m. JAV lietuvių liberalinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo ir leido Vincas Šlekys, Jurgis Gegužis ir kt.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Leistas 1903 m. - 1904 m. Katalikiškas, inteligentijai skirtas žurnalas. Leistas dviem leidimais – JAV lietuviams ir Didžiajai Lietuvai. Atsirado susijungus JAV lietuvių žurnalui „Dirva“ su Tilžėje 1900–1902 m. leistu žurnalu „Žinyčia“. Pasirodė 8 numeriai (knygos). Leidimas nutrauktas atgavus lietuvių spaudą.
  Viso išleista - 8 knygos.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Milukas.
  Leidimo vieta - Shenandoah, PA

  Bendradarbiavo Antanas Alekna, Kazimieras Būga, Adomas Dambrauskas-Jakštas, Povilas Dogelis, Andrius Dubinskas, Antanas Kaupas, Kazimieras Pakalniškis (Dėdė Atanazas), Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), Jonas Žilinskas-Žilius ir kt.

  Leistas 1903 m. Mėnesinis žurnalas
  Viso išleista - n numerių
  Leidėjas ir redaktorius - A. Gedminas
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1904 m. - 1907 m. JAV lietuvių savaitraštis
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjai: Vincas Karalius ir K. Jankus. Redaktorius Vincas Karalius.
  Leidimo vieta - Brooklyn, New York

  Leistas 1905 m. - 1979 m. gegužės 15 d. JAV lietuvių laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Steigėjas Antanas Žvingilas. Iki 1906 m. redagavo Mykolas Paltanavičius, tuo metu laikraštis buvo tautiškai katalikiškas, menko turinio, turėjo tik apie 1000 skaitytojų. 1908 m. jį atpirko ir perėmė socialdemokratas Stasius Michelsonas-Michalkevičius, redagavęs laikraštį nuo 1906, ir laikraščio „Darbininkų viltis“ spaustuvininkas Jurgis Gegužis. 1908 m. jį redagavo Pijus Bukšnaitis. 1943 m. mirus J. Gegužiui, laikraštį leido Stasius ir Margarita Michelsonai, kurie 1945 m. liepos 1 d. viską padovanojo Amerikos lietuvių socialistų sąjungai. Nuo 1945 m. liepos redagavo Jonas Januškis, nuo 1953 m. liepos 1 d. J. Sonda. Jaunimui tolstant nuo politikos ir netekus skaitytojų, jam į pagalbą atėjo Mykolas Drunga, tačiau jo reforma nepadėjo, liko tik 1500 prenumeratorių. Buvo sudaryta likvidacinė komisija, į kurią įėjo St. Griežė–Jurgelionis, P. Navazelskis ir J. Sonda. Paskutinis numeris išėjo tik 6 psl.
  Leidimo vieta - Boston, MA

  „Keleivis“ tapo pagrindiniu Amerikoje socialistinės minties leidiniu. Iki 23.000 egz. padidėjo jo tiražas, iš jų 5.000 buvo siunčiami į Lietuvą. Nuo 1912 m. pradėtas leisti kasmetinis „Keleivio kalendorius“. Laikraščio apimtis išaugo iki 8 psl. 1917 m. už 45.000 dolerių buvo pasistatyta nauja spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas latvių „Strādnieks“, lenkų „Kurjer Codzienny“, „Przegląd Tygodniowy“, anglų „Weekly Record“ ir kiti laikraščiai.

  Archyvai buvo atiduoti Lietuvių archyvui Čikagoje, „Alkai“ Putname ir Kento universitetui. Likusios lėšos perduotos ALSS.

  Leistas 1905 m. gegužės mėn. - 1917 m. gruodžio mėn. JAV lietuvių socialistų savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga. Redaktoriai: 1905–1917 m. – Juozas Otonas Širvydas, 1907–1909 m. – Jurgis Baltrušaitis, 1909 m. Nr. 32 – Antanas Montvydas, 1909–1911 m. ir 1914–1915 m. – Jonas Smelstorius, 1911 m. – Vincas Daukšys, 1911–1914 m., 1915–1916 m. ir 1917 m. balandžio 12 d. – Kazimieras Vidikas-Tauras, 1916 m. birželio mėn. – 1917 m. balandžio mėn. – Vincas Kapsukas, 1917 m. Kazys Daugirdas.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Rašinius spausdino Zigmas Angarietis, Juozas Baltrušaitis, Pranas Eidukevičius (Baranauskas), Kleopas Jurgelionis, Vincas Kapsukas, Antanas Montvydas, Vincas Paukštys, Jonas Smelstorius, Juozas Otonas Širvydas, J. Šukys, Kazimieras Vidikas-Tauras ir kt.

  Leistas 1905 m. - 1906 m. JAV lietuvių mėnesinis žurnalas. Skirtas daugiausia gydomųjų žolių reklamai.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjai-redaktoriai J. Gedminas ir A. Mickevičius.
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Leistas 1906 - 1907 m. ir 19081909 m. JAV lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Tiesos draugo“ spaudos bendrovė. Redaktorius kunigas Petras Drignaitis (1871–1913 m.).
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA ir Brooklyn, NY

  Leistas 1906 m. - 1916 m. ir 1909 m. – 1916 m. JAV lietuvių politikos, visuomenės, humoro ir satyros mėnesinis leidinys.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėja „Dilgėlių bendrija“ (Antanas Baltrušaitis ir Juozas Baltrušaitis). Redaktorius Juozas Baltrušaitis-Mėmelė.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA ir Pittsburgh, PA

  Laikraščio „Dilgėlės“ redakcija 1913–1916 m. Pitsburge leido ir spausdino laikraštį „Monologas“. 1907 m. leido priedą „Dilgėlių žiedai“. Karikatūras spausdino J. Stirbis.

  Leistas 1906 m. JAV lietuvių satyros ir humoro laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Tomas Astramskas.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1907 m. - 1908 m. JAV lietuvių moksleivių laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių moksleivių susivienijimas. Redaktoriai: Steponas Biržis (1907–1908 m.), Kostas Augustas (1914–1915 m.).
  Leidimo vieta - 1907–1908 m. Valparaise ir 1914–1915 m. Chicago, IL

  1912–1913 m. leistas kaip „Laisvosios minties“ priedas.

  Leistas 1907 m.
  Viso išleista - 4 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Worchester, MA

  1908-1910[taisyti]

  9 leidiniai.

  Leistas 1908 m. - 1909 m. ir 1913 m. – 1914 m.. JAV lietuvių liberalinės krypties savaitraštis, populeriškai-moksliškas literariškas sąvaitraštis.
  Viso išleista - 23 ir numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Juozas Jasiulevičius ir kt.. Išėjus 23 numeriams savaitraščio leidyba buvo nutraukta ir vėl atnaujinta 1913–1914 m. Leido bendrovė „Pirmyn“. Redaktoriai: Antanas Montvydas (A. Antonov), Julius Baniulis (1908–1909 m.), Pijus Grigaitis, Jonas Smelstorius (1913–1914 m.).
  Leidimo vieta - Mainersvilyje?, PA ir Baltimore, MD

  Leistas 1908 m. JAV lietuvių satyros ir humoro mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido spaudos bendrovė „Ragana“. Leidėjas ir redaktorius Jonas Ilgaudas.
  Leidimo vieta - Boston, MA

  Leistas 1908 m. spalio mėn. - 1909 m. JAV lietuvių satyros ir humoro mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista - 4 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo ir leido Jonas Šimkus.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Pradėtas leisti 1909 m. liepos 25 d. Wilkes Barre, PA.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjai - Pradinis leidėjas buvo Lietuvių Kunigų sąjunga. 1916 m. leidimo organizavimą perėmė „Draugo spaudos bendrovė“. 1920 m. leidimą perėmė lietuviai vienuoliai marijonai. 1941 m. leidimą perėmė Lietuvių katalikų spaudos draugija (Lithuanian Catholic Press Society).
  Redaktoriai - Antanas Kaupas (1909–1913 m.), Fabijonas Kemėšis (1914–1915 m.), Antanas Maliauskis (1915–1916 m.), Petras Tumasonis (1916–1943 m.), Pranciškus Būčys (1918–1921 m.), Ignas Česaitis (1921–1924 m.), Kazys Pakštas (1924–1925 m.), Kazimieras Aloyzas Matulaitis (1926–1927 m.), Leonardas Šimutis (1927–1968 m.), Aloyzas Baronas (1955 m.), Pranas Garšva (1957–1992 m.), Danutė Bindokienė (1992–2007 m.), Dalia Cidzikaitė (2007-2013 m.), Ramunė Marcinkevičiūtė (nuo 2013 m. balandžio 1 d.).

  Laikraščio raida
  1909 m. liepos 25 d. Wilkes Barre, Pensilvanijos valstijoje Lietuvių Kunigų sąjunga pradėjo kartą per savaitę leisti laikraštį "Draugas".
  1912 m. liepos 4 d. jo leidimas buvo perkeltas į Chicago, IL.
  Nuo 1916 m. kovo 31 d. laikraštis imtas leisti 5 dienas per savaitę (pirm. - penkt.). Iki 1916 m. pabaigos lygiagrečiai ėjo ir savaitinis „Draugas“.
  1917 m. pradžioje jau 6 kartus per savaitę prenumeratoriai gaudavo Draugą.
  1946 m. rugsėjo 6 d. - 1947 m. birželio 5 d. penktadieniais buvo leidžiamas anglų kalba parašytas 4 psl. priedas.
  1949 m. liepos 27 d. pradėtas leisti kultūrinis priedas, pavadintas "Mokslas, Menas, Literatūra“.
  1982 m. leidimas sumažėjo iki 5 kartų per savaitę.
  1996 m. liepos mėn. - 1997 m. sausio 25 d. leista papildoma laida anglų kalba.
  2004 m. buvo įkurta „Draugo“ internetinė svetainė.
  2006 m. balandžio mėn. sukurta nauja „Draugo“ internetinė svetainė.
  2011 m. Draugas pradėtas leisti trys dienas per savaitę.
  2016 m. pradžioje atnaujinta internetinė svetainė.
  2017 m. pradėtas kurti visų „Draugo“ numerių bei kultūrinių priedų skaitmeninis archyvas, talpinamas laikraščio svetainėje.

  Leistas 1909 m. JAV lietuvių visuomenės ir literatūros laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Žinios“ draugija. Redaktorius Bronius Laucevičius-Vargšas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1909 m. - 1910 m. JAV lietuvių iliustruotas satyros ir humoro žurnalas.
  Viso išleista - 12 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido: B. J. Šlekaitis, Juozas Sakevičius, Vincas Jokubynas. Redagavo: Vincas Jokubynas, J. Šlekys, Petras Tumasonis.
  Leidimo vieta - Boston, MA, Chicago, IL ir Philadelphia, PA.

  Leistas 1909 m. - 1910 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis darbininkams.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo ir leido B. J. Šlekaitis.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1910 m. sausio 6 d. - 1911 m. JAV lietuvių savaitraštis.
  Viso išleista - 21 numeris.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas A. Jocys, redaktorius Vincas Daukšys.
  Leidimo vieta - Philadelphia, PA

  Leistas 1910 m. sausio mėn. - 1915 m. gegužės mėn. JAV lietuvių mėnesinis mokslo ir literatūros žurnalas.
  Viso išleista - 60 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido bendrovė „Laisvoji mintis“. Redagavo Karolis Račkauskas-Vairas, Jonas Šliūpas, Zigmas Vitkauskas (Čikagoje).
  Leidimo vieta - Pradžioje Scranton, PA, nuo 1914 m. gruodžio mėn. Chicago, IL

  Leido priedą „Jaunimo sapnai“.

  1911-1914[taisyti]

  15 leidinių.

  Leistas 1911 m. balandžio 5 d. - 1986 m. Iki 1919 m. – socialistinis, paskui – komunistinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių. 1911–1914 m. ir 1973–1986 m. – savaitraštis, 1914–1919 m. ir 1955–1973 m. ėjo du kartus per savaitę, 1919–1957 m. – dienraštis.
  Leidėjai ir redaktoriai - Nuo 1914 m. leido kooperatinė Laisvės bendrovė.
  Leidimo vieta - 1911–1914 m. buvo leidžiamas Bostone, 1914–1986 m. – Niujorke.

  Leistas 1911 m. kovo – 1912 m. vasario mėn. JAV lietuvių mėnesinis literatūros žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Kazimieras Lukošius.
  Leidimo vieta - Waterbury, CT

  Leistas 1911 m. - 1913 m. JAV lietuvių anarchistinis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių. Ėjo kas du mėnesiai.
  Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Domininkas Keliauninkas (J. Laukis).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1911 m. - 1918 m. JAV lietuvių mėnesinis iliustruotas satyros žurnalas.
  Viso išleista - 52 numeriai.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido bendrovė „Satyras“, Jonas Sekys (Sekevičius) su J. Kardiejumi, J. Kardiejus, „Tarkos“ bendrovė. Karikatūromis iliustravo Strimaitis ir kt. Redaktorius Pijus Bukšnaitis.
  Leidimo vieta - Nr. 1-10 išėjo Niujorke, 11-32 – Lawrence, MA 33-34 – Boston, MA, nuo 37 – Brooklyn, NY.

  Leistas 1911 m. JAV lietuvių savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius -
  Leidimo vieta - Pittsburgh, PA

  Leistas 1912 m. - 1913 m. (kitomis žiniomis – 1910–1911 m.) m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo kunigas Urbonas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1912 m. - 1914 m.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių socialistų sąjunga ir P. Kaitis (Petras Martinkaitis). Redagavo Antanas Karalius, J. Šmotelis (Šmotavičius).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1912 m. - 1920 m. JAV lietuvių mėnesinis laikraštis, Nuo 1921 m. vietoj „Moksleivio“ pradėtas leisti žurnalas „Giedra“.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Amerikos lietuvių Romos katalikų moksleivių (studentų) susivienijimas. Redaktoriai: P. Lapelis ir A. Linkus.
  Leidimo vieta - Chicago, IL, Boston, MA

  Spausdino daugiausia religinio turinio straipsnius, moksleivių rašinius, eilėraščius.

  Leistas 1913 m. - 1916 m. ir 1909 m. – 1916 m. JAV lietuvių laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėja „Dilgėlių bendrija“ (Antanas Baltrušaitis ir Juozas Baltrušaitis). Redaktorius Juozas Baltrušaitis-Mėmelė.
  Leidimo vieta - Pittsburgh, PA

  Leistas 1913 m. - 1923 m. ir 1926 m. – 1928 m. 1916 m. balandžio mėn. – 1923 m. vadinosi „Kardas“. Mėnesinis juokų bei satyros laikraštis, JAV lietuvių satyros ir humoro mėnesinis iliustruotas žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Julius Mickevičius, „Šakės“ ir „Kardo“ bendrovės, Fortūnatas Bagočius, Lietuvių laisvamanių federacija, „Aušros“ spaudos bendrovė.
  Leidimo vieta - Chicago, IL ir Boston, MA

  Leistas 1914 m. vasario 19 d., 1914 m. rugpjūčio 1 d. tapo dienraščiu - 1986 m. Pirmasis JAV lietuvių dienraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Amerikos lietuvių socialistų sąjungos (ALSS) laikraštis. 1913 m. Antanas Lalis, Kazys Gugis, Juozas Šmotelis ir kiti socialistai, nutarę leisti dienraštį, įsteigė bendrovę „The Lithuanian News Publishing Co“ su 15.000 dolerių kapitalu. Pirmasis bendrovės pirmininkas buvo Kazys Gugis, vėliau Pijus Grigaitis, sekretorius A. Lalis, vėliau N. Gugienė. Jie nupirko Jono Ilgaudo spaustuvę, o jį patį paskyrė bendrovės reikalų vedėju. Redaktoriai: Pijus Grigaitis (1914–1919 m., 1919–1969 m.), 1914–1932 m. jam padėjo Vincas Mišeika, Antanas Lalis (1919 m.), Martynas Gudelis (1969–1986 m.).
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Rašė apie JAV lietuvių ir Lietuvos visuomeninio gyvenimo įvykius, atspindėjo Amerikos lietuvių draugijų veiklą, spausdino politinių žinių, patarimu. Be politikos, mokslo, literatūros, meno skyrių, turėjo ir specialių skyrelių (moterims, jaunimui, studentams, sportininkams). Kai kurie jų tapo priedais arba atskirais leidiniais. Laikraštis aiškino pasaulio įvykius, duodavo praktinių patarimų dirbantiesiems teisės, pilietybės ir kitais klausimais, orientavo lietuvius, aprašinėjo organizacijų susirinkimus ir gyvenimą. 1939 m. laikraštyje buvo išaiškinta, kas gresia Lietuvai po Molotovo-Ribentropo pakto.

  1917 m. buvo sustiprėjusi bolševikų įtaka socialistų partijoje, jie siekė perimti ir laikraštį, net pradėjo bylas teisme. Viena jų, trukusi 8 metus, „Naujienų“ bendrovei kainavo 20.000 dolerių, bet bendrovė buvo apginta ir išvalyta nuo komunistų.

  Bendrovė rėmė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį, nupirko lėktuvą Lituanica–2, kuria Feliksas Vaitkus įveikė Atlantą, rinko aukas Lietuvos socialdemokratų partijai, bet padėjo ir valstiečiams liaudininkams.

  Laikraštyje nuolat bendradarbiavo Jonas Buivydas, Augustinas Frenzelis, Antanas Garmus, Vytautas Kauneckas, Juozas Liūdžius, Juozas Lozoraitis, Algirdas Margeris, Jonas Steponaitis, Stasys Vainoras, Jonas Valaitis, Pranas Vikonis ir kiti JAV lietuviai.

  Prie dienraščio ėjo priedai: 1915–1916 m. ir 1924 m. „Nedėlios naujienos“; 1938 m. „Jaunimas“; 1945 m. „Literatūra“ (leido Čikagos lietuvių literatūros draugija).

  Leistas 1914 m. balandžio 19 d. - 1955 m. liepos 5 d. Savaitraštis reiškė liberalias nuostatas.
  Viso išleista - n numeriai. 1914–1928 m. ėjo savaitraštis, 1929–1930 m. – du kartus per mėnesį.
  Leidėjas ir redaktorius - 1914 m. atnaujino ir iki 1928 m. leido Mykolas Paltanavičius. Redaktoriai: 1914–1915 m. Mykolas Paltanavičius; 1915–1920 m. Magdalena Avietėnaitė; 1920–1921 m. Julius Baniulis; 1922–1925 m. Vincas Jokūbynas; 1929–1951 m. leidėjas G. A. Kyba; 1951–1955 m. leidėja ir redaktorė Juozapina Leonaitė.
  Leidimo vieta - <>

  Leistas 1914 m. kovo mėn. - 1916 m. (su pertraukomis). JAV lietuvių literatūros, mokslo, visuomenės gyvenimo mėnesinis žurnalas.
  Viso išleista n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido bendrovė „Jaunoji Lietuva“. Redagavo Kleopas Jurgelionis, Domininkas Keliauninkas (J. Laukis), Albinas Rimka.
  Leidimo vieta - 1914–1915 m. leistas Čikagoje, 1915–1916 m. Baltimorėje.

  Savo rašinius spausdino Kostas Augustas, Julius Baniulis, Andrius Bulota, Antanas Garmus, M. Jurgelionienė, Kleopas Jurgelionis, Domininkas Keliauninkas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Albinas Rimka, Matas Šalčius, Karolis Vairas-Račkauskas, Žemaitė ir kt.

  Leistas 1914 m. - 1920 m. JAV lietuvių vienuolių marijonų dvisavaitis žurnalas.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Feliksas Kudirka, Julijonas Kazokas, Pranciškus Būčys. Spausdino brolių marijonų spaustuvė.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Leistas 1914 m. - 1919 m. JAV lietuvių anarchistinis laikraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido Pasaulio pramonės darbininkų profsąjungos lietuvių skyrius. Redagavo Domininkas Keliauninkas.
  Leidimo vieta - Baltimore, MD ir Chicago, IL

  Leistas 1914 m. - 1915 m. Mėnesinis iliustruotas žurnalas pašvęstas teatro ir scenos reikalams.
  Viso išleista - 11 numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė ir redagavo Bronius Laucevičius-Vargšas. Leido teatro rėmėjų grupė, „Veidrodžio“ bendrovė, Lietuvių dramos draugijų susivienijimas.
  Leidimo vieta - Chicago, IL

  Spausdino pjeses, Čikagos lietuvių teatro mėgėjų spektaklių recenzijas, straipsnius apie teatro meną ir praktiką, režisūrą, vaidybą, dekoravimą.

  Leistas 1914 m. - 1918 m. JAV lietuvių savaitraštis.
  Viso išleista - n numerių.
  Leidėjas ir redaktorius - Leido „Ateities“ bendrovė. Redaktoriai: Julius Baniulis – 1914 m. Albinas Rimka (1915–1916 m.), padedant J. Baniuliui, Jonas Strimaitis (1917–1918 m.), Matas Šalčius, Konstantinas Norkus (1918 m.).
  Leidimo vieta - Boston, MA

  1918 m. gegužės 3 d. savaitraštį „Ateitis“ pakeitė laikraštis „Sandara“, o vietoj jo kurį laiką ėjo laikraštis „Jaunoji Lietuva“.

  Nuorodos, šaltiniai[taisyti]


  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 156% (+70626-25307=45319 wiki spaudos ženklai).