Stasys Šalkauskis/Nuorodos

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigacija, paiešką

I. St.Šalkauskio knygų ir kitų stambesnių spausdintų leidinių nuorodos[taisyti]

 1. St. Šalkauskis, Bažnyčia ir kultūra.- Stasys Šalkauskis, Raštai III t, 1993, Vilnius, “Mintis“, p. 46-153.
 2. St. Šalkauskis, DVIEJŲ PASAULIŲ TAKOSKYROJE. Sintetinis esė apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą, Stasys Šalkauskis Raštai IV, 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 20 – 193.
 3. St. Šalkauskis, Pasaulio siela Vladimiro Solovjovo filosofijoje (disertacija).- St.Šalkauskis, Raštai III, 1993, Vilnius, “Mintis“ p. 168 – 335.
 4. „Ruomuva“ Tautinės Kultūros ir Pilnutinio Gyvenimo Laikraštis, No 1, 1921 m. balandis, Kaunas Laisvės alėja, 18. Redaktorius leidėjas: Dr. Stasys Šalkauskis, p. 1 – 98.
 5. „Romuva“ Tautinės Kultūros ir Pilnutinio Gyvenimo Laikraštis, 2 No , 1922 m. rugsėjis, p. 1-128. Redakcija ir Administracija Kaunas, Aleksotas, Suvalkų g. 30, b. 8. Leidėjas: Romuvos Draugija; Redaktorius: Dr.Stasys Šalkauskis. Spaudė „Lituania“, Klaipėda, Gr. Sandstr. 13.
 6. St. Šalkauskis, straipsnių ir raštų rinkinys ateitininkų ideologijos, principų ir uždavinių klausimais, Ateitininkų Ideologija, Kaunas, 1933, p. 3-215 ir St.Šalkauskis, Raštai, V t., 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 1-216.
 7. St. Šalkauskis, Rinktiniai Raštai. Pedagoginės studijos. I. knyga, Įvedamoji pedagogikos dalis, 3.Pilnutinio ugdymo sistema (Įvadas į Bendrosios Pedagogikos paskaitas, kurios pilnai atspausdintos šių studijų I ir II knygoje) Leidybos centras, Vilnius, 1992, p. 24-26.
 8. Prof. St. Šalkauskis, Lietuvių tauta ir jos ugdymas, 1933, Kaunas, „Sakalo“ b-vės laidinys, 196 p. ir Stasys Šalkauskis Raštai IV, 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 197 – 441.
 9. Prof. St. Šalkauskis, Visuomeninis auklėjimas, 1927, Epizodinis kursas, skaitytas L.U.Teologijos-Filosofijos Fakultete 1927 m.pavasario semestre. Kaunas, “Raidės“ spaustuvė, 198 p. t.p.St.Šalkauskis Raštai, VIII t.2002, Vilnius, “Mintis p. 323-613“.
 10. St. Šalkauskis. Filosofijos įvadas, St.Šalkauskis. Raštai, I t., 1990, Vilnius, “Mintis“, p. 29-156.
 11. St. Šalkauskis. Mokslinio darbo metodikos pradai.- St.Šalkauskis. Raštai, VIII t., 2005, Vilnius, “Mintis“, p. 5-196.
 12. St.Šalkauskis. Kultūros filosofija. Raštai, I t., 1990, Vilnius, “Mintis“, p. 169-443.
 13. St.Šalkauskis. Logika. Raštai, VIII t., 2005, Vilnius, “Mintis“, p. 231-586.
 14. St.Šalkauskis. Pedagogika. Raštai, VI t., 1998, p. 35-1006 ir Raštai, VII t., 2002, p.7-613. Vilnius, “Mintis“.
 15. Prof.St.Šalkauskis. Ateitininkų ideologija paskutinių laikų formavimosi vyksme.- 1933, šv.Kazimiero draugijos leidinys Nr 541, 5 -219 p.

II. St.Šalkauskio straipsnių ir laiškų nuorodos[taisyti]

 1. St. Šalkauskis, Religijos nežinojimas (vertimas iš E.Hello).- Ateitis, 1911, nr. 1 p. 5-10.
 2. St. Šalkauskis, Vienas būtinai reikalingas dalykas (vertimas iš E.Hello).- Ateitis, 1911, nr. 2 p. 52-56.
 3. St.Šalkauskis, Atsakymas prof. Pr. Dovydaičiui, pritaikytas prie jo 50 metų sukakties.- Ateitis, 1936, nr. 12, p. 474-481.
 4. St.Šalkauskis, Mano atsiminimai iš gimnazijos laikų.- Ateitis, 1929, nr. 5-6 p. 247-251
 5. St.Šalkauskis, Ateitis, 1936, nr. 12, p. 478.
 6. Studento St.Šalkauskio laiškai kun. J.Tumui.- St.Šalkauskis, Raštai III, 1993, Vilnius, “Mintis“ p. 425-437
 7. St.Šalkauskio laiškai tėvams. (iš lenkų kalbos vertė J.Šalkauskas) Rankraštis perduotas spaudai dabar redaguojamam St.Šalkauskio Raštų IX tomui.
 8. St.Šalkauskio laiško seseriai Antaninai Šalkauskaitei fragmentas.- St.Šalkauskis, Raštai III, 1993, Vilnius, “Mintis“ p. 440 – 441.
 9. St.Šalkauskis, Kun. A.Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas. Abipusis susirašinėjimas. I. Įvedamieji paaiškinimai.- St.Šalkauskis, Raštai III, 1993, Vilnius, “Mintis“ p. 341.
 10. St.Šalkauskis, Skautai ir Pasaulėžiūra, Ateitis, 1926, nr.4, p. 211-220, vėliau (1930) išleista atskyra knygele. ir t.p. , St. Šalkauskis, Raštai V t., 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 247-273.
 11. St.Šalkauskis, Ateitininkų principai ir pareigos, Ateities jubiliejinis nr 1910 – 1925, p. 33-79 ; ir t.p. Židinyje, 1925, 8-12 nr, p. 225-268. Šis straipsnis įtrauktas į straipsnių apie ateitininkus rinkinį Prof. St. Šalkauskis Ateitininkų ideologija, Kaunas, 1933, 44-45 p. ir St.Šalkauskis, Raštai, V t., 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 43-44.
 12. St.Šalkauskis, Ateitininkų ideologija ir josios realizavimas gyvenimo praktikoje, Židinys,1929 nr. 11, p.313-327.
 13. St.Šalkauskis, Estetinė ateitininkų ideologija, Židinys, 1932, nr. 4. p. 364-367.
 14. St.Šalkauskis, Pažiūra į Studentų Ateitininkų dabartį ir ateitį, Studentų Ateitininkų Sąjungos leidinyje „Savu keliu“, Kaunas, 1932, p. 22-23.
 15. St.Šalkauskis, Vykdomojo Ateitininkų Vajaus reikalu, (atviras laiškas visiems Ateitinnkų federacijos nariams), Kaunas, 24 p. (Atspauda iš Ateities nr 6)
 16. St.Šalkauskis, referatas išspausdintas žurnale „Romuva“, 1922, nr 2, p. 67-87. Ir St.Šalkauskis, Raštai VI t 1998, Vilnius, “Mintis“, p. 35-58
 17. St.Šalkauskis, Pilnatvės, sutartinės ir priklausomybės principai ugdymo sistemoje,.Lietuvos Mokykla, 1936, nr. 5, p. 329-348. ir t.p. St.Šalkauskis, Raštai VI t., 1998, Vilnius, “Mintis“, p. 59-80.
 18. St.Šalkauskis, Bendrieji pedagogikos pagrindai, Sisteminga santrauka.- Kaunas, 1936, 55 p.
 19. St.Šalkauskis, Tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas. Atspauda iš Židinio 5-6 nr, 24 p.
 20. St.Šalkauskis, Lietuvių tauta ir jos ateitis, Atsakymai į „Naujosios Romuvos“ redaktoriaus klausimus. St.Šalkauskis, Raštai IV t. 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 540-543.
 21. St.Šalkauskis, Ideologiniai dabarties krizių pagrindai, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, II Suvažiavimo darbai, 1936, redagavo J.Eretas ir A.Salys, Kaunas, 1937, LKMA leidinys Nr 3, p. 45 – 80. t.p. žiur. St. Šalkauskis Raštai V t. 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 274-318.
 22. St.Šalkauskis, Jaunuomenė ir Gyvoji Dvasia, St.Šalkauskis Židinys, 1938, nr 11, p.499-513 ir Raštai V t. 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 354-371.
 23. St.Šalkauskis, Inteligentijos koncepcija, St.Šalkauskis Židinys, 1939, nr 1, p. 662-672 ir Raštai IV t. 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 544-579.
 24. prof. St.Šalkauskis, dr.Urmonas, dr.Valatka it kt., Jūsų Ekscelencija, Pone Lietuvos Respublikos Prezidente, St.Šalkauskis. Raštai, V t., 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 534-535.
 25. St.Šalkauskis, Garbingasai Pone prezidente, St.Šalkauskis. Raštai, V t., 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 546-561.
 26. J.Ambrazevičius, P.Dielininkaitis, J.Grinius ir kt. Į organiškos valstybės kūrybą.- „Naujoji Romuva“ 1936, nr 8 p. 241-246
 27. St.Šalkauskis Romuviečių deklaracija (sveikintina iniciatyva visuomeninės minties srityje) St.Šalkauskis, Raštai V t. 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 562-576.
 28. St.Šalkauskis Krikščioniškoji politika ir gyvenamoji valanda.- .Šalkauskis, Raštai V t. 1996, Vilnius, “Mintis“, p. 562-576. atspausdinta iš „Romuva“ 1921, Nr. 2 p. 89-98.
 29. St.Šalkauskis. Pageidaujamieji darbai.- .Šalkauskis. Raštai, III t., 1993, Vilnius, “Mintis“, p. 438-439..
 30. St.Šalkauskis. Lietuvių kultūros projektas St.Šalkauskis, Raštai IV t. 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 445-454 [II. 30 ],
 31. St.Šalkauskis. Geopolitinė Lietuvos padėtis ir lietuvių kultūros problema St.Šalkauskis, Raštai IV t. 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 540-543 [II. 31]
 32. St.Šalkauskis. Kultūrinio lietuvių tautos apsiginklavimo problema ir katolicizmas St.Šalkauskis, Raštai IV t. 1995, Vilnius, “Mintis“, p. 540-543 [II. 32]

III. Knygos ir atsiminimai apie St.Šalkauskį[taisyti]

 1. Julija Šalkauskienė "Į idealų aukštumas", Atsiminimai apie prof. Stasį Šalkauskį, 1998, Katalikų Akademija, Vilnius, 255 p.
 2. Juozas Eretas "Stasys Šalkauskis 1886-1941", 1960, Ateitis, Brooklin, N.Y., 278 p.
 3. Dr. Juozas Girnius "Prof. Dr.Stasio Šalkauskio mokslinis palikimas", Atspaudas iš LKM Akademijos Suvažiavimo Darbų XIII t., 1990, Roma, p. 25-88

IV. Straipsniai apie St.Šalkauskį[taisyti]

 1. A. Pauliuks, Kaip Mūsų Vadai Gyvena. Pas ateitininkų federacijos vadą prof.St.Šalkauskį.// Ateitis, 1929, Nr. 5-6, p. 242-247.
 2. Pranas Dovydaitis, Tu, aš ir aplink mudu.- Ateitis, 1936, nr. 5-6, p. 221- 226.
 3. Brazaitis, Juozas. Stasys Šalkauskis lietuvių tautinės misijos raidoje. // Aidai. - 1971, Nr. 10, p. 447-45
 4. Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis,// Tremtinių Mokykla. 1946,Nr5-6, p.1-15.
 5. Zenonas Ivinskis, Stasys Šalkauskis – žmogus ir profesorius (atsiminimų žiupsnelis)// Tremtinių Mokykla, Nr 5-6,p.16-25.
 6. Kazys Pakštas,Filosofo Stasio Šalkauskio Brangiam, Atminimui.//Aidai, Brooklin,1957, Nr 5, p. 193-205.
 7. Stasys Yla, Priešybių Derintojas Stasys Šalkauskis.// Aidai,Nr 8, p.321-328.
 8. Dr. Domas Jasaitis, Paskutinės prof. Stasio Šalkauskio Dienos // Aidai, 1960, Nr 5, p. 215 –

V. Nuorodos skyriui „ĮVERTINIMAI“[taisyti]

 1. Arūnas Sverdiolas.- Steigtis ir Sauga, 1996,Baltos lankos, Vilnius, 367 p.
 2. Arūnas Sverdiolas.- Stasio Šalkauskio filosofija, St.Šalkauskis, Raštai I t, 1990, Mintis, Įvadas, p. 5-25.
 3. Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija, III t. 1971 „Mintis“, Vilnius, Šalkauskis Stasys, p. 363
 4. Cituota pagal [2], p. 8.
 5. Cituojama pagal [2], p. 9.
 6. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija XVI t. 2009, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, p. 261-262.
 7. Cituota pagal [2] p. 11.
 8. Cituota pagal [2] p. 12.
 9. St.Šalkauskis Pilnutinio ugdymo sistema.- Rinktiniai Raštai, Pedagoginės Studijos I knyga p. 24-26.
 10. Cituota pagal [2] p. 23.
 11. Dr. Juozas Girnius prof. dr Stasio Šalkauskio mokslinis palikimas, Atspaudas iš L.K.M. Akademijos. Suvažiavimo darbų X III t. 70-72 psl.
 12. St.Šalkauskis Lietuvių tauta ir jos ugdymas.- St.Šalkauskis Raštai IV t. 1995, Mintis 197-441 p.
 13. Cituojama pagal [12], p. 254
 14. St.Šalkauskis Dviejų pasaulių takoskyroje. Sintetinis esė apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą. St.Šalkauskis Raštai IV t. 1995, Mintis, p. 20-193
 15. A.Sverdiolas Rytų ir Vakarų sintezės idėja St.Šalkauskis Raštai IV t. 1995, Mintis, Įvadas p. 5-18.
 16. Prof. St.Šalkauskis Visuomeninis auklėjimas, Epizodinis kursas, skaitytas L.U. Teologijos-Filosofijos. Fakultete 1927 m. pavasario semestre. 1927, Kaunas, Raidės spaustuvė, p. 149
 17. Aleksa Jonas. Lietuviškų gyvenimo kelių beieškant. 1939, Kaunas, Šviesos spaustuvė, p. 401-402.
 18. Alantas Vytautas. Žygiuojanti tauta. – Kaunas: Pažanga, 1940.-p.40.
 19. Antanas Maceina. Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra. – Raštai I t. 1991, Mintis, Vilnius, p. 396-521.
 20. A.Hilckmann. Kultūrų įvairumo problema. – Židinys, 1938, nr 10
 21. V.P.Uluntaitis. Šalkauskis ir šalkauskininkai. Išleido lietuvių būrelis.- Čikaga, 1983.
 22. St.Šalkauskis, IV laiškas kun. J.Tumui, St Šalkauskis Raštai III t. 1991, Mintis, Vilnius, p. 435.
Parengė: St.Šalkauskio sūnus Julius Šalkauskas.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius – 100% (+11336-0=11336 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys

Variantai
Veiksmai
Naršymas
Meniu
Įrankiai
Spausdinti/eksportuoti