Trečioji JAV spaudos banga

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search

1943-1949[taisyti]

7 leidiniai

Leistas 1943 m. - 1967 m. JAV lietuvių vienuolių jėzuitų mėnesinis laikraštis.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: A. Mėšlys, Bronius Krištanavičius, Algimantas Kezys.
Leidimo vieta - Pradėtas leisti Bostone, 1949 m. perkeltas į Čikagą.

Leistas 1946 m. - 1950 m. JAV lietuvių mėnesinis žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Bronė Skirienė, Los Andžele – Antanas Skirius; 1949–1950 m. redagavo Juozas Vitėnas. Bendradarbiavo J. Jonaitis, L. Macijauskas, A. Regis, Bronė Starkienė ir kiti.
Leidimo vieta - Oakland, CA, nuo 1947 m. Los Angeles, CA

Nuo 1950 m. sausio vietoj žurnalo „Kalifornijos lietuvis“ pradėtas leisti žurnalas „Lietuvių dienos“.

Leidžiamas nuo 1946 m. - ... JAV lietuvių filatelistų žurnalo tipo biuletenis.
Viso išleista - n numerių. Tiražas 1985 m. – 200 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Leidžia filatelistų draugija „Lietuva“ 3 kartus per metus. Redaktoriai: B. Jurėnas, Ieva Lukas, J. Liubinskas, E. Jasiūnas, I. Sakalas, L. Kairys, J. Žygas, J. Čėsna, E. Petrauskas, J. Adomėnas, A. Beleška.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1947 m. - 1960 m. JAV lietuvių dešiniųjų socialdemokratų Amerikos lietuvių socialistų sąjungos žurnalas.
Viso išleista - 45 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių darbininkų draugija. Redaktoriai: Steponas Strazdas (1947–1953 m.), Steponas Kairys (1953–1955 m.), Juozas Repečka, Jonas Kiznis (1955–1960 m.).
Leidimo vieta - Boston, MA

Leistas 1948 m. - 2006 m. su 1998–2004 m. pertrauka. Lietuvių skautų laikraštis.
Viso išleista - n numerių. Iki 1968 m. ėjo kas 2 mėn., iki 1995 m. – kas ketvirtį, iki 1997 m. nereguliariai. Nuo 2004 m. – vieną kartą per metus. Iki 1953 m. buvo dauginamas rotatoriumi.
Leidėjas ir redaktorius - Užsienyje leido Akademinis skautų sąjūdis, Vilniuje nuo 2004 m. – Studentų skautų organizacija. Redaktoriai: Steigėjas ir 1-as redaktorius Bronius Kviklys (1951–1956 m.), Eugenijus Petras Vilkas (1957 m.), V. Stasiškis (1958 m.), Algirdas Avižienis (1959–1962 m.), Vytautas Germanas (1962–1966 m.), Rimantas Griškelis (1966–1968 m.), Rūta Kviklytė (1969–1974 m.), L. Girnius (1974–1976 m.), Antanas Saulaitis (1977–1979 m.), Juozas Toliušis (1980–1985 m.), V. Vakarytė (1985–1986 m.), V. P. Mickūnas (1986 m.), Birutė Kožicienė (1987–1989 m.), Aurimas Pautienius (2004–2006 m.), Jolita Buzaitytė–Kašalynienė (2007 m.), Giedrius Židonis (2008 m.), Nomeda Bepirštytė (2009 m.).
Leidimo vieta - Nuo 1948 m. rugsėjo 25 d. iki 1950 m. balandžio mėn. ėjo Memingene kaip laikraštis pavadinimu „Vytis“. Iki 1953 m. buvo spausdinama rotatoriumi, vėliau, skautiškos minties žurnalas, spausdintas spaustuvėje; nuo 1980 m. spausdino dienraščio „Draugas“ spaustuvė. 1951–1997 m. buvo leidžiamas JAV, 2004 m. atkurtas Vilniuje. Tiražas 1985 m. – 450 egz.

1977-1980 m. buvo leidžiamas specialus priedas „Budėk!“, skirtas skautų vadovams, su daugybe praktiškų patarimų apie skautavimą.

Leistas 1949 m. - 1966 m. Lietuvių bibliografinės tarnybos biuletenis.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Aleksandras Ružancovas.
Leidimo vieta - Denville, NJ

1948–1949 m. Memingene (Vokietija). Pavadintas iki karo Kaune leisto biuletenio „Knygų lentyna“ vardu. Iš pradžių spausdintas dauginimo priemonėmis, vėliau rotatoriumi, o nuo 1951 m. – spaustuvėje. Nuo 1967 m. vietoj „Knygų lentynos“ pradėtas leisti „Lietuvių išeivių spaudos metraštis“. Spausdino tremtyje išleistų Lietuvių periodinių ir neperiodinių leidinių aprašus, periodikoje paskelbtus žymesniuosius straipsnius.

Leistas 1949 m. - 1950 m. JAV lietuvių laikraštis.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius ir leidėjas Liudas Dovydėnas.
Leidimo vieta - Scranton, PA

1950[taisyti]

13 leidiniai

Leistas 1950 m. - 1991 m. Katalikiškas kultūros, literatūros ir politikos periodinis leidinys.
Viso išleista - n numerių. Iki 1982 metų žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį, po to kas du mėnesius, nuo 1986 m. kas ketvirtį. Tiražas 1980 m. – 1650 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Pranciškonai. Redaktoriai: Antanas Vaičiulaitis (1950–1963 m.< Juozas Girnius (1965–1980 m.), Leonardas Andriekus, Kęstutis Trimakas (1980–1991 m.).
Leidimo vieta - Brooklyn, NY

1944–1945 m. jis buvo Lietuvių sąjungos Miuncheno skyriaus informacinis leidinys Bavarijoje gyvenantiems lietuviams. Spausdintas rotatoriumi. Stengėsi tęsti leidinių „Naujoji Romuva“ ir „Židinys“ tradicijas. Rašė Lietuvos istorijos, kultūros, meno, filosofijos, religijos, teologijos, politikos, spaudos, kalbos klausimais, spausdino grožinės literatūros kūrinius, kritikos straipsnius, dailės darbų reprodukcijas. 1952-1965 m. skyrė kasmetines literatūros ir mokslo premijas. Pradžioje žurnale buvo politinių aktualijų temos, skyriai „Politika“ ir „Visuomeninis gyvenimas“. 1953 m. politinių aktualijų skyriaus buvo atsisakyta. 1991 m. perkeltas į Lietuvą ir susijungė su Lietuvoje leidžiamu „Naujuoju Židiniu“, nuo 1992 m. pradėtas leisti nauju pavadinimu „Naujasis židinys-Aidai“. 1994 m. įsteigta leidykla „Aidai“ perėmė šio mėnraščio leidybą, o žurnalo steigėjo teisės buvo perduotos Ateitininkų federacijai.

Leistas 1950 m. - 2000 m. JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.
Viso išleista - ... numerių. Tiražas 1985 m. – 3000 egz.
Leidėjas ir redaktorius - pradžia buvo Vokietijoje, kai 1949 m. nustojus eiti T. Jono Bružiko leistam leidiniui „Misionieriaus laiškai“, buvo nutarta panašų leidinį leisti Čikagoje. Redaktoriai: Kęstutis Trimakas (1962–1969 m.), Juozas Vaišnys (1950–2000 m.).
Leidimo vieta - Chicago, IL

Žurnale nagrinėjami religijos ir kultūros klausimai, daug vietos buvo skiriama šeimos ir jaunimo problemoms. Buvo spausdinamas pradžioje Putname, vėliau ...

<> Suskaitmeninti visi numeriai

Leistas 1950 m. - 1994 m. JAV lietuvių žurnalas.
Viso išleista n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Čikagoje buvo sudaryti du redakciniai kolektyvai, kurie pakaitomis redagavo leidinį. Jiems vadovavo R. Rudys ir Rimvydas Šliažas (1960–1962 m.) R. Repšys ir P. Kaufmanas, S. Radvila (1964–1966 m.), A. Sabalis (1967–1968 m. Niujorke), Jonas Šoliūnas (1969–1971 m.), kun. Jonas Staškevičius (1972–1974 m.) kun. Kęstutis Trimakas (1975–1983 m.) Stasė Petersonienė (1983–1989 m.), Danutė Bindokienė – nuo 1989 m. Kazys Ambrozaitis, A. Pocius, Juozas Baužys, Paulius Jurkus, kun. Jonas Petrėnas, Pranas Naujokaitis (Brukline).
Leidimo vieta - Leistas 1950–1960 m. Brukline, nuo 1960 m. Čikagoje, 1967–1968 m. Niujorke.

Leistas 1950 m. - 1968 m. JAV lietuvių miškininkų žurnalas.
Viso išleista - 26 numeriai.
Leidėjas ir redaktorius - Leido lietuvių miškininkų sąjunga išeivijoje. Redagavo Jonas Kuprionis.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1950 m. gruodžio mėn. - [... JAV lietuvių evangelikų reformatų žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Tiražas 1985 m. – 700 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Steigėjas ir leidėjas Eugenijus Gerulis, Halina Jakubėnaitė-Dilienė, rėmė Mykolas Devenis, Povilas Dilys. Vėliau leido Lietuvių evangelikų reformatų bažnyčios kolegija Čikagoje du kartus per metus. Redaktoriai: Eugenijus Gerulis, Halina Jakubėnaitė-Dilienė, Jokūbas Kregždė, Petras Bružas. Redakcijoje dirbo Mykolas Plepys, Hypatija Yčaitė-Petkus, Mykolas Zablockas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1950 m. - ... JAV lietuvių meno, muzikos, literatūros žurnalas.
Viso išleista n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redagavo redakcinė komisija: O. Martin-Juodaitytė, Petras Jonikas ir kiti.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Jį pakeitė žurnalas „Liaudies menas“.

Leistas 1950 m. AV lietuvių liaudininkų savaitraštis.
Viso išleista - 36 numeriai.
Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Mykolas Devenis. Laikraščiui jo pastangomis ir lėšomis buvo įrengta spaustuvė. Brooklyn redagavo Jonas Petrikas, Liudas Dovydėnas ir Henrikas Ernestas Blazas, Watertown – Henrikas Ernestas Blazas ir Viktoras Biržiška.
Leidimo vieta - Brooklyn, NY ir Watertown

Leistas 1950 m. - 1951 m. JAV lietuvių žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis.
Viso išleista - 9 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių meno sąjunga. Redagavo Leonas Jonikas, O. Martin-Juodaitytė.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1950 m. - 1992 m. JAV lietuvių mėnesinis iliustruotas tautinės pakraipos žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Leistas lietuvių ir anglų („Lithuanian Days“) kalbomis. Kiekviename numeryje spausdinta 50-60 fotonuotraukų, 16 psl. lietuviško teksto ir 8 p. angliško.
Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas Antanas Skirius.
Leidimo vieta - Los Angeles, CA

Žurnalas įsteigtas vietoj 1945–1949 m. ėjusio žurnalo „Kalifornijos lietuvis“. Leido „Kalifornijos lietuvių almanachą“, 1953 m. išleido „Amerikos lietuvių vardyną“, kuriame pateiktos 1084 pirmosios ir antrosios karo pabėgėlių bangos veikėjų biografijos.

Leistas JAV 1950 m. - 1991 m.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Petras Ruseckas (1919 m. ir 1922–1925 m.), Vytautas Steponaitis (1919–1920 m.), Jonas Martynas Laurinaitis (1920–1921 m.); Kazys Kepalas (1921–1922 m.), Juozas Petrėnas (1925 m.), Zigmas Kuzmickis (1925 m.), Antanas Majus (1925–1927 m.), Leonas Gustaitis (1928 m.;), Stanislovas Kuizinas (1928 m. kovo 1 d. – spalio 11 d.), Juozas Balčiūnas-Švaistas (1928–1935 m.); Juozas Tomkus, Romualdas Burokas, Tadas Šakmanas, Petras Jakštas, Simas Urbonas (nuo 1936 m. kovo 19 d. iki 1940 m. liepos 5 d. ir nuo 1950 m. lapkričio 23 d. iki 1951 m. gruodžio mėn.); Domas Penikas (1952–1954 m.), Zigmantas Raulinaitis (1954–1984 m.), Balys Raugas (1985 m. sausio 9 d. - 1991 m. Nr. 6.), Kazys Jonušas, Bronius Čekanauskas (1991–1993 m.), Kęstutis Starinskas (1993–1998 m.), Alina Meilūnaitė-Vaišvilienė (nuo 1999 m.).
Leidimo vieta - New York, NY

Karys – Lietuvos kariuomenės žurnalas, einantis nuo 1919 m. Skirtas kariams, jaunimui, visuomenei. 1919–1940 m. leistas Kaune, nuo 1919 m. gegužės 22 d. iki 1920 m. spalio 23 d. Nr. 42 (74) vadinosi „Kariškių žodis“, 1941–1944 m. leistas Vilniuje, 1944 m. pab. – 1945 m. – Vokietijoje, 1950–1991 m. – Niujorke, nuo 1991 m. – Vilniuje.

Nuo 1928 m. Nr. 2-52 iki 1944 m. Nr. 1-25 – Lietuvos karių savaitinis laikraštis, 1929 m. Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis, 1941–1944 m. savisaugos dalių savaitraštis, 1945 m. lietuvių karių laikraštis, 1991 m. Nr. 1-10 Krašto apsaugos departamento mėnesinis žurnalas, 1991 m. Nr. 11 – 1997 m. Nr. 12 Krašto apsaugos ministerijos mėnesinis žurnalas, 1998 m. Nr. 1 – 2000 m. Nr. 22 Krašto apsaugos ministerijos žurnalas, 2000 m. Nr. 23 – 2001 m. Nr. 12 Lietuvos krašto apsaugos ministerijos žurnalas, nuo 2002 m. mėnesinis žurnalas kariams.

Nuo 1919 m. leido Lietuvos krašto apsaugos ministerija Literatūros skyrius, 1920 m. Nr. 41 – 1921 m. Nr. 26 išleido Generalinio štabo Literatūros skyrius, 1921 m. Nr. 27 – 1923 m. Nr. 52 – Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, 1924 m. Nr. 1 – 1924 m. Nr. 5 – Generalinio štabo Karo mokslo skyrius, 1924 m. Nr. 6 – 1927 m. Nr. 52 – Vyriausiojo štabo Karo mokslo skyrius, 1928 m. Nr. 1 – 1929 m. Nr. 13 – Lietuvos vyriausiojo štabo Karo mokslo valdyba, nuo 1929 m. – Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius, nuo 1941 m. Nr. 1 – Savisaugos dalinių inspekcija.

1919–1940 m. turėjo priedus atskiriems kariuomenės pulkams: „1 pėstininkų D. L. K. Gedimino pulkas“ (1927 m. rugpjūčio 14 d.) „Mūsų karių kapai“ (1927 m. lapkričio 23 d.) „5 pėstininkų D. L. K. Kęstučio pulkas“ (1928 m. birželio 29 d.)ir kt., taip pat kurį laiką leido priedą gudų kalba „Bielorus voiskovy“ (red. Aleksandras Ružancovas). Spausdino Valstybės spaustuvė bei „Spindulio spaustuvė“ Kaune, „Švyturio spaustuvė“ Vilniuje. Tiražas 1920 m. – 4000 egz., 1940 m. – 33 000 egz.

1944 m. pabaigoje – 1945 m. keli „Kario“ numeriai išleisti Vokietijoje. Nuo 1950 m. leistas kaip Pasaulio lietuvių karių veteranų mėnesinis iliustruotas žurnalas, ėjęs nuo 1950 m. lapkričio iki 1991 m. New York, NY(JAV) kaip atgaivintas Nepriklausomoje Lietuvoje leistas leidinys. 1950–1951 m. leido Simas Urbonas, nuo 1954 m. leido Lietuvos karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Niujorko skyrius, turėjo Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje skyrių „Tremties trimitas“. Be karinių dalykų, daug spausdino istorinės tematikos straipsnių, grožinės literatūros kūrinių. Tiražas 1983 m. – 1650 egz. Žurnalo redakcija išleido karo istorijos ir kitokios tematikos knygų.

Nuo 1991 m. sausio 17 d. žurnalą leidžia Krašto apsaugos ministerija. 1992 m. prie jo prijungtas Niujorke leistas „Karys“. Iki 1994 m. buvo savaitinis, iki 1998 m. – mėnesinis, vėliau – vėl savaitinis, nuo 1999 m. – dvisavaitinis. Spausdina karinės tematikos, Lietuvos istorijos straipsnius, grožinės literatūros kūrinius. Skirtas kareiviams ir plačiajai visuomenei.

Tiražas 1991 m. – 22 000, 2005 m. – 3000 egzempliorių. Bendradarbiai: Žurnale dirbo ir bendradarbiavo Konradas Aleksa, Vaclovas Alksninis, Pranas Alšėnas, Petras Babickas, Vladas Bakūnas, Kazimieras Viktoras Banaitis, Stasys Butkus (1922–1940 m. Kaune, 1941–1944 m. Vilniuje ir 1950–1952 m. Niujorke, 1954–1961 m. redaktoriaus pavaduotojas), Jonas Kalnėnas, Pranas Kaunas, Antanas Mačiuika, Vytautas Maželis, Jonas Noreika, Tomas Šarkus, Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, Aleksandras Šimkus, Balys Vosylius (1936–1938 m.), Egidijus Žičkus ir kiti žurnalistai bei kariuomenės specialistai.

Leistas 1950 m. - 1951 m. JAV iliustruotas nepriklausomas kultūros žurnalas.
Viso išleista - 6 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redagavo ir leido Liudas Dovydėnas, 1951 m. – Balys Vosylius.
Leidimo vieta - Chicago, IL ir Scranton, PA

Leistas nuo 1950 m. sausio mėn. - ... m. JAV lietuvių vaikų žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Per metus išleidžiama 10 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Įsteigtas kunigo Pranciškaus Juro iniciatyva. 1950–1959 m. leido Lietuvių kultūros institutas, nuo 1959 m. – Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys. Redaktoriai: Bernardas Brazdžionis (1950–1951 m.), Pranas Naujokaitis (1951–1956 m.), Stepas Zobarskas (1956 m.), Antanas Šerkšnas (1956–1959 m.), seserys Kristofora, Paulė, Bernarda (1959–1969 m.), sesuo Ona Mikailaitė (1970–1993 m.), Nijolė Nausėdienė (1994 m. - ...).
Leidimo vieta - 1950–1959 m. buvo leidžiamas Lawrence, MA, nuo 1959 m. – Putnam, CT. Tiražas 1950 m. – 1200 egz., 1955 m. – 2500 egz., 1975 m. – apie 1500 egz.

Leistas 1950 m. - 1991 m. JAV kultūros, visuomenės, politikos katalikiškos krypties žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga. Redaktoriai: Ona Labanauskaitė, P. Vainauskas, V. Zakarauskas, Leonardas Šimutis, V. Vilimas, Kazys Pakštas, Magdalena Draugelytė-Galdikienė, Domas Jasaitis, P. Maldeikis, Algirdas Jonas Kasulaitis.
Leidimo vieta - Chicago, IL, New York, NY, Hot Springs

Pradėtas leisti 1947 m. Roitlingene, VFR. 1952–1955 m. leido priedą „Jaunimo žygiai“. Nuo 1992 m. leidžiamas Vilniuje

1951-1955[taisyti]

15 leidinių

Leistas 1951 m. - 1954 m. JAV lietuvių literatūros žurnalas.
Viso išleista - 5 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvių spaudos centras. Redaktorius Stepas Zobarskas.
Leidimo vieta - New York, NY

Žurnale bendradarbiavo Jonas Aleksandriškis, Pulgis Andriušis, Benediktas Babrauskas, Aloyzas Baronas, Bernardas Brazdžionis, Stasys Būdavas, Jurgis Gliaudas, Antanas Gustaitis, Marius Katiliškis, Faustas Kirša, Vincas Krėvė, Vincas Maciūnas, Nelė Mazalaitė, Juozas Mikuckis, Henrikas Nagys, Henrikas Radauskas, Stasys Santvaras, Gražina Tulauskaitė, Juozas Tysliava ir Mykolas Vaitkus.

Leistas 1951 m. lapkričio 1 d. - 1956 m. gruodžio mėn. 1951–1952 m. buvo laikraščio „Dirva“ priedas, 1952–1956 m. – atskiras leidinys. JAV vaikų mėnesinis žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo V. Vijeikis.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1951 m. - 1957 m. Lietuvių evangelikų liuteronų laikraštis.
Viso išleista - n numerių. Iki 1955 m. buvo mėnesinis, 1955–1957 m. ėjo kas du mėnesius. 1957 m. sausio mėn. „Evangelijos žodis“ prijungtas prie Miunchene leidžiamo žurnalo „Svečias“.
Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė Martynas Kavolis ir kun. Mikas Preikšaitis. Leido Tautinė liuteronų taryba. Nuo 1951 m. lapkričio mėn. redagavo vyskupas Ansas Trakis, nuo 1955 m. Algirdas Jurėnas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1951 m. - 1954 m. JAV lietuvių humoro ir satyros žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido knygų leidykla „Nemunas“ su 1954 m. balandžio – spalio mėn. pertrauka. Redagavo Albinas Valentinas (iki 1952 m. balandžio mėn.), Adomas Vilainis-Šidlauskas. Iliustruodavo B. Vešota.
Leidimo vieta - Chicago, IL

1953 m. išėjo „Pelėdos“ kalendorius.

Leistas 1951 m. balandžio mėn. - 2006 m. JAV lietuvių inžinierių ir technikos darbuotojų ketvirtinis žurnalas.
Viso išleista n numerių. Iš pradžių mėnesinis, vėliau ėjo kas du mėnesiai.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Pasaulio ir Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga. Spausdino Morkūno spaustuvė. Redagavo redakcinė komisija: K. Bertulis, K. Burba, Stasys Dirmantas, K. Kaunas, P. Jurėnas, S. Jurkūnas, Gražvydas Juozas Lazauskas, J. Mulokas, V. Pavilčius, A. Semėnas, V. Tamošiūnas ir kt. Nuo 1974 m. vyriausias redaktorius V. Jautokas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas Gražvydas Juozas Lazauskas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1952 m. - 1955 m. JAV visuomenės, kultūros ir mokslo dvisavaitis iliustruotas žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido ir redagavo Vytautas Meškauskas ir Jonas Pranas Palukaitis.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1952 m. - 1956 m. JAV lietuvių politikos žurnalas.
Viso išleista - 6 numeriai. Iki 1953 m. kas 3 mėn., vėliau nereguliariai. Žurnalas leistas knygos formato, po 80-96 p.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Lietuvos laisvės komitetas, bendradarbiaudamas su Europos laisvės komitetu. Redagavo redakcinė kolegija: Juozas Audėnas, Bronius Nemickas, Vincas Rastenis, Vytautas Vaitiekūnas. Bendradarbiavo Kipras Bielinis, Vaclovas Biržiška, Juozas Girnius, Steponas Kolupaila, Vilius Pėteraitis, Jonas Puzinas, Stasys Raštikis, Vaclovas Sidzikauskas, Simas Sužiedėlis.
Leidimo vieta - New York, NY

Rašė politinėmis, ekonominėmis, kultūros, temomis, skelbė Lietuvos nepriklausomybės idėjas, spausdino svarbius Lietuvai archyvinius dokumentus, knygų recenzijas, reziumė anglų kalba.

Leistas 1952 m. - 1959 m. Amerikos lietuvių literatūros žurnalas.
Viso išleista - 8 numeriai. Ėjo nereguliariai.
Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas. Daugiausia bendradarbiavo pokario jaunosios kartos lietuvių literatai: poetai Jurgis Blekaitis, Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas, Leonas Lėtas, Antanas Maceina, Algimantas Mackus, Jonas Mekas, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Radauskas, Vladas Šlaitas, prozininkai Kazimieras Barėnas, Vytautas Steponas Janavičius, Marius Katiliškis, Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, kritikai Kazys Bradūnas, Juozas Girnius, Algirdas Julius Greimas, Julius Kaupas, Algirdas Landsbergis, Jonas Mekas, Henrikas Nagys.
Leidimo vieta - Žurnalas buvo rengiamas Baltimorėje ir Buenos Airėse. Spausdintas Buenos Airėse.

Išspausdinta recenzijų apie beveik visas to meto išeivių literatūros knygas.

Leistas 1953 m. - 1987 m.
Viso išleista n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Lietuvių enciklopedijos leidyklą įkūrė ir išlaikė Juozas Kapočius.
Leidimo vieta - Boston, MA

Leidykla išleido lietuvių išeivijos parengtas enciklopedijas lietuvių ir anglų kalbomis, leido lietuvių išeivijos rašytojų poezijos ir prozos knygas, istorinius leidinius. Leidiniai:
Lietuvių enciklopedija, 37 t. 1953–1985 m.;
Encyclopedia Lituanica, anglų k., 6 t. 1970–1978 m.;
Lietuvos žemėlapis, 1956 m.;
Vincas Krėvė. Raštai, 6 t. 1956–1961 m.;
Jonas Balys. Lietuvių dainos Amerikoje, 2 t. 1958–1977 m.;
Stasys Santvaras. Atidari langai: rinktinė lyrika, 1959 m.;
Stasys Santvaras. Aukos taurė: penktoji lyrikos knyga, 1962 m.;
Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva, 4 t. 1964–1968 m.;
Konstantinas Rudaminas Jurgėla. Lietuvos sukilimas 1862–1864 m., 1970 m.;
Pulgis Andriušis. Rinktiniai raštai, 1968 m.;
Nemarioji žemė, poezijos antologija, 1970 m.;
Faustas Kirša. Palikimas, poezijos rinktinė, 1972 m.;
Antanas Kučinskas. Amerikos lietuvių istorija, 1972 m.;
Antanas Smetona. Pasakyta parašyta, 1974 m.;
Vytautas Alantas. Atspindžiai rūkuose novelių rinktinė, 1976 m.;
Vladas Juodeika. Didžioji iliuzija, 2 t. 1978–1979 m.;
Petras Klimas. Iš mano atsiminimų, 1979 m.;
Lietuvos bažnyčios, 7 kn. 1980–1987 m.

Leistas 1953 m. gruodžio mėn. - ... JAV lietuvių rezistencinės minties ir kultūros žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas „Lietuvių fronto bičiuliai“ organizacija. Nuo 1990 m. leidėjas – Lietuviškų studijų centras. Redaktoriai: Juozas Ambrazevičius-Brazaitis – 1953–1958 m. (išleido 16 numerių), Vytautas Vardys – 1958–1960 m. (nuo 17 iki 25 numerio), Stasys Daunys – 1961–1963 m. (nuo 25 iki 33 numerio), kolektyvai: Antanas Mažulis, Antanas Klimas, Antanas Musteikis – 1964 m. (Nr. 34-36), Antanas Klimas, Kęstutis Kudžma, Antanas Musteikis – 1965 m. (dvigubas Nr. 37-38), Leonardas Valiukas – 1967–1970 m. (Nr. 39-48), Juozas Kojelis – 1970–1973 m. ir 1978–1980 m., Anatolijus Kairys, Leonardas Valiukas, Vytautas Volertas – 1974 m., Kajetonas Čeginskas, Alė Rūta-Arbienė, Bernardas Brazdžionis, Juozas Kojelis – 1975 m., Vytautas Vaiteikūnas – 1976–1977 m., Vacys Rociūnas – 1981–1985 m. (Nr. 81-85), Juozas Baužys – 1986–2000 m. (Nr. 86-130), Aldona Žemaitytė-Petrauskienė – 2000–2004 m., Vidmantas Vitkauskas – nuo 2005 m
Leidimo vieta - Iš pradžių ėjo Brukline, 1959–1963 m. – Čikagoje, 1904 m. – Bostone, nuo 1965 m. – vėl Brukline, nuo 1967 m. – Los Andžele, nuo 1980 m. – Čikagoje. Tiražas 1985 m. – 1000 egz., 2006 m. – 1300 egz.

Pirmasis 64 psl. žurnalo numeris išėjo 1953 m. gruodžio mėnesį, tiražas buvo 1500 egzempliorių. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, žurnalo redkolegiją papildė nariai iš Lietuvos. „Į laisvę“ buvo imta spausdinti ne tik JAV, bet ir Lietuvoje. Nuo 1953 m. iki 2000 m. buvo išleista 130 žurnalo numerių.

Leistas 1953 m. rugpjūčio 17 d. - 1996 m. rugpjūčio 19 d. JAV lietuvių dvisavaitis laikraštis.
Viso išleista - n numerių. Tiražas 1985 m. – 2000 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Lietuvos atgimimo sąjūdis. Leidėjai Juozas Balčiūnas, Kazys Oželis, V. Kačinskas, K. Radvila, V. Šimkus. Redaktoriai: Stepas Vykintas (1946–1950 m.), Stepas Jakubickas, J. Nevardauskas, Alfonsas Docius (1950–1952 m.), V. Staneika – 1953–1956 m., J. Masionis – 1956–1958 m., J. Kaulėnas – 1958–1965 m., V. Šimkus – 1966–1980 m., M. Šimkus – 1981–1986 m., J. Žemaitis – nuo 1986 m.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Įsteigtas 1946 m. rugpjūčio 1 d. Memingene (Vokietija). Leido ir redagavo Stepas Vykintas. Jam susirgus, 1947 m. redagavo Simas Miglinas. 1948 m. gegužės 31 d. leidimą perėmė Lietuvos atgimimo sąjūdis, kuris iki 1996 m. ir jį leido. Vokietijoje rotatoriumi buvo leidžiamas iki 1950 m. gegužės 7 d. 1950 m. gegužės 18 d. – 1952 m. rugpjūčio 19 d. buvo spausdinamas Toronte (Kanada). Leido S. Jakubickas.
Nuo 1982 m. vasario mėn. buvo leidžiamas mėnesinis priedas „Lietuvos pajūris“, skirtas Mažosios Lietuvos reikalams. Redaktorius Ansas Lymantas (Monrealis).

Leistas 1953 m. - 1977 m. JAV lietuvių tautinės, demokratinės minties žurnalas.
Viso išleista n numerių. Ėjo kas mėnesį, nuo 1959 m. – kas dvi savaites, 1962–1975 m. – kas ketvirtį, nuo 1976 m. – kas pusmetį.
Leidėjas ir redaktorius - Leido valstiečių liaudininkų „Varpininkų leidinių fondas“. Redaktoriai: Gražvydas Juozas Lazauskas (1953–1964 m., 1967–1969 m.), Antanas Rūkas (1965–1966 m.), Liudas Šmulkštys {nuo 1969 m.). Bendradarbiavo Juozas Audėnas, Justinas Bertašius, Jonas Bildušas, Henrikas Ernestas Blazas, Jeronimas Cicėnas, Vaclovas Čižiūnas, Jonas Daugėla, Jurgis Gimbutas, Jonas Kardelis, Kazys Karvelis, Balys Matulionis, Juozas Pajaujis-Javis, Antanas Sugintas, Jonas Šalna ir kt.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Tęsė varpininkų, demokratų, valstiečių liaudininkų spaudos tradicijas.

Leistas 1953 m. - ... JAV lietuvių tautinės krypties žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Per 1-3 metus buvo išleidžiama po vieną 164–228 p. apimties numerį.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Varpininkų filisterių draugija. Redaktoriai: Henrikas Ernestas Blazas, Balys Dundulis (1953–1956 m.), Juozas Pajaujis-Javis (1963 m.), Antanas Kučys (nuo 1964 m.)
Leidimo vieta - New York, NY

Leistas kaip atkurtas nuo 1889 m. Tilžėje leistas to paties pavadinimo žurnalas.

Leidžiamas nuo 1954 m. lapkričio 24 d. JAV lietuvių žurnalas anglų kalba.
Viso išleista - n numerių. Per metus išeina keturi numeriai. Tiražas 1985 m. – 4200 egz., 2008 m.– apie 3000 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Žurnalo minties autorium ir jo pirmuoju rėmėju pinigais buvo žinomas Amerikos lietuvis Juozas Balčiūnas (1893–1969 m.) ir Vytautas P. Vygantas (1930–1998 m.). Leido JAV studentų lietuvių sąjunga, nuo 1964 m. – žurnalo leidimo fondas „Lituanus Foundation, Inc.“. Redaktoriai: Antanas Vytautas Dundzila (1954 m.), Tomas Remeikis (1954–1969 m.), Antanas Klimas, Kęstutis Skrupskelis (1969–1971 m.), Jonas Antanas Račkauskas (1971–1978 m.), Bronius Vaškelis, Antanas Klimas, Birutė Ciplijauskaitė, Kęstutis K. Girnius, Mykolas Drunga, Vytautas Vardys, Saulius Kuprys, Jonas Zdanys, Simas Sužiedėlis, Robertas Vitas (1991–1999 m.), Violeta Kelertienė (nuo 1999 m.). Per paskutinius penkiasdešimt metų dažniausiai žurnalo Lituanus redaktoriumi buvo Ročesterio universiteto profesorius Antanas Klimas.
Leidimo vieta - Ėjo Brooklyn, NY, nuo 1964 m. – Chicago, IL.

Dauguma ankstesnių žurnalo numerių ir nemokamai prieinami žurnalo tinklalapyje. ISSN numeris 0024-5089.
Skelbiami ne tik jaunimo, bet ir vyresnio amžiaus JAV ir Lietuvos Lietuvių straipsniai apie Lietuvos ir baltų kalbas, kalbotyrą, politinius mokslus, meną, istoriją, literatūrą ir susijusias temas.

Leistas 1955 m. - 1961 m. JAV lietuvių tautinės krypties dailės, literatūros ir kultūros mėnesinis žurnalas.
Viso išleista - 40 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius Adomas Vilainis-Šidlauskas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

1957-1961[taisyti]

7 leidiniai

Leistas 1957 m. - ... m. JAV krikščioniškas tarpkonfesinis laikraštis.
Viso išleista - n numerių. Iš pradžių ėjo kas du mėnesiai, vėliau kas trys.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Algirdas Jurėnas, Antanas Taločka, Kostas Burbulys.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1958 m. - 1968 m. JAV lietuvių bendrinės kalbos žurnalas.
Viso išleista - 40 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido JAV lietuvių bendruomenės kultūros fondas. Redagavo Petras Jonikas, Leonardas Dambriūnas (Dambrauskas).
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas kaip atgaivintas 1933–1941 m. Kaune ėjęs žurnalas „Gimtoji kalba“.

Leistas 1959 m. - 1963 m.
Viso išleista - 40 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - JAV lietuvių bendruomenės centro valdybos biuletenis. Redagavo Jonas Jasaitis ir Jonas Ignatavičius.
Leidimo vieta - ...

Nuo 1963 m. vietoj „Amerikos lietuvių bendruomenės“ pradėtas leisti „Pasaulio lietuvis“.

Leistas 1959 m. - ... Revue Baltique (pranc. Baltijos apžvalga) – Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės komitetų žurnalas prancūzų kalba. Skirtas prancūziškai kalbančiam pasauliui informuoti apie padėtį Pabaltijo valstybėse.
Viso išleista - n numerių. Ėjo kas keturi mėnesiai.
Leidėjas ir redaktorius - Redakcinė kolegija: vyriausias redaktorius A. Trimakas (Lietuva), redaktoriai A. Beržinis (Latvija) ir L. Vahteris (Estija).
Leidimo vieta - New York, NY

Leistas 1959 m. - ... JAV lietuvių literatūros, meno, sociologijos ir politikos (kūrybos ir analizės) žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Per metus išeidavo 2 (dažniausiai 192 p.) numeriai. Tiražas 1985 m. – 700 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė Santaros-Šviesos federacija. Leidėjas – bendrovė „Metmenys“, „AM and M Publications“ (Algimanto Mackaus ir Metmenų). Redaktoriai: Vytautas Kavolis (1959–1996 m.),Violeta Kelertienė ir Rimvydas Pranas Šilbajoris (nuo 1997 m.). Redakcijos bendradarbiai: Egidijus Aleksandravičius, Algirdas Titus Antanaitis, Leonidas Donskis, Mykolas Drunga, Aušra Marija Jurašienė, Zinaida Nagytė-Katiliškienė, Algirdas Landsbergis, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Icchokas Meras, Algis Mickūnas, Romas Misiūnas, Kostas Ostrauskas, Alina Staknienė, Bronius Vaškelis, Tomas Venclova, Albertas Zalatorius, Kęstutis Paulius Žygas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Spausdino straipsnius istorijos, literatūros, politikos, sociologijos, kultūros, visuomenės gyvenimo klausimais, grožinės literatūros kūrinius, jaunųjų lietuvių dailininkų darbus.

Leistas 1960 m. spalio mėn. - 1970 m. Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Ėjo 4 kartus per metus. Nuo 1970 m. žurnalas leidžiamas dukart per metus. Tiražas 1985 m. – 850 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Jo vyriausias redaktorius buvo Steponas Biežis, faktiškoji redaktorė M. Budrienė. Redaktoriai: H. Armonas (1970–1973 m.), Kazys Pemkus (1973–1977 m.), Dainius Degesys (1977–1981 m.), Vacys Šaulys (nuo 1981 m.).
Leidimo vieta - Chicago, IL

Po 1970 m. vadinosi Medicina

Leistas 1961 m. - 1964 m. JAV lietuvių informacinis tautinės krypties leidinys.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido Albinas Karnius, P. Pocius. Redagavo Albinas Karnius.
Leidimo vieta - Pittsburg, FL

1962-1990[taisyti]

12 leidinių

Leistas 1962 m. - ...
Viso išleista n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktorius-leidėjas Antanas Skirius.
Leidimo vieta - xx Lietuviai Amerikos Vakaruose – mėnesinis iliustruotas laikraštis, pradėtas leisti 1962 m. San Franciske ir 1964 m. Los Andžele. Skirtas JAV Ramiojo vandenyno pakrantės valstijų lietuviams.

Leidžiamas nuo 1963 m. lapkričio mėn. - ... m. ISBN 1732-0135. Pasaulio lietuvių bendruomenės mėnesinis informacinis žurnalas, leidinys bendruomenės minčiai ir gyvenimui.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leidėjas PLB. Redaktoriai: Stasys Barzdukas (1963–1975 m.), Antanas Juodvalkis, Romas Sakadolskis ir Romas Kasparas (1978–1981 m.), Bronius Nainys (1976–1978 m.) ir (1981 - 2003 m.), Živilė Makauskienė (Punskas) (2003 - 2006 m.), Audronė Viktorija Škiudaitė (2006 m. - ...)
Leidimo vieta - Clyveland, OH, 1991–1993 m. – Vilniuje, spausdino L. Ragausko personalinė įmonė, vėliau – Čikagoje, nuo 2006 m. gruodžio mėn. vėl leidžiamas Lietuvoje. Nuo ... m. Spausdina Punsko „Aušros” leidyklos spaustuvė

Pratęsė Pasaulio lietuvių sąjungos žurnalo „Pasaulio lietuvis“, leisto 1937–1940 m. Kaune darbus. 1983 m. turėjo prenumeratorių 28 valstybėse. Tiražas 1985 m. – 4000 egz., 1993 m. – 2000 egz., 1997 m. – 2500 egz.
Nuo 1968 m. Čikagoje leido vidinį priedą – JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pusmetinį žurnalą mokyklai ir šeimai „Švietimo gairės“, kurį redagavo Regina Kučienė.

Leistas 1964 m. - 1965 m. Čikagos jaunimo laikraštis.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: I Rušėnaitė, Z. Stirbytė, Romas Sakadolskis.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1968 m. liepos mėn. - 2005 m. sausio Čikagoje, o nuo 2005 m. – Lietuvoje.
Viso išleista - n numerių. Kasmet išeina po 10 numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leidžia Santaros-Šviesos federacija. Redaktorių kolegijos nariais yra buvę: Donatas Bielskus, Karolis Drunga, Raimundas Mieželis, Liūtas Mockūnas, Zenonas Rekašius, Tomas Remeikis, Alfredas Erichas Senas, Julius Šmulkštys, Tomas Venclova, Vytautas Zalatorius, Henrikas Žemelis. Spausdino Morkūno spaustuvė.
Leidimo vieta - Chicago, IL, Kaunas, LT

Rašoma politikos, ekonomikos, kultūros, lietuvių literatūros bei kalbos temomis, skelbia Lietuvos ir išeivijos spaudos apžvalgas, recenzijas, interviu, poleminius straipsnius, laiškus. Bendradarbiauja Lietuvos ir lietuvių išeivijos žurnalistai, politikai, mokslo, kultūros veikėjai.

Leistas 1970 m. - 2001 m. AV lietuvių politikos ir kultūros žurnalas.
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido korporacija „Neo-Lithuania“ ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Redaktoriai: Jonas Balys – 1970–1976 m., 1979 m. Nr. 12 – 1980 m. Nr. 13; Aleksandras Laikūnas – 1977 m. Nr. 10 – 1978 m. Nr. 11, 1981–1986 m.; Vytautas Abraitis – 1987 m. Nr. 20 – 1990 m. Nr. 23; Algirdas Martynas Budreckis – 1993 m. Nr. 24 – 1994 m. Nr. 25; Antanas Juodvalkis, Leonas Kriaučeliūnas – 1995 m. Nr. 26 – 1997 m. Nr. 28; Antanas Juovalkis, Petras Buchas – 1998 m. Nr. 29; Irena Kriaučeliūnienė, Petras Buchas – 1999 m. Nr. 30 – 2001 m. Nr. 31.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Spausdino dienos aktualijas ir stambesnes studijas.

Leistas 1970 m. - ... Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos žurnalas.
Viso išleista - n numerių. Nuo 1970 m. žurnalas leistas dukart per metus. Tiražas 1985 m. – 850 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Jo vyriausias redaktorius buvo Steponas Biežis, faktiškoji redaktorė M. Budrienė. Redaktoriai: H. Armonas (1970–1973 m.), Kazys Pemkus (1973–1977 m.), Dainius Degesys (1977–1981 m.), Vacys Šaulys (nuo 1981 m.).
Leidimo vieta - Chicago, IL

Iki 1970 m. vadinosi „Lietuvių gydytojų biuletenis“.

Leistas 1972 m. - 1998 m. JAV Lietuvių žurnalistų sąjungos žurnalas.
Viso išleista - 17 numerių. Leistas kartą per metus.
Leidėjas ir redaktorius - Redaktoriai: Vytautas Kasniūnas, Rūta Kleva Vidžiūnienė, Karolis Milkovaitis, Salomėja Narkeliūnaitė. Į redakcinį kolektyvą įvairiu laiku įėjo Vladas Būtėnas, Jurgis Janušaitis, Jonas Kuprionis, Emilija Sakadolskienė-Pakštaitė, Algirdas Pużauskas, Juozas Vaišnys, Tilė Vakarė.
Leidimo vieta - Chicago, IL ir Valencia, CA, nuo 1997 m. New York, NY

Pakeitė 1969–1971 m. leistą biuletenį „Pranešėjas“.

Leistas 1973 m. - ... Lietuvių jaunimo informacinis žurnalas
Viso išleista - n numerių. Ėjo 6 kartus per metus. Tiražas 4000 egz.
Leidėjas ir redaktorius - Įsteigė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos Ryšių centras. Vyr. redaktorė J. Jasaitytė.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1985 m. - ... JAV lietuvių laikraštis
Viso išleista n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido „Lietuvių spaudos bendrovė“. Steigėjai Alena Devenienė ir Kazys Grigaitis. Vyriausias redaktorius E. Jasiūnas.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Leistas 1987 m. - ... JAV lietuvių mėnesinis žurnalo tipo laikraštis
Viso išleista - n numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Leido JAV lietuvių bendruomenės socialinių reikalų taryba. Redaktorius Karolis Milkovaitis.
Leidimo vieta - Chicago, IL

Pradėtas leisti 1990 m. - JAV lietuvių savaitraštis, vėliau internetinis portalas
Viso išleista - ... numerių.
Leidėjas ir redaktorius - Ligija Tautkuvienė
Leidimo vieta - Chicago, IL

<> <> <>

Leistas 1994 m. - ...
Viso išleista - n numeriai.
Leidėjas ir redaktorius - Valentinas Ramonis (1994-2014.09). Leidim1 perėmė "Draugas", Jonas Tomas Daugirdas (nuo 2014.11...)
Leidimo vieta - Chicago, IL

<> <> <>

Leistas 2000 m. - ...
Viso išleista - n numeriai.
Leidėjas ir redaktorius - Redagavo Jonas Grinius ir Juozas Laukis (Domininkas Keliauninkas)
Leidimo vieta - Chicago, IL

Amerikos lietuvis – JAV lietuvių periodinis leidinys, ėjęs 1907 m. vasario mėn. – 1911 m. ir 1914 m. balandžio 19 d. – 1955 m. liepos 5 d.

Pirmąjį savaitraštį šiuo pavadinimu 1897 m. išleido būsimieji Amerikos socialistai Čikagoje. Išleisti 3 numeriai. Redagavo Jonas Grinius ir Juozas Laukis (Domininkas Keliauninkas).[1]

Įkūrė, 1914 m. atnaujino ir iki 1928 m. leido Mykolas Paltanavičius. 1914–1928 m. ėjo savaitraštis, 1929–1930 m. – du kartus per mėnesį. Savaitraštis reiškė liberalias nuostatas. Rašė apie lietuvių išeivių ir Lietuvos gyvenimą.[2] [3] 2000 m. šiuo pavadinimu laikraštis vėl pradėtas leisti Hikory Hilse (Ilinojus).

Bendradarbiai Edvardas Šulaitis, Dalia Kavaliauskienė, Audronė Simanonytė, Dainius Ruževičius, Stasys Goštautas, Bronius Nainys.

1914–1915 m. Mykolas Paltanavičius; 1915–1920 m. Magdalena Avietėnaitė; 1920–1921 m. Julius Baniulis; 1922–1925 m. Vincas Jokūbynas; 1929–1951 m. leidėjas G. A. Kyba; 1951–1955 m. leidėja ir redaktorė Juozapina Leonaitė; Nuo 2001 m. Bronius Abrutis, Vaiva Ragauskaitė.

Šaltiniai[taisyti]

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
  • Edvinas Giedrimas – autorius ir redaktorius – 155% (+64936-22991=41945 wiki spaudos ženklai).