Ylakių gimnazija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigacija, paiešką
Ylakių gimnazija
Ylakių gimnazija
Gyvenvietė: Ylakiai
Adresas: Mokyklos g. 5
Svetainė: www.ylakiai.ku.lt
Įkurta: 1804 m.
Pirma laida: 1951 m.
Išleista laidų: 70
Mokinių skaičius 428 (2013 m.)
Mokytojų skaičius 42 (2013 m.)
Mokyklos direktorė(-ius) Vaclovas Statkus

Žiūrėti didesniame žemėlapyje

Skuodo rajono Ylakių gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Skuodo raj., Ylakiuose, Mokyklos g. 5, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas. Įstaigos kodas 190893424.

Filialai: - Ylakių vidurinės mokyklos Gėsalų pradinio ugdymo skyrius; -- Ylakių vidurinės mokyklos Vižančių pagrindinio ugdymo skyrius.

 • 1950-2007 m. - Ylakių vidurinė mokykla
 • Nuo 2007 m. – Ylakių gimnazija

Istorija[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Ylakių gimnazijos istorija.
 • 1804 m. Ylakiuose įsteigta pradinė mokykla, kuri veikė iki 1863 m. sukilimo. Pagal 18031804 m. nuostatus pradinė mokykla dažnai vadinama parapine. Mokslas joje nebuvo privalomas. Mokslo metai trukdavo visą žiemą, nuo paskutinių rudens iki pavasario darbų pradžios. Paprastai vaikai per vieną žiemą neišmokdavo gerai skaityti, todėl pradinę mokyklą jie dažniausiai lankydavo dvejus metus
 • Žemaitijoje žmonių švietimu labai rūpinosi vyskupas Motiejus Valančius. Jis buvo įsakęs pradines mokyklas steigti ne tik parapijose, bet ir filijose. Reikalavo iš dekanų siuntinėti ataskaitas du kartus per metus. Vizituodamas parapijas lankė mokyklas. Pats rašė didaktines knygas, į tą darbą įtraukė keletą veiklesnių kunigų ir pasauliečių. Žemaičių vyskupijoje 1855 m. veikė 141 parapinė mokykla.
 • 1862 m. Vilniaus generalgubernatorius įsakė parapines mokyklas uždaryti ir jų vietoje kurti valdines
 • 1866 m. valdinė rusiška mokykla buvo įkurta Ylakiuose
 • 1863 m. po sukilimo visose mokyklose dėstoma rusų kalba. Lietuviškai galėjo mokytis tik tikybos. Vyskupui M. Valančiui paraginus, imtos kurtis slaptos mokyklos. Už slaptų mokyklų steigimą, lankymą ir mokymą jose buvo nustatyta 300 rub. bauda arba 3 mėn. kalėjimo. Tokios mokyklos veikė ir Ylakiuose
 • 1894 m. vasario 23 d. Ylakiuose buvo susekta slapta mokykla, kurioje 6 berniukus ir 4 mergaites mokė Barbora Gailiūtė
 • 1897 m. valsčiaus gyventojai pastatė degtų plytų valsčiaus valdybos namą ir mokyklą po vienu stogu. Vakariniame gale vienoje didelėje patalpoje buvo mokykla, greta mokytojo butas. Rytiniame pastato gale buvo valsčiaus valdyba ir butas sekretoriui
 • 1898 m. jau buvo 4 skyriai, kuriuose mokėsi 65 mokiniai. Mokytojai buvo tik rusų tautybės
 • 1907 m. rudenį parapijos klebono kunigo Silvestro Pancerio rūpesčiu Ylakiuose įsteigta pradinė mokykla mergaitėms. Ji įkurta naujai pastatytos mūrinės špitolės (raudondvario) antrame aukšte. Ten buvo klasė ir butas mokytojai. Klebonas pasirūpino ir lietuve mokytoja. Berniukų mokykla liko valsčiaus savivaldybės name. Tiek berniukų, tiek mergaičių mokyklose su visais skyriais dirbo tik vienas mokytojas
 • Prieš pirmąjį pasaulinį karą Ylakiuose mokyklai buvo pastatytas dviaukštis mūrinis namas. Vokiečiai, užėmę Ylakius, savo įstaigoms ir butams užėmė ir tą namą
 • 1917 m. rudenį, vokiečiai vieną klasę pirmame aukšte užleido mokyklai. Joje kartu mokėsi berniukai ir mergaitės
 • 1920 m. Ylakiuose įsikūrė progimnazija, o pradinė mokykla iš dviaukščio namo buvo perkelta į valsčiaus vadybos pastatą
 • Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje Lietuvoje veikė tik 8 gimnazijos ir 11 progimnazijų. Visos jos buvo įkurtos ir išlaikomos draugijų arba vietoje sudarytų komitetų
 • Pirmaisiais nepriklausomybės metais mokyklų skaičius Lietuvoje padvigubėjo, o po poros metų prisidėjo antra tiek (1921 m. buvo 77)
 • 1920 m. Ylakiuose įsteigta progimnazija. Ji įsikūrė mūriniame dviaukštyje
 • 1929 m Ylakių progimnazijoje veikė tik trys skyriai, mokėsi 33 berniukai ir 17 mergaičių. Vieno mokinio laikymas valstybei atsiėjo 732 lt 50 centų.
 • 1929 m. vasarą Švietimo ministerija Ylakių progimnaziją uždarė. Pradinė mokykla vėl grįžo į dviaukštį namą. Joje buvo keturi skyriai
 • 1940 m. Letuvą įjungus į TSRS, mokyklų sistema pertvarkyta pastarosios pavyzdžiu. Mokymosi laikas vidurinėse mokyklose buvo numatytas sumažinti nuo 13 iki 10 metų. Daugelyje mokyklų buvo pakeisti vedėjai, direktoriai. Buvę mokytojai perkelti į kitas mokyklas. Visos mokyklos suvalstybintos. Uždrausta tikyba, uždarytos mokyklose veikusios organizacijos. Vietoj jų kuriama pionierių organizacija, komjaunuolių organizacija.
 • 19411942 m. (vokiečių okupacijos metais) mokslas buvo einamas pagal 1936 m. programas. Antriems mokslo metams švietimo valdyba parengė naujas programas. Pradinė mokykla privaloma lankyti, padaryta penkiametė (I-V sk.). Penktame skyriuje pradėta dėstyti vokiečių kalba.
 • 1944 m. Raudonajai Armijai užėmus Lietuvą, vėl kuriama sovietinė mokykla
 • 1945 m. mokykla sugrąžinama į miestelį ir įkurdinama Benjošiaus name. Tais pačiais metais mokykla išsikelia į buvusį valsčiaus pastatą (jame ilgą laiką buvo mokyklos sporto salė, mokytojų kambarys, klasės). Mokykla didėjo, todėl dalį klasių perkėlė į dabartinį T. Poškio namą Dariaus ir Girėno g.
 • 1948-1968 m. ten buvo 5 klasės ir biblioteka. Vėliau Z. Malūko name įrengtos dar 4 klasės. Ylakių pradinė mokykla ir progimnazija, sudarė vieną mokyklą
 • 1948 m. atidaroma vakarinė mokykla
 • 1949 m. priimtas nutarimas įvesti privalomą 7-rių metų mokymą. Dalis pradinių mokyklų ir progimnazijų buvo pertvarkytos į septynmetes, gimnazijos ir kitos progimnazijos į vidurines mokyklas
 • 1950 m. tapo vidurine mokykla
 • 1951 m. prie dviaukščio raudonojo pastato prilipinamas dviejų aukštų priestatas su šešiomis klasėmis
 • 1953 m. prie vidurinių mokyklų pradedami steigti mokyklų bendrabučiai
 • 1972 m. pradedama statyti nauja mokykla. Projekte numatyta 12 klasių - kabinetų, 60 vietų valgykla, sporto salė, kitos patalpos
 • 1978 m. rugsėjo 1-ą dieną įvyko mokyklos atidarymas
 • 1999 m. mokykla įsijungė į profilinio mokymo eksperimentą. 11-ų klasių moksleiviai rinkosi humanitarinį arba realinį mokymosi profilį. Taip pat, moksleiviai turėjo galimybę prie mokymosi branduolio dalykų pasirinkti kelis papildomus mokymosi dalykus
 • 2000 m. vasarą mokykloje atliktas sporto salės, valgyklos, kai kurių kabinetų remontas, * 2001 m. įrengta skaitykla
 • 2002 m. mokykloje atidarytas Skuodo Meno mokyklos dailės skyriaus filialas
 • 2007 m. liepos 26 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9–116 mokykla reorganizuota prijungiant Vižančių pagrindinę mokyklą
 • 1999 m. sukurtas mokyklos himnas, autoriai moksleiviai A. Krivickas ir M. Urbonas
 • 2001 m. sukurtas mokyklos herbas, autorė dailės mokytoja N. Daukšienė
 • 2007 m. Ylakių vidurinė mokykla po akreditacijos tapo gimnazija.

Statistika[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Ylakių gimnazijos mokiniai.

Administracija[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Ylakių gimnazijos administracija.

Mokyklos direktoriai

Mokytojai[taisyti]

Pagrindinis straipsnis – Ylakių gimnazijos mokytojai.

Mokiniai[taisyti]

Ylakių vidurinę mokyklą 1950-2007 m. baigė ..., Ylakių gimnaziją 2007-2013 m. baigė ... abiturientai

Veikla[taisyti]

 • Tradicijos
 • Bendruomenė
 • Lituanistinė veikla
 • Matematika ir gamtos mokslai
 • Sportinė veikla
 • Muzika ir choreografija
 • Amatai ir tautodailė
 • Kraštotyra
 • Parlamentinė veikla
 • Ryšiai su užsieniu
 • Papildomas ugdymas ir popamokinė veikla

Muziejus[taisyti]

Šaltiniai[taisyti]

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius – 122% (+10864-83=10781 wiki spaudos ženklai).
 • Edvinas Giedrimas – redaktorius – 0% (+0-1855=-1855 wiki spaudos ženklai).
Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys

Variantai
Veiksmai
Naršymas
Meniu
Įrankiai
Spausdinti/eksportuoti