Vilkaviškio vyskupija

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Lietuvos katalikų vyskupija

Lituania - Diocesi di Vilkaviškis.png

Vilkaviškis Švč Mergelės Marijos Apsilankymo katedra (Large).jpg
Pagrindinė bažnyčia – Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra

Vyskupija įkurta

1926 m.

Vyskupas

Rimantas Norvila
(nuo 2002 m.)

Dekanatų skaičius

7

Vilkaviškio vyskupija – viena iš septynių Lietuvos vyskupijų. Sudaryta 1926 m. Vyskupija ribojasi su Kaišiadorių vyskupija, Kauno ir Vilniaus arkivyskupijomis, bei Lenkijoje esančia Luko vyskupija.

Turinys

Vyskupijos dekanatai

Vyskupijos istorija

1925 m. Lenkijai atitekusi Seinų vyskupijos dalis, kurioje buvo ir lietuviškos Punsko, Seinų bei Smalėnų parapijos, prijungta prie Lomžos vyskupijos.

1926 m. iš Lietuvos Respublikos kontroliuojamos šiaurinės Seinų vyskupijos dalies sudaryta Vilkaviškio vyskupija. Jai atiteko šie po Pirmojo pasaulinio karo sudaryti dekanatai: Bartninkų, Garliavos, Kalvarijos, Marijampolės, Naumiesčio, Panemunės (Žemosios), Prienų, Seirijų, Simno, Šakių ir Vilkaviškio su 87 parapinėmis bažnyčiomis ir 2 viešomis koplyčiomis. Parapinė Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pertvarkyta į katedrą. Pirmasis vyskupas – Antanas Karosas. Vyskupo rezidencijai perduoti Vilkaviškio dvaro pastatai.

1927 m. Seirijų dekanatas padalytas į Seirijų ir Leipalingio.

1928 m. sudaryta kapitula (4 prelatai ir 4 kanauninkai).

1930 m. Vilkaviškyje pastatyta kunigų seminarija (iki tol veikė Gižuose). 1939 m. vyskupijoje buvo 93 parapinės ir 5 rektoratų bažnyčios, 247 kunigai.

1940 m. raudonarmiečiai užėmė kunigų seminariją ir nutraukė jos veiklą. Vokietijos okupacijos metais seminarija atsikūrė, nors grąžintas tik vienas rūmų aukštas, 1944 m. bolševikų vėl uždaryta.

1941 m. birželio 22 d. besitraukiantys raudonarmiečiai išsivedė iš Lankeliškių klebonijos į Budavonės mišką ir ten nukankino šiuos kunigus: Vaclovą Balsį, Justiną Dabrilą ir Joną Petriką. Vokietijos okupacijos metais jų nužudymo vietoje pastatytas paminklas, kuris pokario metais susprogdintas; atstatytas 1989 m.

1941 m. birželio 15 d. į Sibirą ištremtas kunigas Vladas Mažonas (ten mirė 1945 m.). Be to, karo metu žuvo kunigai Mykolas Katilius ir Pranas Riauba.

1944 m. susprogdinta vyskupijos katedra; pokario metais atstatyti neleista. 1944 m. per kovas sugriauta ar sudeginta dar 12 bažnyčių. Be to, pokario metais valdžia uždarė 12 šventovių, neleido baigti statyti Kučiūnų, Santaikos ir Sutkų mūrinių bažnyčių. 1944 m. vyskupas koadjutorius Vincentas Padolskis pasitraukė į Vakarus.

1949 m. suimtas vyskupijos valdytojas kanauninkas Vincentas Vizgirda.

Sovietų valdžia Vilkaviškio vyskupiją sujungė su Kauno arkivyskupija ir įpareigojo abi vyskupijas administruoti Kauno vyskupams ar arkivyskupijos valdytojams. Pokario metais kalinta daugiau kaip 60 Vilkaviškio vyskupijos kunigų, 9 jų negrįžo iš bausmės atlikimo vietų.

1989 m. Vilkaviškio vyskupija vėl tapo savarankiška, vyskupu paskirtas Juozas Žemaitis. 1992 m. pabaigoje vyskupijoje buvo 101 bažnyčia, 20 iš jų neturėjo kunigų ir buvo aptarnaujamos atvykstančių ganytojų.

Vyskupijos vyskupai ir administratoriai

Vyskupai koadjutoriai

Parapijos

 1. Akmenynų šv. Roko parapija
 2. Aleksoto šv. Kazimiero parapija
 3. Alytaus šv. Angelų Sargų parapija
 4. Alytaus šv. Kazimiero parapija
 5. Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
 6. Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 7. Alksninės Kristaus Atsimainymo parapija
 8. Alvito šv. Onos parapija
 9. Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapija
 10. Ąžuolų Būdos šv. Antano Paduviečio parapija
 11. Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapija
 12. Balbieriškio Švč. M. Marijos Rožančinės parapija
 13. Bartninkų šv. apašt. Petro ir Pauliaus parapija
 14. Barzdų Kristaus Karaliaus parapija
 15. Braziūkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
 16. Būdviečio Jėzaus Nazariečio parapija
 17. Daukšių šv. Jurgio parapija
 18. Didvyžių šv. pop. Leono II parapija
 19. Ežerėlio šv. Antano Paduviečio parapija
 20. Garliavos Švč. Trejybės parapija
 21. Gelgaudiškio šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija
 22. Gerdašių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija
 23. Gižų šv. Antano Paduviečio parapija
 24. Gražiškių šv. arkang. Mykolo parapija
 25. Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapija
 26. Gudelių Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
 27. Igliaukos šv. Kazimiero parapija
 28. Ilguvos šv. Kryžiaus Atradimo parapija
 29. Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
 30. Kaimelio šv. arkang. Mykolo parapija
 31. Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapija
 32. Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos parapija
 33. Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapija
 34. Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapija
 35. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapija
 36. Kretkampio šv. diak. Stepono parapija
 37. Krikštonių Kristaus Karaliaus parapija
 38. Krokialaukio Kristaus Atsimainymo parapija
 39. Krosnos šv. apašt. evang. Mato parapija
 40. Kučiūnų šv. Kazimiero parapija
 41. Kudirkos Naumiesčio šv. Kryžiaus Atradimo parapija
 42. Lankeliškių Švč. Trejybės parapija
 43. Lazdijų šv. Onos parapija
 44. Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 45. Lekėčių šv. Kazimiero parapija
 46. Liškiavos Švč. Trejybės parapija
 47. Liubavo Švč. Trejybės parapija
 48. Liudvinavo šv. Liudviko parapija
 49. Lukšių šv. Juozapo parapija
 50. Margininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
 51. Marijampolės šv. arkang. Mykolo parapija
 52. Marijampolės šv. Jono Pauliaus II parapija
 53. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapija
 54. Metelių Kristaus Atsimainymo parapija
 55. Mindaugų šv. arkang. Mykolo parapija
 56. Miroslavo Švč. Trejybės parapija
 57. Naujosios Ūtos šv. Vincento Pauliečio parapija
 58. Nemirų Šventosios Dvasios parapija
 59. Paežerėlių šv. Angelų Sargų parapija
 60. Pajevonio šv. Jono Krikštytojo parapija
 61. Pakuonio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 62. Paluobių šv. Angelų Sargų parapija
 63. Patašinės šv. Kryžiaus parapija
 64. Patilčių šv. Petro Išvadavimo parapija
 65. Paveisininkų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
 66. Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapija
 67. Pilviškių Švč. Trejybės parapija
 68. Plokščių Švč. M. Marijos Vardo parapija
 69. Plutiškių šv. Juozapo parapija
 70. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija
 71. Riečių Švč. Trejybės parapija
 72. Rokų šv. Antano Paduviečio parapija
 73. Rudaminos Švč. Trejybės parapija
 74. Rumbonių Švč. Trejybės parapija
 75. Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapija
 76. Santaikos Kristaus Karaliaus parapija
 77. Sasnavos Švč. M. Marijos Vardo parapija
 78. Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
 79. Simno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 80. Sintautų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija
 81. Skardupių Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija
 82. Skriaudžių šv. Lauryno parapija
 83. Slavikų šv. Onos parapija
 84. Sudargo šv. Jono Krikštytojo parapija
 85. Sutkų Švč. M. Marijos Belaisvių Vaduotojos parapija
 86. Šakių šv. Jono Krikštytojo parapija
 87. Šeštokų Švč. M. Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija
 88. Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies parapija
 89. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
 90. Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
 91. Šunskų šv. Marijos Magdalietės parapija
 92. Šventežerio Švč. M. Marijos Gimimo parapija
 93. Tabariškių Kristaus Karaliaus parapija
 94. Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies parapija
 95. Valakbūdžio Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija
 96. Veisiejų šv. Jurgio parapija
 97. Veiverių šv. Liudviko parapija
 98. Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
 99. Virbalio šv. arkang. Mykolo parapija
 100. Višakio Rūdos šv. vysk. Stanislovo parapija
 101. Vištyčio Švč. Trejybės parapija
 102. Zapyškio šv. Jono Krikštytojo parapija
 103. Žaliosios šv. Roko parapija
 104. Žemosios Panemunės šv. Vincento Pauliečio parapija
 105. Žvirgždaičių Švč. Jėzaus Širdies parapija

Šaltiniai


Leidėjai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo leidėjus.

Leidėjai: