1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija – pagrindinis Lietuvos Respublikos valstybės įstatymas, Steigiamojo Seimo priimtas 1922 m. rugpjūčio 1 d. [1] Konstitucijos pirmtakės – 1918 m. Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija, 1919 m. Lietuvos Valstybės Laikinoji Konstitucija, 1920 m. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija; šią konstituciją pakeitė 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija.

  Lietuvos Valstybės Konstitucija

  Vardan Dievo Visagalio, Lietuvos Tauta, dėkingai minėdama garbingas savo sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą savo Valstybę, ir norėdama nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, ir patikrinti visų piliečių lygybę, laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir dorai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus, susirinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų rugpiūčio mėnesio l dieną priėmė šią Lietuvos Valstybės Konstituciją.

  I. Bendrieji dėsniai.

  1 straipsnis

  Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika. Suvereninė Valstybės Valdžia priklauso tautai.

  2 straipsnis

  Valstybės valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir Teismas.

  3 straipsnis

  Lietuvos Valstybėje neturi galios joks įstatymas, priešingas Konstitucijai.

  4 straipsnis

  Lietuvos teritorijos sienos gali būti keičiamos tik įstatymo keliu.

  5 straipsnis

  Administracinį Lietuvos teritorijos padalinimą nustato įstatymas.

  Dėl vietos gyventojų reikalų ypatingumo iš atskirų Lietuvos sričių gali būti sudaryti autonominiai vienetai, kurių sienas ir teises nustato įstatymas.

  6 straipsnis

  Valstybės kalba - lietuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą nustato įstatymas.

  7 straipsnis

  Valstybės spalvos: geltona - žalia - raudona.Valstybės ženklas – baltas Vytis raudoname fone.

  II. Lietuvos piliečiai ir jų teisės.

  8 straipsnis

  Pilietybės teisė įgyjama ir jos nustojama einant atitinkamu pilietybės įstatymu.

  Svetimos valstybės pilietis gali būti priimtas Lietuvos pilietybėn, jeigu jis jau yra išgyvenęs Lietuvoje ne mažiau kaip dešimts metų.

  9 straipsnis

  Niekas negali būti kartu Lietuvos ir kurios kitos Valstybės pilietis.

  10 straipsnis

  Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, yra lygūs prieš įstatymus. Negali būti teikiama ypatingų privilegijų nei mažinama teisių piliečiui dėl jo kilmes, tikėjimo, tautybės.

  11 straipsnis

  Piliečio asmuo neliečiamas. Traukti pilietis tieson galima tik įstatymuose nurodytais atsitikimais ir tvarka. Pilietis gali būti suimtas arba jo laisve suvaržyta tik užtikus jį nusikalstamąjį darbą bedarant, arba teismo valdžios organo nutarimu. Suimtajam piliečiui turi būti ne ilgiau kaip per 48 valandas įteiktas nutarimas dėl jo suėmimo ir nurodytas suėmimo pagrindas. Negavęs šio nutarimo suimtasis tuojau paleidžiamas.

  12 straipsnis

  Piliečio butas neliečiamas, įeiti į butą ir daryti jame kratą galima tik įstatyme nurodytais atsitikimais ir tvarka.

  13 straipsnis

  Pilietis turi tikėjimo ir sąžinės laisvę. Priklausymas kuriai tikybai arba išpažinimas pasaulėžiūros negali būti pagrindu nusikaltimui pateisinti ar atsisakyti nuo viešųjų pareigų.

  14 straipsnis

  Piliečiui laiduojama korespondencijos ir susižinojimo paštu, telefonu, telegrafu paslaptis. Išimtis gali būti daroma įstatyme nurodytais atsitikimais.

  15 straipsnis

  Piliečiams laiduojama žodžio ir spaudos laisvė. Ši laisvė galima suvaržyti tik įstatyme nurodytais atsitikimais, kada tai yra reikalinga dorai ar valstybės tvarkai apsaugoti.

  16 straipsnis

  Piliečiams pripažįstama laisvė daryti įstatyme nurodyta tvarka susirinkimus be ginklo ir neardant viešosios ramybės.

  17 straipsnis

  Piliečiams laiduojama draugijų ir sąjungų laisvė, jei jų tikslai ir vykdomosios priemonės nėra priešingos baudžiamiesiems įstatymams.

  18 straipsnis

  Einančio savo pareigas valdininko nuskriaustas pilietis turi teisės įstatyme nurodyta tvarka traukti jį teisman be jo vyresnybės leidimo ar sutikimo ir ieškoti nuostolių atlyginimo.

  19 straipsnis

  Kiekvienas pilietis turi peticijos į Seimą teisę.

  20 straipsnis

  Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę: 25 tūkstančiai piliečių, turinčių teisės rinkti į Seimą, gali patiekti Seimui įstatyme nurodyta tvarka įstatymo sumanymą, kurį Seimas privalo svarstyti.

  21 straipsnis

  Nuosavybės teisė saugojama. Piliečių turtas galima nusavinti įstatymo keliu tik viešajam reikalui esant.

  III. Seimas.

  22 straipsnis

  Seimą sudaro Tautos atstovai.

  23 straipsnis

  Atstovai renkami visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu, proporcingąja rinkimų sistema. Rinkimų tvarką ir atstovų skaičių nustato įstatymas.

  24 straipsnis

  Rinkti atstovus į Seimą turi teisės pilnateisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, turintieji ne mažiau kaip 21 metus amžiaus, o būti renkamiems - turintieji ne mažiau kaip 24 metus amžiaus.

  25 straipsnis

  Seimas renkamas trejiems metams.

  Kai valstybė veda karą, arba kai daugiau kaip pusėje jos teritorijos yra įvesta karo padėtis, Respublikos Prezidentas tam tikru aktu gali pailginti Seimo laiką, kuriam jis yra išrinktas. Toks Respublikos Prezidento aktas yra reikalingas Seimo patvirtinimo.

  26 straipsnis

  Naujojo Seimo rinkimai turi įvykti prieš pasibaigiant senojo Seimo kadencijai. Naujojo Seimo rinkimų dieną skelbia Respublikos Prezidentas.

  Naujojo Seimo kadencija prasideda kuomet baigiasi senojo Seimo kadencija.

  Seimas susirenka ne vėliau kaip po 30 dienų jo rinkimams pasibaigus. Dieną Seimui susirinkti skiria Respublikos Prezidentas.

  27 straipsnis

  Seimas leidžia įstatymus, įstatymų skelbimo tvarką ir jų įsiteisėjimo laiką nustato atskiras įstatymas.

  28 straipsnis

  Seimas prižiūri Vyriausybės darbus, duodamas jai paklausimų bei interpeliacijų ir skirdamas revizijas.

  29 straipsnis

  Seimo tvirtinimo yra reikalingi Valstybės biudžetas ir jo išpildymas.

  30 straipsnis

  Seimas tvirtina šias Vyriausybės daromas Valstybės sutartis: taikos sutartis, Valstybės teritorijos įgijimo, išsižadėjimo ar perleidimo sutartis, prekybos sutartis su kitomis valstybėmis, užsienio paskolas, sutartis, kurios visai ar dalinai naikina arba pakeičia esamuosius įstatymus, sutartis, kurios uždeda pareigų Lietuvos piliečiams, sutartis, kurios nustato tiesiogines arba netiesiogines monopolijos arba nusavinimo teises.

  31 straipsnis

  Seimo kompetencijoje yra pradėti ar baigti karas.

  Karo veiksmai gali būti pradėti be Seimo, kai priešininko šalis paskelbia Lietuvai karą, arba kai priešininkai, karo nepaskelbę, yra peržengę Lietuvos sieną.

  32 straipsnis

  Kilus karui, ginkluotam sukilimui ar kitokiems pavojingiems neramumams Valstybėje, Ministerių Kabinetui pasiūlius, Respublikos Prezidentas gali visoje Valstybėje arba tam tikrose jos dalyse įvesti karo arba kitą kurią nepaprastą padėtį, laikinai sustabdyti konstitucines piliečių teisių garantijas (11, 12, 14, 15, 16, 17 straipsnis) ir imtis priemonių pavojui atremti ar pašalinti, vartojant ir ginkluotą pajėgą, ir tuo pat metu apie visa tai turi pranešti Seimui, kuris tą Vyriausybės žingsnį tvirtina arba atmeta.

  33 straipsnis

  Seimas renka sau Pirmininką ir kitus Prezidiumo narius.

  Seimas priima savo darbui statutą, kuris turi įstatymo galios.

  34 straipsnis

  Seimo posėdžiai šaukiami Seimo nustatyta tvarka. Seimo Pirmininkas privalo sušaukti Seimą, jei to reikalauja Respublikos Prezidentas arba 1/4 dalis atstovų.

  35 straipsnis

  Kiekvienas atstovas, pradėdamas eiti savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada būti ištikimas Lietuvai, saugoti jos įstatymus ir sąžiningai vykdyti Tautos atstovo įgaliojimus.

  Atstovas, kuris atsisako prisiekti ar pasižadėti, arba kuris prisiekia ar pasižada lygtinai, nustoja atstovo įgaliojimų.

  36 straipsnis

  Atstovai vadovaujasi tik savo sąžine ir negali būti jokių mandatų varžomi.

  37 straipsnis

  Atstovas dėl savo kalbų, pasakytų pareigas einant, negali būti teismo baudžiamas, tačiau už garbės įžeidimą gali būti traukiamas atsakomybėn paprastąja tvarka.

  38 straipsnis

  Atstovo asmuo neliečiamas. Atstovą suimti galima tiktai Seimui sutikus, išskyrus tuos atsitikimus, kada atstovas yra užtiktas nusikaltimo vietoje (in flagranti).

  Apie atstovo suėmimą ir suėmimo pamatą tokiu atsitikimu ne vėliau kaip po 48 valandų pranešama Seimo Pirmininkui, kuris praneša apie tai Seimui jo artimiausiame posėdyje. Seimas gali suimtąjam atstovui grąžinti laisvę.

  39 straipsnis

  Atstovai turi teisės nemokamai važinėti visais Lietuvos geležinkeliais.

  Atstovai už savo darbą gauna atlyginimą, kurį nustato įstatymas.

  IV. Vyriausybė.

  40 straipsnis

  Vyriausybę sudaro Respublikos Prezidentas ir Ministerių Kabinetas.

  41 straipsnis

  Respublikos Prezidentą renka Seimas.

  Respublikos Prezidentas renkamas slaptu balsavimu absoliutine atstovų balsų dauguma. Jei du kartu balsuojant nei vienas kandidatas negautų absoliutinės atstovų balsų daugumos, tad Respublikos Prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų, ir išrinktu laikomas tas, kuris gaus daugiau balsų. Jei abu kandidatai gautų lygų skaičių balsų, išrinktu laikomas vyresnio amžiaus kandidatas.

  42 straipsnis

  Respublikos Prezidentas, pradėdamas eiti savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada visomis savo pajėgomis rūpintis Respublikos ir Tautos gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas.

  43 straipsnis

  Respublikos Prezidentu gali būti renkamas kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gali būti renkamas atstovu į Seimą ir yra ne jaunesnis kaip 35 metų.

  44 straipsnis

  Respublikos Prezidentas yra renkamas trejiems metams.

  Respublikos Prezidentas eina savo pareigas ligi bus išrinktas kitas.

  Respublikos Prezidentas gali būti Seimo atstatytas 2/3 visų atstovų balsų dauguma.

  Tas pats asmuo negali būti renkamas Respublikos Prezidentu daugiau kaip dviem trimečiams paeiliui.

  45 straipsnis

  Respublikos Prezidentui išvažiavus iš Valstybės sienų arba susirgus ir laikinai nebegalint eiti pareigų, jį pavaduoja Seimo Pirmininkas.

  Respublikos Prezidentui atsistatydinus, jį atstačius, jam mirus arba susirgus ligi nebegalint daugiau eiti savo pareigų, yra renkamas kitas, tam laikui, kuris liko senojo Respublikos Prezidento neatprezidentautas.

  46 straipsnis

  Respublikos Prezidentas atstovauja Respublikai, akredituoja pasiuntinius ir priima svetimų valstybių pasiuntinius.

  47 straipsnis

  Respublikos Prezidentas kviečia Ministerį Pirmininką, paveda jam sudaryti Ministerių kabinetą, tvirtina sudarytą ir priima Ministerių Kabineto atsistatydinimą.

  48 straipsnis

  Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia Valstybės Kontrolierių.

  Valstybės Kontrolierius atsako Seimui, ir atsistatydina, Seimui išreiškus jam nepasitikėjimą.

  49 straipsnis

  Respublikos Prezidentas skiria ir atleidžia Respublikos valdininkus, kurių skyrimas ir atleidimas įstatymų yra jam pavestas.

  50 straipsnis

  Respublikos Prezidentas skelbia įstatymus.

  Seimo priimtieji įstatymai Respublikos Prezidento skelbiami per 21 dieną, skaitant nuo įstatymo įteikimo dienos.

  Respublikos Prezidentas turi teisės per 21 dieną, skaitant nuo įstatymo įteikimo dienos, grąžinti Seimui su savo pastabomis Seimo priimtąjį įstatymą antrą kartą apsvarstyti. Jei po to Seimas antru svarstymu priima tą patį įstatymą absoliutine visų atstovų balsų dauguma, tad Respublikos Prezidentas privalo jį paskelbti.

  Jei Seimas 2/3 visų atstovų balsais pripažįsta įstatymo paskelbimą esant skubotą, tad Respublikos Prezidentas neturi teisės grąžinti jį Seimui antrą kartą svarstyti.

  51 straipsnis

  Respublikos Prezidentas turi bausmės dovanojimo teisę.

  Dovanoti bausmę Ministeriams, kurie yra nusmerkti dėl tarnybos nusikaltimų, Respublikos Prezidentas gali tik Seimui sutikus.

  52 straipsnis

  Respublikos Prezidentas turi teisės paleisti Seimą.

  Naujam Seimui susirinkus, Respublikos Prezidentas perrenkamas.

  Naujojo Seimo rinkimai privalo įvykti ne vėliau kaip po 60 dienų Seimą paleidus. Naujojo Seimo kadencija prasideda nuo jo rinkimų dienos.

  53 straipsnis

  Respublikos Prezidentas yra vyriausias visų Respublikos ginkluotų pajėgų viršininkas.

  Už Respublikos ginkluotų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms atsako Seimui Ministerių Kabinetas ar atatinkamas Ministeris.

  Karo metu, Ministerių Kabinetui pasiūlius, Respublikos Prezidentas skiria Vyriausiąjį Kariuomenės Vadą.

  54 straipsnis

  Respublikos Prezidentas turi teisės dalyvauti Ministerių Kabineto posėdžiuose ir juose pirmininkauti, ir reikalauti iš Ministerių Kabineto ar atskirų Ministerių pranešimų raštu apie jų darbą.

  55 straipsnis

  Visi Respublikos Prezidento aktai, kad turėtų galios, privalo turėti Ministerio Pirmininko arba atatinkamo Ministerio parašą. Atsakomybė už aktą tenka jį pasirašiusiam Ministeriui.

  56 straipsnis

  Ministerių Kabinetas sudaromas iš Ministerio Pirmininko ir kitų Ministerių. Ministerių skaičių ir jų darbų paskirstymą nustato įstatymas.

  57 straipsnis

  Ministeris Pirmininkas pristato pasirinktus Ministerius Respublikos Prezidentui patvirtinti. Ministerius atleidžia Respublikos Prezidentas.

  58 straipsnis

  Pradėdami eiti savo pareigas, Ministeriai prisiekia arba iškilmingai pasižada bešališkai ir sąžiningai eiti savo pareigas ir pildyti Konstituciją bei įstatymus.

  59 straipsnis

  Ministerių Kabinetas atsako solidaringai Seimui už bendrą Vyriausybes politiką, o kiekvienas Ministeris skyrium atsako Seimui už savo darbą jam pavestoje valdymo srityje.

  Ministeriai turi turėti Seimo pasitikėjimą. Ministerių Kabinetas ir kiekvienas Ministeris turi atsistatydinti, jei Seimas stačiai pareiškia jiems nepasitikėjimą.

  60 straipsnis

  Ministerių Kabinetas ruošia ir pristato Seimui įstatymų sumanymus.

  Ministeriai, pasilikę mažumoje, spręsdami Ministerių Kabinete įstatymų sumanymus, turi teisės savo atskirą nuomonę ir jos pagrindus išdėstyti raštu, kuris įduodamas Seimui drauge su Ministerių Kabineto įnešamuoju sumanymu.

  61 straipsnis

  Ministerių Kabinetas vykdo Respublikos Konstituciją ir Įstatymus, veda Respublikos vidaus ir užsienio politiką, saugoja Respublikos teritorijos neliečiamybę ir vidaus tvarką.

  62 straipsnis

  Ministerių Kabineto posėdžiuose turi teisės dalyvauti patariamuoju balsu Valstybės Kontrolierius.

  63 straipsnis

  Iškelti Respublikos Prezidentui, Ministeriui Pirmininkui ar kitam kuriam Ministeriui baudžiamąją bylą dėl jų tarnybos nusikaltimų ar dėl Valstybės išdavimo turi teisės tik Seimas absoliutine visų atstovų balsų dauguma.

  Iškeltą bylą sprendžia Aukščiausiasis Lietuvos Teismas.

  V. Teismas.

  64 straipsnis

  Teismas sprendžia eidamas įstatymais Respublikos vardu.

  65 straipsnis

  Teismo sprendimas negali būti keičiamas arba naikinamas kitaip, kaip tik teismo, įstatymuose nurodyta tvarka.

  Amnestija teikiama įstatymų keliu.

  66 straipsnis

  Teismų organizaciją, kompetenciją ir jurisdikciją nustato įstatymas.

  67 straipsnis

  Aukščiausiasis Teismas visai Respublikos teritorijai tėra vienas.

  68 straipsnis

  Teismas sprendžia administracijos įsakymų teisėtumą.

  69 straipsnis

  Teismas visiems piliečiams yra lygus.

  Karius dėl tarnybos nusikaltimų teisia tam tikri teismai.

  Ypatingieji teismai gali būti steigiami tik karo metu arba karo padėčiai esant.

  VI. Vietos savivaldybė.

  70 straipsnis

  Valsčiams ir miestams laiduojama savivaldybės teisė įstatymų ribose.

  Vietos savivaldybės organų rinkimų pagrindan dedama visuotinis, lygus, tiesus ir slaptas balsavimas.

  71 straipsnis

  Savivaldybės organai rūpina Valstybės vietos valdymo reikalus įstatymuose nurodyta tvarka.

  Jie turi teisės uždėti mokesnių vietos savivaldybės reikalams, eidami tam tikrais mokesnių įstatymais.

  72 straipsnis

  Vyriausybė prižiūri, kad vietos savivaldybės organai eitų savo pareigas, ir kad jų darbas nebūtų priešingas Valstybės įstatymams.

  Vietos savivaldybės organų ginčo bylas su Vyriausybės organais galutinai sprendžia teismas.

  VII. Tautinių mažumų teisės.

  73 straipsnis

  Tautinės piliečių mažumos, kurios sudaro žymią piliečių dalį, turi teisės įstatymų ribose autonomingai tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus - liaudies švietimą, labdarybę, savitarpinę pagalbą - ir šiems reikalams vesti įstatyme nurodyta tvarka renka atstovaujamus organus.

  74 straipsnis

  Minėtos 73 straipsnis tautinės mažumos turi teisės, eidamos tam tikrais įstatymais, apkrauti savo narius mokesniais tautinės kultūros reikalams ir naudojasi teisinga dalimi sumų, kurios Valstybės ir savivaldybių yra skiriamos švietimo ir labdarybės reikalams, jei šių reikalų netenkina bendros Valstybės ir savivaldybės įstaigos.

  VIII. Respublikos gynimas.

  75 straipsnis

  Visi Respublikos piliečiai dalyvauja jos teritorijos gynime įstatymuose nurodyta tvarka.

  76 straipsnis

  Respublikai ginti organizuojamos ginkluotos pajėgos. Ginkluotų pajėgų organizaciją, komplektavimo būdus, rūšį ir tarnybos laiką nurodo įstatymas.

  77 straipsnis

  Tų karių šeimoms ir patiems kariams, kurie eidami karo tarnybą nustojo savo sveikatos arba gyvybės, laiduojama valstybės globa ir aprūpinimas.

  IX. Švietimo reikalai.

  78 straipsnis

  Vaikų auklėjimas yra tėvų aukščiausia teisė ir natūralinė pareiga.

  79 straipsnis

  Mokyklas steigia Valstybė, savivaldybės, visuomenės organizacijos ir atskiri asmenys. Visos mokyklos yra Valstybės priežiūroje įstatymų nurodytose ribose.

  80 straipsnis

  Religijos mokymas mokyklose yra privalomas, išskyrus mokyklas, įsteigtas vaikams, kurių tėvai nepriklauso jokiai tikybinei organizacijai. Religijos privalo būti mokoma pagal reikalavimus tos tikybinės organizacijos, kuriai priklauso mokinys.

  81 straipsnis

  Pradžios mokslas yra privalomas.

  Privalomojo pradžios mokslo įvedimo laiką ir tvarką nurodo įstatymas.

  Pradžios mokslas Valstybės arba savivaldybių laikomose mokyklose yra nemokamas.

  82 straipsnis

  Privatinės konfesinės mokyklos, jei jos išpildo įstatymų nustatytą programos minimumą, gauna iš Valstybės Iždo švietimo reikalams skiriamą biudžeto dalį, kuri atitinka, oficialiniai priklausančių tai tikybinei organizacijai, kurios mokslu tos mokyklos vedamos, Lietuvos piliečių ir mokinių skaičiui.

  X. Tikybos ir kulto dalykai.

  83 straipsnis

  Visoms esamoms Lietuvoje tikybinėms organizacijoms Valstybė lygiai pripažįsta teisės tvarkytis taip, kaip jų kanonai arba statutai reikalauja, laisvai skelbti savo tikėjimo mokslą ir atlikti savo kulto apeigas, steigti ir tvarkyti savo kulto namus, mokyklas, auklėjimo ir labdarybės įstaigas, steigti vienuolynus, tikybines kongregacijas, brolijas, uždėti savo nariams mokesnių tikybinių organizacijų reikalams, įgyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir jį valdyti.

  Tikybinės organizacijos turi Valstybėje juridinio asmens teisių.

  Dvasininkai yra atleidžiami nuo karinės prievolės.

  84 straipsnis

  Valstybė pripažįsta naujai atsirandančias tikybines organizacijas, jei jų tikėjimo bei doros mokslas ir statutai neprieštarauja viešajai tvarkai ir dorai.

  Tokių organizacijų atsiradimo ir gyvavimo sąlygas nurodo įstatymas.

  85 straipsnis

  Gimimo, jungtuvių ar mirimo aktai, daromi tikinčiųjų pas jų dvasininkus, jei jie atitinka įstatyme nurodytajai formai, turi Lietuvoje juridinės galios, ir piliečiai nėra verčiami tų aktų kartoti kitoje įstaigoje.

  86 straipsnis

  Sekmadienius ir kitas Valstybės pripažintas šventes įstatymai saugoja, kaip poilsio ir dvasios pakilimo dienas.

  87 straipsnis

  Kariams turi būti suteikta laisvo laiko savo tikybos pareigoms atlikti.

  Ligoninėse, kalėjimuose ir kitose viešose įstaigose laikomiems žmonėms turi būti duodama galimybės savo tikybos pareigoms atlikti.

  XI. Valstybės ekonominės politikos pagrindai.

  88 straipsnis

  Visose ūkio srityse kiekvienam piliečiui laiduojama darbo ir iniciatyvos laisvė. Ši laisvė tegali būti suvaržyta įstatymo keliu, esant viešajam reikalui.

  Ūkio gyvenimas yra tvarkomas taip, kad kiekvienas pilietis turėtų darbo.

  89 straipsnis

  Atskiroms ūkio sritims įstatymai laiduoja tam tikrą savivaldybę. Įstatymų keliu steigiami žemės ūkio, prekybos ir pramonės, darbo ir kitokie rūmai, kurių bendradarbiavimą su Valstybės Valdžia, normuojant ūkio gyvenimą, nurodo įstatymas.

  90 straipsnis

  Žemės valdymo pagrindan dedamas privatinės nuosavybės dėsnis.

  Valstybei paliekama teisės reguliuoti žemės valdymą taip, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos taisyklingai žemės ūkio gamybai, ypatingai smulkiajam ir vidutiniam žemės ūkiui tarpti.

  Dvarai parceliuojami įstatymuose nurodyta tvarka.

  XII. Valstybės finansai.

  91 straipsnis

  Uždėti gyventojams mokesnių, skirti Valstybės Iždo išlaidų, užtraukti vidaus paskolą ar išleisti popierinius pinigus tegalima įstatymų keliu.

  92 straipsnis

  Valstybės pajamų ir išlaidų, turto bei skolų ir atskaitomybės prižiūri Valstybės Kontrolierius.

  93 straipsnis

  Valstybės Kontrolierius kas metai paruošia praėjusiųjų metų Valstybės biudžeto vykdymo apyskaitą ir ne vėliau kaip ligi spalių mėnesio 15 dienos patiekia ją Seimui.

  94 straipsnis

  Ministerių Kabinetas kas metai paruošia visų Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatą naujiems metams ir ne vėliau kaip ligi spalio mėnesio 15 dienos patiekia ją Seimui patvirtinti.

  95 straipsnis

  Valstybės pajamų ir išlaidų sąmatos didumas yra nustatomas įstatymų keliu kas metai kiekvieniems metams skyrium prieš prasidedant biudžeto metams.

  96 straipsnis

  Biudžeto metai prasideda sausio mėnesio l dieną, baigiasi - gruodžio mėnesio 31 dieną.

  XIII. Socialinė apsauga.

  97 straipsnis

  Žmogaus darbo pajėga yra tam tikrų įstatymų saugojama ir globojama.

  Valstybė saugoja atskirais įstatymais darbininką ligoje, senatvėje, nelaimingais atsitikimais ir darbo trūkstant.

  98 straipsnis

  Šeimyninio gyvenimo pamatas yra moterystė. Jos pagrindan dedama abiejų lyčių teisių lygybė.

  Tam tikrais įstatymais saugojama ir palaikoma šeimos sveikata ir socialinė gerovė.

  Motinystė yra ypatingoje Valstybės globoje.

  99 straipsnis

  Visuomenės dora ir sveikata yra saugojama tam tikrų įstatymų.

  100 straipsnis

  Visų laipsnių mokyklos yra visiems lygiai prieinamos.

  101 straipsnis

  Blaivybei palaikyti valsčiaus piliečių visuma turi teisės spręsti dėl svaigiųjų gėrimų pardavinėjimo įstaigų laikymo savo gyvenamajame rajone.

  XIV. Konstitucijos keitimas ir papildymas.

  102 straipsnis

  Konstitucijos pakeitimo arba papildymo sumanymą turi teisės iškelti Seimas, Vyriausybė arba 50 tūkstančių piliečių, turinčių teisės rinkti į Seimą.

  103 straipsnis

  Iškeltąjį Konstitucijos pakeitimo arba papildymo sumanymą priima Seimas 3/5 visų atstovu balsų dauguma.

  Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas atiduodamas spręsti Tautai visuotinio balsavimo keliu, jei per tris mėnesius nuo jo paskelbimo dienos to pareikalaus Respublikos Prezidentas, arba 1/4 dalis visų atstovų, arba 50.000 piliečių, turinčių teisės rinkti į Seimą. Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas, dėl kurio tokio reikalavimo nebus patiekta, įgyja galios po trijų mėnesių nuo jo paskelbimo dienos.

  Seimo priimtas Konstitucijos pakeitimas ar papildymas laikomas yra Tautos atmestu, jei balsavime dalyvavo ne mažiau kaip pusė visų turinčių teisės balsuot piliečių ir prieš pakeitimą ar papildymą pasisakė ne mažiau kaip pusė balsavime dalyvavusių piliečių.

  Konstitucijos pakeitimas, ar papildymas, kurį Seimas priima 4/5 visų atstovų balsų dauguma, įgyja galios nuo jo paskelbimo dienos.

  XV. Įvedamieji nuostatai.

  104 straipsnis

  Šią Konstituciją paskelbus, Steigiamasis Seimas palieka Seimo vietoje ligi bus išrinktas Seimas.

  Pirmojo Seimo kadencija prasideda nuo jo rinkimų dienos.

  Pirmojo Seimo rinkimų dieną skiria Respublikos Prezidentas, žiūrėdamas, kad ji būtų ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo Konstitucijos paskelbimo dienos.

  105 straipsnis

  Steigiamojo Seimo Pirmininkas eina Respublikos Prezidento pareigas ligi bus išrinktas Respublikos Prezidentas.

  Nuo Konstitucijos įsigalėjimo dienos jam priklauso visos Konstitucijoje Respublikos Prezidentui duotos teisės...

  106 straipsnis

  Veikusieji Lietuvoje ligi šios Konstitucijos paskelbimo dienos įstatymai, kurie šiai Konstitucijai neprieštarauja ir nebus panaikinti ar pakeisti šios Konstitucijos nurodytu įstatymų leidimo keliu, palieka galioje.

  107 straipsnis

  Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija nustoja galios.

  108 straipsnis

  Ši Lietuvos Valstybės Konstitucija įgyja galios nuo jos paskelbimo dienos.

  Einąs Respublikos Prezidento Pareigas Steigiamojo Seimo Pirmininkas paskelbė Lietuvos Valstybės Konstituciją 1922 m. rugpjūčio 6 dieną „Vyriausybės Žiniose“ 100 Nr.

  Šaltiniai

  1. Lietuvos valstybės konstitucijos. Sudarė Kazimieras Valančius. Vilnius, Mokslas, 1989 m., p. 15–34.

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Rimantas Lazdynas – autorius ir redaktorius – 100% (+25887-25=25862 wiki spaudos ženklai).
  • Vitas Povilaitis – redaktorius – 0% (+0-24=-24 wiki spaudos ženklai).