Guostagalio pagrindinė mokykla

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Guostagalio pagrindinė mokykla
Guostagalio pagrindinė mokykla
Gyvenvietė: Guostagalis
Uždaryta (prijungta): 2011 m.
Mokinių skaičius 88
Mokytojų skaičius 10
Mokyklos direktorė(-ius) Jonas Jocius

Pakruojo rajono Guostagalio pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Pakruojo raj., Guostagalyje, vykdanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190065657. Steigėjas Pakruojo rajono savivaldybės taryba.

Istorija[taisyti]

Guostagalio vietovės pavadinimas jau žinomas XIIIa. pabaigos šaltiniuose. K. Būgos III raštų tome rašydamas apie „Žimgalos vietų vardus“„Gascegale“ mini kaip vienos iš septynių Žiemgalos sričių – Upmalos (Upemolle) vietovę. Guostagalis – Linkuvos parap. sodžius ir malūnas.

Guostagalio kaime buvo 34 ūkininkai ir 174 gyventojai. Iki Linkuvos pašto 8 km. Guostagalio kaimas ribojosi rytuose su Paplone ir Papušiais, pietuose su Šlapeliais ir Palinkuve, vakaruose su Linkavičiais, šiaurėje su Laumenio mišku (Ūdekai). Ši žiemgalių vietovė minima 1259 m. Kairėje, netoli kaimo (vykstant nuo Linkuvos) yra kalnas žmonių vadinamas Prūskalniu. Jo ilgis apie 300 m. ir apie 100 m. pločio.


Staškavičių mokykla[taisyti]

1927 m. iki 1987 m.

Mokytojai[taisyti]

Mokiniai[taisyti]

Pagrindinės datos[taisyti]

 • 1919 m. Seniūno Valerijono Bačiansko padedama mokytoja Ona Antanaitytė surado patalpas Rozenbergynėje ir mokė vaikus.
 • 1923 m. įteigta Guostagalio pradedamoji mokykla
 • 1927-1987 m. Staškavičių mokykla
 • 1928 m. Guostagalyje įkurta pradinė mokykla.
 • 1949 m. įsteigta septynmetė mokykla Niauros dvare Papušų kaime.
 • 1952 m. mokykla išleidžia I-ąją septintokų laidą.
 • 1953 m. mokykloje įkurta biblioteka, kuriai vadovavo mokytoja Stanislava Lovčikaitė
 • 1949-1963 m. mokykla išleido 10 laidų – 80 mokinių.
 • 1961-1962 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas Guostagalio kaime.
 • 1963 m. sausio mėn. aštuonmetė mokykla perkeliama iš Papušų kaimo.
 • 1963 m. mokykla išleidžia I-ąją aštuntokų laidą.
 • 1974 ir 1979 m. mokykla išleido gausiausias aštuntokų laidas, net po 26 mokinius.
 • 1986 m. mokykla tampa nepilna vidurinė mokykla.
 • 1988 m. mokykla tampa devynmetė mokykla.
 • 1991 m. mokykloje pradėta dėstyti tikyba.
 • 1993 m. mokykla tampa pagrindinė mokykla.
 • 1995 m. mokykloje įkurta mokyklos taryba.
 • 1995 m. Guostagalio ž. ū. bendrovė išnuomojo mokyklai vaikų darželio pastatą, kuriame mokosi pradinės klasės.
 • 1996 m. mokykloje įkurta mokinių taryba.
 • 1998 m. mokykloje įrengta moderni katilinė.
 • 1949-1999 m. per 50 metų mokykloje dirbo 91 pedagogas, kurie išleido 574 mokinius.


Guostagalio pradedamoji mokykla įsteigta 1921-09-01. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Linkuvos valsčiaus savivaldybė. Mokykla 19231944 m. dokumentuose vadinama Guostagalio pradžios mokykla.

Pirmoji Guostagalio pradinės mokyklos mokytoja Ona Antanaitytė. Jos senelis Guostagalio kaime turėjo 40 ha žemės. Savo trims sūnums žemę padalijo po lygiai. 1890 m. tėvas Adomas Antanaitis vedė Skėrelių kaimo ūkininkaitę Eleną Bajelytę. Ji turėjo seserį Oną, kuri išvykusi uždarbiauti Rusijon, ištekėjo už ruso Ivano Puzino. Jiedu gyveno Rostove prie Dono. Ona Antanaitytė gimė 1897 m. Ją mokė motina, kuri pati mokėjo skaityti ir rašyti. O. Antanaitytė troško mokytis ir nuvykusi pas tetą į Rostovą prie Dono mokėsi tenykštėje mokykloje. Tame mieste ji baigė ir progimnaziją.

Grįžusi į Lietuvą, Onutė norėjo būti mokytoja. Linkuvos klebonas Liudvikas Šiaučiūnas sužinojęs, kad O. Antanaitytė yra baigusi progimnaziją, pasiūlė mokytojauti būsimoje Guostagalio pradinėje mokykloje. Seniūno Valerijono Bačiansko padedama ji surado patalpas Rozenbergynėje – ten buvo girininkija, tai buvo 1919 m. Pradžia buvo sunki, nes nebuvo nei vadovėlių, nei mokyklinio inventoriaus. Vaikai mokėsi prie didelio stalo sėdėdami ant kaimiškų suolų.

Pirmieji mokiniai buvo Elzbieta ir Jurgis Povilioniai, Marytė ir Ona Malinauskaitės ir kt. Vakarais pas jaunąją mokytoją rinkdavosi kaimo jaunuoliai – ji mokė juos skaityti ir rašyti. Vasarą ji mokė vaikus tikybos, ruošė pirmajai komunijai. 1925 m. O. Antanaitytė išvyko į Kretingos mokytojų kursus. Mokytojavo ir Juozas Vidūnas.

Išvykus O. Antanaitytei mokykla iš Rozenbergynės buvo perkelta į Alfonso Pėžinio sodybą, stovėjusią už 300 m. nuo Guostagalio kaimo (link Degėsių). Čia atvyko dirbti mokytojas Antanas Kudžma, kilęs iš Šeduvos miestelio, Panevėžio apskrities, prieš tai dirbęs Megučionių pradinėje mokykloje (Linkuvos vls.). A. Kudžma priklausė Šaulių sąjungai, buvo reiklus ir griežtas. Po kelių metų jam išvykus, dirbo mokytojas Vidūnas.

1944 m. Paskalio Plūko name buvo išnuomotos patalpos mokyklai ir mokytojams. Kurį laiką mokė mokytoja Felicija Martinaitytė iš Linkuvos. Netrukus atvyko mokytojauti Algis Sakalauskas, kilęs iš Kauno. Žiemą mokyklai trūko malkų, tad mokytojas prašydavo, kad kiekvienas mokinys ateidamas į mokyklą atneštų nors po vieną pliauską. Krosnį kūrendavo Teodora Plūkienė. 1948 m. pavasarį be paliovos vyko trėmimai.

GM direktoriai.png

Klasėje būdavo apie 20 mokinių, vienas mokytojas mokydavo visus keturis skyrius arba klases. Kartais iš Papušų mokyklos ateidavo į svečius tos mokyklos mokiniai, susėsdavo po keturis į vieną suolą, dainuodavo, deklamuodavo eilėraščius. pavasarį mokiniai eidavo į Girelės mišką, kur Rozenbergynės eiguliui Juozui Mačiuliui talkindavo sodindami eglutes.

Nuo 1999 m. veikia 10 klasė. Mokykloje dirba 15 mokytojų. 2004 m. buvo 104 mokiniai. 1-4 klasių mokinius moko vyresniosios mokytojos Birūta Paužuolytė-Ignatavičienė ir Lina Ramonaitė–Mateliūnienė, mokytojos Rasa Tamašauskaitė ir Solveiga Noreikaitė-Janušauskienė. Vyresnėse klasėse dirba matematikos ir fizikos mokytojas-metodininkas Jonas Urbonavičius, lietuvių kalbos vyresniosios mokytojos Aldona Urbonavičienė ir Alma Bajalienė, istorijos, dailės ir buities darbų vyresnioji mokytoja Virginija Jocienė, muzikos ir geografijos mokytoja Irena Tamašauskienė, anglų kalbos, etikos ir biologijos mokytoja Nida Svirplienė, techninių darbų – Gintautas Ignatavičius, rusų kalbos – Alma Bajalienė, chemijos – Birūta Paužuolytė-Ignatavičienė, kūno kultūros – Jonas Jocius. Mokykloje dirbo Ignas Plačakis? 2011 m. rugsėjo 1 d. uždaryta.

Mokyklos istorija nuotraukose[taisyti]

Mokyklos istorijos metraštis[taisyti]

Medžiagą rinko, kaupė ir ruošė mokyklos 50 metų jubiliejui mokytoja Virginija Jocienė

Mokytojai[taisyti]

Gimimo metai Nuotrauka Pavardė vardas Darbo metai Dėstomi dalykai Pastabos
1897-1981 Guostagalio pr. mokyt. Ona Antanaitytė (1897-1981).png Ona Antanaitytė 1919-1925 m. mokytoja
Antanas Kudžma 1928 m..png Antanas Kudžma 1928 m. mokytojas
1919 F.Kreslauskienė 1955 dir. pav..jpg Felicija Martinaitytė–Kreslauskienė 1941-1945 m. mokytoja
Algis Sakalauskas mokytojas
GM Plačakis, Račkienė, Kiršinienė, Kiršinas 1950 m..png Ignas Plačakis mokytojas
GM Plačakis, Račkienė, Kiršinienė, Kiršinas 1950 m..png Gasparas Kiršinas 1949-1951 m. mokytojas
GM Plačakis, Račkienė, Kiršinienė, Kiršinas 1950 m..png Valė Kiršinienė 1949-1951 m. I-IV kl. mokytoja
1927-2014 GM mokyt. Bernadeta Pašiūnaitė-Račkienė.png Bernadeta Pošiūnaitė-Račkienė 1949-1950 m. mokyklos direktorė
GM mokyt. Aleksas Kapustinas.png Aleksas Kapustinas 1950-1962 m. direktorius, nuo 1959 m. mokytojas
GM mokyt. Felė Kapustinienė.png Felė Kapustinienė 1950-1962 m. mokytoja, nuo 1957 m. direktorė
Gasiūnaitė 1950-1951 m. mokytoja
Stasė Šarnaitė 1950-1951 m. mokytoja
1926 – 1963 Mokyt. Adolfas Jarašūnas (1926-1963).jpg Adolfas Jarašūnas 1951-1954 m. mokytojas
Adomas Grybė 1951-1953 m. I-IV kl. mokytojas
1929-2013 Stanislava Lovčikaitė 2.jpg Stanislava Lovčikaitė 1951-1954 m. mokytoja
Elena Šakūnaitė-Kalinauskienė 1951-1952 m. mokytoja
Antanas Venslovas 1952-1953 m. mokytojas
Aldona Tumaitytė 1952-1954 m. mokytoja
1928 LG 48 laida Z.Daučionaitė-Matulienė.png Anzelma Daučionaitė-Matulienė 1952-1953 m. mokytoja
GM 1958 m. mokytojai.png Stasė Navickaitė 1953-1960 m. mokytoja
1930 Mokyt.Danutė Mateliūnaitė-Ambrasienė 1960 m..png Danutė Mateliūnaitė-Ambrasienė 1953-1959 m. I-IV kl. mokytoja
1934 Gražina Žvirblytė 1952.jpg Gražina Žvirblytė 1953-1954 m. mokytoja
Vincas Montvila 1953-1955 m. I-IV kl. mokytojas
J. Pužauskienė 1954-1955 m. mokytoja
Pužauskas 1954-1955 m. mokytojas
Aldona Krisiūnaitė-Breivienė 1954-1957 m. mokytoja
Jadvyga Gecevičiūtė 1954-1955 m. mokytoja
stovi 5 iš kairės Birutė Pečiulytė-Levanaitienė 1954-1967 m. mokytoja
Antanas Kriščiūnas 1955-1956 m. mokytojas
2 iš kairės stovi Lionė Adomaitytė 1955-1960 m. mokytoja
J. Taraškevičiūtė 1956-1957 m. mokytoja
Emilija Žukaitė-Petrulienė 1956-1957 m. mokytoja
GM 1958 m. mokytojai.png Leonas Alekna 1957-1959 m. mokytojas
Stasė Diktanienė 1957-1961 m. I-IV kl. mokytoja
B.Ožalaitė 1957-1958 m. mokytoja
A. Dovidavičiūtė 1958-1959 m. mokytoja
Ona Jakutienė 1958-1959 m. mokytoja
A. Šimkevičiūtė 1959-1960 m. mokytoja
A. Butėnaitė 1959-1960 m. mokytoja
1922-1982 Antanas Serva 1941.jpg Antanas Serva 1959-1960 m. mokytojas
4 iš kairės stovi Aldona Židonienė 1959-1964 m. I-IV kl. mokytoja
GM Papušų m-loje mokyt Gumbelevičienė 1-4 kl. 1961 m..png Teodora Gumbelevičiūtė 1959-1962 m. I-IV kl. mokytoja
GM mokyt. F. Urbonaitė 1964 m..png Felė Urbonaitė-Dubickienė 1959-1964 m. mokytoja
GM mokyt. Vitalija Katkevičiūtė 1967.png Vitalija Katkevičiūtė-Katkevičienė 1960-1968 m. mokytoja
Juozas Kelpša 1961-1962 m. mokytojas
Liuda Ribinskaitė 1961-1962 m. mokytoja
GM mokyt. Aldona Stulgytė.png Aldona Stulgytė-Rakauskienė 1961-1962 m. direktorė
GM mokyt. Stasys Masevičius.png Stasys Masevičius 1962-1979 m. direktorius, mokytojas nuo 1968 m.
GM mokyt. Janina Masevičienė.png Janina Masevičienė 1962-1993 m. mokytoja
GM mokyt. Šešplaukienė ir Katkevičienė 1966 m..png Janina Pesarskytė-Šešplaukienė 1962-1966 m. mokytoja
GM mokytojaJokantienė.png Jokantaitė 1963-1964 m. mokytoja
Sipavičienė 1963-1964 m. mokytoja
3 iš kairės Vida Vilimaitė-Šimatavičienė 1963-1968 m. mokytoja
GM Mykolas Siriūnas 24 laida.png Mykolas Siriūnas 1964-1991 m. mokytojas
GM 14 laida 1976 m..png Bronė Siriūnienė 1964-1992 m. I_IV kl. mokytoja
Aldona Šiaučiūnaitė 1964-1966 m. mokytoja
Algirdas Šešplaukis 1965-1991 m. mokytojas
GM iš d. Čepas, Masevičienė, Vilimaitė, Katkevičienė, Masevičius, Siriūnas, Levanaitienė, Kalininaitė-Čepienė 1967 m..png Kristina Kalininaitė-Čepienė 1966-1968 m. mokytoja
GM 10 laida.png Irena Gajauskienė 1966-1979 m. I-IV kl. mokytoja
1 iš deš. Vladas Čepas 1966-1968 m. mokytojas
Gintaras Šimatavičius 1967-1968 m. mokytojas
GM mokyt.Anicetas Morkūnas.png Anicetas Morkūnas 1968-1990 m. direktorius nuo 1987 m. mokytojas
GM mokyt. Aleksandra Morkūnienė.png Aleksandra Morkūnienė 1968-1991 m. mokytoja, nuo 1985 m. raštvedė
GM moky. Mečislova Vanagienė.png Mečislova Vanagienė 1968-1978 m. pavaduotoja
Birūta Paužuolytė-Ignatavičienė 1968-1999 m. mokytoja, nuo 1981 m.pavaduotoja, nuo 1991 m. I_IV kl. mokyt.
1938-2010 Vytautas Valionis.png Vytautas Valionis 1968-1969 m. mokytojas
Danutė Monkevičiūtė 1968-1999 m. mokytoja
Aldona Urbonavičienė 1970-1999 m. mokytoja
Jonas Urbonavičius 1937 .jpg Jonas Urbonavičius 1970-1999 m. mokytojas
1937-2018 GM 1976 m. Irena Tmašauskienė.png Irena Tamašauskienė 1973-1999 m. mokytoja
Stasė Grigaliūnaitė-Arlauskienė 1979-1985 m. mokytoja
Birutė Baltulytė-Kaminskienė 1980-1981 m. I-IV kl. mokytoja
Jūratė Barisaitė 1980-1981 m. I-IV kl. mokytoja
GM mokyt 1980 m. pavasaris.png Zigma Radzevičiūtė-Jurevičienė 1981-1984 m. I-IV kl. mokytoja
Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė 1950.JPG Joana Žosinaitė-Vaitiekūnienė 1981-1982 m. mokytoja
GM mokyt. Jonas Jocius.png Jonas Jocius 1983-1999 m. I-IV kl. mokytojas, nuo 1987 m. direktorius
GM mokyt. Virginija Jocienė.png Virginija Jocienė 1987-1981 m. mokytoja
Danguolė Medzeliauskaitė 1984-1985 m. mokytoja
Milda Kučiatė-Didžiulienė 1984-1985 m. mokytoja
Gintaras Juškevičius 1985-1989 m. mokytojas
Gražvydas Nemeikšis 1987-1990 m. mokytojas
Edita Šakūnaitė-Stankuvienė 1987-1990 m. I-IV kl. mokytoja
1 iš kairės Nida Skikaitė-Svirplienė 1990-1999 m. mokytoja
LG Lina Ramonaitė 60 laida.jpg Lina Ramonaitė–Mateliūnienė 1990-1999 m. mokytoja
1966 Linkuva Alma Bajalienė.JPG Alma Bajalienė 1991-1999 m. rusų kalbos mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja
Gintautas Ignatavičius 1993-1999 m. mokytojas
Vytautas Mateliūnas 1991-1993 m. mokytojas
Rasa Burbaitė-Bagdonienė 1991-1996 m. mokytoja
Ramunė Zenkevičiūtė 1996-1998 m. mokytoja
1964 LG Rasa Tamašauskaitė.jpg Rasa Tamašauskaitė 1995-1999 m. I-IV kl. mokytoja
J. Jokštaitė 1995-1996 m. mokytoja
1977 Irma Leščinskaitė 1995.jpg Irma Leščinskaitė 1996-1999 m. mokytoja
Solveiga Noreikaitė-Janušauskienė 1997-1999 m. mokytoja
Liudmila Cimnolonskienė 1998-1999 m. mokytoja

Mokiniai, baigę Guostagalio (aštuonmetę, devynmetę, pagrindinę) mokyklą ir įgiję aukštąjį išsimokslinimą[taisyti]

Prisiminimai[taisyti]

Cquote2.png

Mokyklos pavadinimas – Guostagalio pirmaklasė mokykla. Ji buvo įrengta dabartiniame raudoname name Guostagalio kaime maždaug 1927 metais. Namas priklausė ūkininkui Paskaliui, jis ir buvo mokyklos įsteigėjas. Iš viso buvo trys klasės. Mokykloje mokėsi maždaug 18 mokinių, kartu ir mergaitės, ir berniukai. Kai mokiniai įeidavo į klasę, sakydavo: „garbė Jėzui Kristui“. Už mokslą mokėti nereikėjo. Mokykloje buvo dėstoma tikyba, aritmetika, dailyraštis, paišyba, skaitymas, gramatika ir sportas. Visos pamokos vyko lietuviškai. Mokinius mokė viena mokytoja ir kunigas Blynas. Mokiniai turėjo labai mažai mokymo priemonių t.y. sąsiuvinį rašyti dailyraščiui, plunksną ir rašalinę su rašalu. Jei nusikalsdavo, turėdavo klupėti kampe. Mokytoja gąsdindavo, kad atneš žirnių ir vaikai turės klupėti ant jų, bet taip niekada ir neatnešė. Būrelių ar vakarėlių buvo mažai. Kai mokiniai susirinkdavo į klasę, sukalbėdavo poterius ir sugiedodavo himną. Ir taip kiekvieną dieną. Mergaitės būdavo labai draugiškos, o berniukai labai išdykę. Tai tiek apie Guostagalio mokyklą 1927 metais.

Tai tiek apie Guostagalio mokyklą 1927 metais.

Užrašė Mantas Skikas.


Pasakojo Liucija Ulpytė-Svirplienė (66 metų)

Cquote1.png


Cquote2.png

Paplonės dvaro kieme buvo pradinė mokykla. Pirmoji mokytoja buvo Ona Antanaitytė. Mano senelė pradėjo eiti į mokyklą 1928 metais, o baigė, kai buvo 14 metų. Klasėje mokėsi apie 10 mokinių. Vaikai buvo mandagūs, geri ir labai gerai mokėsi. Berniukai sėdėjo su berniukais, o mergaitės su mergaitėmis. Visi mokėsi kartu. Mokykloje buvo dėstoma nedaug dalykų: matematika, lietuvių kalba, dailė ir tikyba. Pradinės klasės buvo keturios. Išeidami iš mokyklos baigę keturias klases vaikai būdavo gudriausi. Toliau, į gimnaziją, mokytis eidavo mokytis tik protingi ir gudrūs vaikai iš turtingesnių šeimų. Tais senais laikais šokių nebūdavo. Būdavo švenčiami tik Kalėdos ir Naujieji metai. Kai mokytoja įeidavo į klasę, visi vaikai atsistodavo, pasisveikindavo, o po to sugiedodavo himną. Jie taip darydavo kiekvieną dieną.

Užrašė Asta Survilaitė.


1997 m. Pasakojo Elzbieta Ruskonienė (77 metų)

Cquote1.png


Cquote2.png

Guostagalio kaime apie 1963 m. buvo atidaryta mokykla. Jos buvo vadinama Guostagalio aštuonmetė mokykla, nes joje buvo privaloma baigti 8 klases.

Tai buvo kaimo mokykla ir vaikai eidavo į ją iš kaimų kaimelių, ne vien iš Guostagalio, bet ir iš Linkavičių, Šikšnių kaimų. Mokinių būdavo įvairiai nuo 30 iki 80. Mokslas truko kaip ir dabar. Jis prasidėdavo rugsėjo 1 d., o baigdavosi gegužės pabaigoje. Be to, mokiniai mokėsi ir šeštadieniais. Pamokos buvo dėstomos panašiai, kaip ir dabar, lietuvių kalba. Be lietuvių k. dar buvo mokoma rusų k. ir anglų k.

Pedagogų dirbo nelabai daug. Pagrindinių dalykų mokytojai buvo Anicetas Morkūnas, Birūta Paužuolytė-Ignatavičienė, Janina Pesarskytė-Šešplaukienė, Janina Masevičienė, Vida Vilimaitė-Šimatavičienė, Felė Urbonaitė-Dubickienė. Mokytojai gyveno bendrabutyje, kur stovi prieš mokyklą. Bet tame bendrabutyje galėjo gyventi ir mokiniai, kurių namai toliau nuo mokyklos.

Mokiniai, jei neklausydavo, nesimokydavo, būdavo paliekami po pamokų. Jie dažniausiai būdavo paprasti kaimo vaikai, tarp jų pasitaikydavo ir pasiturinčių. Po pamokų, laisvu laiku, būdavo choro būrelis, darbų būrelis. Tėvai noriai leisdavo vaikus, kad šie įsigytų išsilavinimą.

Tokia buvo mūsų mokykla 1964 metais.

Mokytoja Jokantaitė 1964 m. Bronislava Jurevičūtė-Baltokienėsu šviesiu sijonuku iš kairės

Pasakojimą užrašė Reda Baltokaitė, 9 klasės mokinė. Mano mama Bronislava Baltokienė 48 metų, dirba Linkuvos pensionate, sanitare, gyvena Linkavičių kaime.


Pasakojo Bronislava Jurevičiūtė-Baltokienė

Cquote1.png


Cquote2.png

Mano tėtis, kiek prisimena, pradėjo eiti į Krupavičių mokyklą. Tada buvo 1956 m. Toje mokykloje dirbo tik viena mokytoja. Mokykla buvo vadinama Krupavičių pradinė mokykla. Mokytojai įėjus į klasę visi mokiniai atsistodavo ir mandagiai pasisveikindavo.

Po to mano tėtis pradėjo mokytis Papušų mokykloje, tai buvo 1962 metai. Šioje mokykloje mokslas buvo 7 klasės. Tėčio auklėtoja buvo Vitalija Katkevičiūtė. Mokykloje dėstomi dalykai panašūs į dabartinius. Tik skyrėsi tuo, kad gal dabar nėra braižybos. Mokytoja Birutė Pečiulytė-Levanaitienė Papušų mokykloje dėstė matematiką, dailę dėstė mokytoja Vitalija Katkevičiūtė-Katkevičienė. Mokyklos direktorius buvo Aleksas Kapustinas, po to Stasys Masevičius. Kūno kultūrą dėstė Vladas Čepas, anglų kalbą mokytojas Masevičius. Tėčio klasėje buvo 12 mokinių, čia jis baigė 5 klasę, o 6,7,8 jau Guostagalio aštuonmetėje mokykloje. Tada iš Papušų mokyklos paliko gyvenamieji namai. Tėčiui pradėjus eiti į naują mokyklą, buvo 1963 ar 1964 metai. Mokyklos direktorius buvo Stasys Masevičius, matematiką dėstė Birutė Pečiulytė-Levanaitienė po to mokytojas Jonas Urbonavičius

Tėčio prisiminimus užrašė Jurgita Mickevičiūtė


1997 m. Valentinas Mickevičius (g. 1950 m)

Cquote1.png


Cquote2.png

Papušų mokykla nuo 1949 m. iki 1956 m. buvo septynmetė. Mokykla buvo įsikūrusi žmonių gyvenamame name. Buvo 4 klasės Paskalio name, likusios trys klasės Jarašiūno name. Apie 1956-1957 metus mokykla persikėlė į Guostagalį. Klasėse buvo 8-10 mokinių. Berniukai ir mergaitės sėdėjo ir mokėsi kartu. Mokslas truko septynis metus, už mokslą mokėti nereikėjo. Mokykloje buvo dėstomi tokie patys dalykai, kaip ir dabar. Buvo viskas dėstoma lietuvių kalba. Dėstė anglų ir rusų kalbas. Mokykloje dirbo 9 mokytojai. Aleksas Kapustinas buvo mokyklos direktorius ir istorijos mokytojas. Felė Kapustinienė - geografijos mokytoja, Stasė Navickaitė - anglų k., Aldona Krisiūnaitė-Breivienė - rusų k., Stanislava Lovčikaitė - lietuvių k., Adolfas Jarašiūnas – matematikos, Elena Šakūnaitė-Kalinauskienė - pionierių vadovė. Danutė Mateliūnaitė-Ambrasienė ir Birutė Pečiulytė-Levanaitienė - pradinių klasių mokytojos. Visi mokytojai turėjo pedagoginį išsilavinimą. Kapustinai ir Mateliūnaitė gyveno Papušuose, Lovčikaitė – Guostagalyje. Mokytojams atlyginimai nerūpėjo. Mokymo priemonės buvo įvairios: žemėlapiai, gaublys ir t.t. Buvo futbolo aikštelė. vadovėlius turėjo visi. Iki trečios klasės rašė pieštuku, 3-4 rašaliniu parkeriu. Nusikaltusį mokinį statydavo į kampą arba palikdavo po pamokų. Tėvų požiūris į mokslą buvo vienareikšmis, mokytis reikia, mokslas privalomas. Mokykloje vyko pionierių veikla, Mičiurininko būrelis, įvairūs koncertai, naujametiniai karnavalai. Tėvų ir mokytojų santykiai buvo neblogi. Mokytojai ateidavo į namus arba pasikviesdavo tėvus į mokyklą. Labai laukdavom pavasario, kada eidavom į ekskursiją iš Papušų į Palinkuvės parką ir į Raudonpamūšį prie upės.

1956-1957 metais mokykla iš Papušų persikėlė į Guostagalį. Dar buvo septynmetė mokykla. 1967 m. Stasys Masevičius buvo mokyklos direktorius ir apie 130-140 mokinių. Ir mergaitės ir berniukai mokėsi kartu. Už mokslą mokėti nereikėjo. Dalykai liko tie patys. Nuo 1968 metų mokyklos direktoriumi buvo Anicetas Morkūnas, tuomet dirbo 10 mokytojų. Mokytojai: abu Siriūnai, abu Morkūnai, abu Urbonavičiai, Birūta Paužuolytė-Ignatavičienė, pradinių klasių mokytoja Irena Gajauskienė, vėliau nuo 1972 metų buvo Irena Tamašauskienė. Mokytojai gyveno valdiškuose butuose. Mokymo priemonių buvo daug ir įvairių, kurios buvo ilgai naudojamos. Nusikaltusius vaikus varydavo, išvarydavo iš klasės, palikdavo po pamokų. Tėvų požiūris į mokslą šiaip buvo neblogas, žinoma, pasitaikydavo visko. Buvo foto, fizikos, rankdarbių būreliai, šokio ratelis, Mičiurininko daržas. Mokytojų ir tėvų santykiai buvo įvairūs, kaip ir dabar. Labai dažnai buvo organizuojamos ekskursijos po Lietuvos įžymias vietas.

Prisiminimus užrašė Vilmantas Lapavičius, 1997 m.


Pasakojo Jonas Vasilevičius, 56 m. Guostagalio ž.ū. bendrovės vairuotojas ir Leonora Vasilevičienė, 56 m. Guostagalio pagrindinės mokyklos valytoja.

Cquote1.pngSudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.

Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai:
 • Emilija Stanevičienė – autorius ir redaktorius – 97% (+49394-1564=47830 wiki spaudos ženklai).
 • Vitas Povilaitis – redaktorius – 8% (+3974-886=3088 wiki spaudos ženklai).