Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Jump to navigation Jump to search
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas. I tomas

Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas1998-2002 m. išleistas enciklopedinis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių biografijų žinynas.

Įvadas[taisyti]

Leidinį padėjo rengti Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje. Pagrindiniai rėmajai: Lietuvių fondas Čikagoje, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Išleido Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Leidinį sudaro du tomai. Pirmajame surinktos Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių, kurių pavardės prasideda raidėmis A-M, trumpos biografijos, o antrajame N-Ž. Antrajame tome taip pat yra pateiktas ir pirmo tomo papildymas.

Žinyno pratarmė[taisyti]

Cquote2.png

Palikti gimtinę ir vykti į svetimus kraštus, keliauti už jūrų marių lietuviai turėjo dėl dviejų svarbiausių priežasčių - kai savame krašte pristigo duonos ir laisvės. Nuo caro valdžios persekiojimo bėgo 1795, 1831 ir 1863 metų sukilimų dalyviai. Dalis jų atsidūrė ir Jungtinėse Amerikos Valstijose. Bėgo į Ameriką ir jaunuoliai, nenorėję tarnauti Rusijos kariuomenėje, ypač po 1874 m. karo prievolės įstatymo. Daug kaimiečių iš gimtinės buvo priversti išvykti po 1867-1868 nederliaus metų. Geresnio pragyvenimo ieškoti mūsų tautiečiai vyko ir vėliau, vildamiesi, užsidirbę pinigų, grįžti į Lietuvą ir nusipirkti žemės. Tačiau dauguma jų liko ir įsikūrė už Atlanto. Išeiviai telkėsi į lietuviškas parapijas, būrėsi į draugijas, leido laikraščius, steigė lietuviškas mokyklas, rūpinosi išlaikyti savo kalbą bei krašto papročius.

Tolimuose kraštuose gyvenantys lietuviai išeiviai neužmiršo svetimųjų priespaudą kenčiančios Tėvynės ir atsiliepdavo į visus reikšmingesnius Lietuvos įvykius. Jie protestavo 1894 m. po Kražių skerdynių (siuntė laiškus Rusijos carui Aleksandrui III ir Popiežiui Leonui XIII). Rėmė kiekvieną laisvinimosi pastangą, rinko aukas, prašė prezidentą T. W. Wilsoną pripažinti 1918 m. vasario 16 d. paskelbtą Lietuvos Nepriklausomybę, padėjo atkurti karo sugriautą ūkį. Sielojosi dėl sostinės Vilniaus netekimo, protestavo prieš Klaipėdos krašto užgrobimą 1939 m. ir Sovietų Sąjungos įvykdytą Lietuvos aneksiją 1940 m.

Pastaroji Tėvynę užgriuvusi nelaimė suvienijo visų pažiūrų išeivius (išskyrus komunistus) bendram tikslui - Lietuvos išlaisvinimui. Buvo įkurtos organizacijos: 1941 m. - Amerikos lietuvių taryba (ALTas), vykdžiusi politinę veiklą, ir 1944 m. - Bendras Amerikos lietuvių fondas (BALFas), rūpinęsis nuo karo nukentėjusiųjų šalpa ir pabėgėlių įkurdinimu JAV (baigiantis II pasauliniam karui, 1944 m. vasarą į Vakarų Europą plūstelėjo nuo grįžtančių sovietinių okupantų besitraukianti karo pabėgėlių banga). Prie bendro tikslo siekimo plačia informacine veikla prisidėjo ir 1959 m. į Niujorką perkeltas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIKas) bei 1955 m. ALTo įkūrėjo prelato Jono Balkūno suburta JAV lietuvių bendruomenė (LB), ilgainiui išaugusi į visuotinę Pasaulio lietuvių bendruomenę (PLB), kurios centras įsikūrė Čikagoje (Lemonte). ALTo ir BALFo pastangų dėka JAV valdžia buvo įtikinta nuo sovietinių okupantų represijų į Vakarų Europą pasitraukusius ir praradusius viltį grįžti į Tėvynę lietuvius laikyti Lietuvos, o ne SSRS piliečiais ir leisti jiems persikelti į JAV. Pagal 1948 m. priimtą Displaced Persons Act per trejetą metų į JAV atvyko apie 30 tūkstančių lietuvių. Jie papildė jau seniau įsikūrusių tautiečių didžiuosius telkinius Čikagoje, Niujorke, Brooklyne, Philadelphijoje, Detroite, Pittsburghe, Bostone, Clevelande, Worcesteryje, Baltimorėje.

Naujieji imigrantai (tarp jų buvo daug politikos, kultūros ir meno veikėjų) steigė naujus kultūros, mokslo centrus ir visokeriopai stiprino bei plėtė lietuvišką veiklą. Kaip ir ankstesnieji išeiviai jie rūpinosi okupuota Tėvyne. Specialiais leidiniais visuomenei ir peticijomis JAV prezidentams ir Kongresui nuolat buvo primenama komunistinę priespaudą kenčianti Lietuva. ALTo siūlymu 1953 m. buvo sudarytas JAV Kongreso vadinamasis Kersteno komitetas, kuris rinko ir skelbė medžiagą apie Baltijos šalių okupacijos padarinius. Komitetui pateikti ištrūkusių iš okupuotos Tėvynės liudijimai garsino Lietuvos laisvės bylą. Žmogaus teisių pažeidimus, tikinčiųjų persekiojimą pasauliui priminė ir slapta siunčiamos Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos {1972-1989 m.) vertimo ir platinimo organizatoriai (ypač kunigai Kazimieras Kuzminskas ir Kazimieras Pugevičius). Po ilgų laisvės Tėvynei siekimo ir vilties metų visuotinė džiaugsminga JAV lietuvių parama pareikšta 1990 m. kovo 11 d. Vilniuje atkurtai Lietuvos Nepriklausomybei, buvo daromos diplomatinės pastangos ją apginti ir pripažinti, protestuota prieš SSRS agresiją 1991 m. sausio 13 d. Visos lietuvių tautos susitelkimą ir pasiaukojimą apvainikavo Lietuvos valstybės pripažinimas. Galima džiaugtis, kad dalis priverstųjų palikti Tėvynę jau grįžta į Lietuvą ir padeda jai atsikurti.

Per visus okupacijos metus užsienio lietuvių (ypač karo pabėgėlių) patriotinė veikla Lietuvoje buvo nutylima arba visaip niekinama, šmeižiama. Tik atkūrus Nepriklausomybę susidarė sąlygos objektyviai informacijai: galima ir reikia atstatyti istorinę tiesą, parodyti nutylėtą tautos dalies veiklą.

Turėdami tai galvoje, Mokslo ir enciklopedijų leidyklos (dabar - leidybos institutas) direktorius, 1996 m. išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu nuo Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos, Zigmantas Pocius su Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) Čikagoje pirmininku prof. dr. Jonu Račkausku 1993 m. sumanė parengti ir Vilniuje išleisti įvairiose pasaulio šalyse gyvenančių lietuvių biografinį žinyną Pasaulio lietuviai. Sulaukus pažado, kad galima tikėtis paramos, pirmiausia pradėtas rengti leidinys JAV lietuviai. Tuo tikslu 1993 m. rudenį į LTSC atvyko enciklopedijų redaktorės Jonė Liandzbergienė ir Jūratė Tamulaitienė, po pusmečio - redaktorius dr. Antanas Balašaitis. Čikagoje, sukvietus įvairių profesijų ir organizacijų atstovus, sudaryta leidinio Patariamoji komisija, aptartas darbo planas: parengtas leidinio vardynas, anketa, ieškota adresų. Laikraščiuose ir per radiją paskelbus sumanymą, buvo siuntinėjamos anketos. Ne iš visų asmenų sulaukta atsakymo, nors kelis kartus per laikraščius buvo primenama ir prašoma siųsti biografijas į LTSC. Iš viso gauta apie 1500 atsakymų.

Žinynas JAV lietuviai yra būrio enciklopedininkų ir jų talkininkų darbo rezultatas. Jis leidžiamas Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto lėšomis. Leidinio rengimą aukomis parėmė ir JAV lietuviai. Rengėjai dėkoja leidinio sumanytojams - buvusiam direktoriui Zigmantui Pociui ir LTSC prezidentui prof. dr. Jonui Račkauskui už patarimus ir sudarytas sąlygas darbuotis Centre ir naudotis jo fondais, Patariamosios komisijos nariams: žurnalistams Broniui Juodeliui ir Juozui Žygui (parašiusiam pluoštą biografijų ir siuntusiam papildymus iš laikraščių), Teodorui Blinstrubui, Mildai Budrienei, Vytautui Kamantui, Raimundui Ošlapui, Juozui Polikaičiui, Faustui Stroliai, Pedagoginio lituanistikos instituto dėstytojams Juozui Masilioniui ir Stasei Petersonienei (parūpinusiems pluoštą pedagogų biografijų) . Už visokeriopą paramą esame dėkingi taip pat dr. Antanui Razmai, dailininkei Magdalenai Stankūnienei, kunigui Antanui Saulaičiui SJ, muzikui Kazimierui Skaisgiriui, fotografams Algimantui Keziui, Kaziui Daugėlai, Vytautui Maželiui (iš jų leidinių panaudota daug portretų), žurnalistams Raimundui Lapui, Alfonsui Nakui, Edvardui Šulaičiui.

Rengėjai tikisi, kad šis leidinys prisidės prie mūsų tautos istorinės atminties papildymo. Pirmiausia norėjome aprašyti tuos, kurie ištikimai puoselėjo lietuvybę, nuolat primindami saviems ir pasauliui Lietuvos vardą, rūpinosi jos išlaisvinimu, „telkė žinias apie tai, ką svetimoji prievarta norėjo nugramzdinti užmarštin" (plg. LE, t. 36, p. 6). Aukodami poilsio valandas, jie veikė, tvirtai tikėdami, kad, atsikūrus Nepriklausomai Lietuvai, tie darbai pravers jos atgijusiai tautai. Tegu šis leidinys būna kukli padėka nenuilstantiems kultūros darbo entuziastams, toli nuo Tėvynės rengusiems enciklopedijas ir kitus lietuvių tautos istorijos, kultūros, meno, literatūros leidinius, poeto Bernardo Brazdžionio žodžiais tariant, visiems, kuriems „kryžkelėje teko /piligrimais eiti, / svetimur Tėvynei / krauti laisvės kraitį.“ Laisvės viltims išsipildžius, sugrįžusios į Tėvynę šios knygos, o kartu ir naujasis žinynas liudija apie mūsų tėvų, brolių ir seserų likimus plačiajame pasaulyje.


Humanitarinių mokslų daktaras Antanas Balašaitis, Pratarmė.

Cquote1.png


Žinyno paaiškinimai[taisyti]

Cquote2.png

Žinyne aprašomi po II pasaulinio karo visuomenės ir profesinėje veikloje aktyviai reiškęsi lietuviai (ankstesniųjų išeivių veikla aprašyta Juozo Kapočiaus Bostone išleistoje Lietuvių enciklopedijoje, 37 t., 1953-1985 m.). Leidinys iliustruotas aprašomųjų pateiktomis ir iš įvairių leidinių bei periodikos rinktomis portretinėmis fotografijomis. Greta lietuvių jame aprašyta ir keletas kitų tautybių žmonių, glaudžiai susijusių su mūsų valstybe, jos istorija ir kultūra. Žinyną sudaro 2 tomai: I tomas apima A-M raidėmis prasidedančias biografijas, II tomas - N-Ž. Pirmajame tome pateikta 2004 biografijos, 1037 iliustracijos. Antrajame tome numatyta dar įdėti papildymų skyrelį, t. p. pavardžių rodyklę, aukotojų sąrašą.

Leidinyje laikomasi Lietuvoje nustatytų rašybos taisyklių. Valstybių, jų sostinių ir kai kurių miestų (Niujorkas, Čikaga, Buenos Airės, Kvebekas, Ženeva ir kt.) pavadinimai lietuvinami. Visi mokslo įstaigų, organizacijų pavadinimai verčiami, išskyrus kai kuriuos, neturinčius atitikmenų lietuvių kalboje. Knygų, leidinių ir straipsnių pavadinimai pateikiami ta kalba, kokia jie buvo paskelbti. Nelietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai rašomi originalo forma, pridedant galūnes -as, -is prie žodžių, kurie baigiasi priebalsiu Gie linksniuojami). Žodžiai, kurie baigiasi balsiais (išskyrus -a) arba dvibalsiais, galūnių neturi ir nelinksniuojami. Moterų pavardės rašomos tradiciškai, tik atskirais atvejais nurodoma ir oficiali spaudoje vartojama forma. Visi gyvenimo faktai (išsimokslinimas, profesinė ir visuomeninė veikla, darbo vieta, konkretūs veiklos rezultatai) dėstomi nuosekliai.

Rengiant šį žinyną, be anketų, remtasi jau minėta Lietuvių enciklopedija, Encyclopedia Lituanica (6 t., 1970-1978 m.), įvairiais apžvalginiais leidiniais:

 • A. Kezio. Lithuanian Artists in North America (1994 m.),
 • M. Budrys. Amerikos lietuviai gydytojai (1992 m.),
 • R. M. Lapo. Ten, ekrane sužibus (1983 m.),
 • Lietuvių išeivijos knygos (d. l, 1993 m.),
 • V. Vanago. Lietuvių rašytojų sąvadas (1996 m.),
 • Lietuvių fondas (2 t., 1983-1994 m.)
 • ir kt., išeivijos ir Lietuvos periodine spauda (laikraštis Draugas, Dirva, Darbininkas ir kt.).

Dėl įvairių priežasčių (didelė leidinio apimtis, duomenų stoka, dauguma straipsnių rašyti Vilniuje) visiško enciklopedinio tikslumo ir išsamumo žinyne vietomis stinga: kai kurios biografijos nepilnos, be gyvenimo datų ir vietų. Gali pasitaikyti ir šiaip netikslumų ar apsirikimų. Biografijos apimtį daugeliu atvejų lėmė tai, kiek turėjome duomenų, taigi eilučių skaičius nerodo asmens reikšmingumo. Tik dalį aprašomųjų galėjome supažindinti su parengtais straipsniais, ir jie buvo patikslinti.


Paaiškinimai.

Cquote1.png


Aprašyti asmenys[taisyti]

Abėcėlinis sąrašas pagal pavardes:[taisyti]

Abėcėlinis sąrašas pagal vardus:[taisyti]

Abėcėlinis sąrašas pagal gimimo datą:[taisyti]

Biografijų žinyno JAV lietuviai rėmėjai[taisyti]

Cquote2.png

(kitos sumos nurodytos JAV doleriais)

 • Lietuvių fondas Čikagoje 10 000
 • Simas Velonskis 2000
 • Magdalena Birutė Stankūnienė - vyro inžinieriaus Jono Gintauto Stankūno atminimui 1300
 • Antanina Vasiukevičienė - vyro Juozo Vasiukevičiaus atminimui 1000
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio lieh1vių katalikų misija Lemonte, IL 1000
 • Julija ir Emilis Sinkiai 600
 • Ada Sutkuvienė 300
 • Stasys ir Sofija Džiugai 255
 • Juozas Kazickas 250
 • Milda Marija ir Viktoras Šatai - M. M. Šatienės tėvo, ekonomisto Tomo Bendinsko atminimui 242
 • Vytautas Petras Vidugiris 200
 • Jonas Kučingis 165
 • Aldona Ruokienė 150
 • Paulina Vaitaitienė 150
 • Jonas ir Jūratė Variakojai 130
 • Eugenijus Ringaudas Vigelis - tėvų Bronio ir Eugenijos Vigelių atminimui 130
 • Jonas Žukas 130
 • Rūta Sakienė 125
 • Algirdas ir Julija Nakai 115
 • Vincas ir Ona Šalčiūnai 115
 • Audronė ir Šarūnas Carlas Užgiriai 115
 • Antanina Repšienė 105
 • Daiva Bajorūnaitė 100
 • Gediminas Balanda 100
 • Ona ir Albinas Garūnai 100
 • Vytenis E. Jonynas 100
 • Pranas Kašiuba 100
 • Aldona Mackevičienė 100
 • Nijolė R. Poškus 100
 • Juozas Rudzevičius 100
 • Vincas ir Dalia Sakai 100
 • Julija Saulienė 100
 • Stasė Elena Semėnienė 100
 • Juozas Stankūnas 100
 • Julius Ramūnas Stankus 100
 • Stasys Surantas 100
 • Stasė ir Cezaris Surdokai 100
 • Paulina Vaitaitienė 100
 • Vladas Vaitkus 100
 • Asta Veličkaitė 100
 • Jurgis Higinas V olodka 100
 • Aušra M. Zerr 100
 • Sigitas Zubkus 100
 • Antanas Algirdas Venckus 90
 • Matas Čyvas 80
 • Jonas Činga 75
 • Juozas Gudauskas 75
 • Jonas P. Gumbelevičius 75
 • Konstantinas Jablonskis 75
 • Janina Jakševičienė (Yoksha) 75
 • Albina Kašiubienė 75
 • Romualdas Kisielius 75
 • Izabelė T. Laučkaitė 75
 • Stasys Liepas 75
 • Jonas Maurukas 75
 • Antanas Mažeika 75
 • Stasys ir Giedrė Milašiai 75
 • Angelė Katarina Nelsienė 75
 • Rūta Marija Penkiūnienė 75
 • Zenonas Petkus 75
 • Janina Rukšėnas 75
 • Alvina Šabanienė 75
 • Jonas Jurgis Starkus 75
 • Jurgis Starkus 75
 • Jonas Šalna 75
 • Ignas Urbonas 75
 • Šv. Kazimiero vienuolijos seserys 70
 • Birutė Gedvilienė 65
 • Jonas Kučingis 65
 • Ira G. Marks 65
 • Aldona Noakaitė 65
 • Algis Regis 65
 • Antanas Valiuškis 65
 • Vincas Valkavičius 65
 • Jonas Vasys 65
 • Jonas Bortkevičius 63
 • Jonas Butkevičius 63
 • Vytautas Albinas ir Ona Adomaičiai 60
 • Petras Gruodis 57
 • Vanda ir Juozas Milaveckai 55
 • Petras Aleksa 50
 • Laimutė Antanėlis 50
 • Algimantas Antanėlis 50
 • Placidas Barius 50
 • Aldona Baukienė 50
 • Gediminas Jonas Byla 50
 • Justinas Dėdinas 50
 • Filomena Galdikienė 50
 • Irena M. Galinis 50
 • Laimutė Ona Griniūtė 50
 • Romualdas Gineitis 50
 • Janina Mozoliauskas 50
 • Vaclovas Nenortas 50
 • Algirdas Olšauskas 50
 • Jonas A. Stundžia 50
 • Alfonsas Šešplaukis 50
 • Kazimieras Šukys 50
 • Vita Talandienė 50
 • Liudas Tamošaitis 50
 • Romanas A. Vilkas 50
 • Ona Vilpišauskienė 50
 • Eugenijus Slavinskas 45
 • Juozas S. Kriaučiūnas 43
 • Stasė Vaišvilienė 43
 • Zigmas Grybinas 35
 • Ona Gutauskienė 35
 • Danutė Harmon 35
 • Praurima Murinienė 35
 • Jonas Variakojis 35
 • Vytautas Fledžinskas 33
 • Kazys Narščius 33
 • Tadas Palionis 33
 • Antanas Brazis 32
 • Irena Banaitienė 30
 • Marija Eivaitė-Hauser 30
 • Laimutė Griniūtė-Šmulkštienė 30
 • Edmundas Kasaitis 30
 • Rišardas Algimantas Šlepetys 30
 • Antanas Adomėnas 25
 • Marius Ambrose 25
 • Feliksas Andriūnas 25
 • Juozas Ardys 25
 • Adolfas Armalis 25
 • Vladas Bacevičius 25
 • Aurelija Marija Balašaitienė 25
 • Adelė Balsienė 25
 • Adolfas Baltrukėnas 25
 • Nijolė ir Rimas Baniai 25
 • Algirdas Basiulis 25
 • Vytautas Beleckas 25
 • Vytautas F. Beliajus 25
 • Danutė Bilaišienė 25
 • Vladas Bložė 25
 • George Bobelis 25
 • Kazys A. Bobelis 25
 • Teklė Bogušienė 25
 • Algirdas Brazis 25
 • Stasys Budėjus 25
 • Algirdas Budreckas 25
 • Antanas Čiuris 25
 • Jeronimas Vytautas Dabryla 25
 • Julija Dantienė 25
 • Nijolė ir Jonas Dėdinai 25
 • Keistutis Devenis 25
 • Stasė Didžiulienė 25
 • Danutė Marija Dirvonienė 25
 • Kostas Dočkus 25
 • Albertas Drukteinis 25
 • Edmundas Vytautas Drukteinis 25
 • Antanas Vytautas Dundzila 25
 • Alfonsas Dzikas 25
 • Aleksandra Eivienė 25
 • Audronė Gaižiūnienė 25
 • Stasys Garliauskas 25
 • Regina Gasparonienė 25
 • Alfonsas Gečas 25
 • Algimantas Stanislovas Gečys 25
 • Jonas Genys 25
 • Anelė Janina Gerdvilienė 25
 • Vytautas Germanas 25
 • Juozas Giedraitis 25
 • Leonilda Giedraitis 25
 • Algimantas Gleveckas 25
 • Balys Gražulis 25
 • Anelė Gumbelevičienė 25
 • Martynas Y čas 25
 • Bronė Jacikevičienė 25
 • Aldona Janačienė 25
 • Julius Jodelė 25
 • Jonas Linas Juozevičius 25
 • Jonas Jurkūnas 25
 • PranasJurkus 25
 • Zuzana ir Andrius Juškevičiai 25
 • Anelė Kaulinytė 25
 • Gražina Kenter 25
 • Ona Keraminienė 25
 • Vytautas Kerbelis 25
 • Rita Kėželienė 25
 • Jonas Kiaušas 25
 • Jonas Kiznis 25
 • Kunigunda Kodaitienė 25
 • Alfonsas Koncė 25
 • Raimundas Korzonas 25
 • Marija Kristina Krasauskaitė 25
 • Justinas Kudirka 25
 • Ina Kurauskas 25
 • Edvardas Lapas 25
 • Vaidievutis Andrius Mantautas 25
 • Bronė Taujenytė (Martin) 25
 • Juozas Masilionis 25
 • Jadvyga Matulaitienė 25
 • Antanas P. Mazalas 25
 • Francis Mažeika 25
 • Vaclovas Mažeika 25
 • Jurgis Mikaila 25
 • Kęstutis Kostas Miklas 25
 • Juozas Mikulis 25
 • Karolis Milkovaitis 25
 • Barbara Morkūnienė 25
 • Regina Gytė Narušienė 25
 • Jaunutis Pijus Nasvytis 25
 • Tadas Navickas 25
 • Juozas Noreika 25
 • Aldona Rastenytė-Page 25
 • Jonas Pakalniškis 25
 • Vyautas Alfonsas Palubinskas 25
 • Ona Dokalskaitė (Paškevičius) 25
 • Regina Žymantaitė (Peters) 25
 • Jurgis Petkaitis 25
 • Ignas Petrauskas 25
 • Birutė Preikštienė (Petrulis) 25
 • Domicelė Petrutytė 25
 • Juozas Prunskis 25
 • Algirdas Aleksandras Pužauskas 25
 • Aleksandras Radžius 25
 • Praurimė Ragienė 25
 • Zigmantas Raulinaitis 25
 • Gražina Reškevičienė 25
 • Antanas Leonardas Rubšys 25
 • Aleksandra Sagienė 25
 • Dalia Marija Sakaitė 25
 • Anicetas Simutis 25
 • Gražutė Šlapelytė (Sirutienė) 25
 • Elena Songinienė 25
 • Jonas Stankaitis 25
 • Genė Stapulionienė 25
 • Aldona Starkienė 25
 • Eugenijus Stonikas 25
 • Bronė Stravinskienė 25
 • Jokūbas Stukas 25
 • Vytautas Šeštokas 25
 • EugerajusŠilgalis 25
 • Jonas Simonis 25
 • Vytautas Jonas Šliūpas 25
 • Salomėja Šmaižienė 25
 • Juozas Sonta 25
 • Dana Švedienė 25
 • Donatas Tijūnėlis 25
 • Juozas Toliušis 25
 • Leopoldas Trečiokas 25
 • Arūnas Udrys 25
 • Elena Urbaitytė 25
 • Rimas Vaičaitis 25
 • Vladas Vailionis 25
 • Otonas Vaitas 25
 • Vanda Frankienė (Vaitkevičienė) 25
 • Viktoras Vaitkus 25
 • Aleksandras Vakselis 25
 • Aldona Labokienė (Valis) 25
 • Stasys Vanagūnas 25
 • Daina Variakojytė 25
 • Marija Varnienė 25
 • Petras Vaškys 25
 • Stasys Vaškys 25
 • Petras Vėbra 25
 • Antanas Algirdas Venckus 25
 • Rimas Vincas Vienužis 25
 • Romualdas Viskanta 25
 • Pranas Zundė 25
 • Horacijus R. Žibas 25
 • Stasys Žilevičius 25
 • Karolis Avižienis 20
 • Ona Barauskienė 20
 • Algirdas Antanas Didžiulis 20
 • Birutė Gedvilienė 20
 • Jurgis Gimbutas 20
 • Jonas Girdžiūnas 20
 • Kotryna Graudienė 20
 • Marija ir Saulius J. Jankauskai 20
 • Agirdas Vincas Kanauka 20
 • Viktorija Kleivienė 20
 • Gailė Viligailė Lendraitienė 20
 • Vladas Palubinskas 20
 • Dana Saldaitytė 20
 • Vladas Staškus 20
 • Veronika Švabienė 20
 • Justinas Šidlauskas 17
 • Gražina Ona Amonienė 15
 • Vytautas Anonis 15
 • Uršulė Astrienė 15
 • Vytautas Bildušas 15
 • Jonas Bilėnas 15
 • Nijolė Virginija Bražėnaitė (Paronetto) 15
 • Antanas Algirdas Brazys 15
 • Dana Čipkienė 15
 • Mykolas Jasėnas 15
 • Kazys Aleksandras Katilius 15
 • Juozas Končius 15
 • Juozė Lapšienė 15
 • Sigitas Liaukus 15
 • Česlovas Masaitis 15
 • Algirdas Nakas 15
 • Kazys Narščius 15
 • Donatas Ringaudas Nasvytis 15
 • Nijolė Vedegytė-Palubinskienė 15
 • Daiva Panaras 15
 • Augustinas Paškonis 15
 • Juozas Pažemėnas 15
 • Vytautas Rastonis 15
 • Gražina ir Albinas Reškevičiai 15
 • Alfonsas Samušis 15
 • Ričardas Sokas 15
 • Pranas Stanelis 15
 • Faustas Strolia 15
 • Virginija ir Arūnas Udriai 15
 • Šarūnas Carlas Užgiris 15
 • Stasė Vaišvilienė 15
 • Aldona Veselkienė 15
 • Algis Zaparackas 15
 • Algirdas Leonas Zenkus 15
 • Rimgailė Zotovienė 15
 • Ona Žilėnienė 15
 • Domas Adomaitis 10
 • Alfonsas Babonas 10
 • Pranas Baltakis 10
 • Kazys A. Barūnas 10
 • Birutė Biskienė 10
 • Romas D. Buivydas 10
 • Eleonora Demikis 10
 • Marija Dikinienė 10
 • Aurelija Dobrovolskienė 10
 • Dovydas Fainhauzas (David Fajnhauz) 10
 • Vladas Gilys 10
 • Vytautas Gutauskas 10
 • Povilas Jančiauskas 10
 • Bronius Petras Jančys 10
 • Adomas Petras Jasas 10
 • Kazys Vytautas Jonaitis 10
 • Vytautas Jonaitis 10
 • Liūtas Kazys Jurskis 10
 • Snieguolė J urskytė 10
 • Gerardas Juškėnas 10
 • Anelė Juškėnienė 10
 • Birutė Ona Kasperavičienė 10
 • Fabijonas Kireilis 10
 • Kazimieras Kriaučiūnas 10
 • Eugenija Kriaučiūnienė 10
 • Jonas Kronkaitis 10
 • Marija Laurinavičienė 10
 • Galina Leonienė 10
 • Danutė Liaugminienė 10
 • Virginija Mačiulienė 10
 • Juozas Makštutis 10
 • Jonas Martinkus 10
 • Feliksas Masaitis 10
 • Kazys Matonis 10
 • Povilas Almis Mažeika 10
 • Petras Maželis 10
 • sesuo Marija Mersedes (Marija Mickevičiūtė) 10
 • Ona Mikulskienė 10
 • Anatolijus Milūnas 10
 • Aldona Milmantienė 10
 • Stanislava Nelė Mockuvienė 10
 • Nijolė Nausėdienė 10
 • Pranas Pakalniškis 10
 • Teresė Papšytė 10
 • Jūratė Pečiūrienė 10
 • Aldona Marija Prapuolenytė 10
 • Balys Raugas 10
 • Ritonė Elena Rudaitienė 10
 • Algirdas Ruzgas 10
 • Leonas Sabaliūnas 10
 • Kęstutis A. Sidabras 10
 • Stepas Smalinskas 10
 • Kazys Šidlauskas 10
 • Juozas Šlajus 10
 • Taura Underienė (Taura) 10
 • Algimantas Urbutis 10
 • Stasys Vaičius 10
 • Jonas Vasys 10
 • Loreta Vaškevičienė 10
 • Venskutė (sesuo Bernarda Marija) 10
 • Juozas Vitėnas 10
 • Ringailė Zotovienė 10
 • Ona Balčiūnienė 5
 • Ramūnas Bigelis 5
 • Danutė Gedeikienė 5
 • Antanas Girnius 5
 • Bronius Krokys 5
 • Juozas Majauskas 5
 • Andrius Adolfas Mironas 5
 • Juozas Petrikas 5
 • Juozas Rygelis 5
 • Kęstutis Smalinskas 5
 • Edvardas Šulaitis 5
 • Vladas Vaitiekūnas 5
 • Antanas Valiuškis 5
 • Eugenijus P. Vilkas 5
 • A. Vitargis (Jonas Vilutis) 5
 • Pranas Zaranka 5
 • Vincas Žebertavičius 5
 • Juozas Žygas 5

Biografijų žinyno JAV lietuviai rėmėjai.

Cquote1.png


Pabaigos žodis[taisyti]

Cquote2.png

Žinyno JAV lietuviai sumanytojų planuotas informacinis vieno tomo leidinys, pirmiausia skirtas iš Tėvynės pasitraukusių karo pabėgėlių veiklai atskleisti, išaugo i platesnės apimties leidinį. Iš 1993-95 m. Čikagoje surinktų anketų ėmus rengti biografijas spaudai, visų nebuvo įmanoma sutalpinti į vieną knygą: sustota ties raide M. 1998 m. Vilniuje išleistame I tome (A-M) sudėta 2004 biografijos su 1037 portretinėmis nuotraukomis. Maždaug tiek pat palikta ir II tomui.

Išleidus I tomą ir telikus nedaug Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje sutelktų lėšų (prenumeratos ir aukų), mirus vienam žinyno sumanytojų Zigmui Pociui (1997.XI.3) ir žinyno rengimo grupės vadovei Jonei Liandzbergienei (1999.IX.5), buvo kilę abejonių dėl tolesnio žinyno likimo. Tačiau palankūs atsiliepimai spaudoje ir iš JAV gaunami laiškai neleido palikti nebaigto darbo. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto direktorius Rimantas Kareckas pritarė minčiai tęsti pradėtą darbą ir rūpinosi gauti papildomo finansavimo. 2001 m. į prašymą atsiliepė Lietuvių fondas iš Čikagos, paskyręs žinyno rengimui 10 000 JAV dolerių. Vėliau žinyno leidimą parėmė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Toliau bendradarbiaujant su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru, jo pirmininku prof. dr. Jonu A. Račkausku, imta sparčiai rengti II tomą.

Kadangi dalis numatytų aprašyti asmenų 1993-1995 m. neatsiuntė užpildytų anketų (iš viso gauta apie pusantro tūkstančio), laiškais dar kartą buvo kreiptasi į juos. Apie tęsiamą žinyno rengimą ne kartą buvo rašyta Drauge ir Darbininke. Deja, nedaug kas teatsiliepė: ar dėl kuklumo, ar dėl nerūpestingumo. Liko viena išeitis - rengti ir pildyti biografijas iš spaudos, įvairių profesinių organizacijų žinynų, sukaktuvinių ir kitokių apžvalginių leidinių bei istorinių monografijų. Vienas svarbiausių šaltinių buvo Lietuvių enciklopedija.

Prašyta talkos iš žurnalistų ir visuomenės veikėjų. Turime pasidžiaugti, kad į prašymus atsiliepta ir pirmiausia padėkoti Čikagiškiams: žurnalistams Edmundui Jasiūnui ir Edvardui Šulaičiui, pateikusiems biografijų ir papildymų, rašytojui Stasiui Džiugui, atsiuntusiam įvairių knygų, tinkamų biografijoms rengti, fotografams Algimantui Keziui ir Jonui Tamulaičiui už portretus, žurnalistui Alfonsui Nakui iš Floridos, spaudoje rėmusiam žinyno II tomo rengimą ir siuntusiam laikraščių iškarpas. Dėkojame architektui Vytautui Germanui iš Lisle, IL, žurnalistui Romui Sakadolskiui iš Vašingtono už vardyno tikslinimą, biografijas, iš Niujorko į Lietuvą grįžusiam kunigui Vytautui Palubinskui už dvasininkų biografijų vertimo patikslinimus, Vilniškiui spaudos darbuotojui Antanui Skaisgiriui už iš JAV atgabentus A. Kezio fotonuotraukų originalus. Taip pat dėkojame Lietuvos liaudies kultūros centrui už leidimą panaudoti Boleslovo Zubricko knygoje Pasaulio lietuvių chorvedžiai publikuotas portretines fotografijas, Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai už galimybę pasinaudoti leidiniais portretams rengti.

Išleidę žinyno I tomą, aptikome dėl įvairių priežasčių nepatekusių biografijų. Be to, praėjus dešimtmečiui nuo žinyno rengimo pradžios, visuomenės gyvenime ir moksle pasireiškė ir nauji veikėjai. Todėl prireikė ir A-M raidžių papildymų skyriaus. Be naujų biografijų, jame taip pat papildytos I tomo biografijos: naujomis knygomis, naujomis pareigomis ar darbais, gautais apdovanojimais, deja, ir mirties datomis (tik ne visas pavyko rasti).

Baigus darbą, dera prisiminti ir ankstesnius lietuvių žinynus. 1946 m. Tubingene iš Lietuvos pasitraukęs prof. Vaclovas Biržiška išleido Lietuvių rašytojų kalendorių su trumputėmis kelių eilučių 1149 lietuvių raštijos autorių biografijomis. Iš jo vėliau išaugo išsamus 3 tomų veikalas Aleksandrynas (1960-65) - 370 išsamių XVI-XIX a. lietuvių rašytojų biografijų. Pirmasis JAV atsidūrusių lietuvių visuotinis žinynas buvo parengtas karo pabėgėlių iniciatyva vos įsikūrus naujame krašte. Per dvejus metus Los Angeles, CA, įsikūrusios Lietuvių dienų leidyklos vadovas Antanas Skirius su žurnalisto Juozo Kojelio ir žurnalo Lietuvių dienos redaktoriaus Juozo Vitėno talka 1953 m. išleido Amerikos lietuvių vardyną. Jame po prof. Kazio Pakšto lietuvių išeivijos Amerikoje istorinės apžvalgos pateikta pirmosios ir antrosios (karo pabėgėlių) bangos veikėjų 1084 biografijos (kartais nurodant ir šeimos narius). Kelios dešimtys advokatų, verslininkų, gydytojų biografijų įdėta 1955 m. išleistame A. Vilainio-Šidlausko redaguotame Chicagos lietuvių metraštyje. Beveik trečdalį knygos biografijoms paskyrė Aleksas Ambrazevičius (Ambrose) daug didesnėje Chicagos lietuvių istorijoje. 1869-1959, išleistoje Amerikos lietuvių istorijos draugijos 1967 metais. Autorius joje pateikė 350 lietuvių veikėjų biografijų. 1991 m. gydytoja Milda Budrienė parengė ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje išleido Amerikos lietuvių gydytojų vardyną (1884-1984), kuriame pateiktos 898 glaustos biografijos, o 1992 m. išleistame jo tęsinyje atrinkta 415 išsamesnių, nusipelniusių mokslui ir dalyvavusių visuomeninėje kultūrinėje veikloje, gydytojų biografijų. Dar didesnį žinyną iš Juozo Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno lietuvių muzikologijos archyvo, talkinant muzikui Kaziui Skaisgiriui, parengė menotyrininkė Saulė K. Jautokaitė. Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos Stickney, IL, 1999 m. išleistame žinyne Lietuviai muzikai Vakaruose. Žilevičiaus vardynas pateikta 1049 įvairaus išsamumo biografijos su 597 portretais.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Vilniuje išleistas žinynas JAV lietuviai yra didžiausias savo apimtimi (jame 3690 biografijų su 1740 portretų). Šio istorijos šaltinio paskirtį turinčio žinyno išsamumas ir vertė yra aprašomųjų asmenų ir rengėjų bendro darbo rezultatas. Turime viltį, kad šis veikalas parodys didelės dalies JAV lietuvių visuomeninę, kultūrinę ir mokslinę veiklą. Kartu jis bus mūsų tautiečių pilietinės ir patriotinės veiklos bet kokiomis sąlygomis liudijimas.


Vilija Kneitienė
Žinyno rengimo grupės vadovė

Antanas Balašaitis
Humanitarinių mokslų daktaras

2002 metų gruodis

Cquote1.png


Šaltiniai[taisyti]


Pavyzdinis straipsnis Straipsnis „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. Biografijų žinynas“ yra paskelbtas pavyzdiniu, taigi pripažintas vienu geriausių lietuviškosios Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui straipsnių. Jei matote, kaip pagerinti straipsnį nekenkiant prieš tai darytam darbui, visada prašome prisidėti.

Autoriai ir redaktoriai

Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius ir redaktorius.

Autoriai ir redaktoriai:
 • Vitas Povilaitis – autorius ir redaktorius (+33990-1349=32641 wiki spaudos ženklai).
 • Saulius Maskeliūnas – redaktorius (+3-0=3 wiki spaudos ženklai).