Tautos fondas

Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).
Pereiti į navigaciją Jump to search
Tautos fondas
Tautos fondas.gif
Forma Asociacija
Įkurta 1955 m.
Vadovai Marius Griškonis, Tarybos p-kas; Laima Šileikytė-Hood, Valdybos p-kė
Būstinė New York
Adresas 307 West 30th St., Manhattan, New York 10001
Tinklalapis Tautosfondas.org
El. paštas info@tautosfondas.org
Telefonas (212) 868-5860
Kodai Tax exempt: # 51-0172223

Tautos fondas (angl. Lithuanian National Foundation) - lietuviška kultūros ir švietimo labdaros organizacija JAV.

Tautos Fondo valdybos leidžiamas žiniaraštis „Tautos fondo žinios“.

Tikslai, uždaviniai, funkcijos[taisyti]

Tautos Fondas yra kultūros ir švietimo labdaros organizacija, kurios pagrindinė orientacija yra lietuvių tauta.

Pagrindinis TF tikslas yra puoselėti, išlaikyti ir ugdyti lietuvių kalbą, kultūrą, tradicijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur.

Pagrindinis TF uždavinys yra telkti ir skirti lėšas demokratijai puoselėti Lietuvoje, TF Chartijoje numatytais veiklos būdais.

"Tautos Fondas" renka pinigus mokyklų šelpimui, jų "įdukrinimui", studentų tautinės savimonės ugdymui ir bendrai padėti Lietuvai pilnai įvertinti savo identitetą, istoriją ir savo gyvą kalbą.

Narystė[taisyti]

Įstoti į Tautos fondą (TF) galima su $ 100 pradiniu įnašu.

2007 m. TF priklausė 2,452 nariai, kurie turi - 28,498 balsų.

Veiklos būdai ir formos[taisyti]

TF su savo ilga istorija yra gerai žinomas JAV lietuvių tarpe. Todėl dažnai vyresnieji JAV lietuviai TF paskiria savo palikimus.

TF lėšos yra investuojamos JAV ir iš to gauto pelno yra skiriama parama įvairiems projektams.

Kiekvienais metais TF skelbia konkursą, gauti paramai įvairiems su lietuvybe susijusiems projektams.

Kiekvienais metais yra organizuojami vajai telkiant dar daugiau TF lėšų.

TF apimtyje yra 20 Globajamų fondų, kurie turi savo nustatytas paskirtis.

Pagrindiniai TF darbai[taisyti]

 • Fondo lėšų apskaita ir valdymas
 • Fondo naujų lėšų pritraukimas
 • Fondo viešinimas, reklama
 • Fondo programų kūrimas
 • Fondo pskirstymai

Duomenys[taisyti]

Organizacinė sandara ir valdymas[taisyti]

Tautos fondas yra valdomas pagal JAV egzistuojančias visuomeninių nepelno organizacijų veikimo taisykles - Įstatus, kurie patvirtinti 2001 m. gegužės 12 d. ir papildyti 2014 m. kovo 1 d.

Fondo tarybą renka Fondo metinis narių susirinkimas 3 metų terminui. Taryba nustato Fondo veiklos gaires, renka valdybos pirmininką, tvirtina Tautos Fondo valdybos pirmininko pristatytą Valdybą, sudaro komisijas ir prižiūri komisijų bei valdybos veiklą.

Lietuvoje Vilniuje veikia Tautos Fondo atstovybė, kuri vykdo Fondo nurodymus skirstant lėšas paramos projektams, skatina lietuvybę dalinant knygas, vaikams – spaudinius, teikia kuprines pradinukams, paskirtas stipendijas – gabiems studentams pagal asmeninių fondų paskyrimus.

Valdymas[taisyti]

Tarybos pirmininkas /Chairman - Marius Griškonis
Valdybos pirmininkas /President - Laima Šileikytė-Hood
Administratorius (TF reikalų vedėjas) - Povilas Debesis

Fondo raštinė yra įsikūrusi LSA patalpose adresu:
307 West 30th Street, New York, New York 10001
Tel.: (212) 868-5860 , info@tautosfondas.org

Atstovybė Lietuvoje - Pilies 8, Vilnius LT 01123
Tel.: (5) 212-7461, Vida.Lelkaitiene@gmail.com

Direktorių Taryba /Board of Directors:
Pirmininkas - Marius Griškonis, vicepirminkai - Marius Marijošius ir Jonas Stankūnas, sekeretorė - Aldona Kulpienė, nariai - Onutė Adams, Nida Angeliadis, Kęstutis Bileris, Ramūnas Gauba, Laima Šileikyte-Hood, Audrė Lukoševičiūtė, Deborah Pileikienė, dr. Judita Sedaitis, Raimundas Šližys, Gintautas Žemaitaitis.

LF Valdyba /Officers:
Pirmininkė - Laima Šileikytė-Hood

Revizijos komisija /Audit Committee:
Pirmininkas

Komisijos /Commitees:
Mokyklų idukrinimo ir paramos komisija, pirmininkė
Veiklos ir planavimo komisija, pirmininkas
Lėšų skirstymo komisija, pirmininkas - Gintautas Žemaitaitis
Finansų komisija, pirmininkas

Globojami fondai[taisyti]

 • Danutės ir Vytauto Anonių fondas - jų įsteigtas fondas skiriamas užribių lietuvių studentams mokytis Vilniaus universitete.
 • Henriko Blazo fondas - įsteigtas Alfonso ir Ignos Tumų Ignos tėvui žurnalistui Henrikui Blazui pagerbti. Skiriamas Lietuvos Žurnalistikos instituto studentų stipendijoms.
 • Dr. Nijolės Bražėnaitės-Paronetto fondas - įsteigtas paremti Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abiturientų premijoms.
 • Dr. Juozo Brundzos fondas - įsteigtas Pranutės Brundzienės savo vyro veterinarijos gydytojo atminimui. Skiriamas Lietuvos Veterinarijos akademijos studentų stipendijoms.
 • Ramučio Bulotos fondas - įsteigtas Eugenijos Bulotienės savo sūnaus atminimui. Skiriamas paremti Rytų Lietuvos mokykloms.
 • Juozo Giedraičio fondas - įsteigtas Vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, Jurgio Valaičio, Algio Vedecko, Prano Povilaičio ir Jono Vainiaus, Tautos Fondo rėmuose, pagerbti ilgametį Tautos Fondo tarybos ir valdybos pirmininką Juoza Giedraitį. Skiriamas lietuvių kilmės kaimo moksleivių stipendijoms.
 • Bonifaco Matečiūno fondas - įsteigtas jo palikimo dėka. Skiriamas studentų stipendijoms ir kultūrinei veiklai Lietuvoje.
 • Jurgio Milerio fondas - įsteigtas Albino Miluko pagerbti savo tėvo Viktoro Miluko pradžios mokyklos mokytoją Jurgį Milerį. Skiriamas Vilniaus pedagoginio unversiteto studentams.
 • Salomėjos Narkeliūnaitės fondas - įsteigtas jos gerbėjų jos mirties proga. Skiriamas Lietuvos Žurnalistikos instituto studentams.
 • Našlaičių fondas - įsteigtas Vytauto ir Danutės Anonių. Skiriamas remti našlaičių namus.
 • Vytauto “Ted” Norkūno fondas - jo įsteigtas fondas skiriamas remti Karaliaučiaus krašto lietuviškas mokyklas ir lietuviškas bendruomenes.
 • Antano ir Marcijonos Sabutytės Pagojų šeimos fondas - įsteigtas Petro Pagojaus. Skiriamas šelpti kaimo neturtingas bei tvarkingas šeimas ir jų vaikus.
 • Reginos ir Antano Purų fondas. Įsteigtas jų palikimo dėka. Skiriamas remti Vasario 16-os gimnazijai ir Pietų Amerikos studentams norintiems mokintis gimnazijoje.
 • Zigmo Raulinaičio fondas - įsteigtas Tautos Fondo Tarybos dėka. Skiriamas Karo mokyklos kariūnų premijoms.
 • Algio Rimo Švietimo fondas - įsteigtas Algio Rimo šeimos ir jaunystės draugų pastangomis jo atminimui pagerbti. Skiriamas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto studentų stipendijoms.
 • Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės fondas - įsteigtas Dr. Rimvydo Sidrio savo žmonos Giedrės Sidrienės atminimui. Skiriamas remti Rytų Lietuvos mokyklas ir mokytojus.
 • Dr. Konstancijos Paprockaitės-Šimaitienės fondas - įsteigtas Virgilijos Remėzienės savo tetos dr. Šimaitienės atminimui pagerbti. Skiriamas Zarasų bažnyčios, gimnazijos ir muziejaus paramai.
 • Elenos Urbaititės fondas - įsteigtas jos palikimo dėka. Skirimas Dailės akademijos skulptūros katedros studentų stipendijoms.
 • Algio Vedecko fondas - įsteigtas remti Kalnųjų pradinę mokyklą.
 • Rimvydo Žukausko architektūros fondas - įsteigtas Nijolės Žukauskienės savo vyro architekto Rimvydo Žukausko atminimui. Skiriamas Vilniaus universiteto architektūros studentų stipendijoms.

Veiklos istorija[taisyti]

1943 m. lapkričio 25 d. Lietuvoje savo veiklą pradėjo Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIK'as), kuris isteigė savo iždą ir jį pavadino "Tautos fondu" (TF). Karui pasibaigus Tautos fondas atsidūrė Vokietijoje, kur jį palaikė pabėgėlių stovyklų lietuviai, bei parėmė Amerikos Lietuvų taryba (ALT) ir kitos JAV organizacijos bei asmenys.

1955 m. TF persikėlė į JAV ir buvo pavadintas "Tautos išlaisvinimo fondu". Čia buvo priimtas naujas jo statutas ir sudaryta prel. Jono Balkūno vadovaujama valdyba. Šiame statute jis pavadintas savarankiška VLIK'o institucija, skirta telkti jai lėšas.

Pirmoji fondo raštinė JAV buvo prel. J. Balkūno parapijos raštinė.

1973 m. birželio 4 d. "Tautos fondas" buvo inkorporuotas kaip savarankiška ir pelno nesiekianti organizacija New York valstijoje pavadinimu "Lithuanian National Fondation, Inc.". Po inkorporavimo Fondas ėmė sparčiai augti.

1974 m. gegužės 21 d. TF buvo atleistas nuo JAV federalinių mokesčių (IRS Tax Ex. No.: 51-01-72223).

1974 m. fondas persikėlė į VLIK'o būstinę - 29 West 57th St., Manhattan, NY 10019. Kai VLIK neteko patalpų Pavergtųjų Europos Tautų būstinėje, jis būstinę perkėlė į Woodhaven, NY - jo rašinė buvo A. ir V. Katinų bute Richmond Hill.

1977 m. jo balansas buvo - $ 58,689, o 1991 m. birželio 12 d. - $ 2,597,839 (vien 1990 m. buvo gauta > $ 1 mln.)

1989 m. vasario mėn. TF raštinė įsikūrė "Kasos" banko namuose – 86-21 114th St., Richmond Hill, NY 11418.

1993 m. rugpiūčio mėn. raštinė buvo perkelta į „Lietuvių religinės šalpos“ namus „Kultūros židinio“ centre - 451 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

2003 m. kovo mėn. pardavus Kultūros židinį Tautos Fondas persikėlė į SLA patalpas: 307 West 30th St., Manhattan, New York 10001.

Fondas renka pinigus mokyklų šelpimui, jų „įdukrinimui”, studentų tautinės savimonės ugdymui, siekia padėti Lietuvai pilnai įvertinti savo unikalų identitetą, istoriją ir gyvą kalbą. TF stengiasi padėti jaunimui integruotis ir į dabartinį, technologinį, vakarietišką pasaulį, bet siekia, kad išliktų ir lietuviška, ir „pasidarytų demokratiška ir jaustų savo svarbą pasaulyje“.

Šaltiniai[taisyti]


Aprašymas atnaujintas 2018 m. balandžio mėn. pagal TF pateiktus duomenis.

 • Oficiali Fondo tinklavietė
 • Tautos fondo istorija
 • Tautos fondas. (1943-2002). Vyriausias redaktorius Kęstutis K. Miklas. Redakcinė komisija: Salomėja Narkėliūnaitė, Vida Maria Penikienė, Antanas Sabalis. Redakcijos talkininkas: Paulius Jurkus. Tekstą rinko: Dalia Bulvičiūtė, Marta Palienė, Monika Paulavičiūtė. Išleido Tautos fondas. Brooklyn, New York. Spaudė: "Draugo spaustuvė", Čikaga. 2002. 393 psl. ISBN: 0-9718144-0-6