Triškonių koplytstulpis

  Straipsnis iš Enciklopedijos Lietuvai ir Pasauliui (ELIP).

  Triškonių koplytstulpis Išnykusius kaimus primena koplytstulpis 2016 m. liepos 14 d.

  Pak­ruo­jo ra­jo­no T­riš­ko­nių bei ap­lin­ki­nių kai­mų šven­tė­je „Ir li­ko tik se­nas ąžuo­las pa­lau­kėj“ prie Triš­ko­nių bend­ruo­me­nės cent­ro na­mų ati­deng­tas kop­lyts­tul­pis ke­tu­riems iš­ny­ku­siems so­džiams at­min­ti.

  Šių kai­mų at­sto­vai bend­rai už­de­gė šven­tės au­ku­rą, da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie tik is­to­ri­jo­je li­ku­sius Pu­piš­kius, Ju­diš­kius, Bar­ga­vo­nius. Pak­vie­tus pri­si­min­ti Pa­duo­bius, neat­si­šau­kė nie­kas – net se­nų­jų triš­ko­nie­čių at­min­ty­je apie šį kai­mą teiš­li­ku­sios ke­lios pa­dri­kos nuo­tru­pos.

  Triš­ko­nių bend­ruo­me­nės cent­ro pir­mi­nin­kė Ja­ni­na Ra­mo­nie­nė su pul­ku su­si­rin­ku­sių kraš­tie­čių pa­si­da­li­jo in­for­ma­ci­ja apie iš­ny­ku­sius kai­mus, ku­rią pa­vy­ko su­rink­ti įvai­riuo­se šal­ti­niuo­se.

  Tau­to­dai­li­nin­ko Egi­di­jaus Im­po­lio su­kur­tą pen­kių skulp­tū­rų kop­lyts­tul­pį pa­šven­ti­no Lin­ku­vos pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Ed­var­das Zei­do­tas.

  Bu­vę iš­ny­ku­sių kai­mų gy­ven­to­jai, jų pa­li­kuo­nys fo­tog­ra­fa­vo­si prie kop­lyts­tul­pio. Šven­tės da­ly­viams įteik­tos kor­te­lės su nau­jo­jo Triš­ko­nių me­ni­nio ak­cen­to vaiz­du.

  Iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žia­vę kraš­tie­čiai klau­sė­si Triš­ko­nių bend­ruo­me­nės ka­pe­los (va­do­vė Ja­ni­na Bur­kaus­kie­nė) mu­zi­kan­tų bei dai­ni­nin­kų kon­cer­to, Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro vy­rų vo­ka­li­nio an­samb­lio „Šiau­rys“ (va­do­vas Met­har­das Zu­bas) at­lie­ka­mų kū­ri­nių.

  Dar vie­na kai­mo šven­čių tra­di­ci­ja – čia pat ruo­šia­mos „gas­pa­di­nių vai­šės“ ren­gi­nio da­ly­viams. Šie­met jiems žir­nių ko­šę ga­mi­no triš­ko­nie­tės šei­mi­nin­kės Ire­na Vai­čiu­lie­nė, Sand­ra Dičk­la­pie­nė bei Ra­sa Liuč­vai­kie­nė, o žu­vie­nę vi­rė Guos­ta­ga­lio kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Jo­cie­nė.

  Tuo pa­čiu lai­ku vy­ko spor­to var­žy­bos Triš­ko­nių kai­mo bend­ruo­me­nės, apy­lin­kių įmo­nių bei ūki­nin­kų įsteig­tiems pri­zams lai­mė­ti.

  2016 m. liepos 14 d.  Šaltiniai

  Sudarytojai, rašytojai ir redaktoriai

  Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo sumanytojus, sudarytojus, rašytojus ir redaktorius.
  • Emilija Stanevičienė – autorius – 100% (+3581-0=3581 wiki spaudos ženklai).